ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคกลาง
ช่วงเวลา   ช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ37 13 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ63 44 131319 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช103 15 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี67 5 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ180 26 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์161 60 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี145 46 12115 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย174 18 224 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล157 40 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ139 64 246 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง125 34 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง136 38 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง99 38 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี139 66 11124110 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง101 71 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล81 12 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี92 44 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย120 87 32218 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี177 19 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาราชบุรี 2-147 79 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี135 27 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์134 60 3126 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน126 53 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ119 108 322321114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม89 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี93 35 325 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์123 8 224 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ72 16 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก103 57 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย138 32 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์149 43 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ132 25 123 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า119 25 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์113 65 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ71 39 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์145 6 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล121 41 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม83 16 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์106 28 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม82 52 12412111 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ112 38 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 3นายบุญเพชร วันนา (รองฯ รก.)81 11 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง110 22 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต115 8 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง86 17 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก72 17 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช47 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ64 62 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร43 19 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร54 39 1113 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี44 25 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว55 8 123 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 9นายนิพนธ์ ก้องเวหา61 50 11237 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 10นายนิกูล ประทีปพิชัย60 19 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์39 34 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม50 18 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 1นายกิตติ บุญเชิด67 39 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์52 20 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัด คงหนู32 16 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์121 7 112 คลิกดูรายโรง
รวม 6061 2037 3 2 18 13 34 15 13 12 11 3 17 9 0 1 151 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/03/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน