ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมติชน มูลสูตรผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร034243461
2นายมิน ประจวบวันรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางสาวณัฐฐิกา ลิ้มเฉลิมรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นางอนุนาถ ชื่นจิตร์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นางจรรยาพร ยอดแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นางวิไล เรียนทัพนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
7นางกฤษณี เหล็กอิ่มนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8นางพะเยาว์ เอี่ยมสะอาดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ. (คหกรรมศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
9นางสมพร เมืองแป้นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
10นางสมหมาย ดอกจันทน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
11นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
12นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
13นางลาวัลย์ ศรีวิเศษนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
14นางสาวนิภารัตน์ เชื้อชายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นายประพนธ์ สะสมทรัพย์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางพัตรา เมฆประยูรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางสาวบงกช ยิ้มหนองโพธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวณัฐิกา สุริยาวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.(หลักสูตรและการนิเทศ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางสาววิไล คชศิลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสมใจ กายเย็นนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
22นางเบญญพัฒน์ สุอมรานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
23นางสาวณภัทร พูลสมบัตินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
24นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นางสาวจิติวีณ์ บุญฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นางเสริมสุข ประดิษฐ์ขำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
27นางสาวดวงฤดี เลิศวนิชทิพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ. (การประถมศึกษา) บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นางสาวพยงค์ เมืองโคตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
29นางเพชรรุ่ง เอื่ยมธนพรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) ศษ.บ. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นางสาวอัญชนา แพกำเนิดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. (รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นายปฐม แจ้งธรรมมานิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
32นางสาวสุพิชฌาย์ นราทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการการเงินการธนาคารวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
33นางอัฐพร วิทยาเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรปม.นโยบายสาธารณะวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
34นางสาวสุวรรณา แดงสวัสดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ
35นางศิริพร กู้วัฒนะนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นางอภิรมย์ คุณารักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นายอธิพงษ์ รักคงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
39นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
41นางจีรณะ นามสวัสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวชวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
42นางสาววิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานมัธยมปลายวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ
43นางจินตนา งามเชยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวช. (การขาย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
44นางลำยอง เดชมณีรัตน์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45นางธนาภา สุขผลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
46นางปาริชาติ ปานดีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบธ.บ.(บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
47นายณรงค์ หาญวิไลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
48นางสุนีย์ นิ่มคล้ายลูกจ้างประจำ --วท.บ (คอมพิวเตอร์)บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
49นายสุริยา นามสะกันลูกจ้างประจำ ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
50นายชำนาญ จิตนิยมลูกจ้างประจำ ป.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
51นายณรงค์ โตนาคลูกจ้างประจำ --ปริญญาตรีขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
52นายพินิจ พรธนารัตน์ลูกจ้างประจำ ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
53นางกิตติยา คล้ายสุบรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
54นายสุชาติ คล้ายสุบรรณลูกจ้างประจำ ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ