ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปรด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม034-711013
2นางเอื้อมพร นำคิดนักทรัพยากรบุคคล --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
3นางอารยา รุจิเลิศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ. , บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารจัดการกลุ่มอำนวยการ034 711013
4นางรัญชนา อยู่ตระกูลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารการเงินและบัญชี
5นางสาวแก้วใจ จิเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ., ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน034 711370
6นางสาวยุพา อังคุตรานนท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานวิชาการกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที034 711370
7นางรังษิยา อมาตยคงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา034 714608
8นางมะลิวรรณ ศรีนานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. , ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีบริหารจัดการกลุ่มตรวจสอบภายใน034 711013
9นายสุรพล ยังวัฒนาศึกษานิเทศก์ --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ฝ่ายผู้บริหาร
10นายสุภัฎ อาลากุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา034 715614
11นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
12นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวลนัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา034 715614
13นางสุภัทรา ภมรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา034 715614
14นางณีรนุช อรุณประสิทธิ์สุขนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ. บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานวิชาการกลุ่มอำนวยการ087-5010700
15นางสาวอรุณ กันตะโอภาสนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป034 711013
16นางนพพร มุสิกชาตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการช่วยราชการศึกษาธิการภาค 5034 715790
17นายธราดล ณ ลำพูนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ สพป.สมุทรสงคราม034 711013
18นายกรกช กรกชงามนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานวิชาการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0867609559
19นางยอดขวัญ คุ้มครองสุขนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี034 711013
20นางสาวเพียงเพ็ญ สังข์ทองนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี034 711013
21นางสุภาพร ประดิษฐวัฒนานักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ034 711013
22นางสาวอรวรรณ พวงสวัสดิ์นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบธ.บ. , ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานพัสดุ034 711013
23นางสมสมร ศรีสว่างนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา034 711263
24นางสาวช่อผกา ชำนาญกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. , รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร034 711263
25นางสาวนงลักษณ์ นุชอุดมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร034 711263
26นายยงยุทธ เงี่ยมจื๊อเกล็ดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง034 711263
27นางปราณิศา กลิ่นประสมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ. , ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา034 711263
28นางนิตยา หลงสวาสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ034 711263
29นางณัฐมณ บุญทรงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา034 711263
30นางสาวศรีสุดา ยอดเพ็ชรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบช.บ., ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ034 711263
31นางบุหลัน ทองเปรมนิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ034 711263
32นางสาวสุมนต์ หมื่นชำนาญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิชาการกลุ่มนโยบายและแผน034 711370
33นางพนิสา กลองชนะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวท.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิชาการกลุ่มนโยบายและแผน034 714608
34นางศิริรัตน์ จันมะณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิชาการกลุ่มนโยบายและแผน0806168368
35นางสุลดา เงี่ยมจื๊อเกล็ดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิชาการกลุ่มนโยบายและแผน034 711370
36นางสาวปรียาภัทร นักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นางมาลัย ฉายศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการกลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา034 714608
38นางอารีย์ บัวสุริยะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการกลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา034 714608
39นางจิราพร กรกชงามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม. บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา034 711013
40นางสาวชุติมา เปรื่องชะนะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0897681582, 0926071028
41นางสาวธัญลักษณ์ ปานอุรังนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานวิชาการหน่วยตรวจสอบภายใน034 711013
42นางสายทิพย์ พาสกลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน-วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน0933020669
43นางกรรณิกา ประเสริฐเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา034 714608
44นางฐิติมา ไชยพรลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานบริการทั่วไป และงานธุรการกลุ่มอำนวยการ034 711013
45นายสราวุธ เฟื่องรอดลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ประจำ สพป.สมุทรสงคราม034 711013
46นายชาลี สายสุวรรณะลูกจ้างประจำ --ประถมศึกษาขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ประจำ สพป.สมุทรสงคราม034 711013
47นายวันชัย คล้ายสุขลูกจ้างประจำ --มัธยมต้นขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ประจำ สพป.สมุทรสงคราม034 711013
48นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์ลูกจ้างประจำ --ประถมศึกษาบริการงานทั่วไป อำนวยการงานอาคาร สถานที่ จัดแต่งสวน034 711013
49นางลำดวน ทองหอมลูกจ้างชั่วคราว --ประถมศึกษาบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดอาคารสถานที่034 711013