ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร089-1848362
2นางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา086-9802196
3นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0951563644
4นายนวลน้อย ปลาบู่ทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์090-1416360
5นางสุณีย์ ฤทธิ์ภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา095-8967259
6นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ0840448344
7นายจักรกฤษ อำพันทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรัฐศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ084-6448301
8นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริม086-7654045
9นางศุภวรรณ สุขอร่ามนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน081-2742663
10นางพิมพ์กมล อัครกิจมั่งมีสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ062-3570642
11นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-2325272
12นางสาวโสภา สุวรรณธรรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ082-2502420
13นายนิรันดร์ แสงกุหลาบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล086-1728480
14นางสาวนุชนารถ ศรีจันทร์อินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา087-0871843
15นางกฤษณา อ่อนเบาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-5161561
16นางสาวหท้ยทิพย์ มณฑาทัศน์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ092-4756930
17นางสาวรัชนู อุ่นเรือนนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ085-7099300
18นางสาวมาวะดี ศรีพลอยนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์084-3124509
19นางสาววาสนา ใคร่ครวญนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกค่าเช่าบ้าน093-6547823
20นางสุพัตรา ธิติดำรงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์086-4920891
21นายศุภกฤต อำนวยวัฒนกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการคศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ089-8373377
22นายวัณณุวรรธน์ ตันติปิธรรมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการประวัติศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร064-2033997
23นายรัฐธีรินต์ เอี่ยมรักษานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล061-9361419
24นางลภัสรดา สอนใจนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.(วิทยาการคอมฯ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ089-2546742
25นางสาวนภสร ผาเพียวนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล088-2613852
26นายประจักร์ หลวงประสารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ097-1474343
27นางมาริษา ประดิษฐพงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรม.(รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล089-2193022
28นางสาวปนัดดา ชีวะนอรรถนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ084-5566822
29นายณพชร ศักขิณาดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการสื่อสารมวลชนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงาน ICT095-4145399
30นางสาวธนาภรณ์ สังข์วงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามฯ089-1220614
31นางสาวณัฏฐณิชา สาติบุตรนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการเคมีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา093-2414615
32นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการเครื่องกลวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน081-1357569
33นางสาวพัชรา สิทธิบุตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0864589169
34นายธีระศักดิ์ ไพพงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานสาธารณสุขศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่0990364353
35นางสาวจณิสตา จันทร์ทรงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา082-3984737
36นายวีรชาติ ทิพย์อุทัยเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานปวส.ก่อสร้างวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ080-0069253
37นายชณสุธน คงบางพระพนักงานราชการ --พุทธจิตวิทยาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่087-8878782
38นางสาวพรมนัส ขำพระบุตรลูกจ้างชั่วคราว --เกษตรศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารพนักงานพิมพ์ดีด086-8025972
39นางสาวกีรตี บัวซ้อนลูกจ้างชั่วคราว --คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0833144207
40นางสาวศศิมล หอมชื่นจิตรลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน083-3103362
41นางสาวนิตยา เขียวแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42นางศรัญญา ชูนาคลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.การประชาสัมพันธ์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-1540287
43ว่าที่ร้อยตรี วรธัช มณีลูกจ้างชั่วคราว --ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล098-3856894
44นางสาวภัทรณิษา เดชธุวานันท์ลูกจ้างชั่วคราว --บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล096-9650565
45นายจุมพล ฉัตรไพบูลย์ลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร ,ประสานงาน กศจ.0614539282
46นางสาวสุมิตตา แป้นเขียวลูกจ้างชั่วคราว --รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่ม063-6942552
47นางแพรวพรรณ มะลิวัลย์ลูกจ้างชั่วคราว --เศรษฐศาสตร์การเงินวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากยศ.092-5067871
48นางสาวพรนิภัส รักแตงลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ. วิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา085-037265
49นายขวัญชัย บุญมามากลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0871247796
50นายประพันธ์ศักดิ์ สิทธิสรลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์086-0535680
51นายธนาภัทธ์ พรดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการอาคารสถานที่084-2104731
52นางบุญพร้อม สืบเรืองลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการอาคารสถานที่092-7290679
53นายสรสิทธิ์ แก้วไซเกิดลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม