ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคกลาง
ช่วงเวลา   ช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี37 6 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ63 13 33 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช103 9 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี67 5 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ181 6 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์161 6 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี145 9 123 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย176 10 224 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล162 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ139 16 235 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง122 12 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง139 17 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง103 10 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี140 16 11417 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-101 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล81 16 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี92 13 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย120 25 22217 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี177 5 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาราชบุรี 2-148 13 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี138 3 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวิเชียร อินทรศักดิ์134 16 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน127 21 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ121 34 121116 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)89 6 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี93 22 325 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์123 8 224 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ72 10 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก103 28 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์138 6 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์149 10 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ132 12 123 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า119 5 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์113 11 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ71 20 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์146 4 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล121 11 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม83 6 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์106 14 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม82 7 213 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ112 7 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ81 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง110 4 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต115 6 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง87 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก72 7 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช47 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ64 4 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร43 9 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร54 18 11114 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี44 9 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว55 6 123 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 9นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน61 1 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 10นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน60 4 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์39 4 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม50 6 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 1นายกิตติ บุญเชิด67 10 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์52 7 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู32 7 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์121 3 112 คลิกดูรายโรง
รวม 6083 574 0 0 13 12 24 10 11 11 9 2 12 6 0 1 111 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/03/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน