ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุรินทร์ บัวงามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0-32621-1445 08-1944-1545
2นายวัฒชัย วรรณพิรุณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล0-32621-1445 08-0923-6272
3นางสาวจันทร์อำไพ คำผานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษรป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการงินและสินทรัพย์08-9745-0629
4นางสาวไพลิน เกตุธิโภคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล08-4729-6415
5นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน08-1880-6009
6นางนุสรา ชื่นประสงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-4317-3838
7นางสาวบุปผา มากแก้วนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน08-1941-5682
8นางอารยา ช่ออังชัญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นางสาวรัตนา เกียรติเกษมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา08-1995-8582
10นางสมทรง ภิรมย์รสนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ089-1771647
11นางสาวสรัญญา ดีฉ่ำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ08-50659179
12นางสาวสุณี พู่พวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-1685-4996
13นางณัทสรณ์ รบแคล้วนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศษ.ม. (บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน08-67520942
14นางสาววาสนา ยาวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
15นางสุกัญญา หน่อทิมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา08-1587-4164
16ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัชฌาวดี ตันเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา08-1191-3012
17นางศิรกานต์ ศรลัมภ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ08-8275-6788
18นายจำลอง พึ่งโพธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์08-9615-8462
19นายปัญจพล ศุภมิตรเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนดูแลระบบอินเตอร์เน็ตในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
20นายศุภพงษ์ ครุฑกาศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล086-5880647
21นางสมสวย เจียรนัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล08-9740-4863
22นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล 08-9115-6601
23นางสาวปุณณิศา เหรียญทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
24นางสาวปณิชา นันท์ชนาโชตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ. (การจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน096-8828347
25นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. (การบริหารโรงเรียน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสรืมการจัดการศึกษา08-3027-9459
26นางสาวจุรีพร ศรวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการเทคโนโลยีการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-4940229
27นางสาวปภัสสร มากดีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสรืมการจัดการศึกษา08-1431-1264
28นางจงกลนี วรรณพิรุณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-1891-5289
29นางวราพร ทับซ้อนนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสรืมการจัดการศึกษา08-1458-4295
30นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0-32621-1445
31นางสาวพัชรา เกตุธิโภคเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ08-5396-1184
32นางอุษา ยี่รงค์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล08-9978-4862
33นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศษ.บ. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08-0941-2227
34นางสาวยุพิน สว่างศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-1193-5421
35นางมะลิ เมฆขยายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.ม. (การจัดการธนาคารและสถาบันการเงิน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
36นางสาวเมทิวา สาสกุลลูกจ้างชั่วคราว --บชบ.(บัญชีบัณฑิต)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0961147866
37นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-1667-3564
38นางสาวนิธิมา วงศ์วิเชียรลูกจ้างชั่วคราว --นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0859989555
39นายสุริยา น้อยเอ๋ยลูกจ้างชั่วคราว --คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน090-9539117
40นายมานพ พลายมีสีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์08-9230-7992
41นายสาย อุ่นใจลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ08-0021-9758
42นายรุ่งอรุณ สุวนิชลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการเวรยาม08-9409-7575
43นางสาวสมฤดี สีนาคลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล08-0746-5025
44นายธนพล แซ่แต้ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล08-6099-0735
45นางสรรสุนีย์ สุขศรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน08-7110-4710
46นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้มลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน08-4768-6696