ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจัตุพร บุญระดมผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพป.เพชรบุรี เขต 2085-4685511
2นายสมาน คชกฤษรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มพัฒนาครู089-8263933
3นายชัยยุทธ อินทฤทธิ์พงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ภูมิศาสตร์)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมและจัดการศึกษา081-9869649
4นางสาวสุขสันต์ ไชยนิลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษนศ.บ.(นิเทศศาสตร์บัณฑิต)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ081-9956705
5นางนิภา อยู่เย็นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-1973623
6นางณัฎฐิยา แก้วถาวรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน086-3563119
7นายธีระพร ทองเกิดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(ธุรกิจการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-4567888
8นายโพยม เกาทัณฑ์ทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(วิทยาศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกลุมส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน081-4077230
9นางพยุงศรี คนูดเซ่นนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบท.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน081-5426088
10นายอำพล หิ่นเก่าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ081-7459677
11นางอังคณา เลิศล้ำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล086-7622767
12นายสุรจิต เรืองศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ089-0856584
13นางมาลัยรัตน์ โอฬารวัตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(จิตวิทยาแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตร086-3839211
14นางเสนาะ สุขสงวนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานการประกันคุณภาพการศึกษา083-2764388
15นางวัฒนา เมืองงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษสส.บ.(สิ่งแวดล้อมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการศึกษา081-5868650
16นายเอกลักษณ์ พุดเหียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.(วิทยาศาสตร์เคมี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา080-1174771
17นางนาฎตยา ทิพย์ทิมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณ081-7361751
18นางวรนิษฐา บัวศิรินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน081-9955202
19นางเพ็ญศรี ฉิมโหมดนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-7636461
20นางสาวเกษร แก้วเจริญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี089-9911553
21นางวรรธนา ปุศยเวชนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ089-7977232
22นางสาวทัตธนันท์ พุ่มนุชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง งานวิทยฐานะ0631454514
23นางสาวประชุม ทิมทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคอมพิวเตอร์ศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ-
24นางประกาย แสนกล้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรา089-1162443
25นางสาวชุติกาญจน์ ส้มเทศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคคล081-9440522
26นางสุพิชชา แสนสวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ089-1539091
27นายศรัณย์กร ฐิติกรประภาพงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.(พลศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ085-2954156
28นางลำภู ประเทืองผลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา084-4123312
29นางสาวพรทิพย์ พงษ์เกตุกรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานงบประมาณ081-7954417
30นางฉันทิสา พุ่มไสวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสวัสดิภาพนักเรียน081-6449887
31นางสุภัตรา ชะเอมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ081-5712595
32นางกันต์กมล บุญนำศิริจิตนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน086-0220359
33นางสุภาพร กลิ่นจันทร์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณ085-2621273
34นายวิสิษฐ์ ปุศยเวชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบฯ085-1898080
35นางกชพรรณ เบญจานุกรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ084-1040339
36นางสาวโสภารัตน์ คงนุ่มเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา089-2967157
37นางนพภาภรณ์ ปุยทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ086-7568579
38นางนิรัชพร เทียนฟักเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน083-8123355
39นางอรณิชา บุปผาชาติเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง096-2235659
40นายละออ บุญประเสริฐลูกจ้างประจำ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ089-9950667
41นายทนงศักดิ์ ศรีธวัธลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถราชการ080-6699456
42นายโชคอำนวย เทียนฟักลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถราชการ084-4131086