ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษาเพชรบุรี
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางณิชกานต์ โถวรุ่งเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางพรสวรรค์ สุขสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0869039731
3นางวนิดา เอี่ยมสอาดศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร , การจัดการศึกษาเรียนรวม0813782118
4นายดำรัส อินจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0868145945
5นายคำรณ เกตุย้อยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817369214
6นายสุเทพ โตสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818407417
7นางขวัญเกื้่อ แสงแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯภาษาไทย0840735780
8นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0961492265
9นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0811941204
10นายสรัณย์ พลเธียรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0815877170
11นางอารีย์ ผลผลานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0818563851
12นางสุกัญญา อินทร์จันทร์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0851737875
13นายประภัสสร์ อินทรประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0892541558
14นางสมศรี กำไลแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
15นางมาลัยงาม แก้วสะอาดนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและสินทรัพย์
16นางสาวสุวรรณา แสงสุริฉายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
17นางสาวศตพร แจ้งเรืองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
18นางนันทนา ภิรมย์ภู่นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0814067652
19นางเพียงใจ ตุลานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
20นางสาววรรณา พันธพฤทธ์พยัตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล032400684
21นางสาวนพมาส สายน้ำปราณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ081 5273397
22นางศุภลักษณ์ คำดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
23นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
24นางเปรมฤทัย พงษ์พันธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0802719102