การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคกลาง
ช่วงเวลา   14 ก.ค.62 - 20 ก.ค.62
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายพิเชฐร์ วันทอง37 85 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานนทบุรี 263 67 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์102 30 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายชนาธิป สำเริง67 16 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ178 193 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม158 198 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมงคล รุ่งสว่าง145 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย162 49 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลพบุรี 1นายนิพนท์ นนธิ149 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.มโน ชุนดี139 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า124 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง135 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายวิทยา ยางสุด99 29 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายสมหมาย เทียนสมใจ139 106 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง100 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล81 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายสุภชัย ปุริสาย91 127 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมหมาย เทียนสมใจ120 58 123 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี173 186 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาราชบุรี 2นายประวิช ยะรินทร์142 9 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1ดร.ไพศาล ปันแดน135 197 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว133 82 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์125 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ120 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายบุญถิ่น มหาสาโร89 48 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบุรี 193 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายจัตุพร บุญระดม123 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นางชุลีกร ทองด้วง69 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก103 5 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์138 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์149 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ132 7 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1ดร.วิเศษ พลอาจทัน119 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสุชีพ ช่วยแก้ว113 48 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายวรรณชัย บุสนาม71 157 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์145 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายอัมพล หันทยุง118 8 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายเดือน ทองกุล83 94 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์106 115 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม82 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ112 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวันชัย บุญทอง81 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตราด -นางช่อชะบา ชื่นบาน106 59 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต115 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระยอง 2นายธันวา ลิ่มสถาพร87 130 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก72 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 3นายสุรชาติ เครือศรี47 26 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ64 17 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร43 14 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร54 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 7นายกฤษ ละมูลมอญ44 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว55 64 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 9นายเจริญชัย กิตติพีรเดช61 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว60 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 17นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร39 27 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 18นายสุรชาติ มานิตย์50 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 1นายนิพนธ์ ก้องเวหา67 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 2นายสุชาติ กลัดสุข52 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานนทบุรี 1นายนพพร มากคงแก้ว32 19 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครปฐม 1นายมติชน มูลสูตร121 0 คลิกดูรายโรง
รวม 6012 2313 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 2 0 0 9 --
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/07/21) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน