ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมพร พิลาสันต์ผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษกศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2086-1539827
2นายบุญส่ง โซยรัมย์รองผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษปร.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร087-0394657
3นายปกรณ์ ม่วงเจริญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล/กลุ่มการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มนโยบายและแผน081-9813277
4นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์093-2951959
5นายแมน คำวงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล086-1773753
6นางสาวอินทิรา ชิวปรีชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน089-7443335
7นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้มนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-8569663
8นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธินักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน089-5503778
9นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์086-3668199
10นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์097-2082566
11นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผลการศึกษา0646456244
12นางสาวสุภาพ จัดละศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-3789718
13นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-9132640
14นางสาวชนากานต์ วิหคศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้างานวัดและประเมินผล0623926195
15นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการศึกษา080-6544501
16นางชลณา ม่วงหวานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์093-3214949
17นางสาวจิรภา ศรีนวลศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามและประเมินผล096-7848111
18นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์090-7929187
19นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ081-9430358
20นางอรพินธ์ ไชยสมทิพย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการกลุ่ม085-6613483
21นายเจษฎา ตันธนะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ086-6635056
22นางสาววันวิสาข์ พรมเกตุนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ0817331211
23นางสาวสุลี สุกใสนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว086-9974825
24นางอมรรัตน์ หะลีบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร087-8781156
25นางสุภาณี บัวงามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายงบประมาณ083-4314561
26นางสาวกาญจนา โฉมงามนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน-บัญชี089-9158778
27นายศรชัย ไชยวุฒินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ059-5065969
28นายทรงศักดิ์ พรมเนตรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล092-9352524
29นางสาวอุบลศรี ฟักจีนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง081-8584673
30ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โอชานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล085-4970204
31นางสาวศศิธร สังข์ลาโพธิ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการอ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล082-2492709
32นางสายฝน บุญยังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล-
33นางนงนุช ก้านเหลืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง081-3824170
34นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร087-5111391
35นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน087-1694012
36นางสาวธิติยา อ่อนวิมลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานประเมินผลและรายงาน063-8687373
37นางมุคครินทร์ บุษภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-0866184
38นางธิดารัตน์ ภัทรวังส์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา084-5352891
39นางลักขณา หมดทุกข์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน089-9425534
40นายศุภภัทร์ สาดานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน087-7768537
41นางไข่มุก มีแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานคุณภาพการศึกษา081-9410499
42นางสาวศศิพร ศรีแก้วนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน081-7053451
43นางสาวเบ็ญจา กากะนิกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ,งานกองทุนเพื่อการศึกษา081-2917763
44นางสาวสุเพ็ญ จิยะพานิชกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี081-8448063
45นางสาวธนันธร ศรีลาวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม086-0769478
46นางสาวณัฐณิชา ชัยยาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม086-0769478
47นางภคอร บุตรพิมพ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่ม062-2922823
48นายวันรุ่ง พาสุทธิเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่ม081-0311664
49นางสาววัลภา สงวนศักดิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี081-7208678
50นางกัลยรัตน์ ถ้ำแก้วเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-2584639
51นายรุ่ง เนื้อแตงเย็นลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์085-2912818
52นายสมพงษ์ เหรียญทองลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-0101737
53นายนิคม หาดีลูกจ้างประจำ --มศ.5ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์089-8027155
54นายจำเนียร เขียวแก้วลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์087-9910622
55นายสุทัศน์ ภู่เจริญลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-8294587
56นายประยูร แสงทองลูกจ้างประจำ --ม.6นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง097-2732941