ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจักรพรรดิ์ จิตมณีผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1086-6631197
2นายจำลอง บุญเรืองโรจน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-4319473
3นางสาวภัทรัฒณ์ ศรีทองสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติตาม และประเมินผลฯ081-7334980
5นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ086-8879908
6นางพรชรี พลเสนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์087-7716197
7นายวันชัย พันธ์สิงห์จบนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริหารงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-8416596
8นางสาวนิลจิราวัลย์ ยอดอานนท์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน094-4780526
9นางสาวชบา พันธ์ศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตรบัณฑิต ปตรีหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการกลุ่ม0894977700
10นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักรครู/ครูผู้ช่วย --หน.ศูนย์/เครือข่าย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาICT081-8564755
11นางสาวจิราภรณ์ โกพัฒน์ตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
12นายอนุชา คะชาชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
13นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวสุคนธ์ทิพ สำเนียงดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ085-2626836
15นางเกสรา อารยะจารุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-7368561
16นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-4547578
17นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-8028003
18นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางสาวเมทินี ตาตะสมิทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางนางดวงทิพย์ เพชรนิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางสาวสุคนธ์ทิพ สำเนียงดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางสาวนิศรา เจริญผลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณ สพป.081-8563053
24นางมาลี สร้อยสุวรรณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-8305096
25นางสาววิภา ประกอบวิทย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการ-ยานพาหนะ081-4420921
26นางกนกวรรณ คล้ายสินธุ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำ ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน089-4111236
27นางสาวอุทัยวรรณ เผนานนท์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ. ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บันทึกบัญชีส่วนราชการตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง081-5268207
28นางเพ็ญภัสสร นามปพนอังกูรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบ-เบิกจ่ายเงิน089-6853736
29นางปราณี บัวชุมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบหลักฐานการขอใช้สิทธิเบิกเงิน089-9124138
30นางสาวสรญา สุดโตนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบหลักฐานการขอรื้อถอนสิ่งก่อสร้างฯ081-9412190
31นายศักดิ์ชาย สระแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานลาศึกษาต่อ/งานฝึกอบรม087-4133190
32นางสาวพจนี บริสุทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการแต่งตั้ง ย้าย โอน บรรจุ035-522491
33นางสุกัญญา สะอาดดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรฯ081-2913196
34นางสุวิมล ระวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล086-6887488
35นางนลินภัสร์ ธีรปฐมวิทย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่084-3196262
36นางปราณี เฟื่องทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการกำหนดตำแหน่ง การปรับปรุงตำแหน่ง085-4070114
37นางนิษฐ์ณิชชา อภิวัฒิธรรมนิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัย,งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ และงานด้านกฎหมายและดำเนินคดีของรัฐ081-7052945
38นายปริญญา บุญมาดีนิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัย งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานด้านกฎหมายและดำเนินคดีของรัฐ062-5353651
39นางจินตนา องค์ปรีชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ศษ.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม086-6057643
40นางวาสิฏฐี ดวงจินดานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนโรงเรียนขนาดเล็ก086-7658455
41นางช่อเพชร สุนทรวิภาตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ081-4929600
42นางอธิษฐ์ณัฐ หนูทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล089-8373545
43นายประวิน วัฒนสินธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสุขภาพอนามัย086-5141118
44นางเด่นดวง ขันคำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ. ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน/พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก087-1611120
45นางเยาวภา ภูมิศิริไพบูลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานแนะแนว,ทุนการศึกษา080-1157995
46นางกมลทิพย์ พุทธจำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานการจัดการศึกษาภาคบังคับ/ในระบบ-นอกระบบ089-8372907
47นางอรุณพร กัลย์จารึกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-8587783
48นางจันทรรัตน์ เรืองวิรัชยานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ081-7719782
49นางกมลวรรณ วงศ์คำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา081-7656340
50นางพิชญา รักผลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ. ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด/การแพร่ระบาดโรคเอดส์089-7865777
51นายพัฒนา องค์ปรีชานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีจัดทำแผนการปฏิบัติงาน, งานตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี และพัสดุ งานตรวจสอบการดำเนินงาน095-9280914
52นางสาวนิลจิราวัลย์ ยอดอานนท์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใจ สพป.และสถานศึกษา081-8305212
53นางสาวชนิดา แสวงคำเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปริญญาตรีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม และประเมิลผล0895483921
54นางสาวณฐิฐา บุญญสิทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน0899195479
55นางผุสดี เพชรน้ำดีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำ ตรวจสอบ และเบิกจ่ายเงินเดือน085-9046199
56นางดุจดาว เจริญประสิทธิสุขเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบ เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ค่าจัดจ้าง086-1746024
57นางลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบ เบิกจ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์085-1819218
58นางขวัญดาว เทพประสิทธิ์พนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการกลุ่ม083-7170438
59นางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อขำพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่ม083-6036515
60นางสาวจุฑามาส โพธิ์ธัญญาพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาE-book ศูนย์การเรียนรู้ครูฯ
61นางสาวจารุวรรณ แป้นแจ้งพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาICT081-8582133
62นางสาวธฤษวรรณ คำประดับเพชรลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
63นางสาวแสงทอง ลีสุขสมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
64นางสาวกมลชนก เซี่ยงเห็นลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
65นางสาวนุชนาฎ หมื่นเดชลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
66นางสาวอมรรัตน์ พรหมชนะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
67นายเมธี สายเมธีลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับถรยนต์พนักงานขับรถยนต์
68นายวิโรจน์ หาดแก้วลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
69นายทองหยด คงสงฆ์ลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
70นายจรินทร์ ถีระแก้วลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
71นายปัญญา เปรมมีพันธ์ลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
72นายบุญมี ปิดตาทะสาลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงพนักงานขับรพยนต์
73นายบุญมี แตงวงศ์ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
74นายเสน่ห์ พันธุ์เณรลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
75นายสมคิด คุ้มเดชลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
76นายธงชัย ประทีปทองลูกจ้างประจำ นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
77นายวิรัช พงษ์เส็งลูกจ้างประจำ ค.บ.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานอัดสำเนาพนักงานอัดสำเนา