ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอาดุลย์ พรมแสงผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญกศ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2086-2878686
2นายปกรณ์ ม่วงเจริญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล/DL-ICT081-9813277
3นายอารักษ์ วิเศษสิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูฯ086-1680055
4นายนิพนธ์ ภัทรวังส์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-1848362
5นางพรกมล ปลาอ่อนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มอำนวยการ089-3810948
6นายประคอง บัวปรอทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-9183785
7นางสาวกมลวรรณ พลอยมีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป089-8288823
8นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์093-2951959
9นายแมน คำวงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล086-1773753
10นางสาวอินทิรา ชิวปรีชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน089-7443335
11นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้มนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-8569663
12นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธินักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน089-5503778
13นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์086-3668199
14นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์090-7929187
15นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์088-5432136
16นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์085-2640012
17นางสาวสุภาพ จัดละศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-3789718
18นางคณาพร สาครเสถียรกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-7510612
19นางสาวจินตนา สุขสมแดนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-7050814
20นางศศิชา ทรัพย์ล้นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์086-3151949
21นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-9132640
22นางชลณา ม่วงหวานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศ.ษ.ดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์093-3214949
23นางอรดา ยางงามนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ087-9237941
24นางธิรดา ฆารสินธ์นภานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ083-0321040
25นางอรพินธ์ ไชยสมทิพย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ085-6613483
26นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ081-9430358
27นายอุดม สืบบุกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์,ICT082-0024567
28นายเจษฎา ตันธนะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ086-6635056
29นางอมรรัตน์ หะลีบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร087-8781156
30นางประดับ ช้างเขียวนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์086-1681988
31นางสาววันวิสาข์ พรมเกตุนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ0817331211
32นางสุภาณี บัวงามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายงบประมาณ083-4314561
33นางสาวกาญจนา โฉมงามนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน-บัญชี089-9158778
34นายศรชัย ไชยวุฒินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ059-5065969
35นางสาวศศิธร สังข์ลาโพธิ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการอ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล082-2492709
36ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โอชานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล085-4970204
37นางสาวอุบลศรี ฟักจีนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง081-8584673
38นายทรงศักดิ์ พรมเนตรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล092-9352524
39นางนงนุช ก้านเหลืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง081-3824170
40นางสายฝน บุญยังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลช่วยราชการ สพป.โคราช เขต 1-
41นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร087-5111391
42นางสาวธิติยา อ่อนวิมลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานประเมินผลและรายงาน063-8687373
43นางมุคครินทร์ บุษภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-0866184
44นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน087-1694012
45นางสาวเบญจมาศ นุ่มวัฒนะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศก์0907929187
46นางธิดารัตน์ ภัทรวังส์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา084-5352891
47นางสาวศศิพร ศรีแก้วนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน081-7053451
48นางสาวเบ็ญจา กากะนิกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ,งานกองทุนเพื่อการศึกษา081-2917763
49นางไข่มุก มีแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานคุณภาพการศึกษา081-9410499
50นางลักขณา หมดทุกข์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน089-9425534
51นายศุภภัทร์ สาดานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน087-7768537
52นางสาวสุเพ็ญ จิยะพานิชกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี081-8448063
53นางสาวณัฐณิชา ชัยยาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม086-0769478
54นางสาวธนันธร ศรีลาวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม086-0769478
55นางภคอร บุตรพิมพ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล062-2922823
56นายวันรุ่ง พาสุทธิเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่ม081-0311664
57นางสาววัลภา สงวนศักดิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี081-7208678
58นางกัลยรัตน์ ถ้ำแก้วเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-2584639
59นายจำเนียร เขียวแก้วลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์087-9910622
60นายสมพงษ์ เหรียญทองลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-0101737
61นายรุ่ง เนื้อแตงเย็นลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์085-2912818
62นายสุทัศน์ ภู่เจริญลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-8294587
63นายนิคม หาดีลูกจ้างประจำ --มศ.5ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์089-8027155