ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างและเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร822900722400922300860200163100129500043410058320027470026690056880048990061850037110049090037600011080003350000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวน(โรง)จำนวนรายการจำนวนเงิน(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT(18)งบอุดหนุน
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี 0 0 0
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นายเสถียร เลยะกุล (รก.) 1 3 5,380,300 1 1 1
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก) 0 0 0
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี 0 0 0
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ 3 17 19,267,600 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายดำหริ งิมสันเทียะ 3 9 15,981,800 1 1 1 3 3
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายสุดใจ มอญรัต 3 14 18,841,500 1 1 1 2 1 2 3 3
8ประถมศึกษาชัยนาท -ว่าง 2 10 13,004,300 1 1 1 1 1 1 2 2
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายปัญญา แก้วเหล็ก 2 7 11,021,100 1 1 1 2 2
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 1 6 7,336,400 1 1 1 1 1 1
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ (รักษาราชการแทน) 3 6 13,561,000 1 2 3
12ประถมศึกษาสระบุรี 2นายปราโมทย์ แสนกล้า 2 12 14,437,400 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายสุเมธี จันทร์หอม 3 8 14,422,000 1 1 1 2 3
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายอภิชัย ทำมาน 1 6 7,584,800 1 1 1 1 1 1
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2- 1 5 7,194,400 1 1 1 1 1
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน) 1 7 8,279,100 1 1 1 1 1 1 1
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 0 0 0
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายทวีพล แพเรือง 2 13 14,930,900 2 1 2 1 1 1 1 2 2
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 2 9 11,408,400 1 1 2 1 2 2
20ประถมศึกษาราชบุรี 2- 1 4 5,055,200 1 1 1 1
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี 2 10 11,749,000 2 2 1 1 2 2
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวีระ ทวีสุข 2 12 15,234,800 1 1 2 1 1 2 2 2
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน 0 0 0
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก 2 11 12,904,300 1 1 1 2 2 2 2
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.) 1 6 7,312,600 1 1 1 1 1 1
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายกนก ปิ่นตบแต่ง 2 9 12,086,800 1 1 1 1 2 1 2
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน) 2 7 9,874,200 1 1 1 1 1 2
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสุรินทร์ ศรีสนิท 2 11 13,578,800 2 1 2 2 2 2
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นางกัลยา มาลัย รักษาราชการแทน 0 0 0
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์ 2 13 15,714,100 1 2 2 2 2 2 2
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน 2 9 12,821,200 1 2 1 2 1 2
32ประถมศึกษานครนายก -ดร.สุดา สุขอ่ำ 1 3 4,690,900 1 1 1
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า 1 3 5,076,500 1 1 1
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน) 1 4 5,938,400 1 1 1 1
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2) 0 0 0
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายไสว สารีบท 2 13 15,944,900 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2บรรลุ ดารา 1 6 7,685,300 1 1 1 1 1 1
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม 2 12 14,935,800 2 1 1 2 2 2 2
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.) 2 11 13,975,100 1 1 1 2 2 2 2
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายวสันต์ นาวเหนียว 0 0 0
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเต็ม เสืออ่วม (รักษาการ) 0 0 0
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ 0 0 0
43ประถมศึกษาตราด - - ว่าง - 2 12 13,945,900 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต 1 6 7,314,200 1 1 1 1 1 1
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง 1 6 6,972,400 1 1 1 1 1 1
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูฃาติ แก้วนอก (รักษาราชการแทน) 0 0 0
47ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู 0 0 0
48ประถมศึกษานครปฐม 1นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา 2 10 11,870,200 1 1 1 1 1 1 2 2
รวม 64 310 407,331,600 22 10 10 13 11 26 7 5 0 3 7 14 23 12 22 4 57 64
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/08/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน