ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประสิทธิ์ ใจช่วงรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.032-425338 ต่อ 104
2นายสายัณห์ พันนุกิจรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.032-425338
3นายเชิดศักดิ์ สว่างแววรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.บ.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรอง ผอ.สพป.032-425338
4นางสาวบุญตา ทองแท่งนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ032-425338
5นางอภิรดา เผื่อนสีเมืองนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารการเงินและบัญชีการเงินและบัญชี
6นางวาสนา กลางเวหานักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาครู032-425338
7นายไพโรจน์ ชุ่มกมลนักทรัพยากรบุคคล --วท.บ., ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร8ว.บุคลากร8ว.
8นางวราภรณ์ เวทย์วิทยานุวัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล032-425076
9นางสาวมาลี ชูช่อแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.,คบ.,ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานประสานเครือข่าย ICT0-3242-5338 ต่อ 206
10นางพิไล อินทร์เจริญนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน032-425338
11นางจิราวรรณ พันนุกิจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางนิตยา โต๊ะถมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผล0840257284
13นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ., คม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ0811951786 , 0819819880
14นางสาวรัชนี ปิยะนุกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกันคุณภาพ0999609497
15นายมานพ พุ่มจิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯภาษาอังกฤษ0849170942
16นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขา ก.ต.ป.น. , กลุ่มงานนิเทศ0896855160 , 0955323335
17นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี0819180177
18นางชวิสา บุญประเสริฐนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป032-425338
19นางบุญจริง ลิ้มสุวรรณนักจัดการงานทั่วไป ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป032-425338
20นางสาวสุทธินีย์ นุชถาวรนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป032-425338
21นางสุวรี ทัพนาคนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์032-425338
22นายทินกร กล่ำทองนักประชาสัมพันธ์ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์032-425338
23นายมนัส พุทธรักษานักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.,ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี032-425338
24นางรัตนา อังกินันทน์นักวิชาการเงินและบัญชี --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี(ว)032-425338
25นางกนกวรรณ รื่นเริงนักวิชาการเงินและบัญชี --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน032-425338
26นางพรพรรณ เพชรประดิษฐ์นักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ., ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานการเงินและบัญชี032-425338
27นางสาวนภัสกร น่วมมะโนนักวิชาการพัสดุ --ศศ.บ., ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ032-425338
28นางนลินพร กลัดกลีบนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล032-425338
29นางณัฏยา มากหมู่นักทรัพยากรบุคคล --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร032-425338
30นางศิริเพ็ญ แก้วสีงามนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร032-425338
31นางสาวพนิตนันท์ เกศีนิลพรรณนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคลากร032-425338
32นางสุรัตน์ กาญจนโรจน์นักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร032-425338
33นางสาวศิริพร ทิมวัฒน์นักทรัพยากรบุคคล --คบ., คม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร032-425338
34นางทิพาคุณ ศิวิลัยนักทรัพยากรบุคคล --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครู032-425338
35นายธนวัฒน์ อินทร์จันทร์นิติกร --น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร032-425338
36นางวิรัตน์ เสรีกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน032-425338
37นางสมพร กอวิจิตรนักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา032-425338
38นางปวรพร นกแก้วนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา032-425338
39นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์นักวิชาการศึกษา --คบ., ศศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา032-425338
40นางรมย์ชลี จันตนาเจ้าพนักงานธุรการ --ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการ032-425338
41นางอัจฉรา วธาวนิชกุลเจ้าพนักงานธุรการ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ032-425338
42นางอรอนงค์ สำแดงเดชเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี032-425338
43นางโกสุมภ์ ทองยอดประสาทเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บ., คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี5032-425338
44นางชลธิชา จันทร์นาคเจ้าพนักงานพัสดุ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ032-425338
45นางอาทิตยา ปรีชากรพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานพิมพ์ดีด032-425338
46นางปิยวดี จันทร์จ้อยพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด032-425338
47นายสมพงษ์ ผลเกิดพนักงานราชการ --คบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานบริการอัดสำเนาพนักงานพิมพ์ดีด2
48นายดนัย นุชชมภูลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
49นายวินัย พูลพัดลูกจ้างประจำ -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักขับรถยนต์
50นายสนั่น เปรมศรีลูกจ้างประจำ -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักขับรถยนต์
51นายอรัญ พหุพันธ์ลูกจ้างประจำ -นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
52นายบุญลือ อัมพันทองลูกจ้างชั่วคราว -บริการงานทั่วไป อำนวยการรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย
53นายนคร นวมพะเนียดลูกจ้างชั่วคราว บริการงานทั่วไป อำนวยการรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย