ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสุวัช พานิชวงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริงานงานการเงินและสินทรัพย์0865108047
3นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ0819412630
4นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน0817517692
5นายเกษม คำศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ0818806204
6นางสมฤดี วัลมาลีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0817755770
7นายสุพิศ เกตุมณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0815712711
8นางบุปผา มณีจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0894126499
9นางสาวอัญชัญ โฆสิตมานนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษรป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน0870642626
10นางสาวนวรัตน์ พูนใยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารนิเทศการศึกษา-
11นางสาวปราณีย์ เอกมอญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
12นายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. , ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ085 - 9897025
13นางสุมาลี สุธีกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษา-
14นายนิกร ขวัญเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคอ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
15นางสาวจุฑามาศ วงศ์แสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ064 - 9956141
16นายสมาน สาครเสถียรกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกันคุณภาพฯ081-7438501
17นางสาวสุคนธ์ แสงสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
18นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, งานอาเชียน, งานวิจัย081-7324921
19นางชุติมา แผลงศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนคุณธรรม วิถีพุทธ ค่านิยม 12 ประการ095-2504896
20นางสาวสายทอง มังกรทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ-
21นางรัศมี ถีระแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ-
22นางสาวบุญเนือง เสือแดงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานปวส.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ-
23นางลักษณา เทพเทียนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานประชาสัมพันธ์-
24นางศศิวงษ์ ศิริตระกูลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป/บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี-
25นางวรารัตน์ วรางกูรนักวิชาการเงินและบัญชี อาวุโสค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี-
26นางวราภรณ์ ลิมปะพันธุ์นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบช.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ-
27นางสาวสมจิตร มาตรทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์ฉ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล-
28นางปิยมาส พรหมโชตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(คณิตศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคลากร-
29นางสุภาวดี รู้รอบนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล-
30นางสาวสุชีลา เคหะนาคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล-
31นางสาวสุชีพ สร้อยจอมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั้วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล-
32นายวีระชัย อินทคชสารนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.,น.บ.ท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร-
33นางสาวมณีวรรณ วิโรจน์วัฒนกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ และงานข้อมูลสารสนเทศ-
34นางสาวธาริณี เกิดเทศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล097 1086349
35นางปรียาวรรณ ชะเอมวันนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงานผล086-3999087
36นางพรทิพย์ บัวขาวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ.(ทฤษฎีการบริหารทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน-
37นางรุ่งอรุณ ลีลาวรรณเขตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา-
38นางรัฐพร รุ่งเรืองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา-
39นางสาวนิสา อบจันทร์ฉายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา-
40นางสุคนธ์ จันทร์โอกุลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี-
41นายสายัณห์ จุมพรมลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์-
42นายขวัญยืน ชั่งเรือนกุลลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง-