ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคกลาง
ช่วงเวลา   ช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี37 6 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ63 14 33 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช103 9 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี67 5 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ181 6 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์161 8 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี145 17 123 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย176 10 224 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล162 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ138 28 246 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง122 25 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง139 23 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง103 13 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี140 17 11417 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-101 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล81 16 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี92 15 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย120 40 22217 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี177 5 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาราชบุรี 2-148 17 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี138 3 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวิเชียร อินทรศักดิ์134 27 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน127 23 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ121 41 121116 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง89 6 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี93 22 325 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์123 8 224 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ72 15 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก103 33 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย138 6 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์149 12 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ132 14 123 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า119 7 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์113 15 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ71 28 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์146 5 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล121 13 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม83 8 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์106 14 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม82 11 213 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ112 9 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ81 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง110 8 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต115 6 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง87 7 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก72 8 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช47 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ64 4 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร42 9 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร54 27 11114 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี44 9 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว55 6 123 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 9นายนิพนธ์ ก้องเวหา61 24 11237 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 10นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน60 4 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์39 18 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม50 11 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 1นายกิตติ บุญเชิด67 17 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์52 10 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัด คงหนู32 10 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์121 3 112 คลิกดูรายโรง
รวม 6081 776 0 0 14 13 25 11 11 11 9 2 15 9 0 1 121 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/05/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน