ข้อมูลแผนงานโครงการตามตัวชี้วัดเชิงบริหารจัดการในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการดำเนินงานป้องปรามแก้ไขล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.1 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุมแก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต(โปรดอธิบาย) 1.2 ส่งไฟล์แผนงานโครงการ 2.1 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน(โปรดอธิบาย) 2.2 ส่งไฟล์แผนงานโครงการ
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข สพป.กทม.ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต มาตั้งแต่ปี 2558 โดยมีการจัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนอแนวทางในการปลูกฝัง ป้องกัน และสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้มีการ จัดทำประกาศ "นโยบายสร้างคุณธรรม" และ "ประมวลจริยธรรมข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" เป็นเครื่องมือในการดำเนินการและการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกาศนโยบายสร้างคุณธรรม สพป.กทม.
ประมวลจริยธรรมป้องกันทับซ้อน สพป.กทม.
สพป.กทม. Cor PLAN 2561
สพป.กทม. ได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานโดยให้ครอบคลุมโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด รวมถึงผู้มาติดต่อหรือดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยงาน และมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แนวปฏิบัติป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จัดทำประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ และจัดทำแผนโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.นนทบุรี เขต 2
โครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.นนทบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยแจ้งมาตรการดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งมาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน และหน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์ และได้จัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปป้องกันและปฏิบัติ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สพป.นนทบุรี เขต 2
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สพป.นนทบุรี เขต 2
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1)สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2)สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3)เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นดยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดำเนินการอย่างเป็นระบบอยู่ภายใต้งานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีแนวทางการคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนจากการถูกกระทำความรุนแรงและจากการถูกละเมิดทางเพศ เป็นระบบเป็นขั้นตอน โดยมีนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาที่โรงเรียน ที่บ้านของนักเรียน โดยมีเครือข่ายความมือจากทีมสหวิชาชีพ เช่น ทีมงานพมจ.ปทุมธานี ทีมบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอคลองหลวง, อำเภอสามโคก, อำเภอลาดหลุมแก้วฐ โรงพยาบาลปทุมธานี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี (รายละเอียดตาม Flowchart ) 2) มีการจัดทำกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนต่อเนื่องทุกปี เช่น การจัดค่ายทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและมีทักษะชีวิต เป็นวัคซีนป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย ให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นได้สำหรับในปี 2561 นี้ ได้จัดโครงการและกิจกรรม 2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนด้านปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น เพื่อตอบสนองนโยบายของสพฐ.โดยเฉพาะ เรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น อาทิเช่น ปัญหาภาวะซึมเศร้า ปัญหายาเสพติด ปัญหาทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง และปัญหาเรื่องเพศ 2.2 กิจกรรมการป้ัองกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กได้รู้วิธีป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ ให้เด็กมีทักษะเล่าเรื่อง บอกกล่าวแก่ผู้ใหญ่เมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัย เพื่อฝึกการปฏิบัติตนเมื่อรู้สึกไม่สบายใจ 2.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน เพ่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยมีความร่มมือของผู้ปกครองสนับสนุนกิจกรรม โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจ เรียนรู้ การมีส่วนร่วมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบุตรหลานด้านสังคม chart แนวทางการคุ้มครองฯ
กิจกรรม
กิจกรรม 2
ตารางสรุปผลการดำเนินงานนักจิตวิทยาโรงเรียน
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายชนาธิป สำเริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2559 - 2563) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพื่่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นรายปีงบประมาณต่อเนื่องกันไป รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการดังกล่าว ในส่วนของโรงเรียนด้วย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ มาตรการป้องกันของ สพท.
มาตรการป้องกันของโรงเรียน
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกัวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโชน์ทับซ้อน ตามบริบทของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 3. จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครอบคลุม 5 ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ด้านความปลอดจากทุจริต ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 4. เผยแพร่ประกาศเจตจำนงตามข้อ 3 เป็น 3 ภาษา บนเวปไซต์ aya 1.go.th เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรงเรียนในสังกัดให้ถือปฏิบัติ 5. มีการดำเนินการเข้าแถว เคาระธงชาติและประกาศเจตจำนง ทุกวันจันทร์ 6. จะดำเนินการนำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ การรับผิด และกิจกรรมศึกษาดูงานเขตสุจริตในเดือนกันยายน 2561 ประกาศเจตจำนง 3 ภาษา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
มาตรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ gรื่อง แนวปฏิบัติgพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ ในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และมีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ตามมาตรการแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานในสังกัด โดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและคุกคามทางเพศในการทำงานให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และมีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปกปิดเป็นความลับและให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้ง ๒ ฝ่าย ตลอดจนคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ ฯลฯ ๓.กำหนดมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศแก่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้รับทราบ ๔. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อ ๑–๓ อย่างต่อเนื่อง และส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ ให้ สพฐ.ทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำ งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทนำนำเสนอความเป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการสุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ita) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้จัดทำมาตรการเป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ มาตรการในการป้องกันกรณีล่วงละเมิดทางเพศ ๑. ให้ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ครู เด็กนักเรียนและผู้ปกครองในการป้องกัน หาทางออกเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ การล่วงละเมิดทางเพศ และสร้างกลไกการป้องกันเด็กนักเรียนจากการลูกล่วงละเมิด ๒. ใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา เอาใจใส่เด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด ๓. ให้สถานศึกษาดูแลพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กนักเรียนไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกสถานศึกษา ๔. จัดสถานที่ในสถานศึกษาให้เหมาะสม เช่น มีกล้องวงจรปิด มีการจัดตั้งเวรยามเพื่อตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยง เพื่อไม่ไห้เกิด การล่วงละเมิดระหว่างครูกับเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนกับเด็กนักเรียน และจากบุคคลอื่น ๕. ให้สถานศึกษาสอนเรื่องเพศศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นหลัก โดยเฉพาะการดูแลการป้องกันตนเองของเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การช่วยเหลือ ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสอบถามข้อเท็จจริง และปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาทันที ๒. ตรวจสอบข้อมูลประวัติเด็กนักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบันทึกข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล ๓. จัดผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนตั้งแต่ตนจนจบกระบวนการ ๔. ประสานศูนย์ช่วยเหลือสังคม สถานพยาบาล ในพื้นที่เพื่อนำเด็กนักเรียนเข้ารับการตรวจรักษาด้านร่างกาย และจิตใจ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ๕. แจ้งผู้ปกครองเด็กนักเรียน หาแนวทางและวิธีการร่วมกันในการปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียน ๖. ดำเนินการโดยเก็บข้อมูลเป็นความลับและพิทักษ์สิทธิผู้ถูกกระทำและผู้ทำ ๗. กรณีเด็กนักเรียนกับครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบประวัติครู เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา มาปรึกษา สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในสถานศึกษา และรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบทันที ๘. ดำเนินการทางวินัยแก้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่กระทำการละเมิด ดำเนินกาทางวินัย แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันแลเะแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
มาตรการการป้องกันระหว่างครูกับนักเรียน
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายนพปฎล บุญพงษ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนและเด็กนักเรียนใน ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอสามโก้ และอำเภอแสวงหา โดยมีโรงเรียนในสังกัด รวม ๑๔๕ แห่ง มีเด็กนักเรียน ๒๐,๗๘๓ คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม โดยมีกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานวินัยและนิติการ เป็นกลุ่มงานที่มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในด้านการบริหารงานบุคคล และรับผิดชอบงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อันเกี่ยวเนื่องมาในห้วงระยะเวลาจำนวน 3 ปี พบว่า มีจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 32 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเรื่องร้องเรียนทั่วไป ในปี พ.ศ. 255๙ – 25๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” และได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ 255๙ – 2560 โดยได้รับผลการประเมิน ในปี 255๙ จำนวนรวมร้อยละ ๘๑.๗๖ และได้รับผลการประเมิน ในปี 25๖๐ จำนวนรวมร้อยละ 9๑.๒1 ในรอบปี 25๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ(เขตสุจริต) การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของทางสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดไว้ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1) แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence – Based) 2) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal) 3) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสำรวจ External) คะแนนภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปี 2558 - 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 แสดงดังนี้ หน่วยงาน ผลคะแนน ITA ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 74.02 81.36 84.70 คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 - 2560 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ รายดัชนีเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 แสดงรายละเอียดดังนี้ หน่วยงาน คะแนน ITA ภาพรวม ดัชนีที่ 1 ดัชนีที่ 2 ดัชนีที่ 3 ดัชนีที่ 4 ดัชนีที่ 5 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ๘๑.๗๖ ๙๑.๒๑ ๒๒.๑๒ ๒๕.๖๕ ๑๖.๓๘ ๑๓.๘๓ ๑๙.๒๔ ๒๑.๕๒ ๑๑.๑๐ ๑๓.๔๓ ๑๒.๙๒ ๑๖.๗๘ จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้คะแนนการประเมินในดัชนีที่ ๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยประเด็น ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ต่ำกว่าร้อยละ 80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีจุดบกพร่องในเรื่องขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งต้องดำเนินการเพื่อปรับปรุงอย่างเร่งด่วน แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 4. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพป.อ่างทอง
งานส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิเด็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ........................... ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิเด็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจและคุ้มครองดูแลเด็กนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (ฉก.ชน.สพป.อ่างทอง) ขึ้น และได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดังนี้ ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประธานกรรมการ ๒. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ ๓. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองทุกคน กรรมการ ๔. นายณนพพล เสนาะดนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ ๕. นางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ ๖. นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการ ๗. นางดาวรุ่ง บุญถนอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ ๘. นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ ๑. จัดทำ ระบบ ข้อมูลข่าวสารด้านความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ติดตาม ประเมิน สถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน และปัญหาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ๒. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์กร ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ๓. กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดชุดเฉพาะกิจเข้าปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย ที่กำหนด ๔. ดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทาง ร่างกายหรือทางจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา หรือด้านอื่น ๆ ทุกด้านที่เกิดขึ้นกับ เด็กนักเรียน /๕. อำนวยการ... - ๒ - ๕. อำนวยการ ประสานงาน ให้คำปรึกษา เร่งรัด ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ของสถานศึกษาในสังกัด ๖. สรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ๗. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โครงการเกี่ยวกับระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ การจัดอบรมโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูล การดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ๒. เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการรายงานข้อมูลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้ ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาได้รายงานข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิเด็ก ให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดี รวมทั้งห่างไกลจากยาเสพติด ในกรณี มีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น การถูกทำร้ายร่าง การถูกล่วงละเมิด ทางเพศ และประสบภัยต่าง ๆ เป็นต้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจะมอบหมายให้คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองไปดูแลให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน และจะนำเงินกองทุนครองราชย์ ๖๐ ปี ไปช่วยเหลือเยียวยาช่วยเหลือ ปลอบขวัญ และให้กำลังใจ ตามความเหมาะสมของแต่ละเหตุการณ์ งานส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิเด็ก สพป.อ่างทอง
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไขและดำเนินการทางกฏหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ดังนี้ ๑. กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ๒. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ตระหนักและคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติความแตกต่างระหว่างเพศ (Gender Sensitivity) ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และดำเนินการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของสถานศึกษา โดยรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี ๓. กำหนดมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กนักเรียน และขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติ โดยกำชับข้าราชการครูและบุคลากรเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติต่อเด็ก และการจัดอบรมแนวทางการปฏิบัติต่อเด็ก โดยตระหนักถึงความเหมาะสมและการไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ
แบบรายงาน
มาตรการป้องกันการละเมินสิทธิเด็กนักเรียน
9ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี 1 "นักเรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ เป็นเด็กดี มีนิสัยรักการอ่าน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 " แผนปฏิบัติการเขตสุจริตปี 61 (สพป.ลพบุรี เขต 1)
0 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.มโน ชุนดี แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบ ทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1. สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ เสนอความเป็นมาการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่ เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
มาตรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และมีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานในสังกัด โดยดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและคุกคามทางเพศในการทำงานให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. กำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และมีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปกปิดเป็นความลับและให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ตลอดจนคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ ฯลฯ 3.กำหนดมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศแก่บุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษาได้รับทราบ 4. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อ 1.-3. อย่างต่อเนื่อง และส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศให้ สพฐ.ทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มาตรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2561
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผนและข้อมูล ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้กำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นปัญหาสังคมทั้งการล่วงละเมิดด้วยคำพูด การแอบดู รวมถึงการกระทำรุนแรงทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การกระทำที่มีผลทำให้ผู้ถูกกระทำได้รับความเสียหายเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ได้แก่ กระทำชำเรา และอนาจาร เป็นต้น ผู้ที่ถูกล่วงละเมิด จะได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เด็กนักเรียนจึงควรรู้วิธีป้องกันและหาทางออกเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ รวมทั้งการขอความช่วยเหลือจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูล ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันภัยและดูแลความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หากเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยที่ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุจากาอาคารเรียน อาคารประกอบ อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ การเดินทางไป-กลับ การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา การร่วมกิจกรรมสำคัญ อุบัติภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย และกรณีเกิดเหตุความรุนแรง อันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทำความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ ต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์สามธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้มีการวางแผนจัดระบบความปลอดภัยที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูฯ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
โครงการที่เกี่ยวข้อง
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต ๓ ) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ส่วนที่ ๑ บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพป.สิงห์บุรี
ด้วยปัจจุบัน มีนักเรียนถูกล่วงละเมิดสิทธิอยู่เนือง ๆ ทั้งการล่วงละเมิดทางร่างกายและทางจิตใจ ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากบุคคลใกล้ชิดกับนักเรียน หรือบุคคลภายนอก และส่วนใหญ่เมื่อเกิดปัญหา ถูกล่วงละเมิดสิทธิแล้ว นักเรียนไม่สามารถพึ่งพาใครได้ ทำให้นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพความสามารถพิเศษและความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงประกาศนโยบายและมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันการล่วงละเมิดสิทธินักเรียน ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันพฤติกรรมอันอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็ก แนบท้ายประกาศฯ
ประกาศมาตรการการล่วงละเมิดฯ
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย บทนำ ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการ/กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการประชุมปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 มีการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่๓(พ.ศ๒๕๖๐๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
0
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความตระหนักในความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วน ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ เพื่อหามาตรการป้องกันภัยระหว่างครูกับนักเรียน ครูกับบุคลากรภายนอก อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อพัฒนาด้านอื่นๆ มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ตลอดจนการติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 2.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กจ.4
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการประกาศ แนวทางและมาตรการป้องกันภัย คุ้มครองและช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 โดยกำหนดเป็นขั้นตอนดังนี้ 1.ศึกษาสภาพทั่วไป โดยศึกษาสภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชุมชนในสังกัดที่รับผิดชอบ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยและภัยจากสภาพแวดล้อม 2.จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) ทั้งในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ,แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3.กำหนดมาตรการเสริม โดยศึกษาสภาพท้องถิ่นเพื่อกำหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น 4.กำหนดกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริมตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 5.กำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ โดยมีการมอบหมายให้คณะทำงานกำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบเพื่อให้การทำงานมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ตรงจุด ทั้งนี้มีการกำหนดเป็นมาตรการป้องกัน คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนด้านบุคคล ,มาตรการป้องกันและแก้อุบัติเหตุ อุบัติภัยและปัญหาทางสังคม, มาตรการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวอย่างเช่น เขตพื้นที่การศึกษามีการประชาสัมพันธ์ข่าว เหตุการณ์ที่สามารถนำมาใช้เป็นความรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวง ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคแพร่กระจาย การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์และวิธีป้องกันให้โรงเรียนทราบเพื่อนำไปขยายผลให้แก่นักเรียนต่อไป , เชิญชวนผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแส, ควบคุมดูแลสื่อบันเทิง ข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้กับเรื่องเพศไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา, บูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรมและคุณธรรมที่ดี, ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา ควบคุม ดูแลปัญหาต่างๆ,สำรวจแหล่งอบายมุข ตลอดจนกำกับติดตามเด็กนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น 1.ประกาศ สพป.กจ.4 เรื่องแนวทางและมาตรการป้องกันภัย คุ้มครองและช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพป.กจ.4
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมหมาย เทียนสมใจ จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงผลการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปี 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปี 2561 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งมีเนื้หาครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน มาตรการป้อง
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทนำ เป็นการนำเสนอความเป็นมาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิ้เคราะห์สถานการณ์การทุจริต ผลการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี (ITA) ส่วนที่ 2 บิรบทท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นการแสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมารณ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ราชบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องปรามแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แผนปฏิบัติการป้องปรามแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและนักเรียน
20ประถมศึกษาราชบุรี 2- ว่าง - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้รับการพัฒนาเรื่องการจัดแผนป้องกันและปรามปราบการทุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเรียงตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำแผนตามโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วม จัดทำรายงายเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ ของเขตพื้นที่การศึกษา และกำลังดำเนินการตามแผน / โครงการ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการป้องปรามและขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนด้วยการแจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดคำนึงถึงการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมให้สถานศึกษาดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษา (ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน ลูกจ้าง) รวมถึงผู้ที่ติดต่อหรือดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา โดยกำหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากำหนดตัวผู้รับผิดชอบทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยการออกเป็นคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและออกประกาศมาตรการการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงานและสถานศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 2.2
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1ดร.ไพศาล ปันแดน 0 0
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้จัดให้มีโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เน้นป้องกัน การปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ดังเอกสารแนบ ดังนี้ 1.โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 2.แผนป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบ 3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ 4.ภาพถ่ายกิจกรรม หน้าเสาธง โครงการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาสุจริต
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ
ภาพกิจกรรมหน้าเสาธง
0
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา,โครงการ สพฐ.ในสะอาดปราศจากคอรัปชั่น,โครงการสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง คือ 1)สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื้่อสัตย์สุจริต 2)สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุาจริต โครงการ ส่พฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรับปชั่น,โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา,โครงการสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
แผนปฏิบัติการการป้องกันการปราบปรามการทุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ดำเนินการภายในใต้โครงการ พัฒนาระบบช่วยเหลือดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดำเนินการในกิจกรรมในรูปแบบของ 1)การดำเนินการให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่่างมีประสิทธิภาพ 2)โรเงรียนในสังกัด เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 % 3) การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพิ่มการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียน 4) กิจกรรมการคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลการจัดการระบบการดูแลช่่วยเหลือนักเรียน และได้จัดทำมาตรการ แผนเกี่ยวข้องกับการป้องปราม การควบคุมแก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน โดยให้สถานศึกษาาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ม่ีีีีส่่วนร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความปลอดภัย ได้รับการช่วยเหลือ กรณีมีการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน แนวทางการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมาณ2561 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมาณ2561
มีการประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกาศ มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายบวร เทศารินทร์ สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริต เพื่อจัดเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมมีโครงการฯ กิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ(ดังแนบ) โครงการฯ
แผนป้องกันและปราบปรามฯ
ประกาศเจตจำนงสำนักงานฯ
สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มิได้มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และการดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมินทางเพศนักเรียนไว้โดยตรง แต่ได้มีการกำชับในเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การแจ้งเวียนหนังสือ การออกตรวจติดตามของผู้บริหารสำนักงาน ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนต่าง ๆ(แนบตัวอย่างให้ดู) หนังสือแจ้งเวียนกำชับฯ
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายจัตุพร บุญระดม มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง 1. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2.สร้างกลไกลป้องกันการทุจริต 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยสรุปโครงการกิจกรรม ดังนี้ ยุทศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์กำหนดนโยบายคุณธรรมความโปร่งสใในการดำเนินงาน -โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนักและค่านิยมการต่อต้านไม่ทนต่อการทุจริต -กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน -กิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะ ยุทธศาสรตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก -กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส -กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 0
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นางชุลีกร ทองด้วง 0 0
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม(หน่วย,ศูนย์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1.หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption PerceptionS Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย จากการที่ สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่อง ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพื่อพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร ทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการ สร้างเครือข่าย 2.วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนสุจริตให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๒.๒ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีส่วนร่วม ในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๒.๓ เพื่อให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต 3.เป้าหมาย ๓.๑ เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน ๑๐๓ โรงเรียน - โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จำนวน ๑ โรงเรียน - เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๑๐ จำนวน ๑๑ โรงเรียน - เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๒๐ จำนวน ๒๔ โรงเรียน - เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๓๐ จำนวน ๒๘ โรงเรียน - เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๔๐ จำนวน ๓๙ โรงเรียน ๓.๒ เชิงคุณภาพ ๑) โรงเรียนสุจริตมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒) โรงเรียนสุจริตมีความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓) โรงเรียนสุจริตมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณจากแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๕๖,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้ ที่ กิจกรรม/ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ รวม แยกตามประเภทรายจ่าย ระยะเวลา ดำเนินงาน (ว.ด.ป.) กลุ่ม/ ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ๑ การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส ๕,๐๐๐ มิ.ย.๖๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ๒ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ๔๘,๐๐๐ มิ.ย.-ก.ย.๖๑ โรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๒๐ ๓ ค่ายเยาวชน”คนดีของแผ่นดิน” ๒๐,๐๐๐ ก.ค.๖๑ กลุ่มส่งเสริมฯ/โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ๔ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ๕,๐๐๐ ก.ค.๖๑ กลุ่มส่งเสริมฯ/โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ๕ การนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนสุจริต ๑๐,๐๐๐ มิ.ย.-ก.ย.๖๑ กลุ่มนิเทศฯ/กลุ่มส่งเสริมฯ ๖ การประเมิน ITA ของโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น ๒,๐๐๐ ก.ค.- ส.ค.๖๑ กลุ่มส่งเสริมฯ ๗ การสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ๕,๐๐๐ ก.ค.๖๑ กลุ่มส่งเสริมฯ/โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ๘ การถอดบทเรียน (Best Practice) ๑๐,๐๐๐ ก.ค.๖๑ กลุ่มส่งเสริมฯ ๙ สื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๕,๐๐๐ มิ.ย.-ก.ย.๖๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ๑๐ กิจกรรมอื่นๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ๔๖,๐๐๐ มิ.ย.-ก.ย.๖๑ กลุ่มส่งเสริมฯ รวม ๑๕๖,๐๐๐ หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ ๕. การประเมินผลโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย เชิงปริมาณ ๑) โรงเรียนสุจริตมีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด ๑๐๓ โรงเรียน ๒) โรงเรียนสุจริตจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๑๐๓ โรงเรียน เชิงคุณภาพ ๑) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติ และค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต ร้อยละ ๗๕ ๒) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ร้อยละ ๗๕ ๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๖.๑ นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักรู้และสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๖.๒ โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากการทุจริต 5. การประเมินผลโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย เชิงปริมาณ 1) 1) เชิงคุณภาพ (ที่วัดได้) 2) 2) 6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6.1 6.2 ................................ ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบ ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (...........................................) (...........................................) ............................................ ผู้อำนวยการกลุ่ม................................................... ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (นางกัลยา มาลัย) รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ (นายทวี ทะนอก) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการการป้องกันปรามปรามการล่วงละเมิดทางเพศ กลุ่มส่งเสริมฯ ยังไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จึงยังไม่มีโครงการ
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของหน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4) แผนปฏิบัติการเขตสุขริต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ประกาศเจตต์จำนงสุจริต (ภาษาไทย/อังกฤษ/จีน/ตากาล็อค)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ - ครูกับนักเรียน - ครูกับครู - ผู้บริหารโรงเรียน กับครู ซึ่งมีมาตรการป้องกันและแก้ไขดังนี้ ๑.ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนในปกครอง ๒.ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น แต่งกายให้เหมาะสมหรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตา หรือทำงานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ไม่สนิทสนมหรือเพศตรงข้าม เพศที่สามหรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีที่ถูกเรียกเข้าพบ หรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาทำงาน ๓.ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ช่วยกันสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิดและ การคุกคามทางเพศ รวมทั้งไม่เพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับ เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนนักเรียน ๔.ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุณค่าการทำงานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น ๕.ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันปัญหาการ ล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ ๖.ผู้บริหารโรงเรียนกำหนดพฤติกรรมที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนพึงระวังและไม่ควรปฏิบัติ เนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศให้ครอบคลุมกรณีต่างๆ ดังนี้ ๑) การกระทำทางสายตา เช่น การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องมองไปที่คอเสื้อจนทำให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย ไม่สบายใจหรือผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน ๒) การกระทำด้วยวาจา เช่น การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปในทางเพศ การชักชวนให้กระทำการใดๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท์ลามก การจับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคล การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ การพูดที่ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น เป็นต้น ๓) การกระทำทางกาย เช่น การสัมผัสร่างกายผู้อื่น การลูบคลำ การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัวและการสัมผัสทางกายอื่นใดที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจยืนใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุม ขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทำท่าน้ำลายหก การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น ๔) การกระทำอื่น ๆ เช่น การแสดงรูปภาพ วัตถุและข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ในที่ทำงานหรือโรงเรียนและในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของตน ๕) การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียน การวาดภาพทางเพศในที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศ ทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น ๖) การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น หางานให้นักเรียนทำช่วง ปิดภาคเรียน ให้ผลการเรียน ทุนการศึกษา การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหน่ง การต่อสัญญาการทำงานหากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศยอมมีเพศสัมพันธ์ การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการศึกษาหรือการจ้างงาน การข่มขู่ว่าจะทำร้าย การบังคับให้มีการสัมผัสทางเพศหรือพยายามกระทำชำเราหรือข่มขืนกระทำชำเรา ๗.เมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศให้ดำเนินการดังนี้ กรณีเป็นผู้ถูกกระทำ ๑) ให้แสดงออกทันทีว่า ไม่พอใจในการกระทำของผู้กระทำและถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศนั้น ๒) ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทำหยุดการกระทำและร้องเรียกให้ผู้อื่นช่วย ๓) ถ้าหากทำได้ให้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปวีดีโอ ๔) บันทึกเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดวัน เวลา สถานที่ และบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อพยานและหรือบุคคลที่สามที่กล่าวถึงหรืออยู่ในเหตุการณ์ ๕) แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจได้ทราบทันที ๖) หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน และแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชาด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงาน เพื่อนนักเรียนเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้ ๗) กรณีผู้ถูกกระทำอายหรือกลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระทำ ๘) ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด หรือเขียนถึงผู้กระทำ เพื่อแจ้งให้ผู้กระทำทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ และร้องขอให้หยุดการกระทำผู้ถูกกระทำอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือพูดในนามตนเองได้ ๙) ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองให้ดำเนินการดังนี้ - ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น และให้ผู้บังคับบัญชาสืบหาข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน หากไม่ดำเนินการใดๆ ให้ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ - ร้องขอต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำ ประสาน งานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือจัดให้มีการประชุมหารือ เพื่อหาทางยุติเรื่องหรือ ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือเรื่องดังกล่าว กรณีเป็นผู้บริหารโรงเรียน ๑) สืบหาข้อเท็จจริงและแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๓๐ วัน หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน ๒) ให้คำแนะนำหรือสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดจนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับ การพิสูจน์ว่ากระทำผิดจริง โดยกระบวนการดำเนินการทางวินัย ๓) เป็นคนกลางในการเจรจาแก้ปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและลับ เช่น เจรจากับผู้กระทำเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความ นำเสนอเรื่องแก่ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะกัน เป็นต้น ๔) เมื่อตกลงกันได้แล้ว ให้ทั้งสองฝ่ายลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นข้อตกลงในทางแพ่ง ๕) หากไม่สามารถตกลงกันได้และผู้ร้องหรือผู้เสียหายประสงค์จะดำเนินคดีอาญาหรือคดีแพ่งก็ให้ดำเนินการตามความประสงค์ หรือหากมีการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ก่อนหน้าทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ และไม่สามารถตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินการในทางคดีตามความประสงค์ กรณีเป็นผู้ถูกกล่าวหา ในระหว่างการร้องทุกข์ เมื่อสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยตามระเบียบราชการ โดยยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรมและให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น และให้โอกาส ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้สิทธิในการแสดงเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา และเมื่อผลการสอบสวนรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำผิด ให้ลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด และรายงานการดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของทางราชการ กรณีเป็นผู้ร้องทุกข์หรือพยาน ๑) เมื่อมีการร้องทุกข์ ผู้ร้องหรือพยานจะไม่ถูกดำเนินการใดๆที่กระทบต่อหน้าที่การงานและการดำรงชีวิต หากจำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้องหรือพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องหรือพยาน ๒) คำร้องขอของผู้ร้องหรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทำงาน หรือวิธีการในการป้องกันหรือแก้ปัญหา ต้องได้รับการพิจารณาจาก ผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม ๓) ให้ผู้บังคับบัญชาให้ความคุ้มครองผู้ร้องมิให้ถูกกลั่นแกล้ง ๔) เมื่อตกลงกันได้แล้ว ให้ทั้งสองฝ่ายลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นข้อตกลงในทางแพ่ง ๕) หากไม่สามารถตกลงกันได้และผู้ร้องหรือผู้เสียหาย ประสงค์จะดำเนินคดีอาญาหรือคดีแพ่งก็ให้ดำเนินการตามความประสงค์หรือหากมี การแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ก่อนหน้าทันทีหลัง จากเกิดเหตุการณ์ และไม่สามารถตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินการในทางคดีตามความประสงค์ นอกจากนี้ยังมีมาตรการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดทางร่างกาย และจิตใจ - นักเรียนกับนักเรียน ได้แก่ ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ และสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงโดยเฉพาะห้องเรียนและห้องสุขา ๒.ให้ความรู้ในการระวังและป้องกันตนเองจากเพศตรงข้ามแก่นักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ๓.จัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ๔.นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๕.ประสานงานบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล ๖.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือดูแล มาตรการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์ 1.1 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุมแก้ไข และดำเนินการทางกฎหมาย การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดให้มีระบบการจัดการ เรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รับการตอบสนองแก้ไขด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และเป็นการตอบสนองต่อสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับรองคุ้มครองสิทธิไว้ และหน่วยงานมีกลไกในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีทิศทางและเป็นรูป ธรรม อันจะส่งผลดีต่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด จึงได้จัดทำคู่มือการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์ กำหนดโครงสร้างและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการกำหนดช่องทางการติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ กำหนดประเภทและกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กระบวนการจัดการข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ กำหนดวิธีการเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ระบบการจัดการ การติดตามและประเมินผล การจัดทำสถิติ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียน (ไฟล์แผนงาน โครงการ - การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์) รวมทั้งจัดทำประกาศและมาตรการป้องกันการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ไฟล์แผนงาน โครงการ - ประกาศ และมาตรการป้องกันการรับสินบน) การจัดการเรื่องร้องเรียน
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน
มาตรการป้องกันการรับสินบน
2.1 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม การควบคุมแก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดทำมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่บุคลากรในสังกัดทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตาม แบ่งหัวข้อออกเป็น (ไฟล์แผนงาน โครงการ – มาตรการในการป้องกันฯ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน) - พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ - พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมอดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงานและมีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ตามมาตรการแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานในสังกัด โดยดำเนินการดังนี้ ๑.จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงานให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดกระบวนการแก้ไขแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปกปิดความลับและให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้ง ๒ ฝ่าย ตลอดจนคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ ฯลฯ ๓. กำหนดมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศแก่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้รับทราบ ๔. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อ ๑-๓ อย่างต่อเนื่อง และส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศให้ สพฐ. ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1ดร.วิเศษ พลอาจทัน สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง แผนป้องกันปราบปรามทุจริตปีงบ2561
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานจัดทำขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการต่อกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น แนบปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสุชีพ ช่วยแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
0
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายทศพร ถือพุดซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1.สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2.สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 61
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยดำเนินการแจ้งแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ให้โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้โรงเรียนในสังกัดยกระดับการเฝ้าระวังเหตุและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน จัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบฯ สนธิกำลังหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ จัดทำแผนเข้าตรวจในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้รายงานผลการปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุโดยด่วน และได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.ระดับโรงเรียน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนได้ทันต่อเหตุการณ์ แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว ของ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
จัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกสถานการณ์ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันระดมความคิดเห็น แล้วจัดทำประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน อีกทั้งรวบรวมมาตรการป้องกันภัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรการกลางในการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาและหรือได้กระทำความรุนแรงต่อนักเรียนในสถานศึกษา ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายอัมพล หันทยุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสระแก้ว เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.สระแก้ว เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศกำหนดมาตราการ กลไก และระบบในการป้องกันการเรียกรับสินบน
ประมวลจริยธรรม
0แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน จัดทำขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน ไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และ ปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการ ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดำเนินคดีต่อกรณีการร้องเรียน เรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างจริงจัง อย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศขึ้น
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายเดือน ทองกุล 0 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต ลดความผิดทางวินัย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2561

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้ง 5 ขั้นตอน คือ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 4. ส่งเสริมพัฒนานักเรียน 5. การส่งต่อ ให้โรงเรียนดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกโรง และคัดกรองเด้กนักเรียนที่ขาดแคลน ปีปัญหา โรงเรียนให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และ แจ้ง สพป. ทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ ส่งเสริมพัฒนาเด็กตามศักยภาพ เช่น การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเรียน เพื่อป้องกันนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่าง ๆ นอกจากนี้ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่ สพป.จบ.1 ยังช่วยติดตาม ดูแลและให้คำปรึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีปัญหา ให้ความรุ้เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดกับนักเรียน - ร่วมและสนับสนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เป็นคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพ ประชุมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น ประชุมพิจารณาแนวทางการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก พิจารณาการให้ความช่วยเหลือเด็กมีปัญหา เป็นต้น โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต ลดความผิดทางวินัย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2561
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้มีโครงการปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรม ต่อต้านทุจริต โดยมีกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผ่นป้ายแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกบุคลากรดีเด่นที่เป็นตัวอย่างในการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 4 รวมพลังขับเคลื่อนเขตสุจริต "เป็นลูกที่ดีของพ่อ" 2. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม สอดส่อง กำกับดูแลการรับสินบน 1.แผนฯป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. มาตรการการป้องกันการรับสินบน
4.คำสั่งแต่งตั้ง คกก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ได้ดำเนินการป้องปรามการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ดังนี้ 1.จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฉก.ชน.สพป.จันทบุรี เขต 2 ) วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นศูนย์เคลื่อนที่เร็วในการเข้าถึงข้อมูลเมื่อมีกรณีเกี่ยวกับนักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางร่างกายหรือจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 2.เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และแก้ไขปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน โนทำงานเป็นเครือข่ายกับโรงเรียน และหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.เพื่อจัดทำสารสนเทศและระบบเฝ้าระวัง คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(ฉก.ชน.สพป.จันทบุรี เขต 2 ) ประกอบด้วย 1. ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 2. รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 3. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2.ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ตามแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1.จัดทำประกาศการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 3.จัดทำประกาศการจัดตั้งเครือข่ายดูแล ช่วยเหลือ เฝ้าระวังนักเรียน ประกอบด้วย คณะสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว ตำรวจ สาธารณสุข ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน 4.จัดทำป้ายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 5.จัดทำแผนผังการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสำนักงาน ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนได้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด คู่มือการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการคร
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมีการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา) แผนการป้องกันการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ประจำปี 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 3) การพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ 4) การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และการดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน จึงได้กำหนดอยู่ในกิจกรรมที่ 3) การพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ กิจกรรมที่ 4) การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ดังต่อไปนี้ - การพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ได้ยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันพร้อมทั้งหาแนวทางจัดทำแผนแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม โดยจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สนธิกำลังกับหน่วยงานราชการอื่น เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ผู้จัดการหอพัก/ห้องเช่า/บ้านเช่า ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกันออกตรวจพื้นที่สุดเสี่ยง สุดอับต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่นอกสถานศึกษา โดยเฉพาะช่วยเทศกาลหรือกิจกรรมสำคัญ เช่น วันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง วันแข่งกีฬาสี ช่วงเปิดภาคเรียน ช่วงก่อนปิดภาคเรียน และช่วงการสอบต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการสอบนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องปรามพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รวมถึป้องปรามพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมด้วย -การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ประสบอุบัติเหตุ ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงต่าง ๆ พร้อมทั้งธำรงระบบการรายงานเหตุฉุกเฉิน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ โดยดำเนินการดังนี้ 1. ให้สถานศึกษาจัดทำแผนป้องกันและแผนเผชิญเหตุ โดยให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน กำหนดหน้าที่ซักซ้อมการปฏิบัติในการควบคุมจุดอับ และจุดเสี่ยง การปฏิบัติและรายงานเมื่อเกิดเหตุ ทั้งนี้ อาจขอความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชนในการดูแลบุตรหลานเพิ่มขึ้น 2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา กำกับ และติดตามให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ 3. กรณีเกิดเหตุในช่วงเวลาที่อยู่ในความดูแลของสถานศึกษา โดยเฉพาะเกิดในสถานศึกษาถือเป็นหน้าที่ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยทันที 4. ควรเชิญผู้มีความรู้ด้านการสังเกตอาการนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้ความรู้แก่ครูในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นการป้องกันและดูแลเด็กนักเรียนให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีกระบวนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่ได้รับแจ้งเหตุ หรือประสบเหตุ รายงานเหตุ 2. ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุดำเนินการช่วยเหลือทางด้านร่างกาย และจิตใจ พร้อมประเมินสถานการณ์เบื้องต้น โดยทันที 3. ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียน 4. กรณีเด็กนักเรียนมีความเสี่ยงต้องได้รับการคุ้มครอง และจัดเจ้าหน้าที่ให้ความคุ้มครองขั้นต้นกับเด็กนักเรียนผู้ประสบเหตุทันที ซึ่งจะต้องคำนึงถึงผลความปลอดภัยของเด็กนักเรียน พร้อมดำเนินการหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และกรณีเร่งด่วนให้รายงานหน่วยงานต้นสังกัดทันที 5. กรณีพึงได้รับการสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ประสานและส่งต่อ 6. รายงานข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ ฉก.ชน.สพฐ.ทราบ 7. เยี่ยมบ้านติดตามสถานการณ์และทบทวนการดำเนินงาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บันทึกแจ้งบุคลากร
คู่มือ
มาตรการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันสินบน
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ในการนี้ได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ สพป.ชลบุรี เขต 2 และหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้ง แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดทั่วกันแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และในปี 2561 ได้แจ้งเวียนกำชับอีกครั้งตามหนังสือลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และที่ ศธ 04035/ว743 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 ในเรื่องเดียวกันนี้ยังได้มีการแจ้งเวียนเกี่ยวกับมติ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดแนวทาง การพิจารณาโทษกรณีบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกประเภท หากกระทำความผิดทางเพศหรือกระทำอนาจารต่อเด็กนักเรียน นักศึกษา ให้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงสมควรได้รับโทษสถานหนัก โดยแจ้งเวียนตามหนังสือลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ ศธ 04035/ว590 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และยังได้จัดทำมาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องในสังกัด โดยได้เผยแพร่ให้ทราบทั่วกันแล้วผ่านทางเว็บไซต์ของเขตพื้นที่ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดรับกับศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฉก.ชน.สพป.ชลบุรี เขต 2) ซึ่งในมาตรการนี้ได้กล่าวถึงมาตรการป้องกันภัยการล่วงละเมิดทางเพศไว้ด้วยเช่นกัน มาตรการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
มาตรการป้องกันภัย
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวันชัย บุญทอง สพป.ชลบุรี เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ชบ.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ชบ.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารการปฏิบัติจัดทำแผนฯ
สพป.ชลบุรี เขต 3 ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแกไขการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ แจ้งบุคลากรในสังกัดและสถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
43ประถมศึกษาตราด -ดร.ลัดดา ท่าพริก รักษาราชการแทน 0 0
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต 1.มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
1.มีการประสานการทำงานร่วมกันของหน่วยงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ อาทิเช่น - การส่งครูเข้าร่วมการประชุม จัดโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง - การเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนงานโครงการ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 2.ในกรณี ที่ได้รับแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดกับเด็กและหริอนักเรียน ทีมงานโดยความร่วมมือ 1.พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดระยอง 2.บ้านพักเด็กจังหวัดระยอง 3.ทีมงานสหวิชาชีพ(ตำรวจ/พมจ./สาธารณสุข/รพ./เขตพื้นที่) จะรีบเข้าไปให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามสถานการณ์ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสถานการณ์นั้น 4.มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาใน Case ที่ต้องมีการส่งต่อ
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธันวา ลิ่มสถาพร 0 0
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก 0 0
47มัธยมศึกษา 3นายสุรชาติ เครือศรี
48มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ สพม 5 ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสร้างเครือข่ายวินัยในสถานศึกษา เพื่อมุ้งเน้นการเสร้มสร้างด้านจิตใจเป็นหลัก เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดวินัย สร้างความคิดและการป้องกันเชิงบวกของความเป็นราชการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถตอบสนองนโยบายเพื่อส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การทุจริตในเขตพื้นที่การศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายวินัยในสถานศึกษา
สพม 5 ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสร้างเครือข่ายวินัยในสถานศึกษา มุ่งเน้นการเสร้มสร้างด้านจิตใจเป็นหลัก เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดวินัย โดยสอดแทรกในหลักสูตรการอบรมถึงการป้องปราม ควบคุม แก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ให้เน้นตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิของเด็ก เป็นสร้างความคิดและการป้องกันเชิงบวกของความเป็นราชการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐและ สพฐ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายวินัยในสถานศึกษา
49มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 และดำเนินจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) สู่วิถีปฏิบติงานขององค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
จัดทำแผนป้องกันและปราบปรารมการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
โครงการโรงเรียนสุจริต
คำสั่งกรรมการฯ
แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริน
ตารางการประชุมฯ
หนังสือแจ้งโรงเรียนฯ
หนังเสือแจ้งร.ร.รุ่นที่ 1 และ 2
ภาพกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน ปี 2561
50มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฎิบัติการเขตสุจริต 61
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติราชการ
ประกาศเจตจำนง (ภาษาไทย)
ประกาศเจตจำนง (ภาษาอังกฤษ)
ประกาศเจตจำนง (ภาษาลาว)
นโยบายการป้องกันการรับสินบน
นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้จัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกสถานการณ์ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันระดมความคิดเห็น แล้วจัดทำประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน อีกทั้งรวบรวมมาตรการป้องกันภัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรการกลางในการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาและหรือได้กระทำความรุนแรงต่อนักเรียนในสถานศึกษา คำสั่งแต่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯและมาตรการป้องกันภัย
51มัธยมศึกษา 7นายกฤษ ละมูลมอญ มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องการการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไม่มี
52มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามเนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ยังได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงจัง ประกอบด้วย 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ด้านวัฒนธรรมในองค์กร 5) ด้านคุณธรรมการทำงานในสำนักงาน 6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเจตจำนงสุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้มีการป้องปรามและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนและในการทำงาน ดังนี้ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ครู รวมทั้งผู้ปกครอง ในการป้องกัน และช่วยกันหาทางออกเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์การล่วงละเมิด พร้อมทั้งสร้างกลไกการป้องกันเด็กนักเรียนจากการถูกละเมิด 2. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 4. กำกับ ติดตาม และประเมินผลระบบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงและสร้างขวัญกำลัง ระดับสถานศึกษา 1. ให้มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่นักเรียนเพื่อป้องกันจากการถูกละเมิด 2. กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษาต้องเอาใจใส่เด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด จัดสถานที่ภายในสถานศึกษาให้เหมาะสม เช่น มีกล้องวงจรปิด มีการจัดตั้ง เวรยามเพื่อตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดระหว่างครูกับเด็ก นักเรียน เด็กนักเรียนกับเด็กนักเรียน และจากบุคคลอื่น 3. มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ช่องทางและวิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้เสียหายที่ถูก ล่วงละเมิดทางเพศ โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้ - ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทำ - ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่มีบทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบและช่วยเหลือในด้านของการล่วงละเมิดทางเพศ แนวปฏิบัติการป้องปรามและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนและในการทำงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
53มัธยมศึกษา 9นายเจริญชัย กิตติพีรเดช 1.1 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 ทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ นำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 9 (พ.ศ. 2561 – 2563) โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 1. ประชุมสหวิทยาเขตเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. แจ้งสถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการและแนวทางคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. รายงานผลการดำเนินงาน
54มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง แผนปราบปรามการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม แก้ไข การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและศักยภาพการให้คำที่ปรึกษา โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและศักยภาพการให้คำที่ปรึกษา
55มัธยมศึกษา 17นายพิทยุตม์ กงกุล (รก.) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ครอบคลุมยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ได้นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโดยการจัดอบรมให้กับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดที่ปฏิบัติงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 39 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน เพื่อให้สถานศึกษามีกระบวนการและ ขั้นตอน การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง และได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน(ฉก.ชน.) เพื่อเป็นศูนย์ เคลื่อนที่เร็ว เมื่อมีกรณีเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มาตรการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
56มัธยมศึกษา 18นายสุรชาติ มานิตย์ สพม.18 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน ดังนี้ "สพม. ๑๘ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณธรรม มีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต" และจัดทำแผนฯ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม การควบีคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฏหมายการทุจริต เป็นรูปธรรม แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สพม.18 ได้มอบแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศให้กับผู้บริหารทุกโรงเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการสอบถามข้อเท็จจริง 2. ตรวจสอบข้อมูลประวัตินักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน 4. ประเมินข้อเท็จจริง 5. สรุปรายงานผู้บังคับบัญชา 6. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเด็กตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 7. แจ้งผู้ปกครองหรือผู้ที่นักเรียนไว้วางใจ หรือผู้ที่เด็กร้องขอ 8. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 9. ร้องทุกข์ (ผู้ที่ได้รับความเสียหาย) หรือ กล่าวโทษ (บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เสียหาย) ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ 10. ตรวจร่างกาย (เว้นแต่กรณีฉุกเฉินมีอาการบาดเจ็บให้ส่งตัวรักษาก่อน โดยแจ้งสาเหตุทีมาตรวจรักษา เพื่อให้แพทย์ลงความเห็นไว้ประกอบหลักฐานการดำเนินคดีต่อไป) 11. ส่งต่อแผนกจิตเวช 12. ให้คำปรึกษาแก่เด็กและผู้ปกครอง 13. แนะนำให้เด็กยื่นคำร้องขอรับค่าตอบแทนฯ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (สำนักงานยุติธรรมจังหวัด) และจากกองทุนคุ้มครองเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) 14. จัดหาที่เรียนหรือที่อยู่ที่เหมาะสมให้เด็ก 15. ให้ดำเนินการโดยปกปิดเป็นความลับ 16. บันทึกสมุดหมายเหตุรายวันของโรงเรียน 17. จัดทำเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือเด็กต่อไป นอกจากนี้ สพม.18 ยังได้จัดทำโครงการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน มีทักษะชีวิตในการดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย โดยจัดอบรมนักเรียนแกนนำค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้มีทักษะชีวิต ทักษะในการจัดการปัญหา และเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตได้ และให้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในโรงเรียนของตนเอง โครงการอบรมนักเรียนแกนนำ "ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
57มัธยมศึกษา 1นายนิพนธ์ ก้องเวหา 0 0
58มัธยมศึกษา 2นายสุชาติ กลัดสุข - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญคือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน COSO เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีแผนการดำเนินงานป้องปราม การควบคุม และดำเนินการทางกฎหมาย การล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียน ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ตระหนักและคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติความแตกต่างระหว่างเพศ ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเพศหญิง เพศชาย และผู้มีความหลากหลายทางเพศ (เพศไม่ต่รงกับเพศกำเนิดฆ ปฏิบัติต่อก้นอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนูษย์และให้เกียรติซึ่งวกันและกัน รวมทั้งทราบถึงสิทธิของตนในการที่จะปฏิเสธและยุติการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ 2. ให้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด ในสถานศึกษา โดยให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา รวมทั้งผู้มาติดต่อหรือดำเนินงานเกี่ยวกับสถานศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. ให้กำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีมีนักเรียนถูกล่วงละเมิด ให้เป็นรูปธรรมโดยให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเร่งด่วน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปกปิดเป็นความลับ และใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4. กำหนดมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดให้สถานศึกษาทุกแห่งได้รับทรบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 5. จัดค่ายทักษะชีวิตเพื่อให้ความรู้และมีทักษะในการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศและภัยคุกคามทางสังคม ให้นักเรียน เพื่อนำไปขยายผลให้กับนักเรียนในสังกัดเพิ่มเติม 6. มีการกำกับติดตามอย่างต่อเน่ือง และให้สถานศึกษา รายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อเกิดเหตุ โครงการค่ายนักเรียนแกนนำ เสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อป้องกันยาเสพติด "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายนพพร มากคงแก้ว 0สพป.นนทบุรี เขต 1 มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.มีการจัดทำแผนการส่งเสริม ป้องกัน และดำเนินการทางกฎหมาย(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบในข้อ 1.1) และมีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่แนบ 2.ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดทำโครงการปราบปรามการทุจริตและโครงการอบรมเจ้าพเจ้าหน้าที่พัสดุ และผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 3.มีการจัดประชุมอบรม โครงการสุจริต โครงการปราบปรามทุจริต
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
สพป.นนทบุรี เขต 1 มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1. การจัดทำแผนการส่งเสริม ป้องกัน และดำเนินการทางกฏหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบในข้อ 2.2 )และมีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่แนบ 2. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561 3. มีการจัดประชุมจัดทำแผนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ สพป.นครปฐม เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ความเป็นมา นำเสนอความเป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการสุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ โครงการ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ รวมถึง การติดตามประเมินผลและรายงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ นครปฐม เขต 1
ด้วยปัจจุบัน มีนักเรียนถูกล่วงละเมิดสิทธิอยู่เนืองๆ ทั้งการล่วงละเมิดร่างกายและจิตใจ ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากบุคคลใกล้ชิดกับนักเรียน หรือบุคคลภายนอก และส่วนใหญ่เมื่อเกิดปัญหา ถูกล่วงละเมิดสิทธิแล้ว นักเรียนไม่สามารถพึ่งพาใครได้ ทำให้นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาบุคลิคภาพความสามรถพิเศษและความสามรถทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงประกาศนโยบายและมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันการล่วงละเมิดสิทธินักเรียนขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันพฤติกรรมอันอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็ก นโยบาบและมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันล่วงละเมิดสิทธินักเรียน
ประกาศ นโยบาบและมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันล่วงละเมิดสิทธินักเรียน
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (31/05/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน