ข้อมูลโรงเรียนที่ตอบแบบติดตามและประเมินผลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ของ สพท. ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 8.โรงเรียนมีคลิปดีสั้น ๆ พร้อมออกอากาศรายการนี้ ถ้าได้รับการติดต่อ ไม่พร้อม
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) ภาษาไทย คณิตศ่าสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมฯ
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข 18 15 4 37 115
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ15 36 12 1 64
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย31 50 20 2 103
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายชนาธิป สำเริง12 43 7 5 67
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ88 88 9 3 188 1
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 289 71 4 164 1159
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายนพปฎล บุญพงษ์102 47 1 2 152 1231149
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย113 65 1 1 180 13214199
9ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง119 53 1 2 175
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.มโน ชุนดี72 64 3 139 110
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า79 44 4 1 128
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง67 68 6 141
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง72 36 2 1 111 2122192
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี71 68 3 1 143 11458
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง48 51 3 102
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล22 49 9 1 81 1136
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี38 51 4 93 2121
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมหมาย เทียนสมใจ43 71 5 3 122
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี109 66 5 2 182 1111783
20ประถมศึกษาราชบุรี 2- ว่าง -76 69 5 150
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1ดร.ไพศาล ปันแดน83 55 2 140
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี73 58 5 136
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์74 49 3 1 127
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ60 55 6 1 122 1121144
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายบวร เทศารินทร์40 47 3 90
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 177 25 2 104
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายจัตุพร บุญระดม78 46 2 126 12
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นางชุลีกร ทองด้วง47 25 2 74
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก27 57 16 3 103
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 156 80 4 2 142
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์68 79 6 1 154 211162
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ77 53 3 1 134
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1ดร.วิเศษ พลอาจทัน74 43 5 1 123 100
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสุชีพ ช่วยแก้ว60 52 1 113 211108
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายทศพร ถือพุดซา18 35 16 2 71
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์69 69 7 1 146
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายอัมพล หันทยุง49 74 2 125
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายเดือน ทองกุล46 35 4 2 87 11333
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์42 60 6 108 31121169
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม15 57 9 1 82 1139
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ50 55 6 1 112 1111241164
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวันชัย บุญทอง2 54 23 2 81
43ประถมศึกษาตราด -ดร.ลัดดา ท่าพริก รักษาราชการแทน42 65 2 1 110
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต21 75 16 4 116
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธันวา ลิ่มสถาพร29 54 4 1 88
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก13 34 21 4 72
47มัธยมศึกษา 3นายสุรชาติ เครือศรี2 15 11 19 47
48มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ6 34 13 11 64 13
49มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร2 12 9 20 43 1111237
50มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร6 16 11 21 54
51มัธยมศึกษา 7นายกฤษ ละมูลมอญ3 20 10 11 44
52มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว1 21 22 11 55
53มัธยมศึกษา 9นายเจริญชัย กิตติพีรเดช1 24 16 20 61
54มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว8 23 16 13 60 114
55มัธยมศึกษา 17นายพิทยุตม์ กงกุล (รก.)7 15 11 6 39 1318
56มัธยมศึกษา 18นายสุรชาติ มานิตย์1 12 14 23 50 1113
57มัธยมศึกษา 1นายนิพนธ์ ก้องเวหา 14 17 36 67
58มัธยมศึกษา 2นายสุชาติ กลัดสุข 2 7 43 52 11119
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายนพพร มากคงแก้ว1 24 5 2 32
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์54 66 4 4 128 1
รวม 2,648 2,797 457 302 6,204 15 7 12 15 3 15 27 10 15 1208
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (31/05/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน