ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชัยณรงค์ อินทร์อำนวยรองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญ ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล0861672878
2นายสุวัช พานิชวงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริงานงานการเงินและสินทรัพย์0865108047
3นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียวรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสิรมการจัดการศึกษา0817922002
4นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ0819412630
5นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน0817517692
6นายเกษม คำศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ0818806204
7นางลำดวน ไกรคุณาศัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์0819109143
8นางสมฤดี วัลมาลีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0817755770
9นางสาวสุมาลี ศรีนุ้ยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0895463227
10นายเมธี กลิ่นสกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0818804166
11นายสุพิศ เกตุมณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มทนโยบายและแผน0815712711
12นางบุปผา มณีจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั้วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0894126499
13นางอุไร บุญมากนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั้วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในสถานศึกษาเอกชน0811950906
14นางสาวอัญชัญ โฆสิตมานนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษรป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มตรวจสอบภายใน0870642626
15นางสาวนวรัตน์ พูนใยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารนิเทศการศึกษา-
16นายวินัย มากระจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
17นางสาวปราณีย์ เอกมอญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
18นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
19นางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
20นางชุติมา แผลงศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนคุณธรรม วิถีพุทธ ค่านิยม 12 ประการ095-2504896
21นายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. , ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ085 - 9897025
22นางสุมาลี พิเชฎร์พงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
23นายศิลป์นิรันดร์ รื่นณรงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
24นางสาวอรไท แสงลุนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
25นายส.อ.นิวัติ สุขรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
26นางสาวจุฑามาศ วงศ์แสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ064 - 9956141
27นางสาวอุไรวรรณ เลิศสังข์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
28นางสุมาลี สุธีกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษา-
29นางจิราธร สามารถศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
30นายสมศักดิ์ โกลากุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
31นางสาวสุคนธ์ แสงสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
32นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, งานอาเชียน, งานวิจัย081-7324921
33นายสมาน สาครเสถียรกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกันคุณภาพฯ081-7438501
34นางกัลยา พานิชวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
35นายนิกร ขวัญเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคอ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา-
36นายสัญทัต กอนผึ้งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริการ/งานเอกสาร-
37นางรัศมี ถีระแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ-
38นางสาววาสนา เสร็จกิจนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ-
39นายภุชชงค์ สว่างศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษMA.Ed. (Educational Mangementวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ-
40นางสาวสายทอง มังกรทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ-
41นางสาวบุญเนือง เสือแดงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานปวส.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ-
42นางลักษณา เทพเทียนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์-
43ว่าที่ร.ต.สุพัฒน์ หอมสุวรรณนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์-
44นางมธุรส ฟักเงินนักวิชาการเงินและบัญชี อาวุโสปว.ช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี-
45นางวรารัตน์ วรางกูรนักวิชาการเงินและบัญชี อาวุโสค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี-
46นางเยาวภา ภูมิศิริไพบูลย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานบริหารงานบุคคล-
47นางสุภาวดี รู้รอบนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารงานบุคคล-
48นางปิยมาส พรหมโชตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(คณิตศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบุคลากร-
49นางสาวสมจิตร มาตรทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์ฉ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานบุคคล-
50นางรุ่งรัตน์ ตนสารีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล-
51นางสาวสุชีลา เคหะนาคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล-
52นางสาวสุชีพ สร้อยจอมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั้วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล-
53นางนภาภรณ์ มีเนตรทิพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั้วไป),ป.บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล-
54นายวิศิษฐ์ พิมพ์ชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(ภาษาไทย),ป.บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล-
55นางธฤษวรรณ เวียงแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล-
56นางสาวธัญรัตน์ คำใจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั้วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล-
57นายวีระชัย อินทคชสารนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.,น.บ.ท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร-
58นายธีรานันท์ อินทร์ทองน้อยนิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร-
59นายมานพ ประทีปทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนโยบายและแผน-
60นางสาวอรวรรณ คำมากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานบริหารบุคคล-
61นางสาวมณีวรรณ วิโรจน์วัฒนกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน-
62นางสาวธาริณี เกิดเทศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล รายงานผล097 1086349
63นางพรทิพย์ บัวขาวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ.(ทฤษฎีการบริหารทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน-
64นางปรียาวรรณ ชะเอมวันนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงานผล086-3999087
65นางรุ่งอรุณ ลีลาวรรณเขตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั้วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา-
66นางสาวสุวนัฎฐ์ เจิมศิรินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา-
67นายสกุลไทย เมฆฉายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา-
68นางสาวนิสา อบจันทร์ฉายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา-
69นางรัฐพร รุ่งเรืองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา-
70นางนนทกร แก้วบัวดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในสถานศึกษาเอกชน-
71นายพัฒนา องค์ปรีชานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน-
72นางสาวสุพัตรา วริวรรณเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวช./บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานอำนวยการ-
73นางสาวประลิวัน ติกาพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ-
74นายวีระพงษ์ คำปานเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา-
75นางวราภรณ์ ลิมปะพันธุ์ครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญงานบช.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานพัสดุ-
76นางศศิวงษ์ ศิริตระกูลครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั้วไป/บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี-
77นางสุคนธ์ จันทร์โอกุลครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี-
78นายสายัณห์ จุมพรมลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์-
79นายขวัญยืน ชั่งเรือนกุลลูกจ้างประจำ ปฏิบัติการบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง-