ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสโมสอน หนองสูงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0-32621-1445
2นางกิตติมา เย็นกายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางศิรกานต์ ศรลัมภ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ. (การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ08-8275-6788
4นางสาวจันทร์อำไพ คำผานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษรป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการงินและสินทรัพย์08-9745-0629
5นางสาวไพลิน เกตุธิโภคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล08-4729-6415
6นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน08-1880-6009
7นางสมทรง ภิรมย์รสนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ089-1771647
8นางนุสรา ชื่นประสงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-4317-3838
9นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0-32621-1445
10นางสาวบุปผา มากแก้วนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน08-1941-5682
11นางสาวรัตนา เกียรติเกษมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา08-1995-8582
12นางอารยา ช่ออังชัญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางสาวสุณี พู่พวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-1685-4996
14นางณัทสรณ์ รบแคล้วนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศษ.ม. (บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน08-67520942
15ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัชฌาวดี ตันเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา08-1191-3012
16นางสาววาสนา ยาวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
17นางสาวพัชรา เกตุธิโภคนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ08-5396-1184
18นายจำลอง พึ่งโพธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์08-9615-8462
19นางอุษา ยี่รงค์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล08-9978-4862
20นายศุภพงษ์ ครุฑกาศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล086-5880647
21นางสาวปุณณิศา เหรียญทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
22นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล 08-9115-6601
23นางสาวปณิชา นันท์ชนาโชตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ. (การจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน096-8828347
24นางสาววจีนันท์ สิทธิรักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการรป.บ. (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0800385425
25นางจงกลนี วรรณพิรุณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-1891-5289
26นางวราพร ทับซ้อนนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสรืมการจัดการศึกษา08-1458-4295
27นางสาวจุรีพร ศรวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการเทคโนโลยีการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-4940229
28นางสาวปภัสสร มากดีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสรืมการจัดการศึกษา08-1431-1264
29นางมะลิ เมฆขยายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.ม. (การจัดการธนาคารและสถาบันการเงิน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศษ.บ. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08-0941-2227
31นางสาวยุพิน สว่างศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-1193-5421
32นายปัญจพล ศุภมิตรพนักงานราชการ --บธบ.บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม งานธุรการ0891655498
33นางสาวเมทิวา สาสกุลลูกจ้างชั่วคราว --บชบ.(บัญชีบัณฑิต)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0961147866
34นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
35นายมานพ พลายมีสีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์08-9230-7992
36นายสาย อุ่นใจลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ08-0021-9758
37นายรุ่งอรุณ สุวนิชลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการเวรยาม08-9409-7575
38นางสาวสมฤดี สีนาคลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล08-0746-5025
39นายธนพล แซ่แต้ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล08-6099-0735
40นางสรรสุนีย์ สุขศรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน08-7110-4710
41นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้มลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน08-4768-6696