ข้อมูลโรงเรียนที่ตอบแบบติดตามและประเมินผลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ของ สพท. ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 8.โรงเรียนมีคลิปดีสั้น ๆ พร้อมออกอากาศรายการนี้ ถ้าได้รับการติดต่อ ไม่พร้อม
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) ภาษาไทย คณิตศ่าสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมฯ
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ 18 15 4 37 115
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ15 36 12 1 64
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช31 50 20 2 103
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี12 43 7 5 67
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ89 87 9 3 188 1
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์90 70 4 164 1159
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี101 48 1 2 152 1231149
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย110 68 1 1 180 13214199
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล114 58 1 2 175
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ71 65 3 139 110
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง80 43 4 1 128
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง67 68 6 141
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง72 36 2 1 111 2122192
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี66 73 3 1 143 11458
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง48 51 3 102
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล21 50 9 1 81 1136
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี38 51 4 93 2121
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย42 71 6 3 122
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี107 68 5 2 182 1111783
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-70 75 5 150
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี82 56 2 140
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์73 58 5 136
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน75 48 3 1 127
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ58 57 6 1 122 1121144
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม42 45 3 90
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี77 25 2 104
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์80 44 2 126 12
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ45 27 2 74
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก24 59 16 4 103
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย56 80 4 2 142
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์68 79 6 1 154 211162
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ77 53 3 1 134
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า74 43 5 1 123 100
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์61 51 1 113 211108
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ18 35 16 2 71
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์69 69 7 1 146
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล50 73 2 125
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม46 35 4 2 87 11333
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์41 61 6 108 31121169
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม15 57 9 1 82 1139
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ47 58 6 1 112 1111241164
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายบุญเพชร วันนา (รองฯ รก.)2 54 24 1 81
43ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง49 56 4 1 110
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต21 76 15 4 116
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง29 54 4 1 88
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก13 34 21 4 72
47มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช2 15 11 19 47
48มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ6 34 13 11 64 13
49มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร2 12 8 21 43 1111237
50มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร6 16 12 20 54
51มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี3 20 10 11 44
52มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว1 21 22 11 55
53มัธยมศึกษา 9นายนิพนธ์ ก้องเวหา1 24 16 20 61
54มัธยมศึกษา 10นายนิกูล ประทีปพิชัย7 24 16 13 60 114
55มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์8 13 12 6 39 1318
56มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม1 12 14 23 50 1113
57มัธยมศึกษา 1นายกิตติ บุญเชิด 14 16 37 67
58มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 2 6 44 52 11119
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัด คงหนู1 24 5 2 32
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์51 68 6 3 128 1
รวม 2,625 2,815 461 303 6,204 15 7 12 15 3 15 27 10 15 1208
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/03/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน