ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสมุทรสาคร
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายว่าง ผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางกัลยา มาลัยรองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร
3นายฉลอง คงเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารจัดการกลุ่มนิเทศฯ086-8964749
4นางศรัณยา รุ่งเรืองศุภรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
5นายมงคล เวชประสิทธิ์สุขนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน
6นายอารมณ์ เจียวท่าไม้นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล
7นายนริศ ทวีสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ. , ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-7763852
8นายสมบัติ ศรีสุพัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ. , กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้างานกลุ่มงานเลขานุการ089-9154044
9นางสุพรรณี ชื่นค้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ089-8202339
10นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ. , กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประเมินคุณภาพการศึกษา081-7054730
11นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. , ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตร086-7699050
12นางสาวนฤมล อึ๊งเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัด และประเมินผล098-2654855
13ว่าที่ร.อ.อรรถพล ห้วยกรุดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา0982595255
14นายเอกรัฐ บุญเพ็ญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ ,กศ.ม. Cert.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริม พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา0927054540
15นางวรนุช ตุนทกิจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ. , กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศก์ ติดตาม081-6234718
16นางณัฐหทัย สุนทรมัจฉะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงบประมาณ
17นางสาวรัตนาภรณ์ เตียวิเศษนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ , กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน0811785798
18นางเพียงพนา หลักมั่นนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการหน้าห้อง ผอ. สพป.สค.080 - 0657884
19นางสาวสำลี กุ้ยอ่อนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานยานพาหนะ , สวัสดิการสำนักงานฯ081-1905209
20นางอมรรัตน์ มินออนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการจัดทำระบบบริหารสำนักงานเขตฯ089-4103477
21นางสิริพร กิมทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่
22นางพวงพิศ ขำดีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-6589709
23นางสาวสุภาวดี พงษ์โพธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
24นางเบญจมาศ นิยมไทยนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินฯ
25นางสาวนิภาพร รุ่งโรจน์สาครนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสอบครู,
26นางเพ็ญจันทร์ โรจน์รัตนาภรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง
27นางสาวเอื้ออารี เศวตพุกกะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ. , ศษ.บ. ,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง
28นางสาวสุวรรณ สกุลนิติโรจน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ
29นางรัตนาพร นาชัยลานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
30นางสาวอรษา นิรันดร์โสภณนักทรัพยากรบุคคล --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคลการ
31นางสาวกัลยา คงบันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานการรับนักเรียน , งานลูกเสือฯ ,เด็กต่างชาติพันธ์,งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพคิด,โครงการอาหารกลางวัน086-9435219
32นางอลินดา กิตติทรงภพนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสภานักเรียน, การศึกษาโดยครอบครัว,โรงเรียนสุจริต083-5591826
33นางสุรางค์ มั่นคงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนการศึกษาต่างๆ, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,การจัดการขยะมูลฝอย
34นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน, งานโรงเรียน นักเรียนพระราชทาน,086-0300299
35นางเสาวภาคย์ พัฒน์ทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน086-9746352
36นางสาวสรรชนีย์ แก้งามเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศ ฯ089-7566364
37นางพรพิมล เนวะมาตย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสารบรรณกลาง สพป.สค.084-3889830
38นางลัดดาวัลย์ ดีช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการรับ ส่งหนังสือราชการ สารบรรณกลุ่ม ,สรุปบัญชีลงเวลา085-1730535
39นางสาวภัควิภา โลไธสงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0857438244
40นางวิภาดา บริหารพงศ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0819472022
41นายสมเกียรติ เหล่าประเสริฐศักดิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน089-9133660
42นางภัทราวดี มิ่งมหาพันธ์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
43นางสาวสุภาภรณ์ สานอกพนักงานราชการ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานข้อมูลสารสนเทศ , ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน081-9959073
44นายอนุสรณ์ ยศเทียมลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานหน้าห้อง ผอ.089-9182770
45นางสุชาดา หัสดีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน081-3121184
46นางนภัสนันท์ ปะทังโขลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา092-3617813
47นางสาวแพรลดา ปราณีศรีลูกจ้างชั่วคราว --ศศบ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบุคคล0827898944
48นายอดิศักดิ์ ม่วงไทยลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์ ผอ.สพป. , และทั่วไป089-6868719
49นายชาติชาย โพธิ์สวัสดิ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
50นายดิเรก ผึ้งน้อยลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
51นายพิศาล รุ่งโรจน์ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ของสำนักงาน088-0894320
52นายบรรเทิง ทองใบอ่อนลูกจ้างประจำ นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
53นางสาววัลยา โพธิ์ฉัตรลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานธุรการกลุ่มอำนวยการ034411417
54นางสาวอรประภา รัตนปัญญาลูกจ้างชั่วคราว --ศนบ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานติดตาม0939726275
55นางสาวพัชรี กลิ่นสุวรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน ทำความสะอาดสำนักงาน081-4891409
56นางสาวอำพร เขียนค้างพลูลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน ทำความสะอาดสำนักงาน096-4816167