wwwwasf
ข้อมูลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวนรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อคลิกupdate จำนวนรายการและงบประมาณที่ทำสัญญา การจ่ายเงินตามงวดงาน
จำนวนรายการจัดสรร จำนวนงบประมาณรับจัดสรร รับทราบ(นับคลิกupdate) จำนวนรายการจัดสรร จำนวนงบประมาณจัดสรร จำนวนรายการทำสัญญา จำนวนงบประมาณทำสัญญา งานงวด1จ่ายแล้ว งานงวด1จ่ายแล้ว งานงวด1จ่ายแล้ว รวมจ่ายเงินตามงวดงาน
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี71,932,900771,932,90071,932,3001,276,420390,90001,667,320
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นายเสถียร เลยะกุล (รก.)269,409,40026269,409,400248,262,1144,745,2101,101,76505,846,974
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก)125,102,10012125,102,100124,983,1803,333,740810,54004,144,280
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี3613,871,200363613,871,2003613,356,8436,353,6532,145,18508,498,838
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายอารักษ์ พัฒนถาวร4312,923,100434312,923,1004111,694,00011,694,1000011,694,100
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายดำหริ งิมสันเทียะ249,601,10024249,601,100249,377,2776,236,3132,169,213971,7519,377,277
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายสุดใจ มอญรัต216,366,60021216,366,600216,003,0055,189,105600,60005,789,705
8ประถมศึกษาชัยนาท -นายวิระ แข็งกสิการ112,338,00011112,338,000112,338,0002,138,0000200,0002,338,000
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายปัญญา แก้วเหล็ก123,236,40012123,236,400123,229,5003,229,500003,229,500
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ268,655,10026268,655,100268,481,9004,768,220432,000288,8005,489,020
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายธันวา ดีช่วย93,173,400993,173,40092,996,7001,630,700001,630,700
12ประถมศึกษาสระบุรี 2นายปราโมทย์ แสนกล้า5822,881,300585822,881,3005822,390,67112,723,662738,540013,462,202
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายสุเมธี จันทร์หอม112,421,50011112,421,500112,421,5002,421,500002,421,500
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายอภิชัย ทำมาน3412,247,900343412,247,9003411,509,7609,280,860216,72009,497,580
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอนันต์ กัลปะ3713,013,700373713,013,7003711,068,50011,068,5000011,068,500
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายวุฒิภัทร จูมโสดา3110,864,300313110,864,3003110,665,8003,873,600715,86004,589,460
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์3816,355,500383816,355,5003814,917,2577,017,561600,00007,617,561
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายทวีพล แพเรือง4617,692,900464617,692,9004517,302,50011,477,7801,622,600286,00013,386,380
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร339,547,40033339,547,400339,214,0006,498,110607,860257,6007,363,570
20ประถมศึกษาราชบุรี 2นายนิวัฒน์ แก้วเพชร4516,954,200454516,954,2004516,696,5009,911,4903,612,430660,92014,184,840
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี288,108,70028288,108,700287,438,1007,099,700007,099,700
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวีระ ทวีสุข288,141,80028288,141,800287,995,2475,822,899493,34806,316,247
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน6021,218,200606021,218,2006020,847,31614,033,5764,608,6602,205,08020,847,316
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1บุญเทียม อังสวัสดิ์288,402,50028288,402,500288,402,5008,188,600008,188,600
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)3110,690,800313110,690,8003110,566,8297,565,453913,125276,0528,754,629
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายกนก ปิ่นตบแต่ง92,700,300992,700,30092,700,3002,405,760295,40002,701,160
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน)4114,909,900414114,909,9004114,503,9397,146,528276,690368,9207,792,138
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์194,156,40019194,156,400194,153,3004,141,248004,141,248
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายปรีดี ภูสีน้ำ3412,892,000343412,892,0003412,711,3007,531,4801,582,68009,114,160
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ6823,389,600686823,389,6006521,958,20013,260,8000013,260,800
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายตั้ง อสิพงศ์4716,760,300474716,760,3004716,266,7896,088,589006,088,589
32ประถมศึกษานครนายก -ดร.สุดา สุขอ่ำ154,506,60015154,506,600154,273,9003,163,600248,700331,6003,743,900
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า2910,487,000292910,487,0002910,448,2406,331,915791,130367,7207,490,765
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน)206,687,30020206,687,300205,780,9004,204,920215,820287,7604,708,500
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2)239,770,60023239,770,600229,065,7104,503,5841,423,54805,927,132
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายไสว สารีบท4415,668,600444415,668,6004463,375,8315,762,807216,600451,9006,431,307
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายสิงห์ โพธิ์งาม5823,302,000585823,302,0005820,197,07912,606,888809,460013,416,348
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม4216,198,900424216,198,9004215,391,89311,198,5792,934,794577,52014,710,893
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.)5020,036,400505020,036,4005019,553,5829,300,9092,632,837279,84012,213,586
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายวสันต์ นาวเหนียว113,587,20011113,587,200113,413,9002,499,910391,710233,3203,124,940
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายธานินท์ ชลจิตต์93,078,900993,078,90093,068,0002,057,270433,170577,5603,068,000
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ4722,717,300474722,717,3004521,191,4746,421,8401,399,680320,0008,141,520
43ประถมศึกษาตราด -ดร.ครรชิต วรรณชา4014,443,000404014,443,0003913,508,8786,423,181006,423,181
44ประถมศึกษาระยอง 1นายธวัชชัย อุ่ยพานิช4118,141,100414118,141,1004119,487,1239,221,363276,000368,0009,865,363
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง148,978,40014148,978,400148,885,7002,562,290765,690284,0003,611,980
46กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 100000000000
47กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 2200000000000
48ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์104,440,30010104,440,300104,359,250775,85000775,850
49มัธยมศึกษา 3นายวีระพงศ์ เดชบุญ163,910,20016163,910,200152,865,2082,865,208002,865,208
50มัธยมศึกษา 5นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์4315,761,100434315,761,1004214,298,9333,669,640003,669,640
51มัธยมศึกษา 4นายนพพร พิพิธจันทร์246,568,20024246,568,200246,551,2963,992,296003,992,296
52มัธยมศึกษา 6ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช224,828,60022224,828,600214,452,8984,452,898004,452,898
53มัธยมศึกษา 7นายธนัญชัย สายสุด115,153,40011115,153,400114,893,4601,534,560001,534,560
54มัธยมศึกษา 8นายสมชาย รองเหลือ309,241,30030309,241,300309,166,0006,186,690006,186,690
55มัธยมศึกษา 9นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช3510,881,300353510,881,3003510,398,1758,991,640810,135596,40010,398,175
56มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์3210,751,000323210,751,0003210,544,0005,124,000005,124,000
57มัธยมศึกษา 17นายวรวิทย์ พรหมคช 5919,440,100595919,440,1005919,396,92115,041,0883,692,485018,733,573
58มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม298,614,80029298,614,800298,222,1215,399,6531,162,143853,9647,415,761
59มัธยมศึกษา 1ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ188,129,40018188,129,400188,022,5811,086,382001,086,382
60มัธยมศึกษา 2นายไพรัช แสงทอง123,033,70012123,033,70082,250,9551,527,955100,00001,627,955
61ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู62,423,000662,423,00062,400,0002,008,816370,67402,379,490
62ประถมศึกษานครปฐม 1นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา289,864,60028289,864,600289,236,0265,084,475434,400284,0005,802,875
รวม 1,771.00 630,602,800.00 1,771.00 1,771.00 630,602,800.00 1,752.00 651,085,160.18 362,152,865.60 43,043,090.22 11,328,706.74 416,524,662.56
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/06/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน