wwwwasf
รายงานการได้รับส่งมอบโต๊ะ-เก้าอี้พระราชทานจากผู้ส่งมอบ(บริษัท ห้าง ร้าน บุคคล) ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ส่งมอบ (บริษัท ห้าง ร้าน) วันที่รับ-ส่งมอบ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
(ชุดละ 1,480 บาท)
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
(ชุดละ 1,580 บาท)
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
(ชุดละ 1,680 บาท)
โต๊ะ-เก้าอี้ครู
(ชุดละ 4,200 บาท)
โต๊ะเรียน กศน.(ส่ง กศน.ตำบล/ศูนย์ฯ)
(ชุดละ 1,500 บาท)
รุปการรับ-ส่งมอบ
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
1ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ-2017-05-181826,640389614,6200038159,60000
   
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (31/05/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน