ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.นครปฐม เขต 2
ที่
โรงเรียน จำนวน ขนาดโรงเรียน 1.ไปตรวจเยี่ยมเมื่อวัน/เดือน/ปี 2.ภาคเวลา 3.บุคลากรที่ได้พบ 4.สิ่งที่ได้รับรายงานจากโรงเรียน จำแนกเป็นจุดแข็งและหรือความสำเร็จ-จุดอ่อนและหรือปัญหาอุปสรรคฯ 5.ข้อเสนอของโรงเรียน จำแนกเป็นสิ่งที่ขอรับการสนับสนุน-เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน-สิ่งที่เขตสนับสนุนได้ 6.สิ่งที่ ผอ.เขตฯได้ไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ด้านและนโยบายงาน 4 ด้าน-และนโยบาย-และอื่นๆ 7.เยี่ยมห้องเรียน 8.ห้องที่ ผอ.เขตฯไปตรวจเยี่ยม 9.ข้อคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แล้วห้องเรียน-หรืออื่นๆ 10.ภาพการไปเยี่ยมชม
นักเรียน(คน) ครู/พนง.(คน) เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ เช้า บ่าย ผู้บริหาร/รองฯ ครู(รวม พนง.ราชการ/อัตราจ้าง) ไป ไม่ไป ปฐมวัย/ประถมฯ/ห้องอื่นๆ มัธยมฯ/ห้องอื่นๆ ปฐมวัย/-/มัธยมฯ/ห้องอื่นๆ
1บ้านห้วยพลู716
2วัดบางพระ28814 17 พ.ค. 2561118จุดแข็ง - ครูครบชั้น ตรงตามวิชาเอก - มีสื่ออุปกรณ์การเรียนครบทุกวิชา จุดอ่อน - สิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนไม่เหมาะสม - มีเด็กพิเศษเรียนร่วมหลายคน - กำลังพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้าน o-net ให้สูงขึ้น5.1 สิ่งที่รร.ขอรับ - ครูผู้สอนดนตรีและศิลปะ 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. - งบสำหรับเด็ก LD ให้มากขึ้น เพื่่อใช้ในการจ้างบุคลากรมาช่วยดูแล - งบฝึกงานอาชีพนักเรียน 5.3 สิ่งที่เขตให้การสนับสนุน - จัดอบรมพัฒนาครูในด้านเทคนิคการสอน1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องอื่นๆ รร.มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความกระตือรือร้น อ่านออกเขียนได้
3บ้านคลองบางกระจัน441 26 มิ.ย. 256113จุดแข็ง - โรงเรียนสถานศึกษาสีขาวระดับเงิน - จัดสอนดนตรีไทยอังกะลุง ในชั่วโมงซ่อมเสริม จุดอ่อน -ขาดบุคลากรประจำที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่สามารถดูแลระบบได้ โรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอ ครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงวิชาเอก โรงเรียนขาดสื่อและอุปกรณ์คอมฯ ที่ทันสมัย นักเรียนมีผลสีมฤทธิ์ต่ำ แก้ปัญหาโดยการสอนซ่อมเสริม เช่น เขียนประโยค เขียนย่อความ ใช้แบบฝึก ใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน5.1 - 5.2 ให้เวลาดำเนินการน้อยทำให้ส่งของรับของไม่ทัน /นโยบาย สพฐ.เน้นเพิ่มผลสัมฤทธิ์ แต่มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีบทบาททำให้การเรียนการสอนน้อยลงต้องมาจัดิจกรรมต่าง ๆ/ นโยบายต่าง ๆ ควรลด ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ควรหันมาฝึกเด็กอ่านออกเขียนได้จะดีกว่า1.ติดตามอาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.ความปลอดภัย 4.อินเตอร์เน็ต 5.เรื่องทั่วไป1.รร.จัดซื้ออาหารสด 2.นักการภารโรงเป็นผู้ทำหน้าที่ปรุงอาหาร 3.รายการอาหารสอบถามความต้องการของนักเรียนและใช้ Program School Lunch 4.อาคารโรงครัว และสถานที่รับประทานอาหาร ภาชนะใส่อาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ 5.ได้รับการสนับสนุนข้าวสาร ไข่และอาหารอื่นจากผู้มีจิตศรัทธาบ้าง จากวัดบ้าง 6.การดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ
4วัดสำโรง816 12 มิ.ย. 256117จุดแข็ง - ปีการศึกษาที่ผ่านมา ครูทำอาหารกลางวันเอง ปีการศึกษา 2561 จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยอยู่ในความดูแลของครูที่เป็นเจ้าหน้าที่ การจัดทำถือว่าอยู่ระดับ ดี จุดอ่อน - โรงเรียนขาดผู้บริหารสถานศึกษา5.1 ต้องการครูครบชั้นเรียน 5.2 - 5.3 -1.ติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวัน 2.การอ่านออกเขียนได้ 3.ความปลอดภัยในสถานศึกษา 4.เครือข่ายอินเตอร์เน็ตปีการศึกษาที่ผ่านมา ครูทำอาหารกลางวันเอง ปีการศึกษา 2561 จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยอยู่ในความดูแลของครูที่เป็นเจ้าหน้าที่ การจัดทำถือว่าอยู่ระดับ ดี
5วัดลานตากฟ้า26412
6วัดกลาง1247 26 ก.พ. 256119จุดแข็ง -ระดับปฐมวัย จัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนได้ดีมาก เด็กมีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก จุดอ่อน -ไม่มี-1.เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 2.ติดตามอ่านออกเขียนได้ 3.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 4.ความปลอดภัยในโรงเรียน 5.เรื่องทั่วไปเน้นการอ่าน-เขียน แจกลูกสะกดคำ
7วัดงิ้วราย19811 1 ม.ค. 2561110จุดแข็ง-ครูและบุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละ -ชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วม -คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง -สภานักเรียนมีความเข้มแข็ง -นักเรียนได้รับรางวัล จากการประกวดความสามารถตามที่เขตพื้นที่จัด มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนต่าง ๆ จัดอย่างต่อเนื่อง จุดอ่อน - โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงครูจากการย้ายสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดครูวิชาเอกเดิมให้ แต่ระยะเวลาในการบรรจุต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่ง เมื่อได้ครูใหม่มาจึงต้องเริ่มเรียนรู้งานโรงเรียนได้จัดครูพี่เลี้ยง และการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและแนะนำการสอนการเสริมความรู้การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ - โรงเรียนยังไม่มีการคัดกรองเด็กพิเศษเป็นรูปธรรม5.1 -สื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี -การบรรจุครู เมื่อมีครูเกษียณ (กรณีนักเรียนต่ำกว่า 250คน) เนื่องจากปีการศึกษา 2562 จะมีครูเกษียณ 2 ท่าน เดือนตุลาคม 2562 5.2 -สนับสนุนสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี โดยขอให้กระบวนการจัดหาโดยเขตพื้นที่ -การคืนตำแหน่งครูเกษียณ โดยบรรจุหรือรับย้ายให้นับเปิดภาค 5.3 -สพป.นครปฐม เขต 2 สนับสนุนสื่อ DLIT ให้โรงเรียน 1 ชุด ซึ่งโรงเรียนำมาใช้จัดการเรียนรู้ -จัดทำแผนอัตรากำลัง-อ่านออกเขียนได้ -ความปลอดภัย -เครือข่ายอินเตอร์เน็ต -เรื่องทั่วไปสภาพแวดล้อมสวยงาม นักเรียนกระตือรือร้น กล้าแสดงออก
8วัดพุทธธรรมรังษี1399 13 มิ.ย. 256117จุดแข็ง โรงเรียนมีครูครบชั้น และได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี จุดอ่อน นักเรียนส่วนหนึ่งเป็นต่างด้าว และแรงงานไทยที่อพยพย้ายถ่ินบ่อย ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ได้ รร.แก้ปัญหา ด้วยการให้ครูช่วยสอนซ่อมเสริมให้ฟรีหลังเลิกเรียน-ไม่มี1.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไป
9วัดกกตาล1959 12 มี.ค. 2561112จุดแข็ง - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากปีก่อน นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี โรงเรียนได้จัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการพัฒนาด้านวิชาการ ด่านบุคคล ด้านการเงินและด้านบริหารทั่วไป ดำเนินการตามแผนงานโครงการ มีการประเมินผลรายงานผลโครงการเมื่อสิ้นปี เพื่อนำผลมาพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป จุดอ่อน - การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน นักเรียนบางคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ วิธีแก้ไขปัญหาของโรงเรียน คือ การคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล เน้นการอ่านโดยการแจกลูกสะกดคำในทุกระดับชั้น ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้ ส่วนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ให้สอนซ่อมเสริมในชั้นต่อไป5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -การจัดสรรอัตรากำลังครูแทนตำแหน่งที่เกษียณหรือลาออกโดยเร็ว 5.2 สิ่งที่เสนอแนะ -สพฐ.ควรจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วมให้กับรร. ถึงแม้มีนักเรียนไม่ถึง 10 คน และครูธุรการให้ประจำโรงเรียนละ 1 คน เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่ฯ - จัดสรรครูให้แทนครูเกษียณอายุราชการ1.ติดตามอ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัยในรร. 3.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 4.เรื่องทั่วไป 5.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพระยะ 5 ปีการสอนแบบเน้นลูกสะกดคำ
10วัดกลางครูเวียง1667
11วัดสัมปทวน985 12 มิ.ย. 256115จุดแข็ง คะแนน O-net วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงสุดกว่าระดับประเทศ จุดอ่อน อัตรากำลังครูยังไม่ครบทุกชั้นเรียน ยังขาด 2 ระดับชั้น พยายามแก้ปัญหาโดยใช้ครูตู้ DLTV ช่วยในการจัดการเรียนการสอน5.1 บุคลากรมาช่วยจัดการเรียนการสอนให้ครบชั้นเรียน 5.2 ไม่มี 5.3 ไม่มี1.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์ 4.ความปลอดภัยในสถานศึกษา 5.เรื่องทัวไป-รร.จัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันได้เรียบร้อยดี ไม่พบปัญหาในการดำเนินงาน -การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แนะนำให้ครูเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน อาจใช้วิธีแจกลูกสะกดคำ โดยให้เพื่อนช่วยเพื่อนและคุณครูติดตามอย่างใกล้ชิด
12วัดศีรษะทอง33716 18 มิ.ย. 25611156.1 อ่านออกเขียนได้ 6.2 ความปลอดภัย 6.3 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 6.4 โครงการอาหารกลางวัน1.โรงเรียนจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น ปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงปลา เป็นต้น ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สดใหม่ สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ และกินอื่มทุกคนทุกวัน สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้ 2.การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ทุกคน โดยคุณครูเอาใจใส่ติดตามเด็กอย่างใกล้ชิด
13วัดเสถียรรัตนาราม533 12 มิ.ย. 256124จุดแข็ง โรงเรียนมีการจ้างแม่ครัวทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคน นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างมีคุณภาพ จุดอ่อน งบประมาณมีจำกัด ซึ่งใช้เงินบริจาคช่วยในการดำเนินงานอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคน5.1 งบประมาณเพิ่มขึ้น 5.2 สพฐ.โอนเงินให้โรงเรียนโดยตรง 5.3จัดงบประมาณเพิ่มเติม1.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไปรงเรียนมีการจ้างแม่ครัวทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคน นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างมีคุณภาพ
14วัดกลางบางแก้ว83128 22 พ.ค. 2561232จุดแข็ง - มีครูสอนได้ตรงวิชาเอกหรือตรงกับความรู้ความสามารถ ผู้ปกครองไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มขึ้น ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนรวม 840 คน อาคารสถานที่เพียงพอกับนักเรียน มีห้องปฏิบัติที่ทันสมัย เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องการงานอาชีพ ศูนย์การเรียนอาเซียน นักเรียนอ่านออกเขียนได้ นักเรียนมีคุณภาพ O-net ป.6 ปี 2560 มีนักเรียนสอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิต วัด ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความร่วมมือ สนับสนุนโรงเรียนอย่างดี 4.2 ขาดครู จำนวน 3 อัตรา และไม่มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้โต๊ะ-เก้าอี้ ห้องเรียนไม่เพียงพอ โรงเรียนมีทางเข้าออกหลายทาง และปิดไม่ได้ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5.1 -บรรจุ/ย้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียน มาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนและครู -ขอรับการสนับสนุน งบประมาณก่อสร้างอาคารอนุบาล -ขอรับการสนับสนุน โต๊ะ-เก้าอี้ ห้องวิทยาศาสตร์ 5.2 -ลดกิจกรรมนโยบาย จากส่วนกลางให้ครูจัดกิจกรรมการสอนอย่างเต็มที่ -ควรเปลี่ยนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ั้นพื้นฐานใหม่ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของของบริบทสังคม - เศรษฐกิจ 5.3 -พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังให้โรงเรียนตามกรอบอัตรากำลัง -สนับสนุนงบประมาณ ตามแผนการพัฒนา/แผนงบประมาณ1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องอื่น ๆ สอนเน้นแจกลูกสะกดคำ
15วัดตุ๊กตา30617 22 พ.ค. 2561113จุดแข็ง 1.ด้านบุคลากร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในวัยทำงาน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาเอก 2.ชุมชนเข้มแข็ง (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 3.ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยบริหารแบบมีส่วนร่วม มอบงานตรงตามความถนัด จัดสอนตรงตามสาขาวิชาเอก ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการคิด ทำงานเป็นทีม จุดอ่อน 1.ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพรับจ้างในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ต้องเข้าทำงานในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับบุตรหลานจึงไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ฐานะการเงินไม่คล่องตัว ปัญหาการหย่าร้าง ภาระความรับผิดชอบ การดูแลเด็กอยู่กับตายาย ทำให้ติดตามดูแลพฤติกรรมและมีมุมมองต่างวัยไม่เข้าใจเด็ก เมื่อได้รับข้อมูลจากครู แต่ขาดการติดตามจากผู้ปกครอง ขาดความต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขได้ไม่สำเร็จ วิธีแก้ไข - โรงเรียนมอบครูประจำชั้นตั้งแต่เปิดภาคเรียนในการบันทึกประวัติ ข้อมูลนักเรียนเพื่อรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและรู้จักผู้ปกครอง มีเบอร์โทรติดต่อที่เป็นปัจจุบัน ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% ครูนำข้อมูลที่ได้จากข้อเท็จจริงมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โรงเรียนพิจารณามอบทุนหรือสิ่งจำเป็นตามความขาดแคลนต่อไป 2.เด็กพิการเรียนร่วม มีจำนวนมาก 70 กว่าคน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 คน ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึงและเข้าไม่ถึงความต้องการของเด็กแต่ละคน ผู้ปกครองบางคนไม่เข้าใจพื้นฐานของบุตรหลาน วิธีแก้ไข - ครูประจำชั้นพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพยายามทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในช่วงเวลาเชิญประชุมผู้ปกครอง และช่วงเวลา รับ-ส่งนักเรียน จุดอ่อน - 5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน - อัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการ 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. -อัตรากำลังที่เลี้ยงเด็กพิการ 5.3 อัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการ แต่จำนวนไม่เพียงพอกับเด็กพิการเรียนรวม1.การอ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไป
16วัดประชานาถ21013 7 ก.พ. 2561181.อ่านออกเขียนได้ 2.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.ความปลอดภัยในสถานศึกษา 4.เรื่องทั่วไป
17วัดไทยาวาส1117 16 พ.ค. 256118จุดแข็ง -ผู้ปกครอง ชุมชน อปท. วัด เห็นความสำคัญของการศึกษาและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้าเรียน มีการคมนาคมสะดวก ทำให้นักเรียนมาโรงเรียนสม่ำเสมอ จุดอ่อน - การนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่มากพอ และผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งไม่มีความมั่นคงในอาชีพ ครอบครัวมีปัญหาหย่าร้างแตกแยก เด็กขาดความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่บุตรหลานไม่มากเท่าที่ควรหรือเกิินความพอดี5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -โรงเรียนต้องการครูผู้สอนให้ครบชั้น(เพิ่มอีก 2 คน) -โรงเรียนต้องการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำโรงเรียนตลอดเวลาจำนวน 1 คน 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. -เพิ่มเงินอุดหนุนทุกรายการ 50% 5.3ส่ิงที่เขตพื้นที่ได้สนับสนุน -ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการ จำนวน 1 คน 1.อ่านออกเขียนได้ 2.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องอื่น ๆสภาพห้องเรียนยังไม่พร้อมจัดการเรียนการสอน สั่งการให้แก้ไขพร้อมรายงานสำนักงานเขตฯ พร้อมภาพถ่าย
18วัดท่าตำหนัก43717 12 มิ.ย. 2561121จุดแข็ง 1.วางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน (งาน/โครงงาน) 2.บริหารจัดการงานวิชาการของสถานศกึษา เพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียน สู่ประชาคมอาเซียน 3.มอบหมายงาน การกำกับติดตามงานและสงเสริมการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน 4.นำกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 5.ระดมทรัพยากร และการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ จากทุกคนส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพ 6.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา จุดอ่อน ด้านบุคลากร มีจำนวนไม่เพียงพอ รอการจัดสรรอัตรากำลังตามเกณฑ์แก้ปัญหา โดยการจ้างบุคลากรด้วยเงินนอกงบประมาณ5.1 การขอรับการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5.2 การของบประมาณ ปี 2562 ตามที่ สพป.นฐ.2 เสนอไปยัง สพฐ. 5.3 การได้รับจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูตามที่ได้เสนอในข้อ 5.11.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไป
19วัดไทร39619 23 พ.ค. 25611255.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -รอง ผอ.รร. -ครูตามเกณฑ์การขาดแคลน 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. -การจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอและก่อนเวลาอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติ1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไปสอนแบบแจกลูกสะกดคำ
20คลองทางหลวง17410 1 ม.ค. 256127จุดแข็ง - โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัท ห้างร้านให้การสนับสนุน ทรัพยากรในการจัดการศึกษา ตัวอย่างเช่น สนับสนุนสร้างโดมอเนกประสงค์ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ จุดอ่อน - ข้าราชการครูมีจำนวนไม่ครบชั้น มีห้องเรียน 8 ห้องเรียน ข้าราชการครูมี 5 คน พนักงานราชการ 1 คน ทำให้การจัดการเรียนการสอนยุ่งยาก โดยทาง รร.พยายามดำเนินการแก้ไข ดังนี้ 1.รวมชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 2.ใช้ DLTY ในบางกลุ่มสาระ 3.ขอรับการสนับสนุนเงินจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วยจ้างครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -ขอรับการสนับสนุนบุคลากรครูในอัตราที่ยังว่างอยู่ โดยขอให้บรรจุหรือรับย้ายโดยด่วน เนื่องจากปัจจุบันมีข้าราชการครู 5 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูไม่ีครบชั้นเรียน 5.2 ส่ิงที่เสนอแนะให้ สพฐ. (1) สนับสนุนทดแทนข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการโดยเร็ว (2) อนุมัติเงินค่าหนังสือเรียนให้ทันต่อการเปิดภาคเรียน 1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทัั่วไปสอนแบบแจกลูกสะกดคำ
21วัดสว่างอารมณ์16011 9 มี.ค. 2561151.อ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3.ความปลอดภัยในรร. 4.เรื่องทั่วไป เน้นการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ
22วัดโคกพระเจดีย์29215 13 ก.พ. 2561113จุดแข็ง -ชุมชนมีส่วนร่วม จุดอ่อน -ขาดแคลนบุคลากร (เกษียณแล้วไม่คืนอัตราให้)5.1 ต้องการครูเพิ่ม 5.2 ต้องการครูเพิ่ม 5.3 เกลี่ยอัตราครูจ้างสอนคณิตศาสตร์ให้ จำนวน 1 อัตรา6.1 เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 6.2 ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ 6.3 ติดตามอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 6.4 เรื่องทั่วไป โรงเรียนสอนโดยเน้นการอ่านเขียน แจกลูกสะกดคำ
23วัดบ่อตะกั่ว1338 13 ก.พ. 2561113จุดแข็ง -ครูมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ สามารถบริหารจัดการได้โดยไม่มีผู้บริหารโรงเรียน5.1 สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน -อยากได้รับการบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน -อยากได้คอมพิวเตอร์ 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน และ - ควรจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน6.1 เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 6.2 ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ 6.3 ติดตามอินเตอร์ความเร็วสูง 6.4 เรื่องทั่วไปโรงเรียนสอนโดยเน้นการอ่านเขียน แจกลูกสะกดคำ
24วัดน้อย12410
25วัดห้วยตะโก1389 13 ก.พ. 256118จุดแข็ง 4.1จัดหาครูได้ครบชั้นจากการหางบประมาณในการจัดจ้างครูเอง 4.2นักเรียนกล้าโต้ตอบ กล้าแสดงออก 4.3ใช้อินเตอร์เน็ต 2 เครือข่าย 3BB และ TOT ในการจัดการเรียนการสอน จุดอ่อน 4.1 ขาดผู้บริหารโรงเรียน แต่รักษาการณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารได้ค่อนข้างดี5.1 ต้องการได้ครูเพิ่ม 5.2 ต้องการได้ครูเพิ่ม 5.3 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครู 1 ตำแหน่ง6.1 เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 6.2 ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ 6.3 ติดตามอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 6.4 เรื่องทั่วไปนักเรียนกล้าแสดงออก กล้าซักถาม กล้าโต้ตอบ
26วัดละมุด1349 15 พ.ค. 2561112จุดแข็ง- โรงเรียนวัดละมุดอยู่ในกลุ่มผดุงคุณภาพ ในระดับที่มีการสอบวัดประเมินผลระดับชาติ โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจาก (Stakeholder) มากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และดำเนินการตามแผน โดยใช้วงจร Deming Cycle ในการควบคุมคุณภาพ จุดอ่อน - นักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการด้านการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา นักเรียนบางคนยังมีปัญหา ด้านการอ่าน การเขียน การแก้ปัญหา โดยครูประจำชั้นศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Casestudy) โรงเรียนวัดละมุดมีนักเรียนไม่มากนัก ครูจึงใช้การสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล ทั้งในเวลาเรียนและหลังเลิกเรียน5.1 สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน -การจัดครูผู้สอนให้ตรงตามความต้องการที่โรงเรียนร้องขอ ซึ่งส่งผลต่อระดับคุณภาพการศึกษา 5.2 สิ่งที่ สพฐ.สนับสนุน -งานธุรการ การเงิน พัสดุ ควรจัดสรรตำแหน่งเฉพาะให้ครูได้สอน ปลูกฝังสร้างอนาคตชาติ 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่สนับสนุน -งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง -การนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา - การอบรม พัฒนา ตามมาตรฐานวิชาชีพ -การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน -การอ่านออกเขียนได้ -ความปลอดภัยในสถานศึกษา -เรื่องทั่วไป โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ครูและนักเรียน พร้อมจัดการเรียนการสอน
27บ้านลานแหลม1267 12 มิ.ย. 2561171.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไป-รร.จัดการเรียนการสอนและอาหารกลางวันได้เป็นอย่างดี
28วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)23211 17 พ.ค. 256117จุดแข็ง - โรงเรียนดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยระบบวงจรเดมมิง (Deming Cucle) PDCA จุดอ่อน - ทุกครั้งที่ฝนตกหนัก สนามและบริเวณโรงเรียนจะประสบปัญหาน้ำท่วมขับรอการระบาย แก้ปัญหาโดยการใช้เครื่องวัดน้ำออกทางด้านข้างโรงเรียน5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -งบประมาณในการสร้างทางระบายน้ำรอบบริเวณโรงเรียน -ขอครูภาษาไทย 5.2 สิ่งที่เสนอแนะ สพฐ. -DLTV ทุกชั้นเรียน 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่สนับสนุน -DLTV -งบประมาณในการสร้างทางระบายน้ำรอบบริเวณโรงเรียน -ขอครูภาษาไทาย1.อ่านออกเขียนได้ 2.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องอื่น ๆรร.มีความพร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอน นักเรียนกล้าแสดงออก
29บ้านห้วยกรด1117 12 มิ.ย. 2561161.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์ 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไปรร.จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี
30วัดโคกเขมา18310
31วัดทุ่งน้อย895 17 พ.ค. 256116จุดแข็ง 1.ครูมีจำนวนน้อยแต่มีความตั้งใจและกระตือรือร้น รวมทั้งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2. โรงเรียนบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งบ้าน วัด โรงเรียนและมีชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา และมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้มแข็ง 3. โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรทางการศึกษาได้จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จุดอ่อน -ขาดแคลนบุคลากร ครูสอนไม่ครบชั้น และไม่ตรงกับสาขาวิชา แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรโดยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา และครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอกและความถนัด แก้ไขโดยการสนับสนุนให้ครูไปอบรมวิธีการสอนและเทคนิคการสอน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีช่วยสอน5.1 สื่อเทคโนโลยี / ส่ื่อการสอน / จัดสรรบุคลากรตำแหน่งนักการภารโรง 5.2 สนับสนุนสือ DLIT /สนับสนุนบุคลากรตำแหน่งนักการภารโรง 5.3 สื่อ DLIT /สื่อเทคโนโลยี และบุคลากรตำแหน่งนักการภารโรง 1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไป รร.มีความพร้อม นักเรียนกล้าแสดงออก
32วัดท้องไทร1499 15 พ.ค. 256119จุดแข็ง - การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน โดยจัดกิจกรรมสอนเสริมทุกสัปดาห์ - การรักษาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล โดยจัดกิจกรรมเสริมโครงการที่ดำเนินการอยู่ให้นักเรียนเกิดทักษะและความชำนาญ สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ เช่น การทำขนมปัง และปลูกผักไฮโดร์ จุดอ่อน -การยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมสอนเสริมทุกสัปดาห์ แต่ผลสัมฤทธิ์ยังเหมือนเดิมกับที่ผ่านมา -ด้านอาคารสถานที่ ซ่อมหลังคาและปรับปรุงสนาม โดยโรงเรียนจัดหาทุนสมทบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามราคากลาง 5.1 สิ่งที่รร.ขอ -การซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน -บ้านพักครู -ปรับปรุงถนน และสนามฟุตบอล -รั่วโรงเรียน -ภารโรง 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. -เปลี่ยนหลังคาอาคารโรงเรียนเป็นเมทัลชีท -จัดสรรบ้านพักครู และปรับปรุงถนน สนามฟุตบอล พร้อมรั้ว -จัดสรรนักการภารโรง 5.3 สิ่งที่เขตสนับสนุนตามข้อเสนอโรงเรียน -จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นที่โรงเรียนขอไปทั้ง 5 รายการ -จัดสรรงบประมาณอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องอื่น ๆ สภาพแวดล้อมโรงเรียนสวยงาม นักเรียนกล้าแสดงออก อ่านออกเขียนได้
33วัดศรีมหาโพธิ45624
34บ้านบางเลน022 6 มี.ค. 2561110จุดแข็ง -อาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครบตามเกณฑ์ จุดอ่อน - มีนักเรียนต่างชาติมาเข้าเรียนจำนวนมาก ทำให้การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนมีภาระงานมากขึ้น5.1 สิ่งที่รร.ขอรัับการสนับสนุน - โรงอาหาร 500 ที่นั่ง /รางระบายน้ำแบบเปิด / ถนนคอนกรีตบนพื้นถนนเดิม 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน - 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่ฯสนับสนุน - ซ่อมแซมฝ้าเพดานของอาคารเรียน / ชุดพัฒนาทักษะการคิดระดับปฐมวัย1.ติดตามอ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์ความเร็วสูง 3.ความปลอดภัยในโรงเรียน 4.เรื่องอืน ๆ รร.มีเด็กต่างด้าวจำนวนมาก ทำให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน นร.อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีจำนวนมาก
35บ้านไผ่คอกวัว344
36บ้านประตูน้ำพระพิมล35314
37วัดลานคา35417 6 มี.ค. 2561116จุดแข็ง - สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตวัดลานคา ซึ่งอยู่ในการดูแลของท่านเจ้าอาวาสวัดลานคา มีคณะกรรมการสถานศึกษาและอบต.ดอนตูม ให้การดูแลส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และวิชาชีพสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาลในระดับที่น่าพอใจ โรงเรียนได้รับการยอมรับและยกย่อง ดังนี้ 1. เป็นสถานศึกษาพอเพียง 2.เป็นโรงเรียนประจำตำบล 3.เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 4.เป็นโรงเรียนดีวิถีพุทธชั้นนำ 5.เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 6.โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จุดอ่อน - โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายหลายด้านมาปฏิบัติในบริบทที่มีความจำกัด ทั้งด้านตัวครู ครูนักเรียน บริบทของโรงเรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและเวลาที่จำกัด วิธีการแก้ปัญหาของโรงเรียน คือ การวางแผนบูรณาการงานทุกอย่างที่เป็นนโยบายลงสู่แผนงานโครงการ กิจกรรมและหลักสูตร เพื่อบริหารจัดการให้สามารถปฏิบัติได้ในเวลาที่จำดั ครูและนักเรียนมีความสุขในการทำงานและการเรียน 5.1 สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน - (1) สื่อการเรียนการสอนในวิชาที่สำคัญ ได้แก่ ครุภัณฑ์ ห้องวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ ฝึกงานอาชีพ 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน - เปิดโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้เรียนฟรี (เช่น Dyned) ทุกคนทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านภาษา ให้นักเรียนเข้าถึงและเข้าใจอย่างแท้จริงในการพูด ฟัง อ่าน เขียน จากเจ้าของภาษา (สู่อาเซียน) 5.3 ส่ิงที่เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนได้ตามข้อเสนอของรร. - (1)งบประมาณในการจัดกิจกรรมตามนโยบายพิเศษ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย (2) งบลงทุนเพื่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบให้สามารถสนองความต้องการและจำเป็น (3) ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ วิทยาการใหม่ ๆ โดยจัดอบรม ประชุม สัมมนา พัฒนาบุคลากร1.ติดตามอ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไป -เน้นการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ นักเรียนส่วนใหญ่อ่านหนังสือคล่อง มีบางคนที่ยังมีปัญหาในการอ่านเขียนหนังสือ โดยฝากให้ครูดูแลอย่างใกล้ชิด
38บ้านไผ่ล้อม502
39วัดไผ่หูช้าง30817 5 มี.ค. 25611174.1จุดแข็ง -โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาจากองค์กรท้องถ่ินและชุมชนด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ทุนการศึกษา กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมต้านยาเสพติด งานสานสัมพันธ์เพื่อการศึกษา งานส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน ด้านกีฬา พัฒนาอาคารสถานที่ อาหารกลางวัน (งบขาดแคลน) 4.2จุดอ่อน - ผลการทดสอบระดับชาติบางสาระมีค่าเฉลี่ยต่ำ ได้แก่ สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิธีการที่พยายามแก้ไขปัญหา - จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เช่น การจัดค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ5.1สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน - งบประมาณในการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ในการจัดวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะในการพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งมีค่อนข้างจำกัด 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. - ขอบุคลากรที่สนับสนุนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการงานจัดการศึกษา เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่ฯสนับสนุน - งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักเรียน1.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 2.ความปลอดภัยในโรงเรียน 3.อ่านออกเขียนได้ 4.เรื่องทั่วไป รร.มีเด็กต่างด้าวจำนวนมาก ฐานะยากจน เด็กขาดเรียนบ่อย ทำให้รร.ประสบปัญหาการอ่านเขียน
40วัดบางไผ่นารถ1479
41วัดผาสุการาม1529
42วัดไผ่สามตำลึง474
43วัดบางหลวง65338
44วัดบางน้อยใน945
45วัดราษฎร์สามัคคี674
46บ้านไผ่หลวง643
47วัดศิลามูล21914
48วัดลำพญา12810
49วัดสุขวัฒนาราม14410
50วัดเวฬุวนาราม1469 12 ก.พ. 256119
51วัดบางภาษี934 12 ก.พ. 256115
52วัดนราภิรมย์58727
53บ้านนราภิรมย์855
54วัดสว่างอารมณ์715 12 ก.พ. 2561
55ไทยรัฐวิทยา 414515 21 พ.ค. 2561113จุดแข็ง - โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาเป็นอย่างดี และได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับนโบายของกระทรวงศึกษาธิการและที่ได้รับมอบหมาย จุดอ่อน - การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. -งบประมาณค่าเสื้อผ้า และหนังสือ ควรจัดสรรให้เร็วขึ้น 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่สนับสนุน -ให้คำแนะนำให้คำปรึกษา จัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ครู1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไป1.รร.จัดสภาพแวดล้อม สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 2.ห้องสมุดบรรยากาศดีน่าใช้ ถ้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมด้วยเป็นประจำจะดีมาก 3.นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้โดยใช้ ICT ได้ในเวลาพัก ทำให้เข้าถึงแหล่งตวามรู้ได้ง่ายขึ้น 4.การอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดี
56วัดบางปลา19814
57วัดเกาะแรต16713 13 มี.ค. 2561110-1.ติดตามอ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไปการสอนโดยเน้นแบบแจกลูกสะกดคำ
58ตลาดเกาะแรต14111 5 มี.ค. 25611134.1 จุดแข็ง - นักเรียนมีสมรรถทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร วิธีดำเนินการ -1.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ คอยดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน 2. ส่งครูเข้าอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน จนบุคลากรได้รับรางวัลระดับประเทศ 4.2 จุดอ่อน - นักเรียนชาวต่างชาติ อ่านไม่คล่องประมาณ ร้อยละ 2 วิธีแก้ไข - มีการสอนซ่อมเสริม สนับสนุนนักเรียนเป็นรูปธรรมในเวลาพักกลางวัน5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 เพราะเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 คน 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน -ขอผนังกั้นน้ำ 5.3 สิ่งที่เขตพื้ืนที่การศึกษาสนับสนุนฯ -จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 1.ติดตามอ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไปรร.จัดการเรียนการสอนได้อย่างดี
59วัดดอนยอ16110
60วัดลาดสะแก814
61วัดเกษมสุริยัมนาจ1289
62บ้านหนองปรง474 21 พ.ค. 256123จุดแข็ง - การใช้ DLTV ช่วยสอน จุดอ่อน -นักเรียนมีจำนวนน้อย -การสอนนักเรียนให้สอนเน้นลูกสะกดคำ -ครูเตรียมการสอนก่อนชม DLTV เตรียมการสอนก่อนเรียน5.1 บุคลากร เนื่องจากจะมีครูเกษียณในเดือนตุลาคม 2561 5.2 งบประมาณด้านอื่นๆ นอกจากเงินอุดหนุนรายหัว 5.3 ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่1.อ่านออกเขียนได้ 2.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไป1.นร.ในแต่ละระดับชั้นมีจำนวนน้อย 2.รร.ใช้ DLTV ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
63วัดรางกำหยาด1409
64ตลาดรางกระทุ่ม21010
65บ้านรางปลาหมอ364
66บ้านคลองพระมอพิสัย323 20 ก.พ. 256113จุดแข็ง -ชุมชนมีส่วนร่วม -ครูในรร.มีสามัคคี อยู่ได้โดยไม่มีผู้บริหารโรงเรียน จุดอ่อน -ขาดผู้บริหารโรงเรียน อยากได้ผู้บริหารโรงเรียน6.1 เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 6.2 ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ 6.3 ติดตามอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 6.4 เรื่องทั่วไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ-เน้นการอ่านเขียน แบบแจกลูกสะกดคำ
67วัดบึงลาดสวาย36521
68บ้านคลองนกกระทุง224
69วัดพระมอพิสัย1166 12 ก.พ. 2561171.เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 2.ดูการจัดการเรียนการสอน 3.ติดตามการอ่านออกเขียนได้ 4.ติดตามการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5.เรื่องอื่น ๆ
70วัดโพธิ์35018
71วัดไผ่จรเข้443
72วัดเกษตราราม937
73บ้านหนองมะม่วง813
74วัดบัวหวั่น1519
75วัดบอนใหญ่282
76ตลาดเจริญสุข12810
77บ้านหนองปรงกาญจนา212
78วัดนิลเพชร15610
79วัดบัวปากท่า1487
80วัดปรีดาราม28015
81บ้านคลองจินดา638
82บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)824
83วัดวังน้ำขาว33716
84วัดจินดาราม75334
85หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์(ฉิน เกตุ อ่อน อุทิศ)422
86บ้านตากแดด614
87วัดราษฏร์ศรัทธาราม1006
88วัดท่าพูด115553 27 ก.พ. 2561115จุดแข็ง ได้รับการสนับสนุนจากวัดและชุมชนเป็นอย่างดี จุดอ่อน รร.มีเด็กต่างด้าว และปัญหาเรื่องการย้ายถ่ิน ทำให้กระทบต่อการเรียนการสอน -1.เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 2.อ่านออกเขียนได้ 3.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไปโรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
89วัดดอนหวาย145862
90คลองบางกระทึก36916 19 มิ.ย. 2561217จุดแข็ง 1.เป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับการสนับสนุนจากวัดญาณเวศการาม จนมีผลการสอนนักธรรมสนามหลวง นักธรรมโทและนักธรรมเอกได้ 100% ปี 2559 และปี 2560 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน 2.ชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างดี จุดอ่อน -เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตสังคมเมืองอุตสาหกรรม แต่ไม่มีรั้วกั้นอาณาเขต เสนอของบแล้วไม่ได้รับการจัดสรร คณะครูและบุคลากรต้องใช้ความเอาใจใส่และความระมัดระวังในการดูแลนักเรียนในด้านความปลอดภัย5.1 งบประมาณในการจัดสร้างรั้วโรงเรียน 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้างรั้วโรงเรียน เพืีอความปลอดภัยของบุคลกร นักเรียน และทรัพย์สิน 5.3 -1.อาหารกลางวัน 2.ความปลอดภัย 3.อ่านออกเขียนได้ 4.เรื่องทั่วไป1.โรงเรียนจัดทำโครงการอาหารกลางวัน โดยได้จัดซื้ออาหารสดแล้วให้แม่ครัวปรุงอาหาร โรงเรียนใช้ Program School Lunch เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักโภชนาการและอื่มทุกคน 2.การจัดการเรียนการสอนคุณครูเอาใจใส่ดูแลเด็กนักเรียนเป็นอย่างอี นักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้ มีบางคนที่ยังอ่านไม่คล่อง ก็ได้แนะนำให้คุณครูพัฒนาเป็นรายบุคคล
91บ้านหอมเกร็ด1369 27 ก.พ. 256116จุดแข็ง -เด็กนักเรียนกล้าแสดงออก พาเที่ยวชมและนำเสนอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ของรร.ได้เป็นอย่างดี เช่น การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกเห็ด กล้วย ลำไย เงาะ ฯลฯ จุดอ่อน - บุคลากรย้ายไป ยังไม่มีคนมาทดแทน มีอัตราว่างแต่ยังไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่ง ทำให้ครูรับภาระมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน -ต้องการครู1.เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 2.อ่านออกเขียนได้ 3.อินเตอร์ความเร็วสูง 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไปนักเรียนอ่านออก เขียนได้ อยู่ในระดับดีมาก
92บ้านกระทุ่มล้ม129446
93บ้านเพลินวัฒนา24610
94บ้านบางเตย26015 27 ก.พ. 2561110จุดแข็ง - นักเรียนออกออกเขียนได้อยู่ในระดับดีมาก - รร.จัดสภาพแวดล้อมได้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย - งานวิชาการและครูมีความเข้มแข็ง - รร.มีภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยสอนนักเรียน จุดอ่อน - ไม่มี-1.เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 2.อ่านออกเขียนได้ 3.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไป-เด็กนักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก -นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ในระดับดีมาก
95บ้านหัวอ่าว784 13 ก.ค. 256114
96บ้านบางม่วง586
97วัดบางช้างเหนือ836 14 มี.ค. 256117
98วัดบางช้างใต้29113 26 ก.พ. 2561111จุดแข็ง 1.การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การจัดกิจกรรมรักการอ่าน ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด โดยเริ่มดำเนินการให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 (ลดเวลาการนอนให้น้อยลง) 2.กิจกรรมสภานักเรียน/ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียนโรงเรียนวัดบางช้างใต้ ได้รับรางวัลเหรียญทองสภานักเรียน ระดับเขต 5 ปีซ้อน (2556 - 2560) และเป็นตัวแทนเขตเข้าแข่งขันระดับภาค จุดอ่อน 1 การคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครองไม่เข้าใจ รร.พยายามทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อหาทางช่วยเหลือ 2.ขาดแคลนครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ5.1 ควรจัดให้มีการอบรบครู เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายได้ถูกต้อง 5.2 ควรจัดครูเอกภาษาอังกฤษ ให้ทดแทนครูเกษียณและลาออก (ครูเกษียณ 3 คน ลาออก 1 คน) โรงเรียนไม่มีครูภาษาอังกฤษ สอนชั้น ป.4 - 66.1 เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 6.2 ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ 6.3 ติดตามอินเตอร์ความเร็วสูง 6.4 เรื่องทั่วไปการอ่านออกเขียนได้ แจกลูกสะกดคำ
99บ้านดอนทอง574
100บ้านฉาง453
101บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่24511
102บ้านบางประแดง2208 3 ก.ค. 256118จุดแข็ง 1.ชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน 2.ครูครูสอนตามหลักสูตร และใช้สื่อ DLIT ช่วยสอน (ทีวีไกลกังวล) 3.มีวัฒนธรรมองค์กรดี ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่/การบริหารจัดการดี 4.มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลากหลาย เช่น วัด อบต. สถาบันฯ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน มีระบบ Internet ค่อนข้างเสถียร 5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน จุดอ่อน -สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อยู่ติดแม่น้ำ น้ำท่วมโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง กำลังดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำท่วม 5.1 -อัตรากำลังครู (ทดแทนครูย้าย) -ลานกีฬาเอนกประสงค์ -อุปกรณ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ 5.2 -บ้านพักครูทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดเพราะถูกน้้ำท่วม -อัตรากำลังครูเอกคณิตศาสตร์และเอกปฐมวัย (ตามเกณฑ์ กคศ. ขาด 2 อัตรา) -อุปกรณ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ 5.3 -อัตรากำลังครู 1 อัตรา (เอกสังคมศึกษา) -ลานกีฬาเอนกประสงค์ 1.อาหารกลางวัน 2.ความปลอดภัยในสถานศึกษา 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไป1.โรงเรียนทำอาหารกลางวันโดยวิธีจ้างเหมา โดยโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมคุณภาพอาหาร ตามโปรแกรม School Lunch 2. ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนอ่านออกเขียนได้ มีเพียงนักเรียนบางคนที่ยังมีปัญหาด้านการอ่านอยู่บ้าง แนะนำให้ครูดูแลแก้ไขอย่างใกล้ชิด
103วัดเชิงเลน1548 3 ก.ค. 256117จุดแข็ง 1.คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา ให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และการเข้าร่วมเป็นวิทยากรบุคคลภายนอก ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมดังต่อไปนี้ -ด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบ มีสภาพมั่งคง แข็งแรง มีจำนวนเพียงพอและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องอัจฉริยภาพ ห้องสะเต็มศึกษา ห้องนักวิทยาศาสตร์น้อย มีสนามกีฬาทั้งกลางแจ้งและในรม สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ โรงอาหาร สถานที่นั่งพักผ่อน -ด้านวิชาการ ข้าราชการเกษียณอายุแล้ว มาช่วยสอนวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยไม่รับค่าตอบแทน ครูภูมิปัญญาในชุมชนเข้ามาช่วยสอนด้านการเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานอาหาร - ด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการโรงเรียนประชารัฐ ด้านการเรียนภาษาอังกฤษและสะเต็มศึกษา -ด้านแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ วัดเชิงเลน สวนผลไม้ สถานที่จัดทำฐานและพักค้างแรมของการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งเรียนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำโรงเรียนนาคประสิทธิ์ 2.การได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.และสพป.นครปฐม เขต 2 ให้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนในโครงการนักธุรกิจน้อย โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสะเต็มศึกษา ทำให้ผู้บริหาร คณะครู ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จุดอ่อน 1.ปัญหาด้านครู เนื่องจากครูที่ได้รับการบรรจุที่โรงเรียนวัดเชิงเลน ส่วนมากเป็นครูมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อถึงาระการย้ายจะย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม และมีครูบรรจะใหม่มาแทน ทำให้การเรียนการสอนหรือการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขาดความต่อเนื่อง ประกอบกับครูบางส่วนของโรงเรียน จบป.บัณฑิต ทำให้ขาดทักษะในการสอนวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตรงกับวิชาเอก วิธีแก้ไขปัญหา 1.ผู้บริหารช่วยสอนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในการอ่านภาษาไทย การอ่านโจทย์ปัญหาและคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อขึ้นเรียนชั้น ป.4-6 จะได้ช่วยในการเรียนได้เร็วและมากขึ้น 2.ผู้บริหารและคณะครูช่วยกันเตรียมการสอน เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยี เพื่อให้ใช้ได้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา มีการสอนและการวัดประเมินผลแบบบูรณาการ 3.ผู้บริหารและคณะครูช่วยกันถอดบทเรียนวิธีแก้ไขปัญหานักเรียนและการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โดยใชักระบวนการPLC ปัญหาด้านนักเรียน นักเรียนบางส่่วนย้ายมาจากโรงเรียนอื่น ๆ จากต่างจังหวัดซึ่งมักประสบปัญหาการอ่าน การเขียน วิธีแก้ไขปัญหา 1.แจ้งผู้ปกครองและให้นักเรียนลงมาเรียนซ่อมเสริมในระดับชั้น ป.1-2 เพื่อแก้ไขให้ทันเรียนภาคเรียนที่ 1 ในกรณีที่ไม่ทันภาคเรียนที่ 1 จะแจ้งผู้ปกครองขอให้เรียนซ้ำชั้นอีก 1 ปี 2.ผู้บริหารและคณะครูช่วยกันเตรียมหนังสือ สื่อการเรียนชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน และส่งเสริมให้ันักเรียนประเภทนี้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ เช่น กีฬา งานอาชีพ งานชาง งานประดิษฐ์ 5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน - อัตรากำลังครู 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. - ควรเปิดกว้างให้โรงเรียนขออัตราเอกได้มากกว่าที่กำหนดในระดับประถมศึกษา เช่น วิชาเอกศิลปะ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกบรรณารักษ์ 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่สนับสนุน - เขตพื้นที่ควรจัดอบรม หรือจัดประชุม งานข้อมูลนักเรียน งานส่งเสริมกิจการนักเรียนที่นอกเหนืองานวิชาการ ก่อนเปิดภาคเรียน เนื่องจากการประชุมในเดือนมิถุนายน ค่อนข้างจะกระทบกับการเรียนการสอน -ศึกษานิเทศก์ควรเข้ามานิเทศโรงเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง1.อาหารกลางวัน 2.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไป1.การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใช้ Program School Lunch เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย และอิ่มทุกคน 2.ร.ร.จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการมาช่วยสอนแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทำให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และลายมือสวย 3.สภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น สวยงามดี
104วัดท่าข้าม23010 13 ก.ค. 2561181.อ่านออกเขียนได้ 2.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไป
105บ้านดงเกตุ30810 15 มิ.ย. 2561181.ติดตามอาหารกลางวัน 2.ความปลอดภัย 3.อ่านออกเขียนได้ 4.เรื่องทั่วไป1.จัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น ปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงปลา เป็นต้น ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สดใหม่ สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่และกินอื่มทุกคนทุกวัน สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้ 2.การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ทุกคน โดยคุณครูเอาใจใส่ติดตามเด็กอย่างใกล้ชิด
106วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)37018 13 ก.ค. 2561171.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไป
107วัดเดชานุสรณ์797 13 ก.ค. 2561141.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไป
108บ้านท่าตลาด2089 18 พ.ค. 2561112จุดแข็ง - ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนและเอาใจใส่นักเรียนสม่ำเสมอ วิธีการดำเนินการโดยการประชุมปรึกษาหารือ และคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ -ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้น ป.6 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ วิธีดำเนินการโดยร่วมประชุมปรึกษาหารือในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตัวชี้วัด จุดอ่อน -ครูเกษียณอายุ ต้องรอการบรรจุใหม่ล่าช้า ทำให้การเรียนการสอนขาดความต่อเนื่องแก้ปัญหา โดยเชิญครูภูมิปัญญาท้องถ่ินมาช่วยสอน5.1 ต้องการขอสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีมาช่วยสอน เนื่องจากต้องรอครูบรรจุเพื่อทดแทนครูเกษียณอายุ 5.2 -ขอสนับสนุน สื่อ DLIT -ขออัตรากำลัง เพื่อทดแทนครูเกษียณอายุ และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุน -สื่อ DLIT สื่อเทคโนโลยี เพื่อช่วยสอนและจัดอัตรากาำลังทดแทนครูเกษียณ1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไปรร.มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เน้นแจกลูกสะกดคำ
109วัดหอมเกร็ด59426 19 มิ.ย. 2561135จุดแข็ง -บุคลากรครบชั้น อาคารสถานที่ สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีบุคคลภายนอกให้ความสนับสนุน จุดอ่อน - เขื่อนริมน้ำทรุดตัว รอการซ่อมแซมจากโยธาจังหวัดนครปฐม5.1 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนที่ชำรุดและบ้านพักครู 5.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการผลิตสื่อและการวิจัยในชั้นเรียน 5.3 ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน6.1 ด้านอาคารสถานที่ 6.2 ด้านงบประมาณ (โครงการอาหารกลางวัน) 6.3 ด้านวิชาการ การยกระดับคุณภาพนักเรียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น1.การจัดโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนจัดซื้ออาหารสดแล้วให้แม่ครัวเป็นผู้ปรุงอาหาร การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ตาม Program School Lunch และอื่มทุกคน 2. การจัดการเรียนการสอนเน้นการอ่านออกเขียนได้ทุกคน
110วัดทรงคนอง1918 18 พ.ค. 2561111จุดแข็ง - คณะกรรมการสถานศึกษและผู้นำชุมชนมีความสนใจ ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องการให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการระดมทรัพย์กร -โรงเรียนได้ดำเนินการโดยการประชุมคณะกรรมการและผู้นำทั้งที่เป็นรูปแบบและนอกรูปแบบอยู่เสมอ -ครูผู้สอนโดยเฉพาะระดับประถมปลายให้ความร่วมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET อย่างดี ทำให้ผลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ติดลำดับ 1 ใน 10 ของเขต ดังนี้ ปี 2559 ได้ที่ 4 ปี2560 ได้ที่ 10 จุดอ่อน - มาจากภายนอก ได้แก่ โรงเรียนอยู่ในเขตบริการซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชากรน้อย (ม.4และ 5)การเดินทางนักเรียนนอกเขตบริการ ได้แก่ ม.1 ,2 ,3และ 6 ลำบาก เนื่องจากไม่มีรถสาธารณะบริการ ผู้ปกครองฐานยากจน ขณะเดียวกันนักเรียนในชั้นอนุบาล 2 เพิ่มขึ้นเนื่องจากศพด.ของ อบต.ทรงคนอง ใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นศูนย์ วิธีการแก้ไข โรงเรียนพยายามหางบประมาณบริจาคเงินค่าพาหนะ สำหรับเด็กยากจน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง ซึ่งแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ -ด้านของครูผู้สอน เนื่องจากส่วนใหญ่เน้นมีประสบการณ์สอนยังไม่มากพอ อายุราชการ 2- 4 ปี เป็นส่วนมากขาดประสบการณ์สอน และการทำงานโรงเรียนแก้ไขโดยส่งไปอบรมสัมมนา และทำการประชุมครู เพื่อแนะนำ กระตุ้นส่งเสริมให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ 5.1 ปัจจัยพื้นฐานด้านพาหนะของนักเรียนยากจน เนื่องจากครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่ยากจน และถูกทอดท้ิงจากพ่อแม่ อยู่กับปู่ย่า ตายาย ซึ่งพ้นจากวัยแรงงานแล้ว 5.2 -ปรับเกณฑ์อัตราการคำนวณข้อมูลครัวเรือนของนักเรียนให้สูงขึ้นให้เหมาะกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ของแต่ละภาค -หลักสูตรการผลิตครูให้ตรงสาขา ไม่ควรใช้วิธีเทียบหน่วยกิตของคนที่มาเป็นครู ควรใช้ครูสายตรงและควรเรียนหลักสูตรครู 5 ปี 5.3 -การจัดอบรมครู ควรมีการติดตามประเมินผลารนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ -ควรให้มีเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะที่มีความรู้ทำงานด้านอื่น ๆให้เพียงพอ เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน และงานธุรการ1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไปเน้นสอนแจกลูกสะกดคำ
111วัดไร่ขิง182872
112บ้านคลองใหม่24015 26 ก.พ. 2561115จุดแข็ง - งานส่งเสริมอาชีพทักษะด้านดนตรีไทยและกิจกรรมอาหาร โดยรร.มีวิทยากรท้องถิ่นด้านดนตรีไทยและด้านอาหารรวมทั้งงานเกษตรอินทรีย์เข้ามาสอนนักเรียนในชั่วโมงเรียนศิลปะ การงานอาชีพและกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ นักเรียนสามารถรับงานแสดงดนตรีไทยในชุมชน เช่น งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น ส่วนกิจกรรมอาหารและงานเกษตรอินทรีย์นักเรียนนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน จุดอ่อน -ด้านวิชาการโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาโดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและเพิ่มชั่วโมงเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำหน้าเสาธงทุกเช้า วิชาคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้เด็กๆ ท่องสูตรคูณหลังเลิกเรียน ส่งนักเรียนเข้าประกวดทักษะทางวิชาการทุกๆ ปี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานวัดบางช้างเหนือและงานตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ -6.1 เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 6.2 ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ 6.3 ติดตามอินเตอร์ความเร็วสูง 6.4 เรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน 6.5 เรื่องทั่วไปเน้นการอ่านออกเสียง แจกลูกสะกดคำ
113วัดสุวรรณาราม2039
114บ้านคลองมหาสวัสดิ์804
115วัดสาลวัน22110 13 มิ.ย. 256112จุดแข็ง 1.บรรยากาศโดยรอบของโรงเรียนร่มรื่น สะอาด เรียบร้อย 2.การปรุงอาหารกลางวันในแต่ละวันโดยวิธีจ้างเหมา อาหารสดใหม่ สะอาด ปลอดภัยและมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ทุกวัน เนื่องจากมีกับข้าว 2 - 3 อย่างในแต่ละวัน และมีขนม ผลไม้ด้วย จุดอ่อน -อาคารเรียนบางอาคาร มีการชำรุดในบางจุด ห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน 5.1 - 5.2 - 5.3 -1.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไปโรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันได้ดี นักเรียนได้กินอาหารสด ใหม่ทุกวัน
116บ้านคลองโยง20714 7 มี.ค. 2561115จุดแข็ง - (1)เตรียมความพร้อมระดับก่อนประถม (ปฐมวัย)ได้เป็นอย่างดี สามารถส่งต่อให้ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีคุณภาพ (2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ป.3 ความสามารถด้านภาษา เฉลี่ยร้อยละ 75.14 (3) ผลการสอบอ่าน ป.1 - 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4) กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (5) การฝึกทักษะงานอาชีพนักเรียน จุดอ่อน - ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ O-NET ป.6 และม.3 ส่วนใหญ่ ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับชาติ5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน - งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ฝ้า เพดาน หลังคา) ชำรุดเสียหาย 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. - 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่ฯ - เสนอเข้าแผน เพื่อเสนอของบประมาณปรับปรุงให้แล้ว1.อ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไป 9.1นักเรียนชั้นป.1 อ่านหนังสือคล่อง รร.สอนโดยเน้นการแจกลูกสะกดคำ 9.2นักเรียนชั้น ม.3 ส่วนใหญ่เตรียมเรียนต่อสายอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 9.3นักเรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมความสามารถด้านการเรียน การตอบคำถามเชิงเหตุผล ที่เชื่อมโยงสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ 9.4ครูและนักเรียนได้รบขวัญกำลังใจและมีความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจต่อความสำเร็จ
117บุณยศรีสวัสดิ์47419
118บ้านคลองสว่างอารมณ์111 7 มี.ค. 256116จุดแข็ง - การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 5.1 สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน - งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด ได้แก่ หลังคา และฝ้า 5.2 สิ่งที่เสนอแนะ - ขอบุคลากรสอนคอมพิวเตอร์ 1.อ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3.ความปลอดภัยในรร. 4.เรื่องทั่วไปนักเรียนส่วนใหญ่ออกออกเขียนได้ มีเพียงบางคนยังอ่านไม่คล่อง โดยฝากให้ครูครูดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งการอ่านและการเขียน
119วัดมะเกลือ60828 7 มี.ค. 2561228จุดแข็ง - โครงการสถานศึกษาสีขาว จดอ่อน - การจัดการสอนระดับปฐมวัย มีครูไม่ตรงเอกและขาดครูอนุบาล 1 คน 5.1 สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน - บุคลากร ครู ให้ครบและตรงวิชาเอก 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. -จัดสรรบุคลากรให้เร็วและทันก่อนเปิดเทอม 5.3 บรรจุครูปฐมวัยให้ตรงตามความต้องการ1.อ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3.ความปลอดภัยในรร. 4.เรื่องทั่วไปเน้นการสอน แบบแจกลูกสะกดคำ
120พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล178790
รวม 29,331 1,515 41 70 6 3 60 29 31 65 632 58 49 1 8
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/07/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน