wwwwasf
ข้อมูลการได้รับจัดสรรกับการดำเนินการทำสัญญาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนที่ได้รับ(โรง) เปรียบเทียบจำนวนรวมที่ได้รับจัดสรรและจำนวนที่ทำสัญญา82290072240092230086020016310012950004341005832002747002669005688004899006185003711004909003760001108000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวนรับ(รายการ)จำนวนที่ทำ(รายการ)จำนวนเงินรวมจัดสรร(บาท)จำนวนเงินรวมทำสัญญา(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT
รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
0.00 0.00
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ1
2
2
2,030,300.00 2,030,300.00
1
1
845,000.00
1
1
945,000.00
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย
0.00 0.00
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายชนาธิป สำเริง
0.00 0.00
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ3
14
14
9,217,600.00 9,217,600.00
1
1
913,200.00
1
1
516,000.00
1
1
139,000.00
2
2
729,200.00
1
1
428,700.00
2
2
1,164,700.00
1
1
330,000.00
2
2
924,500.00
3
3
3,107,500.00
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 23
6
5
5,931,800.00 4,823,800.00
1
1
774,900.00
1
1
983,700.00
1
1
435,000.00
3
2
2,134,010.00
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายนพปฎล บุญพงษ์3
11
11
8,791,500.00 8,791,500.00
1
1
722,400.00
1
1
600,000.00
1
1
1,295,000.00
2
2
1,118,600.00
1
1
370,000.00
2
2
890,800.00
3
3
3,107,900.00
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย2
8
8
6,304,300.00 6,304,300.00
1
1
822,900.00
1
1
1,280,000.00
1
1
488,000.00
1
1
585,000.00
1
1
370,000.00
1
1
485,000.00
2
2
2,215,000.00
9ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง2
5
5
4,321,100.00 4,321,100.00
1
1
917,800.00
1
1
433,900.00
1
1
308,000.00
2
2
2,115,400.00
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.มโน ชุนดี1
5
5
3,986,400.00 3,986,400.00
1
1
722,400.00
1
1
888,000.00
1
1
489,900.00
1
1
371,100.00
1
1
750,000.00
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า1
1
1
1,108,000.00 1,108,000.00
1
1
1,100,000.00
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง2
10
10
7,737,400.00 7,737,400.00
1
1
654,000.00
1
1
850,000.00
1
1
698,000.00
1
1
130,000.00
1
1
917,800.00
1
1
490,000.00
1
1
535,000.00
1
1
323,000.00
2
2
1,919,000.00
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง2
5
5
4,372,000.00 4,372,000.00
1
1
915,000.00
1
1
489,400.00
1
1
371,000.00
2
2
2,154,000.00
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี1
5
5
4,234,800.00 4,234,800.00
1
1
680,000.00
1
1
983,000.00
1
1
586,700.00
1
1
461,700.00
1
1
960,000.00
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง1
4
4
3,844,400.00 3,844,400.00
1
1
700,000.00
1
1
972,500.00
1
1
491,500.00
1
1
899,000.00
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล1
6
6
4,929,100.00 4,929,100.00
1
1
745,000.00
1
1
645,000.00
1
1
960,000.00
1
1
435,100.00
1
1
435,000.00
1
1
949,000.00
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี
0.00 0.00
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมหมาย เทียนสมใจ2
11
11
8,230,900.00 8,230,900.00
2
2
1,645,800.00
1
1
922,300.00
2
2
1,689,200.00
1
1
163,100.00
1
1
568,800.00
1
1
618,500.00
1
1
376,000.00
2
2
2,216,000.00
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี2
7
7
4,708,400.00 4,708,400.00
1
1
660,000.00
1
1
738,000.00
2
2
952,000.00
1
1
319,000.00
2
2
1,897,000.00
20ประถมศึกษาราชบุรี 2- ว่าง -1
3
3
1,705,200.00 1,705,200.00
1
1
150,000.00
1
1
407,000.00
1
1
1,100,000.00
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1ดร.ไพศาล ปันแดน2
8
8
5,049,000.00 5,049,000.00
2
2
1,374,000.00
2
2
259,744.52
1
1
411,595.63
1
1
311,513.22
2
2
1,826,465.60
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี2
10
10
8,534,800.00 8,534,800.00
1
1
715,000.00
1
1
664,000.00
2
2
1,897,488.00
1
1
524,000.00
1
1
527,000.00
2
2
857,490.00
2
2
1,857,000.00
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์
0.00 0.00
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ2
9
9
6,204,300.00 6,204,300.00
1
1
822,900.00
1
1
860,000.00
1
1
583,000.00
2
2
978,900.00
2
2
742,100.00
2
2
2,216,000.00
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายบวร เทศารินทร์1
5
5
3,962,600.00 3,962,600.00
1
1
822,900.00
1
1
922,300.00
1
1
618,500.00
1
1
490,900.00
1
1
1,108,000.00
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 12
7
7
5,386,800.00 5,386,800.00
1
1
821,390.00
1
1
860,200.00
1
1
155,000.00
1
1
1,292,976.00
2
2
1,135,800.00
1
1
1,107,000.00
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายจัตุพร บุญระดม1
5
5
3,174,200.00 3,174,200.00
1
1
900,000.00
1
1
163,000.00
1
1
451,000.00
1
1
452,000.00
1
1
1,041,000.00
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นางชุลีกร ทองด้วง2
9
9
6,878,800.00 6,878,800.00
2
2
1,644,900.00
1
1
1,292,000.00
2
2
978,000.00
2
2
741,100.00
2
2
2,059,000.00
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก
0.00 0.00
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 12
11
11
9,014,100.00 9,014,100.00
1
1
822,000.00
2
2
2,350,000.00
2
2
1,171,000.00
2
2
1,202,800.00
2
2
946,000.00
2
2
2,063,000.00
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์2
7
7
6,121,200.00 6,121,200.00
1
1
749,000.00
2
2
1,842,538.60
1
1
597,800.00
2
2
951,704.00
1
1
1,078,000.00
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ1
2
2
1,340,900.00 1,340,900.00
1
1
720,300.00
1
1
618,000.00
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1ดร.วิเศษ พลอาจทัน1
2
2
1,726,500.00 1,726,500.00
1
1
569,900.00
1
1
1,108,000.00
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสุชีพ ช่วยแก้ว1
3
3
2,588,400.00 2,588,400.00
1
1
907,400.00
1
1
954,700.00
1
1
350,000.00
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายทศพร ถือพุดซา
0.00 0.00
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์2
11
11
9,244,900.00 9,244,900.00
1
1
593,820.00
1
1
593,820.00
1
1
853,600.00
2
2
2,284,700.00
1
1
434,100.00
1
1
593,820.00
1
1
618,500.00
1
1
395,880.00
2
2
2,097,700.00
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายอัมพล หันทยุง1
5
5
4,335,300.00 4,335,300.00
1
1
749,000.00
1
1
947,300.00
1
1
480,000.00
1
1
400,000.00
1
1
985,000.00
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายเดือน ทองกุล2
10
10
8,235,800.00 8,235,800.00
2
2
1,645,800.00
1
1
860,200.00
1
1
1,295,000.00
2
2
1,237,000.00
2
2
981,800.00
2
2
2,216,000.00
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์2
9
9
7,275,100.00 7,275,100.00
1
1
814,670.00
1
1
715,000.00
1
1
999,900.00
2
2
1,195,900.00
2
2
957,910.00
2
2
2,184,990.00
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม
0.00 0.00
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
0.00 0.00
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวันชัย บุญทอง
0.00 0.00
43ประถมศึกษาตราด -ดร.ลัดดา ท่าพริก รักษาราชการแทน2
10
10
7,245,900.00 7,245,900.00
1
1
790,000.00
1
1
922,300.00
1
1
572,700.00
1
1
163,100.00
1
1
583,200.00
1
1
568,000.00
1
1
580,000.00
1
1
450,000.00
2
2
2,079,000.00
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต1
5
5
3,964,200.00 3,964,200.00
1
1
794,236.00
1
1
1,258,550.00
1
1
416,753.00
1
1
266,900.00
1
1
1,108,000.00
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธันวา ลิ่มสถาพร1
5
5
3,622,400.00 3,622,400.00
1
1
922,300.00
1
1
774,000.00
1
1
160,000.00
1
1
568,800.00
1
1
1,107,000.00
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก
0.00 0.00
47ประถมศึกษานนทบุรี 1นายนพพร มากคงแก้ว
0.00 0.00
48ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์2
8
8
5,170,200.00 5,170,200.00
1
1
846,000.00
1
1
145,000.00
1
1
400,000.00
1
1
554,000.00
1
1
432,100.00
1
1
345,000.00
2
2
2,040,000.00
รวม
60
244
243
190,528,600.00 189,420,600.00 22.00 22.00 17,053,980.00 10.00 10.00 6,776,920.00 10.00 10.00 8,950,800.00 13.00 13.00 9,816,136.00 11.00 11.00 1,627,944.52 25.00 25.00 26,527,952.60 7.00 7.00 2,820,953.00 5.00 5.00 2,861,200.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 1,218,900.00 7.00 7.00 3,885,400.00 14.00 14.00 6,611,515.63 23.00 23.00 13,345,400.00 12.00 12.00 4,279,813.22 22.00 22.00 10,080,684.00 4.00 4.00 1,348,000.00 56.00 55.00 56,849,965.60
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (31/05/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน