แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี 19 14 4 37 37 372019170000536271131111137
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ14 36 12 1 63 63 20432502122010005851211111163
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช30 51 20 2 103 103 27763932426020023979031431994
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี12 43 7 5 67 67 283932113140100454255146411606
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ82 87 9 3 181 181 104771207499010041724636202083212121801
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์82 74 5 161 161 10457925481100001015538452922951111121161
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี94 47 2 2 145 145 100456744012000040125295548411716
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย105 69 1 1 176 176 12948932766000091737331151941121132181678
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล101 58 1 2 162 162 10260991481400001315363412919411557
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ70 66 3 139 139 9742551558901004133651223263231136
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง72 45 4 1 122 122 992348353150000111199626122
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง64 69 6 139 139 9445412935010071395817223831139
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง62 38 2 1 103 103 841972621100000967717621103
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี63 74 2 1 140 139 95448817245020013137413124304411362
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-46 52 3 101 101 6833615317010010101835661101
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล21 51 8 1 81 81 483360612000001278112512161021111792
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี37 51 4 92 92 5735584283020059236109143545311192
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย42 69 6 3 120 120 7051880226000081185134879111110912
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี103 67 5 2 177 177 11661893337800002117381362213833211316412
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-67 76 5 148 148 10741108037601002147494018155724511461
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี78 58 2 138 138 8157763307000015127702016722212134
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวิเชียร อินทรศักดิ์70 59 5 134 134 75598613160000912755291812113332134
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน73 50 3 1 127 127 8839812406010011226327125421321111410
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ57 57 6 1 121 118 7840895182000021087028631111101
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)40 46 3 89 89 6425383260000026884189
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี67 24 2 93 93 73206301240100683453592193
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์77 44 2 123 123 844099229100003122382924153542211124
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ42 28 2 72 72 4725523217000017033214423111172
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก24 59 16 4 103 103 46577243920000297221123412472103
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย51 82 3 2 138 138 904885042100100611371241013138
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์63 79 6 1 149 149 9950593408000015122652081182021212326
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ76 52 3 1 132 132 8646620244000087128831715922111319
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า71 43 4 1 119 119 73488811232010015120601462641211141192
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์62 50 1 113 113 912257182112300610058141273421219219
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ18 36 15 2 71 71 353634115260100570509422171
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์70 68 7 1 146 145 10540108151010100113514311362
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล45 74 2 121 121 82418772430000011672103256219714
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม42 35 4 2 83 83 582566316600002815014792781
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์36 64 6 106 106 6442760167000013102541997231329213
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม16 56 9 1 82 82 4141561203010067375142791
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ48 57 6 1 112 112 70425302081000351004218387122112
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ2 54 24 1 81 81 20613963831100879431010102221181
43ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง50 55 4 1 110 110 704061113361100710367157672111016
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต19 79 13 4 115 115 585788524101003112921139115
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง28 54 4 1 87 87 5631711141000008134822155187
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก13 34 21 4 72 72 175545115201000162616131711
47มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช2 15 11 19 47 47 443215189011034741311147
48มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ6 34 13 11 64 64 105434221500000161245763333132613
49มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร1 13 8 21 43 43 43261215600000433921143
50มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร6 16 12 20 54 54 124232111290000347329612154
51มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี3 20 10 11 44 44 63833127100002433233411431
52มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว1 23 20 11 55 55 253521000005848531155
53มัธยมศึกษา 9นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน1 24 16 20 61 61 2593620190000006060161
54มัธยมศึกษา 10นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน7 24 16 13 60 60 951361715201001459494322581
55มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์7 14 12 6 39 39 112825133100000343839
56มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม1 12 14 23 50 50 14935129300002465050
57มัธยมศึกษา 1นายกิตติ บุญเชิด 14 16 37 67 67 67306181800005666766
58มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 2 7 43 52 52 151920151000102484222211150
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู1 24 5 2 32 32 42819013130000132531581302
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์43 69 6 3 121 121 69529821970000911851241315311211211114
รวม 2,484 2,843 454 302 6,083 6,078 3431 2654 3585 375 1564 420 6 28 2 0 607 0 3304 910 588 513 152 86 49 43 28 31 35 16 121 5815 193
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/04/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน