ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมหมาย เทียนสมใจผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายจิระชัย ทีคำรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มอำนวยการ
3นายประชา วุฒิวัฒนานุกูลรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลและกลุ่มส่งเสริมการจัด
4นางสาวบุญสุพร เพ็งทาศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
5นางสาวอรวรรณ ริ้วไสวศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นายสุภัค แฝงเพ็ชรศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางสาวเกริน ช้อยเครือศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นายธีรพงษ์ ศรีโพธิ์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ด.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
9นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่งนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ
10นางสาวเกษร อุบลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11นางสาวสายพิน กรรณสูตนักทรัพยากรบุคคล -- ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล
12นางรัชนี เมตตานักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน
13นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
14นางสาวสุมาลี ภูริเอกสุวรรณนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน
15นางสมจิตร แพเรืองนักวิชาการเงินและบัญชี --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
16นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชาศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจนาศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นายเมธี อ้นทองศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางสาวสายใจ ฉิมมณีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางวิไลวรรณ ตรีชั้นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
22นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
23นางรุ่งนภา สุรารักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์
24นางรัตนากร พงษ์สุธีถาวรนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
25นางสาวสุวรรณีย์ อินทร์แก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป
26นางสมพร ตุ้มกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป
27นางสุพิฌาย์ แป้งทานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
28นางสาวปวรรณ แก้ววิริยะกิจกูลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
29นางเจริญศรี จำปีนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30นางสาวรสริน คุณาคุปต์นักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31นางสาวรัชดา ลิ้มวชิรานนท์นักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
32นางสาวรัตนาวดี เวศน์บางแก้วนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางสุวิมล สุรัตน์เรืองชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล
34นางบุญปลูก เกิดเขียวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล
35นางสาววริมน ฟลอเล็ตนิติกร ชำนาญการนิติศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร
36นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
37นางกัญญา อิ่มใจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ
38นางสาวสิริพร แสงบุญเกิดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน
39นางศศิธร แร่ทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล
40นายสมชาย เขม้นงานนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
41นางกรองขวัญ แซ่เฮงนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
42นางศุภนา โพธิ์อุบลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางสาววีรวรรณ เจริญสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา
44นางศิลามล เทียนสมบัตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
45นางสาวนวลลออ ไทยนิยมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน
46นางพิมพา บานเย็นเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นางพรทิพย์ นิลวัตถาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
48นางจำเรียง แดงประพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
49นางสาวณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
50นายกำธร ศรีวราศาสน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
51นางเยาวรัตน์ เพาะพืชเจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
52นางสาวนงค์นุช เสมลับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
53นายสันติ อินทวรานนท์เจ้าพนักงานพัสดุ ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
54นายก้องเกียรติ์ ชาววัฒนาลูกจ้างประจำ ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
55นายชาติชาย แก้วรักษ์ลูกจ้างประจำ มศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
56นางอรทัย กิ่งสวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว --ป.6นักการภารโรง อำนวยการ
57นายเชาว์ จั่นวิลัยลูกจ้างชั่วคราว บริการงานทั่วไป อำนวยการ
58นางสาวณัฏฐนันท์ บุญโพธิ์แก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
59นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผน
60นายสวรรค์ ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหาร
61นายอภิชาติ วารีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ