ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข36 5,5814,5608220,17918,854931,5561,194772912799627,60724,887902412026110221412314028812980271002710036
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ63 5,4225,92810916,84815,986951,9321,8039300024,20223,71798461614222037270451904816050140481604519037
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย92 7,8556,7798626,67624,937934,0023,89597242410038,55735,63592474605944046570544906933172301713117330058
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายชนาธิป สำเริง66 4,5174,1179118,35317,308944,5764,92710839539510027,84126,74796858085901057025420184901750010570105702
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ66 7,6392,3173024,4917,504315,1091,16323960037,33510,9842938320153350146393156320158300158291159290157310166
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2161 4,7035,08010816,38816,246993,0723,08610000024,16324,412101768507886067943798509767097670966809469187
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายนพปฎล บุญพงษ์134 4,3573,6888515,34812,957841,8961,97310400021,60118,618869342011635199485112400117350118340118340118340100
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย172 4,2034,57310914,31214,9371042,5212,57910200021,03622,0891058390090900819728991010278010080010377010278076
9ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง156 4,6074,5579915,72515,457982,8063,09011000023,13823,1041008181093820838759877011461011065010669010174094
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.มโน ชุนดี105 4,7382,8236015,3499,654633,6682,19960121937723,87614,76962535717266171662795918455089500855407663082
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า95 4,3273,4117914,68011,586791,4861,2408300020,49316,237795840085430794729335098300100280992909533086
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง57 5,4602,2004016,1666,278393,3439632900024,9699,4413835270116250111291114270121200125160122190121200114
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง103 3,0073,01410010,1429,450931,8121,4958300014,96113,95993446004863049593555606843068430664416249097
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี96 5,3303,8547215,84810,387662,7681,8976900023,94616,138675051097460905129548010835010736010538010934091
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง91 3,8983,4138811,27710,227912,2592,0088911011010017,54415,75890465205151045552515106240061410633906042083
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล81 5,0304,9369815,35815,4481013,3043,170962902418323,98223,79599522905229052290542705625059220552606120069
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี92 3,8733,8499910,88510,8561002,5642,59710112013811517,44217,440100771417716072201761708013082110801308013078
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมหมาย เทียนสมใจ122 6,6146,5219920,68920,7711003,1763,26510300030,47930,557100774508042076451804209626098240982409329062
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี168 7,8286,7418624,71422,366903,3283,40110200035,87032,5089198780988408692410775012458013151012755012161083
20ประถมศึกษาราชบุรี 2- ว่าง -148 5,2854,9889415,76815,9671012,4152,3589800023,46823,31399737507377065841816908268086640816908466092
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1ดร.ไพศาล ปันแดน138 4,1844,70511214,89115,2031021,6031,65210300020,67821,560104677107070059774746601023801043601013909941050
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี135 4,7375,12810814,83715,3461031,8521,95910600021,42622,43310582530914508352190460108280108280110260107290119
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์127 4,1804,1169814,27414,5241021,4311,42610000019,88520,066101685906859058681804707651078490784907552061
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ119 5,5555,4569816,04015,432962,7272,78410215015010024,47223,82297645706458051692616107547076460754707547067
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายบวร เทศารินทร์80 3,6203,0448410,6308,967842,3171,80678859511216,65213,91284582506723064260642607317071190751507119054
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 192 2,5382,490989,9489,748986556289600013,14112,86698553706737062393683607925078260782607529063
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายจัตุพร บุญระดม105 3,9613,4498710,6298,954841,1579288000015,74713,33185516116461148762626316956171550646206363091
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นางชุลีกร ทองด้วง 2,155007,633009930000010,781000000000000000000000000000
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก92 7,2135,2097226,58721,446814,1064,03798109999138,01530,79181643007726068332762708221086170782507924056
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1139 7,0336,2688922,78519,562863,4593,3069600033,27729,13688627616279146933776416775071710637906379067
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์86 6,6963,2344819,1209,350493,9632,3706000029,77914,95450549705797048105158960110440111430107461108451152
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ114 4,4523,8708714,30912,122851,9161,7609200020,67717,752866156176561607037656186461864618547186461111
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1ดร.วิเศษ พลอาจทัน108 4,6063,3357212,71910,208802,3462,2569600019,67115,79980566106162053700626018538084390824108241059
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสุชีพ ช่วยแก้ว113 3,5863,58810010,38410,248992,4582,45510000016,42816,29199734007736061484724107934078350803307835067
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายทศพร ถือพุดซา69 5,3525,2479823,33722,501961,9661,8849600030,65529,63297472305318048221561505516053180502104922058
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์125 6,5554,7507220,19617,590874,2795,16312100031,03027,503897850099470846029551011432011630011432011036081
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายอัมพล หันทยุง115 5,0814,3138514,52013,083902,6742,6569900022,27520,05290704808045071531804508738085400863908441082
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายเดือน ทองกุล64 3,5302,5147113,56310,579782,6681,7046400019,76114,79775284104340041411443905231053300523105330050
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์106 4,9874,9319914,96114,883992,4242,48710300022,37222,3011003472033730258103868056500565005254053530106
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม82 6,0325,7579518,74918,625992,8132,80610000027,59427,18899156701567013690166601567016660156701666016
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ112 5,6665,84810317,52216,860962,6752,6199800025,86325,32798625005259149630575506744168440585405656071
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวันชัย บุญทอง81 7,9916,9708727,25125,317935,9005,694970768041,14238,74994532805328047340522905625056250572405130057
43ประถมศึกษาตราด -ดร.ลัดดา ท่าพริก รักษาราชการแทน79 4,8873,5407214,61811,261771,9251,5247900021,43016,32576443916941057521654507931081290743607436066
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต80 8,8074,5895232,16019,196605,8583,7736400046,82527,55859464007243167481803608630087290872908432084
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธันวา ลิ่มสถาพร86 4,2494,1149713,66913,7481011,3981,42310200019,31619,285100493704741042451523605038054340503805137062
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก72 5,4274,6398526,94125,947964,1643,7379091738036,62334,39694383403834034380403204428046260432904428042
47มัธยมศึกษา 3นายสุรชาติ เครือศรี22 00000039,95515,8114025,4648,5113365,41924,3223710120361103511139803313134121331313511138
48มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ18 00000026,9897,9663022,5926,1112749,58114,07728131215211152120531105211151121521205113049
49มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร43 0004934208536,77437,85710327,17626,8319964,44365,1081014300430043004300430043004300430043
50มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร54 24324310066666610040,37041,51010330,29031,21110371,56973,630103193502826019341332102033118360183511736142
51มัธยมศึกษา 7นายกฤษ ละมูลมอญ 00000022,9090018,5930041,502000000000000000000000000000
52มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว55 00000033,02232,4919823,18622,6269856,20855,117985320532052305320523052305230523039
53มัธยมศึกษา 9นายเจริญชัย กิตติพีรเดช61 00026626610041,33441,55910128,54128,70810170,14170,533101358025903580358075401051095202536060
54มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว49 00000032,36723,4527222,08015,2796954,44738,73171292603525032280352503129027330263312535040
55มัธยมศึกษา 17นายพิทยุตม์ กงกุล (รก.)31 33001721317614,39411,7638212,14310,7738926,74222,6678592201821016230192002118020190192001821027
56มัธยมศึกษา 18นายสุรชาติ มานิตย์1 0002460045,484599130,923224176,6538231481049104910491050005000500050002
57มัธยมศึกษา 1นายนิพนธ์ ก้องเวหา 00000058,5470052,47900111,026001003003003003003003003002
58มัธยมศึกษา 2นายสุชาติ กลัดสุข41 00000066,43854,1848254,38944,67382120,82798,8578232110439039130411103715034180371413516136
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายนพพร มากคงแก้ว32 3,2703,36610312,54712,6861011,4021,2508930331310317,52217,615101141801517013190201202111021110201201814018
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์115 7,5867,2029522,88922,8701002,0041,9639800032,47932,03599783719136185421933411062111012619928110027174
รวม 5,145 248,486 209,264 84 818,748 704,915 86 589,309 381,545 65 350,041 197,725 56 2,006,584 1,493,449 74 2,890 2,476 9 3,537 2,469 9 3,167 2,773 75 3,645 2,364 6 4,058 1,948 9 4,094 1,915 6 3,994 2,012 9 3,947 2,061 7 3,855
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (31/05/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน