wwwwasf
ข้อมูลการได้รับจัดสรรกับการดำเนินการทำสัญญาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนที่ได้รับ(โรง) เปรียบเทียบจำนวนรวมที่ได้รับจัดสรรและจำนวนที่ทำสัญญา82290072240092230086020016310012950004341005832002747002669005688004899006185003711004909003760001108000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวนรับ(รายการ)จำนวนที่ทำ(รายการ)จำนวนเงินรวมจัดสรร(บาท)จำนวนเงินรวมทำสัญญา(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT
รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายปริญญา ธรเสนา
0.00 0.00
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นายเสถียร เลยะกุล (รก.)1
2
2
2,030,300.00 2,030,300.00
1
1
845,000.00
1
1
945,000.00
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายพัฒนะ งามสูงเนิน
0.00 0.00
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี
0.00 0.00
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายอารักษ์ พัฒนถาวร3
14
14
9,217,600.00 9,217,600.00
1
1
913,200.00
1
1
516,000.00
1
1
139,000.00
2
2
729,200.00
1
1
428,700.00
2
2
1,164,700.00
1
1
330,000.00
2
2
924,500.00
3
3
3,107,500.00
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายดำหริ งิมสันเทียะ3
6
6
5,931,800.00 5,931,800.00
1
1
774,900.00
1
1
983,700.00
1
1
435,000.00
3
3
2,134,010.00
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายสุดใจ มอญรัต3
11
11
8,791,500.00 8,791,500.00
1
1
722,400.00
1
1
600,000.00
1
1
1,295,000.00
2
2
1,118,600.00
1
1
370,000.00
2
2
890,800.00
3
3
3,107,900.00
8ประถมศึกษาชัยนาท -นายวิระ แข็งกสิการ2
8
8
6,304,300.00 6,304,300.00
1
1
822,900.00
1
1
1,280,000.00
1
1
488,000.00
1
1
585,000.00
1
1
370,000.00
1
1
485,000.00
2
2
2,215,000.00
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายปัญญา แก้วเหล็ก2
5
5
4,321,100.00 4,321,100.00
1
1
917,800.00
1
1
433,900.00
1
1
308,000.00
2
2
2,115,400.00
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ1
5
5
3,986,400.00 3,986,400.00
1
1
722,400.00
1
1
888,000.00
1
1
489,900.00
1
1
371,100.00
1
1
750,000.00
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายธันวา ดีช่วย3
3
1
3,511,000.00 1,108,000.00
1
0.00
2
1
1,100,000.00
12ประถมศึกษาสระบุรี 2นายปราโมทย์ แสนกล้า2
10
10
7,737,400.00 7,737,400.00
1
1
654,000.00
1
1
850,000.00
1
1
698,000.00
1
1
130,000.00
1
1
917,800.00
1
1
490,000.00
1
1
535,000.00
1
1
323,000.00
2
2
1,919,000.00
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายสุเมธี จันทร์หอม3
5
5
4,372,000.00 4,372,000.00
1
1
915,000.00
1
1
489,400.00
1
1
371,000.00
2
2
2,154,000.00
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายอภิชัย ทำมาน1
5
5
4,234,800.00 4,234,800.00
1
1
680,000.00
1
1
983,000.00
1
1
586,700.00
1
1
461,700.00
1
1
960,000.00
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอนันต์ กัลปะ1
4
4
3,844,400.00 3,844,400.00
1
1
700,000.00
1
1
972,500.00
1
1
491,500.00
1
1
899,000.00
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายวุฒิภัทร จูมโสดา1
6
6
4,929,100.00 4,929,100.00
1
1
745,000.00
1
1
645,000.00
1
1
960,000.00
1
1
435,100.00
1
1
435,000.00
1
1
949,000.00
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
0.00 0.00
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายทวีพล แพเรือง2
11
11
8,230,900.00 8,230,900.00
2
2
1,645,800.00
1
1
922,300.00
2
2
1,689,200.00
1
1
163,100.00
1
1
568,800.00
1
1
618,500.00
1
1
376,000.00
2
2
2,216,000.00
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร2
7
7
4,708,400.00 4,708,400.00
1
1
660,000.00
1
1
738,000.00
2
2
952,000.00
1
1
319,000.00
2
2
1,897,000.00
20ประถมศึกษาราชบุรี 2นายนิวัฒน์ แก้วเพชร1
3
3
1,705,200.00 1,705,200.00
1
1
150,000.00
1
1
407,000.00
1
1
1,100,000.00
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี2
8
8
5,049,000.00 5,049,000.00
2
2
1,374,000.00
2
2
259,744.52
1
1
411,595.63
1
1
311,513.22
2
2
1,826,465.60
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวีระ ทวีสุข2
10
10
8,534,800.00 8,534,800.00
1
1
715,000.00
1
1
664,000.00
2
2
1,897,488.00
1
1
524,000.00
1
1
527,000.00
2
2
857,490.00
2
2
1,857,000.00
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน
0.00 0.00
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1บุญเทียม อังสวัสดิ์2
9
9
6,204,300.00 6,204,300.00
1
1
822,900.00
1
1
860,000.00
1
1
583,000.00
2
2
978,900.00
2
2
742,100.00
2
2
2,216,000.00
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)1
5
5
3,962,600.00 3,962,600.00
1
1
822,900.00
1
1
922,300.00
1
1
618,500.00
1
1
490,900.00
1
1
1,108,000.00
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายกนก ปิ่นตบแต่ง2
7
7
5,386,800.00 5,386,800.00
1
1
821,390.00
1
1
860,200.00
1
1
155,000.00
1
1
1,292,976.00
2
2
1,135,800.00
1
1
1,107,000.00
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน)2
5
5
3,174,200.00 3,174,200.00
1
1
900,000.00
1
1
163,000.00
1
1
451,000.00
1
1
452,000.00
1
1
1,041,000.00
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์2
9
9
6,878,800.00 6,878,800.00
2
2
1,644,900.00
1
1
1,292,000.00
2
2
978,000.00
2
2
741,100.00
2
2
2,059,000.00
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายปรีดี ภูสีน้ำ
0.00 0.00
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ2
11
11
9,014,100.00 9,014,100.00
1
1
822,000.00
2
2
2,350,000.00
2
2
1,171,000.00
2
2
1,202,800.00
2
2
946,000.00
2
2
2,063,000.00
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายตั้ง อสิพงศ์2
7
7
6,121,200.00 6,121,200.00
1
1
749,000.00
2
2
1,842,538.60
1
1
597,800.00
2
2
951,704.00
1
1
1,078,000.00
32ประถมศึกษานครนายก -ดร.สุดา สุขอ่ำ1
2
2
1,340,900.00 1,340,900.00
1
1
720,300.00
1
1
618,000.00
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า1
2
2
1,726,500.00 1,726,500.00
1
1
569,900.00
1
1
1,108,000.00
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายพงษ์พิศาล ชินชำราญ1
3
3
2,588,400.00 2,588,400.00
1
1
907,400.00
1
1
954,700.00
1
1
350,000.00
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2)
0.00 0.00
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายไสว สารีบท2
11
11
9,244,900.00 9,244,900.00
1
1
593,820.00
1
1
593,820.00
1
1
853,600.00
2
2
2,284,700.00
1
1
434,100.00
1
1
593,820.00
1
1
618,500.00
1
1
395,880.00
2
2
2,097,700.00
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายสิงห์ โพธิ์งาม1
5
5
4,335,300.00 4,335,300.00
1
1
749,000.00
1
1
947,300.00
1
1
480,000.00
1
1
400,000.00
1
1
985,000.00
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม2
10
10
8,235,800.00 8,235,800.00
2
2
1,645,800.00
1
1
860,200.00
1
1
1,295,000.00
2
2
1,237,000.00
2
2
981,800.00
2
2
2,216,000.00
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสุดา สุขอ่ำ2
9
9
7,275,100.00 7,275,100.00
1
1
814,670.00
1
1
715,000.00
1
1
999,900.00
2
2
1,195,900.00
2
2
957,910.00
2
2
2,184,990.00
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายวสันต์ นาวเหนียว
0.00 0.00
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายธานินท์ ชลจิตต์
0.00 0.00
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ
0.00 0.00
43ประถมศึกษาตราด -ดร.ครรชิต วรรณชา2
10
10
7,245,900.00 7,245,900.00
1
1
790,000.00
1
1
922,300.00
1
1
572,700.00
1
1
163,100.00
1
1
583,200.00
1
1
568,000.00
1
1
580,000.00
1
1
450,000.00
2
2
2,079,000.00
44ประถมศึกษาระยอง 1นายธวัชชัย อุ่ยพานิช1
5
5
3,964,200.00 3,964,200.00
1
1
794,236.00
1
1
1,258,550.00
1
1
416,753.00
1
1
266,900.00
1
1
1,108,000.00
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง1
5
5
3,622,400.00 3,622,400.00
1
1
922,300.00
1
1
774,000.00
1
1
160,000.00
1
1
568,800.00
1
1
1,107,000.00
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์
0.00 0.00
47ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู
0.00 0.00
48ประถมศึกษานครปฐม 1นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา2
8
8
5,170,200.00 5,170,200.00
1
1
846,000.00
1
1
145,000.00
1
1
400,000.00
1
1
554,000.00
1
1
432,100.00
1
1
345,000.00
2
2
2,040,000.00
รวม
64
246
244
192,931,600.00 190,528,600.00 22.00 22.00 17,053,980.00 10.00 10.00 6,776,920.00 10.00 10.00 8,950,800.00 13.00 13.00 9,816,136.00 11.00 11.00 1,627,944.52 26.00 25.00 26,527,952.60 7.00 7.00 2,820,953.00 5.00 5.00 2,861,200.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 1,218,900.00 7.00 7.00 3,885,400.00 14.00 14.00 6,611,515.63 23.00 23.00 13,345,400.00 12.00 12.00 4,279,813.22 22.00 22.00 10,080,684.00 4.00 4.00 1,348,000.00 57.00 56.00 56,849,965.60
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (01/05/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน