ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ36 5,6054,5608120,28518,854931,5551,194772932799527,73824,887902412026110221412314028812980271002710036
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ63 5,4285,92810916,79415,986951,9161,8039400024,13823,71798461614222037270451904816050140481604519037
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช92 7,9406,7798526,72824,937933,9913,89598242410038,68335,63592474605944046570544906933172301713117330058
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี66 4,4744,1179218,28117,308954,5734,92710839539510027,72326,74796858085901057025420184901750010570105702
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ66 7,6542,3173024,4797,504315,0511,16323960037,28010,9842938320153350146393156320158300158291159290157310166
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์161 4,9715,08010216,79116,246973,3563,0869200025,11824,41297768507886067943798509767097670966809469187
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี134 4,4273,6888315,49812,957841,9711,97310000021,89618,618859342011635199485112400117350118340118340118340100
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย172 5,1094,5739015,40514,937972,8032,5799200023,31722,089958390090900819728991010278010080010377010278076
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล156 5,0234,5579115,95215,457973,0993,09010000024,07423,104968181093820838759877011461011065010669010174094
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ105 4,8462,8235815,5959,654623,6772,19960129937224,24714,76961535717266171662795918455089500855407663082
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง95 4,3703,4117814,70011,586791,4781,2408400020,54816,237795840085430794729335098300100280992909533086
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง57 5,8262,2003816,2476,278393,4009632800025,4739,4413735270116250111291114270121200125160122190121200114
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง103 3,1903,0149410,2449,450921,8751,4958000015,30913,95991446004863049593555606843068430664416249097
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี96 5,5233,8547016,09410,387652,7591,8976900024,37616,138665051097460905129548010835010736010538010934091
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง91 3,9093,4138711,29910,227912,2432,0089011011010017,56115,75890465205151045552515106240061410633906042083
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล81 5,1034,9369715,36715,4481013,3043,170962902418324,06423,79599522905229052290542705625059220552606120069
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี92 3,8473,84910010,84910,8561002,5792,59710112013811517,39517,440100771417716072201761708013082110801308013078
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย122 6,6546,5219820,75820,7711003,2733,26510000030,68530,557100774508042076451804209626098240982409329062
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี168 7,8676,7418624,80922,366903,3373,40110200036,01332,5089098780988408692410775012458013151012755012161083
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-148 5,4714,9889116,12615,967992,4082,3589800024,00523,31397737507377065841816908268086640816908466092
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี138 4,4504,70510614,99815,2031011,6491,65210000021,09721,560102677107070059774746601023801043601013909941050
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวิเชียร อินทรศักดิ์135 5,1475,12810015,29915,3461001,9101,95910300022,35622,43310082530914508352190460108280108280110260107290119
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน127 4,0594,11610114,27414,5241021,4141,42610100019,74720,066102685906859058681804707651078490784907552061
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ119 5,6525,4569716,19015,432952,7822,78410015015010024,77423,82296645706458051692616107547076460754707547067
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม80 3,6173,0448410,4778,967862,3131,80678959510016,50213,91284582506723064260642607317071190751507119054
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี92 2,5882,4909610,0099,748976656289400013,26212,86697553706737062393683607925078260782607529063
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์105 4,0573,4498510,6498,954841,1489288100015,85413,33184516116461148762626316956171550646206363091
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ 2,687008,039001,0830000011,809000000000000000000000000000
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก92 7,8645,2096626,10521,446824,1894,03796107999338,26530,79180643007726068332762708221086170782507924056
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย139 7,1326,2688822,69519,570863,5073,3069400033,33429,14487627616279146933776416775071710637906379067
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์86 6,7013,2344819,0559,350493,9822,3706000029,73814,95450549705797048105158960110440111430107461108451152
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ114 4,4953,8708614,39112,122841,9141,7609200020,80017,752856156176561607037656186461864618547186461111
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า108 4,5973,3357312,65710,208812,3592,2569600019,61315,79981566106162053700626018538084390824108241059
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์113 3,6123,5889910,33110,248992,4692,4559900016,41216,29199734007736061484724107934078350803307835067
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ69 5,3145,2479922,78222,501991,9051,8849900030,00129,63299472305318048221561505516053180502104922058
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์125 6,6364,7507220,24317,590874,2435,16312200031,12227,503887850099470846029551011432011630011432011036081
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล115 5,0654,3138514,56213,083902,6772,6569900022,30420,05290704808045071531804508738085400863908441082
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม64 3,5612,5147113,62210,579782,6871,7046300019,87014,79774284104340041411443905231053300523105330050
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์106 5,0914,9319715,04814,883992,4292,48710200022,56822,301993472033730258103868056500565005254053530106
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม82 6,0455,7579518,73818,625992,8072,80610000027,59027,18899156701567013690166601567016660156701666016
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ112 5,9155,8489916,93916,8601002,6382,6199900025,49225,32799625005259149630575506744168440585405656071
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายบุญเพชร วันนา (รองฯ รก.)81 7,8616,9708927,04725,317945,7095,6941000768040,61738,74995532805328047340522905625056250572405130057
43ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง79 5,0353,5407015,24111,261742,2041,5246900022,48016,32573443916941057521654507931081290743607436066
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต80 8,8194,5895232,11519,196605,8403,7736500046,77427,55859464007243167481803608630087290872908432084
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง86 4,2714,1149613,79413,7481001,3981,42310200019,46319,28599493704741042451523605038054340503805137062
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก72 5,4314,6398526,97725,947964,2063,7378991738036,70534,39694383403834034380403204428046260432904428042
47มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช22 00000040,10615,8113925,5288,5113365,63424,3223710120361103511139803313134121331313511138
48มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ18 00000027,3017,9662922,7476,1112750,04814,07728131215211152120531105211151121521205113049
49มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร43 00042042010036,49837,85710426,79126,83110063,70965,1081024300430043004300430043004300430043
50มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร54 24324310066666610040,03341,51010429,96531,21110470,90773,630104193502826019341332102033118360183511736142
51มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี 00000022,9090018,5930041,502000000000000000000000000000
52มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว55 00000033,02232,4919823,18622,6269856,20855,117985320532052305320523052305230523039
53มัธยมศึกษา 9นายนิพนธ์ ก้องเวหา61 00026626610041,33241,55910128,50628,70810170,10470,533101358025903580358075401051095202536060
54มัธยมศึกษา 10นายนิกูล ประทีปพิชัย49 00000032,34223,4527322,20315,2796954,54538,73171292603525032280352503129027330263312535040
55มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์31 42001811317214,50711,7638112,29610,7738827,02622,6678492201821016230192002118020190192001821027
56มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม1 0002460045,484599130,923224176,6538231481049104910491050005000500050002
57มัธยมศึกษา 1นายกิตติ บุญเชิด 00000058,6490053,17800111,827001003003003003003003003002
58มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์41 00000067,09454,1848154,94244,67381122,03698,8578132110439039130411103715034180371413516136
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัด คงหนู32 3,3373,36610112,67212,6861001,2501,25010031331310017,57217,615100141801517013190201202111021110201201814018
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์115 7,3517,2029824,34422,870942,0621,9639500033,75732,03595783719136185421933411062111012619928110027174
รวม 5,145 253,912 209,264 82 823,373 704,923 86 591,364 381,545 65 351,071 197,725 56 2,019,720 1,493,457 74 2,890 2,476 9 3,537 2,469 9 3,167 2,773 75 3,645 2,364 6 4,058 1,948 9 4,094 1,915 6 3,994 2,012 9 3,947 2,061 7 3,855
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (12/12/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน