ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี36 5,6604,5608120,39918,854921,5941,1947527727910127,93024,887892412026110221412314028812980271002710036
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ63 5,4385,92810916,81215,986951,9161,8039400024,16623,71798461614222037270451904816050140481604519037
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช92 7,7776,7798726,82224,937933,9423,89599242410038,56535,63592474605944046570544906933172301713117330058
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี66 4,4984,1179218,30117,308954,5834,92710839539510027,77726,74796858085901057025420184901750010570105702
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ66 7,6772,3173024,6137,504305,0311,16323960037,41710,9842938320153350146393156320158300158291159290157310166
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์161 5,2695,0809616,87316,246963,3093,0869300025,45124,41296768507886067943798509767097670966809469187
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี134 4,4683,6888315,27112,957852,1041,9739400021,84318,618859342011635199485112400117350118340118340118340100
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย172 5,1484,5738915,49614,937962,8432,5799100023,48722,089948390090900819728991010278010080010377010278076
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล156 5,1134,5578916,22015,457953,1023,09010000024,43523,104958181093820838759877011461011065010669010174094
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ105 4,9062,8375815,6339,635623,6842,20560131937124,35414,77061535717266171662795918455089500855407663082
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง95 4,5503,4117514,68311,586791,4711,2408400020,70416,237785840085430794729335098300100280992909533086
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง57 5,7482,2003816,2766,278393,3499632900025,3739,4413734270116250111291114270121200125160122190121200114
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง103 3,2503,0149310,3569,450911,8671,4958000015,47313,95990446004863049593555606843068430664416249097
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี96 5,6493,8546816,31110,387642,7451,8976900024,70516,138655051097460905129548010736010637010439010835090
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-91 3,8973,4138811,37010,227902,2732,0088811011010017,65015,75889465205151045552515106240061410633906042083
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล81 5,0694,9369715,34315,4481013,2643,170972902418323,96623,79599522905229052290542705625059220552606120069
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 492 3,8643,84910010,90110,8561002,5982,59710012013811517,48317,440100771417716072201761708013082110801308013078
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย122 6,6266,5219820,78120,7711003,2893,2659900030,69630,557100774508042076451804209626098240982409329062
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี168 7,8296,7418624,86022,366903,3353,40110200036,02432,5089098780988408692410775012458013151012755012161083
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-148 5,5254,9889016,12315,967992,4052,3589800024,05323,31397737507377065841816908268086640816908466092
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี138 4,7204,70710015,18515,2041001,6631,652991220021,69021,56399677107070059774746601023801043601013909941050
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวิเชียร อินทรศักดิ์135 5,1525,12810015,43515,346991,9611,95910000022,54822,4339982530914508352190460108280108280110260107290119
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน127 4,1354,11610014,46314,5241001,4341,4269900020,03220,066100685906859058681804707651078490784907552061
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ119 5,6315,4569716,14315,432962,8632,7849715015010024,78723,82296645706458051692616107547076460754707547067
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)80 3,6523,0448310,4508,967862,3011,80678959510016,49813,91284582506723064260642607317071190751507119054
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี92 2,5862,4909610,0099,748976676289400013,26212,86697553706737062393683607925078260782607529063
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์105 4,0263,4498610,6848,954841,140928810195015,85013,52685516116461148762626316956171550646206363091
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ 2,685008,097001,0720000011,854000000000000000000000000000
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก92 7,7595,2096726,00721,446824,2524,03795999910038,11730,79181643007726068332762708221086170782507924056
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์139 7,1566,2678822,70319,566863,4613,3069600033,32029,13987627616279146933776416775071710637906379067
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์86 6,6923,2344819,1189,350494,0232,3705900029,83314,95450549705797048105158960110440111430107461108451152
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ114 4,5153,8708614,37412,122841,8931,7609300020,78217,752856156176561607037656186461864618547186461111
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า108 4,3743,3357612,52010,208822,3402,2569600019,23415,79982566106162053700626018538084390824108241059
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์113 3,6293,5899910,33610,253992,4582,46210000016,42316,30499734007736061484724107934078350803307835067
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ69 5,2795,2479922,76022,501991,9771,8849500030,01629,63299472305318048221561505516053180502104922058
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์125 6,4944,7507320,21717,590874,2435,16312200030,95427,503897850099470846029551011432011630011432011036081
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล115 5,0654,3138514,72213,083892,7022,6569800022,48920,05289704808045071531804508738085400863908441082
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม64 3,5472,5147113,58110,579782,6291,7046500019,75714,79775284104340041411443905231053300523105330050
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์106 4,9644,9319914,96814,883992,4942,48710000022,42622,301993472033730258103868056500565005254053530106
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม82 5,8545,7579818,65918,6251002,8092,80610000027,32227,188100156701567013690166601567016660156701666016
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ112 5,9315,8489916,88816,8601002,6282,61910000025,44725,327100625005259149630575506744168440585405656071
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ81 7,7746,9709027,07825,317935,6185,6941010768040,47038,74996532805328047340522905625056250572405130057
43ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง79 4,9433,5387215,27411,257742,2181,5236900022,43516,31873434016941057512654417832080300743607436066
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต80 8,8324,5895232,04019,196605,5593,7736800046,43127,55859464007243167481803608630087290872908432084
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง86 4,1904,1149813,86813,748991,4231,42310000019,48119,28599493704741042451523605038054340503805137062
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก72 5,4234,6398626,95225,947964,1803,7378991738036,64634,39694383403834034380403204428046260432904428042
47มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช22 00000040,22015,8113925,4778,5113365,69724,3223710120361103511139803313134121331313511138
48มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ18 00000027,2257,9662922,6066,1112749,83114,07728131215211152120531105211151121521205113049
49มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร43 00042042010036,57837,85710326,78926,83110063,78765,1081024300430043004300430043004300430043
50มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร54 24324310066666610040,16741,51010330,17431,21110371,25073,630103193502826019341332102033118360183511736142
51มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี 00000022,9090018,5930041,502000000000000000000000000000
52มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว55 00000032,52632,49110022,59522,62610055,12155,1171005320532052305320523052305230523039
53มัธยมศึกษา 9นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน61 00026626610041,20841,55910128,36428,70810169,83870,533101358025903580358075401051095202536060
54มัธยมศึกษา 10นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน49 00000032,43623,4597222,24915,2826954,68538,74171282703426031290342603129027330263312535040
55มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์31 50001631318014,39611,7638212,40110,7738727,01022,6678492201821016230192002118020190192001821027
56มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม 0002460045,4450030,9240076,61500480050005000500050005000500050002
57มัธยมศึกษา 1นาง 00000058,6490053,17800111,827001003003003003003003003002
58มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์41 00000068,52154,3277955,40844,79181123,92999,1188031110448040120411103715034180371413516136
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู32 3,3663,36610012,68612,6861001,2501,25010031331310017,61517,615100141801517013190201202111021110201201814018
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์115 7,5077,2029624,64722,870932,1751,9639000034,32932,03593783719136185421933411062111012619928110027174
รวม 5,144 254,135 209,278 82 825,069 704,902 85 592,417 381,108 64 351,071 197,817 56 2,022,692 1,493,105 74 2,886 2,477 9 3,538 2,468 9 3,168 2,771 76 3,645 2,363 7 4,056 1,950 9 4,092 1,917 6 3,993 2,013 9 3,946 2,062 7 3,854
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน