ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายณรงค์ ศรีละมุลผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร0-3459-1111 ต่อ 11
2นายศุภชัย มากสมบูรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(สังคมศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ/ส่งเสริมฯ /เอกชน/นิเทศฯ034-591111 ต่อ 0
3นางสาวอัญมณี ทองคำเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0-3459-1111 ต่อ 10
4นางสุรีย์ภรณ์ ดาวอรุณเกียรตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ0-3459-1111 ต่อ 15
5นายวีระกิจ เม่งอำพันนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(รัฐศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0-3459-1111 ต่อ 17
6นางทิพย์ปภากร กิจเฟื่องฟูนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0-3459-1111 ต่อ 18
7นางสาวดารินทร์ พลวารินทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน0-3459-1111 ต่อ 18
8นายมนัส ต้นสมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0-3459-1111 ต่อ 20
9นางสาวปัทมา วิญญกูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ภาษาไทย)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0-3459-1111 ต่อ 20
10ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้ายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0-3459-1111 ต่อ 20
11นางสาวขนิษฐา เสวกวาปีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(รัฐศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
12นางสาวศุภรัชต์ กาญจนางกูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม และประเมินผล, งานนโยบายและแผน0-3459-1111 ต่อ 18
13นางภีรดา หมอดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ , งานข้อมูลสารสนเทศ0-3459-1111 ต่อ 18
14นายอัครพัชร์ สืบอินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-พละศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0-3459-1111 ต่อ 21
15นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0-3459-1111 ต่อ 21
16นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(คอมพิวเตอร์)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0-3459-1111 ต่อ 21
17นายนัฐกร สุยะราชศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางบุบผา บุญพูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางศิริเพ็ญ ดอกเข็มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0-3459-1111 ต่อ 20
20นายรังสรรค์ คงเพ็ชรศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางมัทณา ชาวบ้านกร่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางสาวชนากานต์ วิหคศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายกุลวุฒิ ดอกเข็มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0-3459-1111 ต่อ 20
24นางนิลวรรณ ทองเทียนชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการปร.ด.(การบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางสาวกรรณิกา กาณศาสตร์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0-3459-1111 ต่อ 0
26นายอมรศักดิ์ ชัยกัลยาสิทธิ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ0824641935
27นางสาวจ๋ามคำ ภมรกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0882668742
28นางสาวสุมิตรา ลิ้มตระกูลนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบช.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์วางฎีกา - ตัดจ่าย GFMIS0946075100
29นางอรนลิน ทองวังนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการร.ม.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0-3459-1111 ต่อ 18
30นางสาวธัญธิตา กิจสมดีนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับ-ส่ง ใช้เงินยืมราชการ0826736049
31นางสาวณัฎฐา บุตรเผียนนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0-3459-1111 ต่อ 0
32นางสาวจันทร์จิรา อุปะละสักนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.ศ.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงาน วิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง0843735424
33นางสาวนิรมล นุ่มเนียนนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นางพรทิพย์ ชมภูธวัชนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบช.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นายอภิชาติ ศรีสุขนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.(การจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0-3459-1111 ต่อ 17
36นางสาวภัทรลภา สมศักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวทบ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน และงานติดตาม ประเมินและรายงานผล0-3459-1111 ต่อ 18
37นายวีระพันธ์ จันต๊ะยอดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0-3459-1111 ต่อ 21
38นางสาวนันท์ธัญพัชร์ ทองประเทืองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวท.บ.(เคมี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0-3459-1111 ต่อ 21
39นางสาวพิมพ์พนิต แก้วบุตรนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวท.บ.(เทคโนโลยียาง)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0-3459-1111 ต่อ 21
40นายวัชริน บางตุ้มเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.(บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0-3459-1111 ต่อ 20
41นางสาวลัดดา แสงทองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0-3459-1111 ต่อ15
42นายธีรโชติ เพชรไทยลูกจ้างประจำ --ม.ต้นขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ราชการ0-3459-1111 ต่อ 25
43นายบุญสม ชูชาติลูกจ้างประจำ --มศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ราชการ0-3459-1111 ต่อ 25
44นายประเสริฐ สุขกุลลูกจ้างประจำ --ม.ปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ราชการ0-3459-1111 ต่อ 25
45นายปรัชญา ดาวเรืองลูกจ้างประจำ --รปศ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ราชการ0-3459-1111 ต่อ 25