ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสมุทรสงคราม เขต -
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมหมาย เทียนสมใจผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายบริหาร
2นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปรด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรักษาราชการแทนผอ.เขต034-711013
3นางสาวพรชิตา นักวิชาการเงินและบัญชี --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นางเอื้อมพร นำคิดนักทรัพยากรบุคคล --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
5นางอารยา รุจิเลิศนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ. , บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารจัดการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์034 711013
6นางสาวแก้วใจ จิเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ., ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน034 711370
7นางสุนันทา แซมเพชรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน034 714608
8นางรังษิยา อมาตยคงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา034 714608
9นางมะลิวรรณ ศรีนานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. , ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีบริหารจัดการกลุ่มตรวจสอบภายใน034 711013
10นางรัญชนา อยู่ตระกูลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารการเงินและบัญชี
11นายสุรพล ยังวัฒนาศึกษานิเทศก์ --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ฝ่ายผู้บริหาร
12นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวลนัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา034 715614
13นางสาวพูนสุข รื่นปานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศ.บ. , ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา034 715614
14นายประภัสสร์ อินทรประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา034 715614
15นางณัฐธิมา กิจเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา034 715614
16นายสุภัฎ อาลากุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา034 715614
17นางสาวเกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7034 715614
18นางสุภัทรา ภมรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา034 715614
19นางจิราพร กรกชงามนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป034 711013
20นางนพพร มุสิกชาตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการช่วยราชการศึกษาธิการภาค 5034 715790
21นางสาวอรุณ กันตะโอภาสนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป034 711013
22นางจันทร์เพ็ญ กุลทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.บ. , ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป034 711013
23นางสาวธัญลักษณ์ ปานอุรังนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป034 711013
24นายธราดล ณ ลำพูนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ สพป.สมุทรสงคราม034 711013
25นางยอดขวัญ คุ้มครองสุขนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี034 711013
26นางสาวอรวรรณ พวงสวัสดิ์นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบธ.บ. , ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานพัสดุ034 711013
27นางสมสมร ศรีสว่างนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา034 711263
28นางนิตยา หลงสวาสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ034 711263
29นางสาวช่อผกา ชำนาญกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. , รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร034 711263
30นายยงยุทธ เงี่ยมจื๊อเกล็ดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง034 711263
31นายวิษณุ บุญทรงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา034 711263
32นางณัฐมณ บุญทรงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา034 711263
33นางปราณิศา กลิ่นประสมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ. , ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา034 711263
34นางสาวนงลักษณ์ นุชอุดมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร034 711263
35นางสาวศรีสุดา ยอดเพ็ชรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบช.บ., ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ034 711263
36นางนธิดา ตัจฉกานันท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง034 711263
37นายวิรัช ทองเปรมนิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ034 711263
38นางบุหลัน ทองเปรมนิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ034 711263
39นายกรกช กรกชงามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
40นางอังคนา นุ่มวัดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิชาการกลุ่มนโยบายและแผน034 711370
41นางเครือวรรณ รัตนศิธรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิชาการกลุ่มนโยบายและแผน034 711370
42นางสาวยุพา อังคุตรานนท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิชาการกลุ่มนโยบายและแผน034 711370
43นางศิริรัตน์ จันมะณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0806168368
44นางสาววัชรี ไตรสรณพาณิชย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิชาการกลุ่มนโยบายและแผน034 711370
45นางสุลดา เงี่ยมจื๊อเกล็ดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิชาการกลุ่มนโยบายและแผน034 711370
46นางสาวสุมนต์ หมื่นชำนาญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิชาการกลุ่มนโยบายและแผน034 711370
47นางสาวทัตธนันท์ พุ่มนุชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศษม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนติดตาม034-711013
48นายกรกช กรกชงามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
49นางสาวปรียาภัทร นักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นายพงศ์ศักดิ์ สังข์กระแสร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการกลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา034 714608
51นางอารีย์ บัวสุริยะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการกลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา034 714608
52นางจุไรรัตน์ ปภาพันธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการกลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา034 714608
53นางมาลัย ฉายศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการกลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา034 714608
54นางศศินา พัวพันธ์พงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการกลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา034 714608
55นางสาวชุติมา เปรื่องชะนะนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานวิชาการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน034 714608
56นางพนิสา กลองชนะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานวิชาการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน034 714608
57นางสาวกมลวรรณ ตนานุประวัตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานวิชาการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน034 714608
58นางณีรนุช อรุณประสิทธิ์สุขเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
59นางสายทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
60นางสาวเพียงเพ็ญ สังข์ทองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี034 711013
61นางสุภาพร ประดิษฐวัฒนาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ034 711013
62นางสาวพรนภัส สุขขีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ. , รป.ม.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการปฏิบัติงานธุรการกลุ่มอำนวยการ034 711013
63นางกรรณิกา ประเสริฐเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา034 714608
64นายอภิรักษ์ อนุกิตติรัตน์ลูกจ้างประจำ --มัธยมต้นบริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการงานเอกสาร อัดสำเนา034 711013
65นางฐิติมา ไชยพรลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานบริการทั่วไป และงานธุรการกลุ่มอำนวยการ034 711013
66นายวันชัย คล้ายสุขลูกจ้างประจำ --มัธยมต้นขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ประจำ สพป.สมุทรสงคราม034 711013
67นายสมบูรณ์ ทรัพย์ศิริลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ประจำ สพป.สมุทรสงคราม034 711013
68นายสำราญ รุ่งเจริญลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ประจำ สพป.สมุทรสงคราม034 711013
69นายสราวุธ เฟื่องรอดลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ประจำ สพป.สมุทรสงคราม034 711013
70นายชาลี สายสุวรรณะลูกจ้างประจำ --ประถมศึกษาขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ประจำ สพป.สมุทรสงคราม034 711013
71นายสมนึก กระจ่างแจ้งลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายนักการภารโรง นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯทำความสะอาดอาคารสถานที่034 715614
72นายสุรศักดิ์ ปานเคลือบลูกจ้างประจำ --ประถมศึกษานักการภารโรง อำนวยการทำความสะอาดอาคารสถานที่034 711263
73นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์ลูกจ้างประจำ --ประถมศึกษาบริการงานทั่วไป อำนวยการงานอาคาร สถานที่ จัดแต่งสวน034 711013
74นางลำดวน ทองหอมลูกจ้างชั่วคราว --ประถมศึกษาบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดอาคารสถานที่034 711013