ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างและเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร822900722400922300860200163100129500043410058320027470026690056880048990061850037110049090037600011080003350000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวน(โรง)จำนวนรายการจำนวนเงิน(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT(18)งบอุดหนุน
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข 0 0 0
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ 1 2 2,030,300 1 1
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย 0 0 0
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายชนาธิป สำเริง 0 0 0
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ 3 14 9,217,600 1 1 1 2 1 2 1 2 3
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2 3 6 5,931,800 1 1 1 3
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายนพปฎล บุญพงษ์ 3 11 8,791,500 1 1 1 2 1 2 3
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย 2 8 6,304,300 1 1 1 1 1 1 2
9ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง 2 5 4,321,100 1 1 1 2
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.มโน ชุนดี 1 5 3,986,400 1 1 1 1 1
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า 1 1 1,108,000 1
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง 2 10 7,737,400 1 1 1 1 1 1 1 1 2
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง 2 5 4,372,000 1 1 1 2
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี 1 5 4,234,800 1 1 1 1 1
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง 1 4 3,844,400 1 1 1 1
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล 1 6 4,929,100 1 1 1 1 1 1
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี 0 0 0
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมหมาย เทียนสมใจ 2 11 8,230,900 2 1 2 1 1 1 1 2
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี 2 7 4,708,400 1 1 2 1 2
20ประถมศึกษาราชบุรี 2- ว่าง - 1 3 1,705,200 1 1 1
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1ดร.ไพศาล ปันแดน 2 8 5,049,000 2 2 1 1 2
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี 2 10 8,534,800 1 1 2 1 1 2 2
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ 0 0 0
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ 2 9 6,204,300 1 1 1 2 2 2
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายบวร เทศารินทร์ 1 5 3,962,600 1 1 1 1 1
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1 2 7 5,386,800 1 1 1 1 2 1
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายจัตุพร บุญระดม 1 5 3,174,200 1 1 1 1 1
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นางชุลีกร ทองด้วง 2 9 6,878,800 2 1 2 2 2
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก 0 0 0
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1 2 11 9,014,100 1 2 2 2 2 2
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์ 2 8 9,471,200 1 2 1 2 1 1
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ 1 2 1,340,900 1 1
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1ดร.วิเศษ พลอาจทัน 1 2 1,726,500 1 1
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสุชีพ ช่วยแก้ว 1 3 2,588,400 1 1 1
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายทศพร ถือพุดซา 0 0 0
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ 2 11 9,244,900 1 1 1 2 1 1 1 1 2
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายอัมพล หันทยุง 1 5 4,335,300 1 1 1 1 1
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายเดือน ทองกุล 2 10 8,235,800 2 1 1 2 2 2
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ 2 9 7,275,100 1 1 1 2 2 2
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม 0 0 0
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ 0 0 0
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวันชัย บุญทอง 0 0 0
43ประถมศึกษาตราด -ดร.ลัดดา ท่าพริก รักษาราชการแทน 2 10 7,245,900 1 1 1 1 1 1 1 1 2
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต 1 5 3,964,200 1 1 1 1 1
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธันวา ลิ่มสถาพร 1 5 3,622,400 1 1 1 1 1
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก 0 0 0
47ประถมศึกษานนทบุรี 1นายนพพร มากคงแก้ว 0 0 0
48ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 2 8 5,170,200 1 1 1 1 1 1 2
รวม 60 245 193,878,600 22 10 10 13 11 25 7 5 0 3 7 14 23 12 22 4 56 1
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (31/05/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน