แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายวิทยา ประวะโข 18 15 4 37 37 372019170000536271131111137
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ14 36 12 1 63 63 20432502122010005851211111163
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย31 50 20 2 103 103 27763942426020023979031431985
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายชนาธิป สำเริง12 43 7 5 67 67 283933113140100454255146411606
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ77 88 9 3 177 177 103781207519010041724736192093212221801
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์84 70 4 158 158 10358917501100001015638452923951111121161
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี96 46 1 2 145 145 1004569541120000371252955474111815
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย97 65 1 1 164 164 12948922766000091727331151941121132181687
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล96 53 1 2 152 152 102601001471400001315363412919411557
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ72 64 3 139 139 9742551557901004132651223263231136
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า75 45 4 1 125 122 992349354150000111209626122
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง62 68 6 136 136 9445412935010071395917223731139
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง60 36 2 1 99 99 841973621200001987717621103
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี62 73 3 1 139 139 954488172450200131374131243043111362
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง47 51 3 101 101 6833605317010091008346611101
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล22 49 9 1 81 81 483360612000001278112512161021111792
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี37 51 4 92 92 5735584283020049236109143546211192
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมหมาย เทียนสมใจ40 72 5 3 120 120 7051890226000071185134879111111011
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี103 67 5 2 177 177 1166190333780000201738136221383321416511
20ประถมศึกษาราชบุรี 2นายประหยัด สุขขี70 72 5 147 147 10741108036601002147484018155724412147
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1ดร.ไพศาล ปันแดน77 56 2 135 135 8256763298000015126712016622212134
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์72 56 5 133 133 74608613160000912755291812113332134
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์73 49 3 1 126 126 8839812406010011226327125421321111410
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ58 55 6 1 120 118 7840895172000021077028631111101
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายบวร เทศารินทร์39 47 3 89 89 65244032600000270841189
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 166 25 2 93 93 73206301240100784453592193
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายจัตุพร บุญระดม76 45 2 123 123 8539100229100003123392924152542211124
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ45 25 2 72 72 4725523227000017033214423111172
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก27 57 16 3 103 103 46577243920000297221122312474103
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 152 80 4 2 138 138 894985142110100601371241013138
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์63 79 6 1 149 149 9950603408000015123652081182021212326
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ75 53 3 1 132 132 8547640244000082127831715922111418
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 167 43 5 1 116 116 74478911232010015120601462641211141192
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์59 53 1 113 113 9122561822125006101581410734221219516
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายชำนาญ รามแก้ว18 35 16 2 71 71 3536361142601004705094221171
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์67 70 7 1 145 145 10640109161110100113614311362
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล42 74 2 118 118 82418772430000011672103256219813
38ประถมศึกษาจันทบุรี 142 35 4 2 83 83 582565317600002815014792781
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์40 60 6 106 106 6442780177000012102542097231149411
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม15 57 9 1 82 82 41415512230100674741421791
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ47 58 6 1 112 112 704254021900003310140173871214112
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวันชัย บุญทอง2 54 23 2 81 81 20613963831100879431010102221181
43ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง39 66 2 1 108 108 704061103451100710466157672121016
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต20 75 16 4 115 115 585789524101003113921139115
45ประถมศึกษาระยอง 2นายประจิม มงคลสุข28 54 4 1 87 87 5631711141000008134822155187
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก13 34 21 4 72 72 185447115191000163616131711
47มัธยมศึกษา 3นายสุรชาติ เครือศรี2 15 11 19 47 47 443215189011034741311147
48มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ6 34 13 11 64 64 1054342215000001612457633331311613
49มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร2 12 8 21 43 43 43261215600000433921143
50มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร6 16 12 20 54 54 124232101390000347329612154
51มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี3 20 10 11 44 44 63833127100002433233411431
52มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว1 21 22 11 55 55 253521000005848531155
53มัธยมศึกษา 9 นายบำรุง เสียงเพราะดี (รองฯ รักษาการ)1 24 16 20 61 61 2593620190000006060161
54มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว7 24 16 13 60 60 951361715201001459494322581
55มัธยมศึกษา 17นายสมศักดิ์ ทองเนียม7 15 11 6 39 39 112825133100000343839
56มัธยมศึกษา 18นายสุรชาติ มานิตย์1 12 14 23 50 50 14935129300002465050
57มัธยมศึกษา 1นายนิพนธ์ ก้องเวหา 14 16 37 67 67 67306181800005666766
58มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 2 6 44 52 52 151920151000102484222211150
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายนพพร มากคงแก้ว1 24 5 2 32 32 52718014130000132531581302
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์42 70 6 3 121 121 705110021770000912051241315311211112114
รวม 2,458 2,815 457 303 6,033 6,028 3434 2652 3604 379 1573 422 5 30 2 0 592 0 3303 909 584 512 153 86 50 43 27 28 32 19 136 5826 182
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน