การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาคกลาง
ช่วงเวลาไตรมาส 1   24 พ.ย.62 - 30 พ.ย.62
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข37 44 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ63 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์102 30 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายชนาธิป สำเริง67 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ178 181 664481237353 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2158 158 516322221 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมงคล รุ่งสว่าง145 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย162 31 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง149 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.มโน ชุนดี139 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า124 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง135 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง99 8 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี139 59 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง100 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล81 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี92 94 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมหมาย เทียนสมใจ120 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี173 186 639131513234 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาราชบุรี 2- ว่าง -142 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1ดร.ไพศาล ปันแดน135 135 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี133 46 1121117 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์125 11 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ120 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายบุญถิ่น มหาสาโร89 16 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบุรี 193 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายจัตุพร บุญระดม123 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นางชุลีกร ทองด้วง69 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก103 5 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1138 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์149 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ132 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1ดร.วิเศษ พลอาจทัน119 4 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสุชีพ ช่วยแก้ว113 32 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายทศพร ถือพุดซา71 52 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์145 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายอัมพล หันทยุง118 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายเดือน ทองกุล83 87 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์106 92 225514 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม82 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ112 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวันชัย บุญทอง81 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตราด -ดร.ลัดดา ท่าพริก รักษาราชการแทน106 12 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต115 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระยอง 2นายธันวา ลิ่มสถาพร87 10 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก72 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 3นายสุรชาติ เครือศรี47 4 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ64 17 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร43 6 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร54 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 7นายกฤษ ละมูลมอญ44 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว55 55 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 9นายเจริญชัย กิตติพีรเดช61 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว60 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 17นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร39 10 1124 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 18นายสุรชาติ มานิตย์50 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 1นายนิพนธ์ ก้องเวหา67 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 2นายสุชาติ กลัดสุข52 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานนทบุรี 1นายนพพร มากคงแก้ว32 19 211116 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครปฐม 1-121 0 คลิกดูรายโรง
รวม 6013 1423 0 0 21 13 31 6 19 5 27 10 14 6 0 0 152 --
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/11/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน