ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนิพัฒน์ มณีผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายชัยนนท์ นิลพัฒน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรักษาราชการแทน ผอ.สพป.กจ.4086-2021424
3นายนิรันดร์ แสงกุหลาบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล086-1728480
4นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ0840448344
5นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน081-6759657
6นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริม086-7654045
7นางศุภวรรณ สุขอร่ามนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน081-2742663
8นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ080-6544501
9นางสาวโสภา สุวรรณธรรมศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ082-2502420
10นางไปรยา เย็นสรงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-5504154
11นางสุปราณี แซ่ลิ้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.(เทคโนโลีและนวัตกรรมการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-3789442
12นางกฤษณา อ่อนเบาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-5161561
13นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพปฐมวัย089-8067299
14นางสุธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ080-4310678
15นางสาวเยาวภา ศานติธรรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคษ.ม.หลักสูตรและการนิเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ,โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก085-9313302
16นางสาวหท้ยทิพย์ มณฑาทัศน์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ092-4756930
17นายสาโรจน์ นุษพรรณ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์ อาคารและสถานที่081-0121435
18นางอมรรัตน์ หะลีบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบริหารบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานรับจ่ายเงิน0878781156
19นางสุภาณี บัวงามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุและทรัพย์สิน งานเบิกจ่าย098-8240992
20นายศุภกฤต อำนวยวัฒนกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการคศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ089-8373377
21นางลภัสรดา สอนใจนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.(วิทยาการคอมฯ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ089-2546742
22นางสาวยุรี เตชะดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง087-4980405
23นางมาริษา ประดิษฐพงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรม.(รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล089-2193022
24นายจักรกฤษ อำพันทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ084-6448301
25นายประจักร์ หลวงประสารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ097-1474343
26นางสาวธนาภรณ์ สังข์วงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามฯ ,งานเลขานุุการ กพท.089-1220614
27นายสราวุธ พูลพิพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน086-1775755
28นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการเครื่องกลวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน081-1357569
29นางสาวใกล้รุ่ง พรหมมานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพ0871110384
30นางสาวพัชรา สิทธิบุตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0864589169
31นายวีรชาติ ทิพย์อุทัยเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานปวส.ก่อสร้างวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ080-0069253
32นางสาวนภสร เอกวิบูลย์ลูกจ้างชั่วคราว --การตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขา ผอ.สพป.กจ.4089-8173998
33นางสาวสุภาภรณ์ พิกุลแก้วลูกจ้างชั่วคราว --การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ085-6872820
34นางศรัญญา ชูนาคลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.การประชาสัมพันธ์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-1540287
35นางสาวศศิมล หอมชื่นจิตรลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน083-3103362
36นางสาวนิตยา เขียวแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
37นางวาสิฐี ธนะสมบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิทย์คอมวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร087-1675919
38นายจุมพล ฉัตรไพบูลย์ลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร ,ประสานงาน กศจ.0614539282
39นางสาวเมธาวดี สิทธิสมบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --เทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีการพิมพ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา085-2985906
40นางแพรวพรรณ มะลิวัลย์ลูกจ้างชั่วคราว --เศรษฐศาสตร์การเงินวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากยศ.092-5067871
41นายขวัญชัย บุญมามากลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0871247796
42นางสาวขวัญเรือน ชินณรงค์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน063-1380017