ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายไพรัช มณีโชติผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.(การศึกษาดุษฎีบัณฑิต)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร083-6153260
2นายสุรวิทย์ ทับเหล็กรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0870308126
3นายประเสริฐ ครอบแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-6658680
4นายสมหวง ขุนพรหมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการปร.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน081-7482103
5นายขจรเกียรติ เครือประดับศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ081-4063853
6นางเรวดี บุตรเล็กนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน089-4097368
7นางภัทร์ชาพร อุ่นยวงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-5276843
8นายสุวรรณ จันทร์ศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
9นางกนกวรรณ ญาณกิตตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน081 - 7022379
10นางสาวอรสา คูภากรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-5132560
11นางสาวนรารัตน์ รักสมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน สพป.ปข.1081-2940014
12นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(สุขศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระสุขศึกษา081-6415496
13นางพิมพา จันทรนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานลูกเสือ
14นางสาวกรวิกา พงศาปานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)ภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ0852461768
15นางสาวนันทกา สุจินพรัหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม0872447677
16นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม)การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระคณิตศาสตร์081-7778910
18นางหริณญา รุ่งแจ้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศ.ม.(วิชาเอกปฐมวัยศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฐมวัย, ประเมินคุณภาพ085-1831239
19ว่าที่ร้อยตรี อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สัตวบาลวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน0847520578
20นางพันธนันท์ เล็กมากนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน089- 5202476
21นางบังอร ครุฑไชยันต์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการป.วค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ/งานบริหารทั่วไป081 - 5624442
22นางวัลญา กลิ่นนิรัญนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการ/งานธุรการ085 -9575339
23นางชวนฝัน ภูเตศวรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ/งานบริหารทั่วไป086-0986641
24นางสาววรรณวลี สุดสนิทนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงารประชาสัมพันธ์
25นางวลัญช์ญา แสนสุขนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน089-5321328
26นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบริการธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน081-1933682
27นางพัชรี อนรรฆเมธีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศส.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ089-1844686
28นางภูวลักษณ์ วราวุธวิวัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบรรจุแต่งตั้ง086-7112867
29นางธนพร ใจใหญ่นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ081-2675547
30นางดารณี พราหมณ์สำราญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐศาสตร์บัณฑิต(สาขาบริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย086-7930738
31นางบุญเรียม แก้วดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร081-1086102
32นางนิรชา ศรีพลอยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยะฐานะครูผู้สอน0868393154
33นายสถาปัตย์ ลิ้มเสรีนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ
34นางพรรณทิพา ชูขื่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม084-1216776
35นายไพบูลย์ แสงประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต(ร.ม.)เอกการปกครองวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0818801694
36นางเกตุแก้ว อัตตะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร089-9153596
37นางเสาวรรณี ธรรมโรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ089 - 4111878
38นางสาวผ่องศรี นิ่มน้อมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ084 - 1546821
39นางนันท์หทัย นิลทวีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัดิภาพ081-1918202
40นางนิตยา วิชนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลนักเรียน081-0118137
41นางรัชนี ปานแดงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน081-2529545
42นางสาวดวงกมล ยาวงษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน
43นางดารณี ธรรมรงรัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธบ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ084-1250803
44นางกนกพร บุญญะบุญญาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ087-3449692
45นางปนิตา เรืองฤทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส. (เลขานุการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ081 - 1434314
46นางรัชนก อยู่หนุนเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานติดตาม, ธุรการ 081 - 9448077
47นางสาวสุมาลี ศุภอักษรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน081-7574480
48นายปรัชญา อาษาพนักงานราชการ --วท.บ.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน0807809808
49นายมนะ สอดสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0878320139
50นายสมพร ว่องไวรุดลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0899193254
51นายสุทิน บุญส่งลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0813828984
52นายไพศาล อ่วมองอาจลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง0837780245
53นายปิยนันท์ พูนสวัสดิ์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานบริการอัดสำเนา0848029579