ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเจริญชัย กิตติพีรเดชรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายบำรุง เสียงเพราะดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารทุกกลุ่ม081-6823303
3นางดวงพร อายุการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตและการนิเทศผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล081-2571273
4นางสาวนิชานันท์ สัญญเดชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0942288294
5นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อยนิติกร ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกฎหมายและคดี081-9015241
6นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟักนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน081-8805740
7นางสาวศิริพร ขุนภักดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ0822909995
8นางบังอร ศิลาลิตร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน083-0601088
9นายปราโมทย์ เจตนเสนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ081-3371544
10นางธวรรณพร สังข์พิชัยศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นางสาวอรสา หนูมงกุฏศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นายธนกฤต ธนภัทรมงคลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางสุทธาสินี เปาอินทร์ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวอรไท แสงลุนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ064-9154532,087-6416566
15นายจิรวัฒน์ บุญครองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางศศิธร ศรีพรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา0814000754
17นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวร่มไทร ดีสอนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(ค.อ.ม.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคำรับรองการปฏิบัติราชการ/ดูแลระบบสารสนเทศ062-4916553
19นางสาวทัศนีย์ อินมอญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
20นางลักษณา ธีระเถกิงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารกลุ่ม082-2756663
21นางสาววราภรณ์ เคนผาพงษ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
22นางสาวศศิธร สิงห์มณีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
23นางรัตตา บุญสงวนศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ บำเหน็จ บำนาญ086-0079509
24นางสาวอิศราวดี สง่าแสงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นางสาวอมรรัตน์ วงศ์จันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นางสาวมัณฑนา เพ็ชร์ภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาฯ097-2602885
27นางสาวจันจิรา หงส์วิริยกุลนิติกร ชำนาญการนิติศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกฎหมายและคดี081-7059370
28นายชาญชัย นิ่มอนงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ. สาขาการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน087-4000176
29นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์086-7639221
30นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา0806200600
31นางอุบล วงศ์ทับแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน,งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา089-2549607
32นางสาวสุนิสา พันเจาะจงพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
33นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับพนักงานราชการ --บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0860563376
34นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยงพนักงานราชการ --บธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ,งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา,งานส่งเสริมกิจการนักเรียน093-0060376
35นางสาวจิราพร สังข์พิชัยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
36นางสาวปณิดา โพธิ์ทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0622398982
37นางสาวปาณิสรา ศิวะเดชาพนักงานราชการ --ศศบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการจัดการงานทั่วไป0823615598
38นางสาวณัฐฐิกา โตวิวัฒน์พนักงานราชการ --การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดสรรงบประมาณ0860563376
39นางลลิตา แย้มีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
40นางสาววัลภา ศิริโภคาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
41นายสมพล ศรีงามลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานขับรถ098-2857811
42นางสาวขนิษฐา คล้ายสุวรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
43นางสาวณิชาพร พรธเนศลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ086-3747147
44นางสาวทัดดาว มะกรูดอินทร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
45นางสาวปทิตตา วงษ์บัณฑิตลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
46นางสาวศิริยาภรณ์ จันทาบัวลูกจ้างชั่วคราว --อิเล็กทรอนิกส์บริการงานทั่วไป อำนวยการลงรับหนังสือราชการ0641190966
47นายสมภพ มาเกิดลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการช่างไม้ บริการทั่วไป083-8888263
48นายวรรณชัย ตั้งกองทรัพย์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการช่างไม้ บริการทั่วไป084-1004937
49นางโสภา ท้วมพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานบุคคลแม่บ้าน0852997665