ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมหมาย เทียนสมใจผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญปร.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.034-564330 ต่อ 111
2ว่าที่ร.อ.พรเนตร ศรีทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.034-564330 ต่อ 141
3นายวินัย ธรรมเกื้อกูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา034-564330 ต่อ 621
4นางสาวนวมลลิ์ วงษ์สนิทนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ1. บริหารจัดการงานกลุ่มอำนวยการ 2. ระบบการควบคุมภายใน034-564330 ต่อ 221
5นางสาวถนอมศรี อัมพรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ./ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารจัดการงานภายในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์034-564330 ต่อ 254
6นางวลีพร ภาคภูมินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล1. มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 2. การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน034-564330 ต่อ 441
7นางวิลาวัลย์ ทองแย้มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารจัดการงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน034-564330 ต่อ 371
8นางช่อผกา ชูเลิศนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในบริหารจัดการงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน034-564330 ต่อ 574
9นางสาวรัชณีพร จาวรุ่งวณิชสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ034-564330 ต่อ 771
10นางนิตยาพร แซ่ตั้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ1. กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. 2. งานหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา034-564330 ต่อ 792
11นางพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ1. งานวัดผล 2. กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 3. โรงเรียนคุณธรรม 4. การสอบ PISA034-564330 ต่อ 751
12นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ1. งานหลักสูตร 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 3. Active Learning034-564330 ต่อ 751
13นางพิมพาภัทร์ มาท้วมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ต้นแบบปฐมวัย PISA034-564330 ต่อ 751
14นางสาวปุณยนุช ทองศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กลุ่มงานการวัดและการประเมินผลการศึกษา034-564330 ต่อ 731
15นางสาวพรรณิภา หาญรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ1. งานวัดผล 2. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 3. NT 4. การสอบ Online ป.3 5. ชุมนุมนักวัดผล034-564330 ต่อ 751
16นางทองพูน สร้อยดอกจิกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม034-564330 ต่อ 771
17นางจันจิรา คุณฑีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ1. กลุ่มงานวัดและการประเมินผลการศึกษา 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์034-564330 ต่อ 731
18นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย034-564330 ต่อ 792
19นายพนภาค ผิวเกลี้ยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ1. การศึกษาพิเศษ 2. DLTV, DLIT 3. ICT การจัดการเรียนการสอน 4. STEM เทคโนโลยี034-564330 ต่อ 751
20นางพิชญาวรรณี พันธุวัฒน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ1. การสรรหาคณะกรรมการต่าง ๆ 2. การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 3. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 4. การ034-564330 ต่อ 221
21นางวารี เหล็งไทยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ1. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 3. ควบคุมวันลาของข้าราชการในสังก034-564330 ต่อ 221
22นางเพียงใจ เหลืองอร่ามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ034-564330 ต่อ 254
23นางสาวพเยาว์ ถึงสุขนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์1. งานเงินเดือน 2. ค่าเช่าบ้าน034-564330 ต่อ 252
24นางอุไร ต้นทองนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์1. การจ่ายเงิน-รับเงิน-ส่งเงิน 2. ทะเบียนคุมเช็ค 3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน034-564330 ต่อ 122
25นางสาวกฤษณี วิษณุจันทรานักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์1. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 2. จัดทำบัญชีและทะเบียนคุม034-564330 ต่อ 252
26นางเบญญาภา เพิ่มพูลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล1. งานทะเบียนประวัติ 2. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3. งานบรรจุ เลื่อน แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น034-564330 ต่อ 451
27นางบุษบา เวียงนนท์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา034-564330 ต่อ 551
28นางสุทธิลักษณ์ ยิ้มแย้มนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล1. เลื่อนขั้นเงินเดือน/บัญชีถือจ่าย 2. จัดสรรเงินรางวัล 3. จัดทำฐานข้อมูลในระบบการจ่ายตรง034-564330 ต่อ 461
29นางฐิติพร เมธเมธีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบรรจุและแต่งตั้ง034-564330 ต่อ 441
30นางสาวรัชนิดา สิงห์มณีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร034-564330 ต่อ 461
31นางสาวนิรมล นุ่มเนียมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบุคคล034-564330
32นายชนินทร์ เชาวรักษ์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ034-564330 ต่อ 575
33นางสาวจินตนา ศรีธินันท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล และงานธุรการ034-564330 ต่อ 361
34นางสาวเสวรี น้อยนาทนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ, การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก034-564330
35นางอังคนา คุณฑีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน034-564330 ต่อ 573
36นางอรวรรณ สายจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ034-564330 ต่อ 361
37นางประทุมวัน พรประการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ034-564330 ต่อ 331
38นางรพีพร สิงห์เจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมงานการแนะแนว, กิจการนักเรียน034-564330 ต่อ 552
39นางสาวกำไลมาศ มีทรัพย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา1. งานยาเสพติด 2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน034-564330 ต่อ 552
40นางสุนันทา ชมพูนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา034-564330 ต่อ 142
41นางเยี่ยมพร ชิตณรงค์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี034-564330 ต่อ 574
42นางนิภา ใจดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ034-564330 ต่อ 621
43นางพรทิพย์ สุขปิยังคุเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ1. รับ-ส่งหนังสือ 2. ดูแลรักษาของใช้สำนักงาน 3. การให้บริการต่าง ๆ034-564330ต่อ 231
44นางสิริวรรณ เสวกฉิมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา1. งานธุรการ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 3. การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ034-564330 ต่อ 551
45นางสาวพรทิพย์ มีตาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์1. ดูแลรับผิดชอบระบบ GFMIS 2. บันทึกเงินประจำงวดทางระบบ Internet034-564330 ต่อ 252
46นายสมเกียรติ นุชโสภาลูกจ้างประจำ --ปวส.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการส่งเอกสาร, ดูแลรักษารถยนต์ของทางราชการ034-564330
47นายฉกาจ เสมอภาคลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการดูแลรักษาสภาพรถยนต์ของทางราชการ034-564330
48นายฐิติรัตน์ สิมมาโคตรลูกจ้างประจำ --รป.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการดูแลรักษาสภาพรถยนต์ของทางราชการ034-564330
49นายชำนาญ ฉายะเจริญลูกจ้างประจำ --ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการดูแลรักษาสภาพรถยนต์ของทางราชการ034-564330
50นายเมธากุล ไก่นิลลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการการใช้และดูแลรักษารถยนต์ของทางราชการ034-564330
51นายสายฝน ภาผิวดีลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายบริการงานทั่วไป อำนวยการดูแลอาคารสถานที่034-564330
52นายนภดล เหลืองทองลูกจ้างประจำ --ปวช.บริการงานทั่วไป อำนวยการดูแลอาคารสถานที่และสวนหย่อมของสำนักงาน034-564330
53นายสมพร สื่อสารลูกจ้างประจำ --ม.ศ.5บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคารสถานที่และสวนหย่อมของสำนักงาน034-564330