ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอาดุลย์ พรมแสงผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญกศ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2086-2878686
2นายปกรณ์ ม่วงเจริญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล/DL-ICT081-9813277
3นายอารักษ์ วิเศษสิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูฯ086-1680055
4นายนิพนธ์ ภัทรวังส์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-1848362
5นางพรกมล ปลาอ่อนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มอำนวยการ089-3810948
6นางสาวจินตนา สุขสมแดนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-7050814
7นางสาวกมลวรรณ พลอยมีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป089-8288823
8นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์093-2951959
9นายแมน คำวงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล086-1773753
10นางสาวอินทิรา ชิวปรีชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน089-7443335
11นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้มนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-8569663
12นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธินักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน089-5503778
13นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์097-2082566
14นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-9132640
15นายชัยศักดิ์ ไชยคำวังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์085-7027704
16นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์086-3668199
17นางสาวสุภาพ จัดละศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-3789718
18นางศศิชา ทรัพย์ล้นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์086-3151949
19นางชลณา ม่วงหวานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศ.ษ.ดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์093-3214949
20นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์090-7929187
21นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ081-9430358
22นางธิรดา ฆารสินธ์นภานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ083-0321040
23นางอรดา ยางงามนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ087-9237941
24นางอรพินธ์ ไชยสมทิพย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการกลุ่ม085-6613483
25นายอุดม สืบบุกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์,ICT082-0024567
26นายเจษฎา ตันธนะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ086-6635056
27นางประดับ ช้างเขียวนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์086-1681988
28นางสุภาณี บัวงามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายงบประมาณ083-4314561
29นางอมรรัตน์ หะลีบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร087-8781156
30นางสาววันวิสาข์ พรมเกตุนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ0817331211
31นางสาวสุลี สุกใสนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว086-9974825
32นางสาวกาญจนา โฉมงามนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน-บัญชี089-9158778
33นางสายฝน บุญยังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลช่วยราชการ สพป.โคราช เขต 1-
34นางสาวศศิธร สังข์ลาโพธิ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการอ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล082-2492709
35นายศรชัย ไชยวุฒินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ059-5065969
36ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โอชานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล085-4970204
37นางนงนุช ก้านเหลืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง081-3824170
38นายทรงศักดิ์ พรมเนตรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล092-9352524
39นางสาวอุบลศรี ฟักจีนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง081-8584673
40นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร087-5111391
41นางสาวธิติยา อ่อนวิมลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานประเมินผลและรายงาน063-8687373
42นางมุคครินทร์ บุษภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-0866184
43นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน087-1694012
44นางสาวเบญจมาศ นุ่มวัฒนะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศก์0907929187
45นางไข่มุก มีแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานคุณภาพการศึกษา081-9410499
46นางสาวศศิพร ศรีแก้วนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน081-7053451
47นางสาวเบ็ญจา กากะนิกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ,งานกองทุนเพื่อการศึกษา081-2917763
48นายศุภภัทร์ สาดานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน087-7768537
49นางลักขณา หมดทุกข์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน089-9425534
50นางธิดารัตน์ ภัทรวังส์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา084-5352891
51นางสาวสุเพ็ญ จิยะพานิชกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี081-8448063
52นางสาวณัฐณิชา ชัยยาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม086-0769478
53นางสาวธนันธร ศรีลาวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม086-0769478
54นางภคอร บุตรพิมพ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่ม062-2922823
55นายวันรุ่ง พาสุทธิเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่ม081-0311664
56นางสาววัลภา สงวนศักดิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี081-7208678
57นางกัลยรัตน์ ถ้ำแก้วเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-2584639
58นายรุ่ง เนื้อแตงเย็นลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์085-2912818
59นายนิคม หาดีลูกจ้างประจำ --มศ.5ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์089-8027155
60นายจำเนียร เขียวแก้วลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์087-9910622
61นายสมพงษ์ เหรียญทองลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-0101737
62นายสุทัศน์ ภู่เจริญลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-8294587
63นายประยูร แสงทองลูกจ้างประจำ --ม.6นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง097-2732941