ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายไพรัช มณีโชติผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.(การศึกษาดุษฎีบัณฑิต)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร083-6153260
2นายสุรวิท ทับเหล็กรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0870308126
3นายประเสริฐ ครอบแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล081-6658680
4นายสมหวง ขุนพรหมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน081-7482103
5นายขจรเกียรติ เครือประดับศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามฯ081-4063853
6นางเรวดี บุตรเล็กนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน089-4097368
7นางภัทร์ชาพร อุ่นยวงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-5276843
8นางกนกวรรณ ญาณกิตตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนติดตามรายงานประเมินผล081 - 7022379
9นางสาวอรสา คูภากรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน089-5132560
10นางสาวนรารัตน์ รักสมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน สพป.ปข.1081-2940014
11นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(สุขศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระสุขศึกษา081-6415496
12นางประไพ เกษแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์089-8376923
13นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระคณิตศาสตร์081-7778910
14นางศรีสมร แป้งหอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการเลขา ก.ต.ป.น./กลุ่มสาระภาษาไทย083-8955966
15นางหริณญา รุ่งแจ้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศ.ม.(วิชาเอกปฐมวัยศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฐมวัย, ประเมินคุณภาพ085-1831239
16นางสาวฉันทนา พวงเดชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประเมินคุณภาพ, กลุ่มสาระสังคมฯ,ภาษาอังกฤษ081-7704154
17นางพันธนันท์ เล็กมากนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน089- 5202476
18นางบังอร ครุฑไชยันต์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการป.วค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ/งานบริหารทั่วไป081 - 5624442
19นางวัลญา กลิ่นนิรัญนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการ/งานธุรการ085 -9575339
20นางชวนฝัน ภูเตศวรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ/งานบริหารทั่วไป086-0986641
21นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานบริการธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน081-1933682
22นางสาวสุมาลี ศุภอักษรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน081-7574480
23นางพัชรี อนรรฆเมธีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศส.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ089-1844686
24นางภูวลักษณ์ วราวุธวิวัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบรรจุแต่งตั้ง086-7112867
25นางธนพร ใจใหญ่นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จ ก.พ. 7081-2675547
26นางดารณี พราหมณ์สำราญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐศาสตร์บัณฑิต(สาขาบริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลขา อ.ค.ก.ศ.086-7930738
27นางนัยนา ฑิตะลำพูนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร081-9422305
28นางนิรชา ศรีพลอยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยะฐานะครูผู้สอน0868393154
29นางบุญเรียม แก้วดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร081-1086102
30นางอารีวรรณ ไกรศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ (การอนุบาลศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบรรจุ แต่งตั้ง089-4125646
31นางสาวภคอร เคลือบอาบนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง0089-9191055
32นางเกตุแก้ว อัตตะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร089-9153596
33นางพรรณทิพา ชูขื่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม084-1216776
34นางสาวผ่องศรี นิ่มน้อมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ084 - 1546821
35นางเสาวรรณี ธรรมโรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ089 - 4111878
36นางนันท์หทัย นิลทวีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัดิภาพ081-1918202
37นางนิตยา วิชนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลนักเรียน081-0118137
38นางรัชนี ปานแดงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน081-2529545
39นางวลัญช์ญา แสนสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน089-5321328
40นางดารณี ธรรมรงรัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธบ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ084-1250803
41นางกนกพร บุญญะบุญญาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ087-3449692
42นางปนิตา เรืองฤทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส. (เลขานุการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ081 - 1434314
43นางรัชนก อยู่หนุนเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานติดตาม, ธุรการ 081 - 9448077
44นายปรัชญา อาษาพนักงานราชการ --วท.บ.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน0807809808
45นายสมพร ว่องไวรุดลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0899193254
46นายมนะ สอดสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0878320139
47นายสุทิน บุญส่งลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0813828984
48นายธรรมิ ทองน้อยลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0841026269
49นายไพศาล อ่วมองอาจลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง0837780245
50นายปิยนันท์ พูนสวัสดิ์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานบริการอัดสำเนา0848029579