แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี 19 14 4 37 37 3719191400005363222137
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ14 36 12 1 63 63 204323015180100252472263
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช30 51 20 2 103 103 27763832126020024979331411003
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี12 43 7 5 67 61 2338271121300007522271343115010
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ82 87 9 3 181 57 37204101430000455151811211111525
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์82 74 5 161 152 1005285542100000131463746321492211211633
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี93 50 2 145 145 1004564440100000541252854483211221
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย107 68 1 1 177 98 7622441463000069550287232879
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล98 61 1 2 162 149 985190047140000111436238211341311632
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ70 66 3 139 139 96435116576000031297091171119011
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง72 45 4 1 122 122 1002263233150000121199725122
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง64 69 6 139 139 85544817840100131334619222112211310528
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง62 38 2 1 103 103 8320726232000009877186101
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี64 74 2 1 141 139 9247841320503001913550313010112119938
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-46 52 3 101 50 302023319200004472012631143910
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน)22 50 8 1 81 81 532851613000006731243972116612
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 437 51 4 92 91 484349523411009883810985142156130
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย43 69 6 3 121 65 29364701010000662251682615311
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี103 67 5 2 177 83 533029112140000267934201533216219
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-68 76 4 148 123 86378102740100181225034256211110317
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี78 58 2 138 65 422335212500006593212101612
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี72 59 5 136 127 7156791315000081215732193212211214
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน72 50 3 1 126 76 5224450265000017234207531116113
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก57 57 6 1 121 108 713781517200002996328521111001
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)40 46 3 89 89 6425353260000036782764
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี68 24 2 94 53 37163901110000251201992484
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์77 44 2 123 109 703987224000001210635302863111119712
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ43 27 2 72 72 47255332070000170342091211111666
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก24 59 16 4 103 103 4360705383000011963216931972
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์51 82 3 2 138 138 8850740421801005413512112017
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน63 79 6 1 149 149 98516664340100341477610301410048
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ76 52 3 1 132 132 864659021301009912984161872210329
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า71 43 4 1 119 121 7051728181010054120672517821129
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์62 50 1 113 113 912254182022400910060171052213118427
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ18 36 15 2 71 71 34373421525010056951941216010
36ประถมศึกษาสระแก้ว 170 68 7 1 146 145 10837109141010100113514311361
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล45 74 2 121 123 81428762830100011781652228723
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม43 34 4 2 83 36 2313140400000283517132111342
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์37 63 6 106 105 62437301660000131015720124211118915
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม16 56 9 1 82 77 4235432215110010636412174
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ48 57 6 1 112 107 66414601871000549760161241121149016
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ2 54 24 1 81 68 1652326292000076438116411111624
43ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง50 55 4 1 110 110 67435883351100101017116545139313
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต19 79 13 4 115 115 5956816202110091099013241110310
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง28 54 4 1 87 84 53315211010200297936722101126816
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก13 34 21 4 72 72 175544115201000161616311595
47มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช2 15 11 19 47 46 34321418801102464646
48มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ8 27 18 11 64 64 115335221400000161288113231211603
49มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร2 11 9 21 43 42 422310135000024141142
50มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร5 16 12 21 54 50 9413176700006433092111472
51มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี3 19 11 11 44 43 63731127100002413234211421
52มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว1 23 20 11 55 55 2530000000065455353
53มัธยมศึกษา 9นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน1 24 16 20 61 61 358352118000000596161
54มัธยมศึกษา 10นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน7 24 16 13 60 55 946331615201001155444322494
55มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์7 16 10 6 39 39 112825133100000343839
56มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม1 12 14 23 50 50 14935129300002465050
57มัธยมศึกษา 1ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ 14 16 37 67 67 67306181800005666766
58มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 2 7 43 52 20 11947740010119121221119
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู1 24 5 2 32 32 428200121200001322053211302
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์43 69 6 3 121 53 3023421630000452201464121476
รวม 2,493 2,836 456 303 6,088 5,245 2884 2361 2916 308 1284 355 8 27 2 0 807 0 2984 847 623 237 89 27 26 25 14 6 4 7 40 4477 610
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน