ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายณรงค์ ศรีละมุลผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายศุภชัย มากสมบูรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(สังคมศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ/ส่งเสริมฯ /เอกชน/นิเทศฯ034-591111 ต่อ 0
3นายปกาสิต โรจนกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(พลศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0-3459-1111 ต่อ 20
4นางสุรีย์ภรณ์ ดาวอรุณเกียรตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ0-3459-1111 ต่อ 15
5นายวีระกิจ เม่งอำพันนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(รัฐศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0-3459-1111 ต่อ 17
6นางทิพย์ปภากร กิจเฟื่องฟูนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0-3459-1111 ต่อ 18
7นางสาวดารินทร์ พลวารินทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน0-3459-1111 ต่อ 18
8นายมนัส ต้นสมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0-3459-1111 ต่อ 20
9นางสาวปัทมา วิญญกูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ภาษาไทย)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0-3459-1111 ต่อ 20
10ว่าที่ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้ายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0-3459-1111 ต่อ 20
11นางไพรวัลย์ สำเภาเงินนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพ.กศ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0-3459-1111 ต่อ 21
12นางสาวขนิษฐา เสวกวาปีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(รัฐศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
13นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่งนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ
14นางภีรดา หมอดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ , งานข้อมูลสารสนเทศ0-3459-1111 ต่อ 18
15นางสาวศุภรัชต์ กาญจนางกูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม และประเมินผล, งานนโยบายและแผน0-3459-1111 ต่อ 18
16นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0-3459-1111 ต่อ 21
17นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(คอมพิวเตอร์)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0-3459-1111 ต่อ 21
18นายอัครพัชร์ สืบอินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-พละศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0-3459-1111 ต่อ 21
19นายกุลวุฒิ ดอกเข็มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0-3459-1111 ต่อ 20
20นางสาวชนากานต์ วิหคศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นายรังสรรค์ คงเพ็ชรศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นายอภินันท์ ลิ้มกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางศิริเพ็ญ ดอกเข็มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0-3459-1111 ต่อ 20
24นางบุบผา บุญพูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางมัทณา ชาวบ้านกร่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นายนัฐกร สุยะราชศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางนิลวรรณ ทองเทียนชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการปร.ด.(การบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นางเกษสุดา สุทัศน์ ณ อยุธยานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0-3459-1111 ต่อ 0
29นางสาวกรรณิกา กาณศาสตร์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน0-3459-1111 ต่อ 0
30นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีช่วยราชการ สพม.29 (จ.อุบลราชธานี)0-3459-1111 ต่อ 19
31นางอรนลิน ทองวังนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการร.ม.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0-3459-1111 ต่อ 18
32นางสาวณัฎฐา บุตรเผียนนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0-3459-1111 ต่อ 0
33นางสาวนิรมล นุ่มเนียนนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นายอภิชาติ ศรีสุขนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.(การจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0-3459-1111 ต่อ 17
35นางพรทิพย์ ชมภูธวัชนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบช.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
36นางสาวศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การบริหารธุรกิจ-การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0-3459-1111 ต่อ 17
37นางสาวพรพันธ์ สุธาคงนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
38นายวีระพันธ์ จันต๊ะยอดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0-3459-1111 ต่อ 21
39นายวัชริน บางตุ้มเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.(บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0-3459-1111 ต่อ 20
40นางวิไลรัตน์ สายใจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการลงรับหนังสือในระบบ e-filing0-3459-1111 ต่อ 0
41นางสาวลัดดา แสงทองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0-3459-1111 ต่อ15
42นางภคอร บุตรพิมพ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0-3459-1111 ต่อ 15
43นายบุญสม ชูชาติลูกจ้างประจำ --มศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ราชการ0-3459-1111 ต่อ 25
44นายประเสริฐ สุขกุลลูกจ้างประจำ --ม.ปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ราชการ0-3459-1111 ต่อ 25
45นายธีรโชติ เพชรไทยลูกจ้างประจำ --ม.ต้นขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ราชการ0-3459-1111 ต่อ 25
46นายปรัชญา ดาวเรืองลูกจ้างประจำ --ม.ต้นขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ราชการ0-3459-1111 ต่อ 25
47นางสาวสาวิตรี ปิโยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบริการงานทั่วไป อำนวยการ