ข้อมูลโรงเรียนที่ตอบแบบติดตามและประเมินผลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ของ สพท. ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 8.โรงเรียนมีคลิปดีสั้น ๆ พร้อมออกอากาศรายการนี้ ถ้าได้รับการติดต่อ ไม่พร้อม
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) ภาษาไทย คณิตศ่าสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมฯ
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายวิทยา ประวะโข 18 15 4 37 115
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ15 36 12 1 64
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย31 50 20 2 103
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายชนาธิป สำเริง12 43 7 5 67
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ88 88 9 3 188 1
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์90 70 4 164 1159
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี103 46 1 2 152 1231149
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย113 65 1 1 180 13214199
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล119 53 1 2 175
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ72 64 3 139 110
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า78 45 4 1 128
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง67 68 6 141
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง72 36 2 1 111 2122192
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี66 73 3 1 143 11458
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง48 51 3 102
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล22 49 9 1 81 1136
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี38 51 4 93 2121
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมหมาย เทียนสมใจ42 72 5 3 122
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี108 67 5 2 182 1111783
20ประถมศึกษาราชบุรี 2นายประหยัด สุขขี73 72 5 150
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1ดร.ไพศาล ปันแดน82 56 2 140
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์75 56 5 136
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์74 49 3 1 127
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ60 55 6 1 122 1121144
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายบวร เทศารินทร์40 47 3 90
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 177 25 2 104
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายจัตุพร บุญระดม79 45 2 126 12
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ47 25 2 74
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก27 57 16 3 103
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 156 80 4 2 142
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์68 79 6 1 154 211162
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ77 53 3 1 134
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 174 43 5 1 123 100
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์59 53 1 113 211108
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายชำนาญ รามแก้ว18 35 16 2 71
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์68 70 7 1 146
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล49 74 2 125
38ประถมศึกษาจันทบุรี 146 35 4 2 87 11333
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์42 60 6 108 31121169
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม15 57 9 1 82 1139
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ47 58 6 1 112 1111241164
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวันชัย บุญทอง2 54 23 2 81
43ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง41 66 2 1 110
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต21 75 16 4 116
45ประถมศึกษาระยอง 2นายประจิม มงคลสุข29 54 4 1 88
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก13 34 21 4 72
47มัธยมศึกษา 3นายสุรชาติ เครือศรี2 15 11 19 47
48มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ6 34 13 11 64 13
49มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร2 12 8 21 43 1111237
50มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร6 16 12 20 54
51มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี3 20 10 11 44
52มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว1 21 22 11 55
53มัธยมศึกษา 9 นายบำรุง เสียงเพราะดี (รองฯ รักษาการ)1 24 16 20 61
54มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว7 24 16 13 60 114
55มัธยมศึกษา 17นายสมศักดิ์ ทองเนียม7 15 11 6 39 1318
56มัธยมศึกษา 18นายสุรชาติ มานิตย์1 12 14 23 50 1113
57มัธยมศึกษา 1นายนิพนธ์ ก้องเวหา 14 16 37 67
58มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 2 6 44 52 11119
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายนพพร มากคงแก้ว1 24 5 2 32
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์49 70 6 3 128 1
รวม 2,629 2,815 457 303 6,204 15 7 12 15 3 15 27 10 15 1208
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน