ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประสิทธิ์ หนูกุ้งผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสุรินทร์ บัวงามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0-32621-1445 08-1944-1545
3นายวัฒชัย วรรณพิรุณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล0-32621-1445 08-0923-6272
4นายสิทธิศักดิ์ ทองคำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา032-621445 08-5197-4047
5ว่าที่ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ0-32621-1445 08-9678-4959
6นางสริษา แสงอุทัยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ. (สุขศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ0-3262-1445 08-6986-4525
7นางสาวปุณณิศา เหรียญทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
8นายมานิตย์ สีสง่าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นางสาวจันทร์อำไพ คำผานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษรป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการงินและสินทรัพย์08-9745-0629
10นางสาวไพลิน เกตุธิโภคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล08-4729-6415
11นางนิยม ตั้งธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน08-9911-0549
12นางนุสรา ชื่นประสงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-4317-3838
13นางสาวบุปผา มากแก้วนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน08-1941-5682
14นางกุมารี หนูกุ้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
15นางอารยา ช่ออังชัญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางสาวรัตนา เกียรติเกษมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา08-1995-8582
17นางเสาวนีย์ ขวงพรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ. (ประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ08-73429554
18นางจิราภรณ์ คำทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ08-6270-5429
19นางสาวสุรี ขวัญอ่อนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน081-011-4842
20นางสมทรง ภิรมย์รสนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ089-1771647
21นางสาวสรัญญา ดีฉ่ำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ08-50659179
22นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม. (บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน08-1880-6009
23นางสาวสุณี พู่พวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-1685-4996
24นางณัทสรณ์ รบแคล้วนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศษ.ม. (บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน08-67520942
25นางสาววาสนา ยาวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
26ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัชฌาวดี ตันเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา08-1191-3012
27นางธนพร อรชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา08-1745-4935
28นางสุกัญญา หน่อทิมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา08-1587-4164
29นางฐิติพร เด็กหลีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา08-1736-8984
30นางนิตยา โรจน์บวรวิทยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. (ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา08-1808-6272
31นายจำลอง พึ่งโพธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์08-9615-8462
32นางศิรกานต์ ศรลัมภ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ08-8275-6788
33นายปัญจพล ศุภมิตรเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนดูแลระบบอินเตอร์เน็ตในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
34นางสาวอมลรดา พรหมวิหารนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล08-6008-5243
35นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล 08-9115-6601
36นางสมสวย เจียรนัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล08-9740-4863
37นายศุภพงษ์ ครุฑกาศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล086-5880647
38นางสาวปณิชา นันท์ชนาโชตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ. (การจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน096-8828347
39นางจงกลนี วรรณพิรุณนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-1891-5289
40นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. (การบริหารโรงเรียน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสรืมการจัดการศึกษา08-3027-9459
41นางสาวปภัสสร มากดีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสรืมการจัดการศึกษา08-1431-1264
42นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ยนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศษ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางวราพร ทับซ้อนนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสรืมการจัดการศึกษา08-1458-4295
44นางสาวจุรีพร ศรวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการเทคโนโลยีการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-4940229
45นางสาวพัชรา เกตุธิโภคเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ08-5396-1184
46นางอุษา ยี่รงค์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล08-9978-4862
47นางมะลิ เมฆขยายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.ม. (การจัดการธนาคารและสถาบันการเงิน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
48นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศษ.บ. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08-0941-2227
49นางสาวยุพิน สว่างศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-1193-5421
50นางสาววาทินี ครุฑธาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-7160-3639
51นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-1667-3564
52นางสาวศศิธร สังข์ลาโพธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน082-2492709
53นายสุริยา น้อยเอ๋ยลูกจ้างชั่วคราว --คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน090-9539117
54นายมานพ พลายมีสีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์08-9230-7992
55นายสาย อุ่นใจลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ08-0021-9758
56นายอนุพล คูหาพูนสุขลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ08-1858-7146
57นายทองใบ ไทยถนอมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการเวรยาม08-1776-7672
58นายรุ่งอรุณ สุวนิชลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการเวรยาม08-9409-7575
59นายธนพล แซ่แต้ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล08-6099-0735
60นางสาวสมฤดี สีนาคลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล08-0746-5025
61นางสรรสุนีย์ สุขศรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน08-7110-4710
62นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้มลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน08-4768-6696