ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายไพฑุรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางพะเยาว์ เอี่ยมสะอาดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ. (คหกรรมศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
3นางสมพร เมืองแป้นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
4นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
5นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
6นางลาวัลย์ ศรีวิเศษนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7นางพัตรา เมฆประยูรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นายประพนธ์ สะสมทรัพย์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นางสาวบงกช ยิ้มหนองโพธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นางสาวนิภารัตน์ เชื้อชายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นางสาวณัฐิกา สุริยาวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.(หลักสูตรและการนิเทศ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางสาววิไล คชศิลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางจรรยาพร ยอดแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางสมใจ กายเย็นนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
16นางวิไล เรียนทัพนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
17นางเบญญพัฒน์ สุอมรานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
18นางกฤษณี เหล็กอิ่มนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
19นางสาวณภัทร พูลสมบัตินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
21นางสาวจิติวีณ์ บุญฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
22นางสาวพยงค์ เมืองโคตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
23นางสาวดวงฤดี เลิศวนิชทิพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ. (การประถมศึกษา) บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
24นางเสริมสุข ประดิษฐ์ขำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นางสาวอัญชนา แพกำเนิดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. (รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นางเพชรรุ่ง เอื่ยมธนพรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) ศษ.บ. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
27นางสาวสุวรรณา แดงสวัสดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
28นางสมหมาย ดอกจันทน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
29นางศิริพร กู้วัฒนะนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
30นางอภิรมย์ คุณารักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นายอธิพงษ์ รักคงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
34นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
35นางจีรณะ นามสวัสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวชวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
36นางสาววิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานมัธยมปลายวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
37นางจินตนา งามเชยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวช. (การขาย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นางธนาภา สุขผลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
39นางลำยอง เดชมณีรัตน์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40นางปาริชาติ ปานดีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบธ.บ.(บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
41นายณรงค์ หาญวิไลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
42นางสุนีย์ นิ่มคล้ายลูกจ้างประจำ --วท.บ (คอมพิวเตอร์)บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
43นายชำนาญ จิตนิยมลูกจ้างประจำ ป.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
44นายพินิจ พรธนารัตน์ลูกจ้างประจำ ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
45นายณรงค์ โตนาคลูกจ้างประจำ --ปริญญาตรีขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
46นายสุริยา นามสะกันลูกจ้างประจำ ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
47นางกิตติยา คล้ายสุบรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
48นายสุชาติ คล้ายสุบรรณลูกจ้างประจำ ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ