การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคกลาง
ช่วงเวลา   22 ก.ย.62 - 28 ก.ย.62
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข37 85 123 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ63 67 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปทุมธานี 1-102 30 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายชนาธิป สำเริง67 16 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ178 193 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2158 198 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอ่างทอง -นายนพปฎล บุญพงษ์145 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย162 49 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง149 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.มโน ชุนดี139 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า124 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง135 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง99 29 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี139 106 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง100 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล81 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี92 127 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมหมาย เทียนสมใจ120 58 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี173 186 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาราชบุรี 2- ว่าง -142 9 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1ดร.ไพศาล ปันแดน135 197 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี133 82 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์125 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ120 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายบวร เทศารินทร์89 48 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบุรี 193 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายจัตุพร บุญระดม123 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นางชุลีกร ทองด้วง72 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก103 5 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1138 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์149 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ132 7 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1ดร.วิเศษ พลอาจทัน119 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสุชีพ ช่วยแก้ว113 48 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายทศพร ถือพุดซา71 157 1214 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์145 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายอัมพล หันทยุง118 8 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายเดือน ทองกุล83 94 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์106 115 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม82 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ112 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวันชัย บุญทอง81 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตราด -ดร.ลัดดา ท่าพริก รักษาราชการแทน106 59 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต115 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระยอง 2นายธันวา ลิ่มสถาพร87 130 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก72 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 3นายสุรชาติ เครือศรี47 26 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ64 17 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร43 14 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร54 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 7นายกฤษ ละมูลมอญ44 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว55 64 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 9นายเจริญชัย กิตติพีรเดช61 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว60 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 17นายพิทยุตม์ กงกุล (รก.)39 27 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 18นายสุรชาติ มานิตย์50 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 1นายนิพนธ์ ก้องเวหา67 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 2นายสุชาติ กลัดสุข52 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานนทบุรี 1นายนพพร มากคงแก้ว32 19 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครปฐม 1-121 0 คลิกดูรายโรง
รวม 6016 2313 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 7 --
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/09/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน