ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษาราชบุรี
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจตุรงค์ สุขแก้วผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพม.0954842464
3นางชนิดาภา เดชคลังนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการควบคุม กำกับ ดูแลงานกลุ่มอำนวยการ032-327443 ต่อ 11
4นายกฤษฎา คำอาจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์นโยบายและแผน032-327443 ต่อ 13
5นายภูวนาถ คงประพันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานควบคุม กำกับ ดูแลงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา032-327443 ต่อ 14
6นางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีช่วยงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์032-327443 ต่อ 12
7นางชุติกานต์ สามชูศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษครุศาสตรมหาบัณฑิตหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง032-327443 ต่อ 15
8นางศุภร เสาวังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและศิลปการศึกษา / งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ / โรงเรียนคู่พัฒนา032-327443 ต่อ 16
9นางสาวพจนพร รุ่งทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / งานประกันคุณภาพการศึกษา032-327443 ต่อ 16
10นายวัฒนา ตรงเที่ยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา / งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้032-327443 ต่อ 16
11นางสุวิไล จันทร์สนองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / สะเต็มศึกษา / โครงการทวิศึกษา032-327443 ต่อ 16
12นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ / งานเทคโนโลยี / โรงเรียนในฝัน032-327443 ต่อ 16
13นายปัฐกร เจริญธนาการนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์032-327443 ต่อ 11
14นายชาคริต ราชนิธยากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ032-327443 ต่อ 18
15นางสุวัฒนา กุ้ยรักษานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี032-327443 ต่อ 12
16นางสุกัญญา พิมพัฒน์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ032-327443 ต่อ 12
17นางสาวชนัดดา บุบผามาศนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
18นางนงลักษณ์ หมื่นชำนาญนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตราและวิทยฐานะ032-327443 ต่อ 15
19นางสุภมาศ สุขาภิรมย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร032-327443 ต่อ 15
20นางสาวศิริลักษณ์ เช้าเที่ยงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ032-327443 ต้อ 13
21นางสาวพิมพ์นิภา นิยมญาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน032-327443 ต่อ 13
22นางสาวพัชรี มั่นการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ032-327443 ต่อ 13
23นางสาวพุทธชาด ทองหยวกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน032-327443 ต่อ 13
24นางฉัฐมา สินธุเสนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนการศึกษา032-327443 ต่อ 14
25นางสาวสุนีย์ พูนพิทักษ์สกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานการศึกษาในระบบ นอกระบบ ทางเลือก032-327443 ต่อ 14
26นางวาสนา ป้อมปราณีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ032-327443 ต่อ 16
27นางวันทนา เกษมสิทธิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเงินเดือน032-327443 ต่อ 12
28นางพรทิพย์ มีสีผ่องเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ032-327443 ต่อ 12
29นางสาวปณิตา เทพเทียนลูกจ้างชั่วคราว --บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ ศูนย์ประสานงาน สพม.8 (จังหวัดกาญจนบุรี)034-521119
30นางสาวยศวดี คมศักดิ์สินธุ์ลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ (ศูนย์ประสานงาน สพม.8 กาญจนบุรี)034-521119
31นางสาวน้องนุช ถนอมผิวลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ032-327443 ต่อ 11
32นางสาวชลลดา บุญเพ็งลูกจ้างชั่วคราว --บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร032-327443 ต่อ 12
33นางสาวมลฤดี เหลืองศิริลูกจ้างชั่วคราว --บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ032-327443 ต่อ 14
34นางภัณฑิรา ดอกไม้ลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ032-327443 ต่อ 15
35นางสาวธมลวรรณ ปลื้มบำเรอลูกจ้างชั่วคราว --บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ032-327443 ต่อ 14
36นายวิเชาว์ มงคลสัจจาลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์032-327443 ต่อ 11
37นายอนุชา ใจดีลูกจ้างชั่วคราว --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์032-327443 ต่อ 11
38นายสันติ ทองเสงี่ยมลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์032-327443 ต่อ 16
39นายสมบัติ พวงมาลัยลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย032-327443 ต่อ 11
40นางลัคนา เกตุมณีลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความสะอาด032-327443 ต่อ 11
41นางนฤมล มีกลิ่นลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความสะอาด032-327443 ต่อ 11