ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2นาย ณรงค์ พึ่งงามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษา, ค.บ.พลศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูฯ0811727133
3นายวิทยา ยางสุดรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล0822553755
4นายอำนวย ดีประสิทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี0814407829
5นายปรีชา นูมหันต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา0926353033
6นางมรรยาท แตงโมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0617763802
7นางสาวจินตนา พิพัฒนเดชนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) ค.ม.หลักสูตรและการสอนผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0819421522
8นายพูนศักดิ์ ศิวารัชกุณฑล์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ. ( การบริหารการศึกษา )ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคล0897444845
9นายดุสิต อารยกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.(หลักสูตรและการสอน) ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0889568704
10นางนพวรรณ อารยกูลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.หลักสูตรและการสอนผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0890360948
11นางชุติมา มีพฤกษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ. (การสอบบัญชี)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0815966705
12นางสาวกัลยวัญญ์ ศรีภูมินทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวนการ0990618743
13นางเสาวลักษณ์ ศรีสวยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ. ( การจัดการทั่วไป )หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวนการ0899164139
14นางสาวมณฑา มะลิทองนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานบริหารทั่วไป0817365918
15นายนันธิชัย หิรัญวงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.ม. (หลักสูตรและการสอน)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ส่งเสริมการจัดการศึกษา0922545855
16นางณัฐธยาน์ เพ็ชรวงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา),บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ0843323474
17นางพนารัตน์ กาฬษรนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0616620917
18นางสายชล ศิวารัชกุณฑล์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ. ( การจัดการทั่วไป )หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบรืหารงานบุคคล0892110181
19นางสาวจิณัฐตา กาฬกาญจน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0898367481
20นายประชา ดนตรีนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.นิติศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลรก.ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี0987831251
21นางรัตนาภรณ์ กลิ่นขวัญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. การบัญชีหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานตรวจสอบภายใน0929297527
22นางจงรัก บริบูรณ์บันเทิงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.( ปฐมวัย )หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน0983852457
23นางเลณู ชนะศิลป์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.สังคมศึกษา, บธ.บ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0861601054
24นางรุจิรัตน์ ทองเหลือรัตกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงบประมาณ0804320845
25นายนันท์ธรัฐ สดคมขำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0983539161
26นางสาวพรพรรณ หนูเมืองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. (การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0947648528
27นางอภิญญา น้ำแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการ) ประกาศนียบัตรบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0982653879
28นายพัลลภ จันทร์ลอยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษารก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0814565420
29นายเศกสรรค์ ใจดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, DLTV0870344610
30นางพรทิพย์ ยางสุดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม ภาษาไทยวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกัน,อ่านออกเขียนได้,หลักสูตร0861284537
31นางสาววิไลวรรณ เสาร์อินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม0838074886
32นางกรองทิพย์ พึ่งสุขศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการกศ.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม0970901016
33นายภาณุพงษ์ พละวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม0898366455
34นายปิยะ อัมพวาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม0817637946
35นางอภินันท์ ศรีเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(พลศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม0877955266
36นางศิริพร พวงมาลีศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษค.ม บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม0836962489
37นางศิริพร เรืองคงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0814347338
38นางเสนอ นุชนารถนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0819427417
39นางจุฬาพร เสร็จกิจนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0868048286
40นางรุ่งนภา แก้วเขียวนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0861293013
41นางจ.อ.ญ.ทัศนีย์ ศรีศักดานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.ม.รัฐประสาศนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0851486969
42นางสาวอรพิน นูมหันต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.ม.รัฐประสาศนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0950243364
43นางสาวจันทิรา คงกะเรียนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0979744505
44นางกุสุมา มณีโชตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.( การจัดการทั่วไป )วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0899888152
45นางอนันตพร บุญมานำเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0890899577
46นายชาญยุทธ ศรีสุวรรณลูกจ้างประจำ --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0811948724
47นายบุญรอด แจ่มใสลูกจ้างประจำ --ม.ศ. 3บริการงานทั่วไป อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0810178350
48นายอำนวย ธัญญเจริญลูกจ้างประจำ --ม.ศ. 5บริการงานทั่วไป อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0895046680
49นายไพรัตน์ ไทยทวีหิรัญลูกจ้างประจำ --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0871590864