ข้อมูลความสำเร็จการก่อสร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล้ก)เฉพาะรายการ ( 1. ) บ้านพักครู 203/27 โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ชื่อโรงเรียน เงินจัดสรร(บาท) เงินทำสัญญา(บาท) 1.ยืนยันว่าได้และสร้าง 2. ช่วงเดือนที่สร้างเสร็จและส่งเบิกเงิน 3. การเปิดใช้งาน 4. ผลที่เกิดกับนักเรียน 5. ผลที่เกิดกับครู/ผู้บริหาร 6. ผลที่เกิดกับผู้ปกครอง 7. ผลที่เกิดกับชุมชน 8. ความพึงพอใจในภาพรวม ภาพประกอบ
ได้ก่อน1ม.ค.60ได้ก่อน1เมย.60ตั้งแต่1เม.ย.604.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 4.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้น5.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 5.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้น6.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 6.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้น7.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 7.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้นน้อยปานกลางมาก
1สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา) 822,900 774,900 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 เปิด 87 นักเรียนสามารถติดต่อครูได้ทันที 13 ครูมีความพร้อมทุกสถานการณ์ เมื่อมีผู้ปกครองมาที่โรงเรียนนอกเหนือเวลาข้าราชการ 100 ชุมชนสามารถประสานงานกับครูได้โดยตรง ทุกเวลา 87 มีความไว้วางใจเมื่อครูอยู่ใกล้ชิดกับโรงเรียน มาก
2สพป.ชัยนาทบ้านวังคอไห 822,900 822,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด - 1 เพิ่มคุณภาพชีวิตครูให้ดีขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากร - - มาก
3สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1สกัด40 822,900 822,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 125 นักเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ/สิ่งแวดล้อม ที่มีความพร้อม มีบรรยากาศน่าอยู่น่าเรียน มีแหล่งเรียนรู้ 10 ความพร้อมด้านอาคารและสถานที่ส่งผลให้สถานศึกษามีบรรยากาศที่หน้าอยู่น่าทำงาน 1025 มีความเชื่อมั่น/เชื่อถือ ส่งผลให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนของชุมชน 375 มีความต้องการ/มีความเชื่อถือส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน มาก
4สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2วัดบ้านซ่อง 822,900 749,000 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 เปิด 171 นักเรียนสามารถปรึกษาการเรียนการสอนครูได้สะดวก 1 ครูสามารถช่วยดูแลสถานที่ราชการนอกเวลาทำการได้ 500 สามารถสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารกับชุมชนได้ตรงตามข้อมูล 170 ครูและผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มาก
5สพป.จันทบุรี เขต 1วัดสิงห์ 822,900 822,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 193 นักเรียนที่มาโรงเรียนแต่เช้าและเลิกเรียนช้า มีครูที่อยู่บ้านพักดูแลและครูจัดกิจกรรมสอนพิเศษเพิ่มเติมให้กับนักเรียนหลังเลิกเรียน 4 ครูมีที่พักอาศัยที่สวยงาม สะดวก และปลอดภัย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าเช่าบ้าน 100 ชุมชนมีกิจกรรมสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ครูที่อาศัยบ้านพักครูได้ไปร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือตามความสามารถ 50 ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานมาโรงเรียนเช้าก่อนไปทำงานได้และตอนเลิกเรียนก็มารับช้าได้ เพราะมีครูที่พักอาศัยอยู่บ้านพักครูดูแลบุตรหลานให้ มาก
6สพป.จันทบุรี เขต 1วัดรำพัน 822,900 822,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 200 ครูที่มีอยู่ ทำให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพ ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนมากขึ้น 17 ผู้บริหารได้ครูที่สามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้ เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย ครูมีเวลาจัดทำแผนการสอน จัดทำสื่อการเรียนการสอนได้มากขึ้น 200 ชุมชนได้ดูแล เห็นพฤติกรรมความเป็นอยู่ของครู ได้ร่วมกิจกรรมกับครูมากขึ้น ผู้ปกครองได้ปรึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดกับนักเรียนได้ 200 ผู้ปกครองชื่นชม ครูที่อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีเวลาดูแลนักเรียน ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในตอนเช้าและตอนเย็น มาก
7สพป.จันทบุรี เขต 2วัดท่าหัวแหวน 822,900 814,670 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 194 ครูอยู่บ้านพักครู มีเวลาดูแลนักเรียน ได้รับการเอาใจใส่มากขึ้น 16 สร้างขวัญ กำลังใจครู มีที่พักอาศัยที่ใกล้สถานที่ทำงาน 200 สร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชน พอใจที่โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านวัตถุและวิชาการ 150 พึงพอใจมาก มี่บุตรหลานมีสถานที่ค้นคว้าหาความรู้ในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่าโรงเรียนที่อยู่่ใกล้เคียง มาก
8สพป.ตราดวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 822,900 790,000
9สพป.สระแก้ว เขต 1อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 822,900 593,820 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 1 ผู้บริหารและครูมีบ้านพักที่แข็งแรง ปลอดภัย สะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน มาก
10สพป.สระแก้ว เขต 2บ้านทดเจริญ 822,900 749,000 ไม่ยืนยัน ปิด
11สพป.นครปฐม เขต 2ตลาดรางกระทุ่ม 822,900 822,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 6 มีบ้านพักครูเพียงพอกับจำนวนครูที่พักอาศัย มาก
12สพป.นครปฐม เขต 2วัดจินดาราม 822,900 822,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 753 ได้รับการสอนและดูแลเต็มศักยภาพ 4 มีที่พักอาศัย สร้างขวัญกำลังใจให้ครู 50 ครูสามารถเข้าร่วมกับชุมชนได้สะดวกขึ้น 753 มีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด มาก
13สพป.สุพรรณบุรี เขต 1บ้านท่าเสด็จ 822,900 678,000 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 เปิด 494 ได้ดูแลนักเรียนในช่วงเช้าและเย็น อย่างทั่วถึง 4 สะดวกสบายสำหรับครูที่พักอาศัย และครูท่านอื่นที่ต้องการใช้บริการมาพักอาศัย 300 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนรอบข้าง 300 สะดวกต่กผู้ปกครองในการติดต่อเรื่องนักเรียนและเรื่องอื่นๆ มาก
14สพป.สุพรรณบุรี เขต 1วัดวรจันทร์ 822,900 696,000 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 เปิด 1 เป็นที่อยู่อาศัยของครู มาก
15สพป.สุพรรณบุรี เขต 2วัดใหม่สิทธาวาส 822,900 715,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 109 นักเรียนอุ่นใจที่มีครูอยู่ใกล้ 9 ครูมีบ้านพักที่ปลอดภัย ทำให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 150 เกิดความมั่นใจ ว่ามีบุคลากรดูแลโรงเรียน มีครูดูแลบุตรหลาน 109 เกิดความมั่นใจ ว่ามีบุคลากรดูแลโรงเรียน มาก
16สพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านดอนตาลเสี้ยน 822,900 700,000 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 ปิด 137 9 5570 348 มาก
17สพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านวังสิงห์ 822,900 745,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 ปิด 3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีที่พักอาศัยเพียงพอ มาก
18สพป.เพชรบุรี เขต 1บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 822,900 821,390
19สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1บ้านหนองเสือ 822,900 822,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 0 3 ครูที่จากบ้านมาไกลมีความสะดวกในการดำเนินชีวิต 0 0 มาก
20สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2บ้านบน 822,900 822,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 20 อาจเป็นที่พักสำหรับนักเรียนชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน 1 ครูและบุคลการทางการศึกษาได้มีที่พักอาศัยโดยเป็นการช่วยเหลือครูที่อยู่ต่างถิ่น 20 เป็นที่พำนักได้กรณีเร่งด่วน 20 เป็นที่พำนักได้กรณีเร่งด่วน มาก
21สพป.สมุทรสงครามวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 822,900 822,900 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 เปิด 88 ครูบรรจุใหม่มีบ้านพักที่สะดวกต่อการดูแลนักเรียน โดยมีเวลาดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้มากขึ้น 5 ครูบรรจุใหม่มีที่พัก สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ราชการได้มากขึ้น สะดวก มีขวัญกำลังใจที่ดี 1100 ชุมชนมีความพึงพอใจในความพร้อมของสถานสึกษาที่จัดสวัสดิการที่ดีให้แก่ครู ครูมีเวลาให้นักเรียน ชุมชนมีความอบุอุ่นเพิ่มขึ้น 88 ครูมีเวลาพบปะกับผุ้ปกครอง สามารถสื่อสารเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนได้มากขึ้น ผู้ปกครองและครูมีสัมพันธภาพที่ดีกับครู มาก
22สพป.สมุทรสงครามบ้านคลองสมบูรณ์ 822,900 822,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 153 ครูที่พัก สามารถดูแลนักเรียนและนัดหมายสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนได้สะดวกขึ้น 12 ครูและผู้บริหารสามารถใช้เป็นที่พักสะดวกไม่ต้องเดินทางไกลสามารถอุทิศเวลาในการทำงานเพื่อประโยชน์ทางราชการได้เต็มศักยภาพ 200 ครูที่พักจะใกล้ชิดกับชุมชนสามารถสานความร่วมมือกับชุมชนร่วมกันพัฒนาโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 150 ครูมีโอกาสพบปะผู้ปกครองสานสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนาคุรภาพนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น มาก
รวม 18,103,800 17,053,980 19 0 6 13 17 2,724 120 9,515 2,800 0 0 19
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (31/05/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน