แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ 18 15 4 37 37 372019170000536271131111137
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ14 36 12 1 63 63 20432502122010005851211111163
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช31 50 20 2 103 103 27763942426020023979031431985
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี12 43 7 5 67 67 283933113140100454255146411606
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ81 87 9 3 180 180 103781207519010041724736192093212221801
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์87 70 4 161 161 10358927491100001015638452923951111121161
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี94 48 1 2 145 145 1004568541120000371252855484111716
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย104 68 1 1 174 174 12948922766000091727331151941121132181687
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล96 58 1 2 157 157 102601001471400001315363412919411557
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ71 65 3 139 139 9742551557901004132651223263231136
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง77 43 4 1 125 122 992349354150000111209626122
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง62 68 6 136 136 9445412935010071395917223731139
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง60 36 2 1 99 99 841973621200001987717621103
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี62 73 3 1 139 139 954488172450200131374131243043111362
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง47 51 3 101 101 6833605317010091008346611101
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล21 50 9 1 81 81 483360612000001278112512161021111792
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี37 51 4 92 92 5735584283020049236109143546211192
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย40 71 6 3 120 120 7051890226000071185134879111111011
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี102 68 5 2 177 177 1166190333780000201738136221383321416511
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-67 75 5 147 147 10741108036601002147484018155724511147
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี77 56 2 135 135 8256763298000015126712016622212134
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์71 58 5 134 134 74608613160000912755291812113332134
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน74 48 3 1 126 126 8839812406010011226327125421321111410
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ55 57 6 1 119 117 7840895172000021077028631111101
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม41 45 3 89 89 65244032600000270841189
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี66 25 2 93 93 73206301240100784453592193
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์77 44 2 123 123 8539100229100003123392924152542211124
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ43 27 2 72 72 4725523227000017033214423111172
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก24 59 16 4 103 103 46577243920000297221122312474103
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย52 80 4 2 138 138 894985142110100601371241013138
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์63 79 6 1 149 149 9950603408000015123652081182021212326
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ75 53 3 1 132 132 8547640244000082127831715922111418
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า70 43 5 1 119 119 74478811232010015120601462641211141192
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์61 51 1 113 113 9122561822125006101581410734221219516
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ18 35 16 2 71 71 3536361142601004705094221171
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์68 69 7 1 145 145 10640109161110100113614311362
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล46 73 2 121 121 82418772430000011672103256219813
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม42 35 4 2 83 83 582565317600002815014792781
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์39 61 6 106 106 6442780177000012102542097231149411
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม15 57 9 1 82 82 4141551213010067375142791
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ47 58 6 1 112 112 704254021900003310140173871214112
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายบุญเพชร วันนา (รองฯ รก.)2 54 24 1 81 81 20613963831100879431010102221181
43ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง49 56 4 1 110 110 704061103451100710466157672121016
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต20 76 15 4 115 115 585789524101003113921139115
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง27 54 4 1 86 86 5631711141000008134822155187
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก13 34 21 4 72 72 175546115191000162616131711
47มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช2 15 11 19 47 47 443215189011034741311147
48มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ6 34 13 11 64 64 1054342215000001612457633331311613
49มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร2 12 8 21 43 43 43261215600000433921143
50มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร6 16 12 20 54 54 124232101390000347329612154
51มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี3 20 10 11 44 44 63833127100002433233411431
52มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว1 21 22 11 55 55 253521000005848531155
53มัธยมศึกษา 9นายนิพนธ์ ก้องเวหา1 24 16 20 61 61 2593620190000006060161
54มัธยมศึกษา 10นายนิกูล ประทีปพิชัย7 24 16 13 60 60 951361715201001459494322581
55มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์8 13 12 6 39 39 112825133100000343839
56มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม1 12 14 23 50 50 14935129300002465050
57มัธยมศึกษา 1นายกิตติ บุญเชิด 14 16 37 67 67 67306181800005666766
58มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 2 6 44 52 52 151920151000102484222211150
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัด คงหนู1 24 5 2 32 32 52718014130000132531581302
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์44 68 6 3 121 121 705110021770000912051241315311211112114
รวม 2,482 2,815 461 303 6,061 6,056 3433 2653 3602 379 1571 422 5 30 2 0 592 0 3303 909 585 512 152 86 50 43 27 29 32 19 135 5825 183
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/03/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน