ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนิพัฒน์ มณีผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายชัยนนท์ นิลพัฒน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรักษาราชการแทน ผอ.สพป.กจ.4086-2021424
3นายรัชวุฒิ วงษ์เสนารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายธีระนัย รักษาวงศ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษปกศ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ087-9732154
5นางนวลน้อย ปลาบู่ทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บำเหน็จตกทอด,พท.พิเศษ,ค่าเช่าบ้าน090-1193736
6นางสาวดรุณี เวียงชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081-8749228
7นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน081-6759657
8นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริม086-7654045
9นางศุภวรรณ สุขอร่ามนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน081-2742663
10นายนิรันดร์ แสงกุหลาบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล086-1728480
11นางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.(ชีววิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ,ร.ร.ในฝัน,ร.ร.ดีประจำตำบล081-3736904
12นางปัญญา ยะสงครามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-1917945
13นางสาวเยาวภา ศานติธรรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคษ.ม.หลักสูตรและการนิเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ,โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก085-9313302
14นางกฤษณา อ่อนเบาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-5161561
15นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ080-6544501
16นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพปฐมวัย089-8067299
17นางสุปราณี แซ่ลิ้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.(เทคโนโลีและนวัตกรรมการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-3789442
18นางสาวพัชรรินทร์ ทะสมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-2509841
19นางสุธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ080-4310678
20นางสาวโสภา สุวรรณธรรมศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ082-2502420
21นางไปรยา เย็นสรงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-5504154
22นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-1657564
23นางสาวหท้ยทิพย์ มณฑาทัศน์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ092-4756930
24นายสาโรจน์ นุษพรรณ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์081-0121435
25นางสุภาณี บัวงามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุและทรัพย์สิน งานเบิกจ่าย098-8240992
26นางอมรรัตน์ หะลีบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบริหารบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานรับจ่ายเงิน0878781156
27นายศุภกฤต อำนวยวัฒนกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการคศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ089-8373377
28นางลภัสรดา สอนใจนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.(วิทยาการคอมฯ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ089-2546742
29นางสาวยุรี เตชะดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง087-4980405
30นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ0840448344
31นางสาวธนาภรณ์ สังข์วงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามฯ ,งานเลขานุุการ กพท.089-1220614
32นางมาริษา ประดิษฐพงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรม.(รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล089-2193022
33นายสราวุธ พูลพิพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน086-1775755
34นายประจักร์ หลวงประสารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ097-1474343
35นายจักรกฤษ อำพันทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ084-6448301
36นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการเครื่องกลวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน081-1357569
37นายอาทิตย์ เงินมากนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.(เทคโนโลีการจัดการอุตสาหกรรม)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด/ระบบดูแล/ทักษะชีวิต/แนะแนว081-4485850
38นางสาวใกล้รุ่ง พรหมมานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพ0871110384
39นางสาวพัชรา สิทธิบุตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0864589169
40นายวีรชาติ ทิพย์อุทัยเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานปวส.ก่อสร้างวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ080-0069253
41นางสาวสุภาภรณ์ พิกุลแก้วลูกจ้างชั่วคราว --การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ085-6872820
42นายธนาพัทธ์ พรดีลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการพนักงานขับรถยนต์084-2104731
43นางสาวนภสร เอกวิบูลย์ลูกจ้างชั่วคราว --การตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขา ผอ.สพป.กจ.4089-8173998
44นางสาวศศิมล หอมชื่นจิตรลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน083-3103362
45นางสาวรุ่งนภา จานแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน092-2802859
46นางศรัญญา ชูนาคลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.การประชาสัมพันธ์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-1540287
47นางสาวนิตยา เขียวแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
48นายจุมพล ฉัตรไพบูลย์ลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร ,ประสานงาน กศจ.0614539282
49นางวาสิฐี ธนะสมบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิทย์คอมวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร087-1675919
50นางสาวกีรติ กรุตประพันธุ์ลูกจ้างชั่วคราว --การเงินวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร080-6698419
51นางแพรวพรรณ มะลิวัลย์ลูกจ้างชั่วคราว --เศรษฐศาสตร์การเงินวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากยศ.092-5067871
52นางสาวเมธาวดี สิทธิสมบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --เทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีการพิมพ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา085-2985906
53นายขวัญชัย บุญมามากลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0871247796
54นางสาวขวัญเรือน ชินณรงค์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน063-1380017