ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษา เขต 9
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายบำรุง เสียงเพราะดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มอำนวยการ081-6823303
2นางสาวรุ่งเรือง สนธิเณรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯยุทธศาสตร์ที่ 1081-4485822
3นางลักษณา ธีระเถกิงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารกลุ่ม082-2756663
4นางถนอมศรี กฤษประจันต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารกลุ่ม081-8578162
5นางสาวอรไท แสงลุนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
6นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางศศิธร ศรีพรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นางธวรรณพร สังข์พิชัยศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นางสาวมารยาท คงเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นายอดิศักดิ์ คงทัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษพลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงนวิจัย พัฒนส ส่งเสริม มาตรฐานและประกันคุณภาพ0909896374
11นางสาวอรสา หนูมงกุฏศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นายจิรวัฒน์ บุญครองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นายธนกฤต ธนภัทรมงคลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสุทธาสินี เปาอินทร์ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางดวงพร อายุการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางชรินรัตน์ จิตตสุโภศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางสาวนิชานันท์ สัญญเดชนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0942288294
18นางสาวร่มไทร ดีสอนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(ค.อ.ม.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคำรับรองการปฏิบัติราชการ/ดูแลระบบสารสนเทศ062-4916553
19นางสาวทัศนีย์ อินมอญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
20นางสาวศศิธร สิงห์มณีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
21นางสาววราภรณ์ เคนผาพงษ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
22นางรัตตา บุญสงวนศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ บำเหน็จ บำนาญ086-0079509
23นางสาวอมรรัตน์ วงศ์จันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
24นางสาวอิศราวดี สง่าแสงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นางสาวมัณฑนา เพ็ชร์ภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัย โอนย้าย097-2602885
26นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อยนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
27นางสาวจันจิรา หงส์วิริยกุลนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นายชาญชัย นิ่มอนงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ. สาขาการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ087-4000176
29นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ086-7639221
30นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟักนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน081-8805740
31นางสาวภัทรนันท์ ภูจีรังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการเทคโนโลยีการเกษตรบัญฑิต (ทษ.บ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผนและงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน081-1959229
32นางสาวรัชนี ธรรมเดโชนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นางสาวศิริพร ขุนภักดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบช่วยเหลือนักเรียน,แนะแนว,วินัยนักเรียน,ประชาธิปไตย,สภานักเรียนฯลฯ089-9154569
34นางอุบล วงศ์ทับแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,ทัศนศึกษา ,ธุรการ089-2549607
35นางจิรัชญา ฝอดสูงเนินนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือและกีฬา0888186969
36นางสุพัตรา เพชรล้ำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-4242589
37นางสาวศุภวรรณ โคกกระชายนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นางบังอร ศิลาลิตร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
39นายวีระศักดิ์ ทองบุญฉายครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร ชมชนฯลฯ081-1959229
40นายปราโมทย์ เจตนเสนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
41นางสาวจิราพร สังข์พิชัยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
42นางสาวปณิดา โพธิ์ทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
43นางสาวณัฐฐิกา โตวิวัฒน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
44นางสาวณัฐวรา วัชรธรรมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
45นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
46นางสาวปาณิสรา ศิวะเดชาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
47นางสาววัลภา ศิริโภคาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
48นายสมพล ศรีงามลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
49นางลลิตา แย้มีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
50นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
51นางสาวขนิษฐา คล้ายสุวรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
52นางมาลัย บุญกลัดผลลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
53นางสาวสนิสา พันเจาะจงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54นางสาวณิชาพร พรธเนศลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ086-3747147
55นางสาวทัดดาว มะกรูดอินทร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
56นางสาวปทิตตา วงษ์บัณฑิตลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
57นางสาวชญานิศ ศรีมณีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
58นางโสภา ท้วมพงษ์ไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานบุคคล
59นายสมภพ มาเกิดลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการช่างไม้ บริการทั่วไป083-8888263
60นายวรรณชัย ตั้งกองทรัพย์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการช่างไม้ บริการทั่วไป084-1004937