ข้อมูลโรงเรียนที่ตอบแบบติดตามและประเมินผลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ของ สพท. ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 8.โรงเรียนมีคลิปดีสั้น ๆ พร้อมออกอากาศรายการนี้ ถ้าได้รับการติดต่อ ไม่พร้อม
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) ภาษาไทย คณิตศ่าสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมฯ
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี 19 14 4 37 115
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ15 36 12 1 64
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช30 51 20 2 103
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี12 43 7 5 67
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ89 87 9 3 188 1
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์85 74 5 164 1159
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี99 51 2 152 1231149
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย109 69 1 1 180 13214199
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล114 58 1 2 175
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ70 66 3 139 110
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง78 45 4 1 128
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง66 69 6 141
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง70 38 2 1 111 2122192
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี66 74 2 1 143 11458
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-47 52 3 102
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล21 51 8 1 81 1136
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 438 51 4 93 2121
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย44 69 6 3 122
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี108 67 5 2 182 1111783
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-69 76 5 150
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี80 58 2 140
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวิเชียร อินทรศักดิ์72 59 5 136
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน73 50 3 1 127
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ58 57 6 1 122 1121144
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)41 46 3 90
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี78 24 2 104
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์80 44 2 126 12
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ44 28 2 74
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก24 59 16 4 103
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์55 82 3 2 142
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์68 79 6 1 154 211162
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ78 52 3 1 134
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า75 43 4 1 123 100
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์62 50 1 113 211108
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ18 36 15 2 71
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์70 68 7 1 146
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล49 74 2 125
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม46 35 4 2 87 11333
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์38 64 6 108 31121169
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม16 56 9 1 82 1139
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ48 57 6 1 112 1111241164
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ2 54 24 1 81
43ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง50 55 4 1 110
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต20 79 13 4 116
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง29 54 4 1 88
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก13 34 21 4 72
47มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช2 15 11 19 47
48มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ6 35 12 11 64 13
49มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร1 13 8 21 43 1111237
50มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร6 16 12 20 54
51มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี3 20 10 11 44
52มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว1 23 20 11 55
53มัธยมศึกษา 9นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน1 24 16 20 61
54มัธยมศึกษา 10นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน7 24 16 13 60 114
55มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์7 14 12 6 39 1318
56มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม1 12 14 23 50 1113
57มัธยมศึกษา 1นาง 14 16 37 67
58มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 2 7 43 52 11119
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู1 24 5 2 32
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์50 69 6 3 128 1
รวม 2,603 2,848 451 302 6,204 15 7 12 15 3 15 27 10 15 1208
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน