ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอาดุลย์ พรมแสงผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2นายปกรณ์ ม่วงเจริญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล081-9813277
3นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,กลุ่มอำนวยการ085-7790147
4นายอารักษ์ วิเศษสิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล086-1680055
5นายนิพนธ์ ภัทรวังส์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน089-1848362
6นางพรกมล ปลาอ่อนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-3810948
7นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0885432136
8นางสาวกมลวรรณ พลอยมีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป089-8288823
9นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์093-2951959
10นายแมน คำวงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล086-1773753
11นางสาวอินทิรา ชิวปรีชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน089-7443335
12นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้มนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-8569663
13นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธินักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน089-5503778
14นางศศิชา ทรัพย์ล้นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0863151949
15นางสาวจินตนา สุขสมแดนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-7050814
16นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-9132640
17นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์085-2640012
18นางสาวสุภาพ จัดละศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-3789718
19นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์086-3668199
20นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร,ภาษาอังกฤษ0925835185
21นางคณาพร สาครเสถียรกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-7510612
22นางชลณา ม่วงหวานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศ.ษ.ดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0933214949
23นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0907929187
24นางปณิตา ตะพังพินิจการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์08176330997
25นายประคอง บัวปรอทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-9183785
26นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ081-9430358
27นางธิรดา ฆารสินธ์นภานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ083-0321040
28นางอรดา ยางงามนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ087-9237941
29นางอรพินธ์ ไชยสมทิพย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ085-6613483
30นายอุดม สืบบุกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์,ICT082-0024567
31นายเจษฎา ตันธนะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ086-6635056
32นางประดับ ช้างเขียวนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์086-1681988
33นางสายฝน บุญยังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลช่วยราชการ สพป.โคราช เขต 1-
34นางนงนุช ก้านเหลืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง081-3824170
35นางสาวอุบลศรี ฟักจีนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง081-8584673
36นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิดนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร087-1694012
37นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร087-5111391
38นางสาวธิติยา อ่อนวิมลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานประเมินผลและรายงาน063-8687373
39นางมุคครินทร์ บุษภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-0866184
40นางสาวเบญจมาศ นุ่มวัฒนะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศก์0907929187
41นายศุภภัทร์ สาดานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน087-7768537
42นางสาวศศิพร ศรีแก้วนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน0817053451
43นางไข่มุก มีแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานคุณภาพการศึกษา081-9410499
44นางลักขณา หมดทุกข์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน089-9425534
45นางธิดารัตน์ ภัทรวังส์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา284-5352891
46นางสาวเบ็ญจา กากะนิกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ,งานกองทุนเพื่อการศึกษา081-2917763
47นางสาวสุเพ็ญ จิยะพานิชกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี081-8448063
48นางสาววัลภา สงวนศักดิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี081-7208678
49นางกัลยรัตน์ ถ้ำแก้วเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-2584639
50นายนิคม หาดีลูกจ้างประจำ --มศ.5ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์089-8027155
51นายรุ่ง เนื้อแตงเย็นลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์085-2912818
52นายสมพงษ์ เหรียญทองลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-0101737
53นายจำเนียร เขียวแก้วลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์087-9910622
54นายสุทัศน์ ภู่เจริญลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-8294587