ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายไพศาล ปันแดนผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายอำนวย ดีประสิทธ์ิรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นาย ณรงค์ พึ่งงามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษา, ค.บ.พลศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
4นายวิทยา ยางสุดรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายปรีชา นูมหันต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา
6นางมรรยาท แตงโมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป
7นางสาวจินตนา พิพัฒนเดชนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) ค.ม.หลักสูตรและการสอนผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8นางสาวจิณัฐตา กาฬกาญจน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9นายพูนศักดิ์ ศิวารัชกุณฑล์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ. ( การบริหารการศึกษา )ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคล
10นายประชา ดนตรีนิติกร ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
11นายดุสิต อารยกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.(หลักสูตรและการสอน) ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน088 956 87047
12นางชุติมา มีพฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบช.บ. (การสอบบัญชี)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน
13นายพัลลภ จันทร์ลอยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
14นางนพวรรณ อารยกูลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.หลักสูตรและการสอนผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล089 036 0948
15นางสาวกัลยวัญญ์ ศรีภูมินทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
16นางสาวมณฑา มะลิทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานบริหารทั่วไป
17นางเสาวลักษณ์ ศรีสวยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ. ( การจัดการทั่วไป )หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
18นางณัฐธยาน์ เพ็ชรวงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา),บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
19นางพนารัตน์ กาฬษรนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20นางสายชล ศิวารัชกุณฑล์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ. ( การจัดการทั่วไป )หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบรืหารงานบุคคล
21นางรุจิรัตน์ ทองเหลือรัตกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
22นางเลณู ชนะศิลป์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.สังคมศึกษา, บธ.บ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
23นางจงรัก บริบูรณ์บันเทิงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.( ปฐมวัย )หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน0983852457
24นายนันท์ธรัฐ สดคมขำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
25นางสาวกุลชญา กษมากรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
26นางสาวพรพรรณ หนูเมืองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. (การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
27นายนันธิชัย หิรัญวงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. การจัดการทั่วไป (การบัญชี) ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
28นางอภิญญา น้ำแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการ) ประกาศนียบัตรบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
29นางพรทิพย์ ยางสุดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารประกัน,อ่านออกเขียนได้,หลักสูตร
30นางนางพิศสมัย วงษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
31นายเศกสรรค์ ใจดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ,DLTV
32นางนางกรองทิพย์ พึ่งสุขศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
33นายภาณุพงษ์ พละวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
34นางอภินันท์ ศรีเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(พลศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
35นางนางศิริพร พวงมาลีศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
36นางสาวนางสาววิไลวรรณ เสาร์อินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นายปิยะ อัมพวาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
38นางเสนอ นุชนารถนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
39นางศิริพร เรืองคงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40นางจุฬาพร เสร็จกิจนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการป.วส. (บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
41นางรุ่งนภา แก้วเขียวนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42นางกุสุมา มณีโชตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.( การจัดการทั่วไป )วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล
43นางสาวนางสาวปราณี อ่อนวิมลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
44นางจ.อ.ญ.ทัศนีย์ ศรีศักดานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นางสาวอรพิน นูมหันต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นางสาวนางสาวจันทิรา คงกะเรียนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นางอนันตพร บุญมานำเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
48นายชาญยุทธ ศรีสุวรรณลูกจ้างประจำ --ม.6นักการภารโรง อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
49นายอำนวย ธัญญเจริญลูกจ้างประจำ --ม.ศ. 5นักการภารโรง อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
50นายไพรัตน์ ไทยทวีหิรัญลูกจ้างประจำ --ม.6นักการภารโรง อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
51นายบุญรอด แจ่มใสลูกจ้างประจำ --ม.ศ. 3นักการภารโรง อำนวยการกลุ่มอำนวยการ