ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.นครปฐม เขต 2
ที่
โรงเรียน จำนวน ขนาดโรงเรียน 1.ไปตรวจเยี่ยมเมื่อวัน/เดือน/ปี 2.ภาคเวลา 3.บุคลากรที่ได้พบ 4.สิ่งที่ได้รับรายงานจากโรงเรียน จำแนกเป็นจุดแข็งและหรือความสำเร็จ-จุดอ่อนและหรือปัญหาอุปสรรคฯ 5.ข้อเสนอของโรงเรียน จำแนกเป็นสิ่งที่ขอรับการสนับสนุน-เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน-สิ่งที่เขตสนับสนุนได้ 6.สิ่งที่ ผอ.เขตฯได้ไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ด้านและนโยบายงาน 4 ด้าน-และนโยบาย-และอื่นๆ 7.เยี่ยมห้องเรียน 8.ห้องที่ ผอ.เขตฯไปตรวจเยี่ยม 9.ข้อคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แล้วห้องเรียน-หรืออื่นๆ 10.ภาพการไปเยี่ยมชม
นักเรียน(คน) ครู/พนง.(คน) เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ เช้า บ่าย ผู้บริหาร/รองฯ ครู(รวม พนง.ราชการ/อัตราจ้าง) ไป ไม่ไป ปฐมวัย/ประถมฯ/ห้องอื่นๆ มัธยมฯ/ห้องอื่นๆ ปฐมวัย/-/มัธยมฯ/ห้องอื่นๆ
1บ้านห้วยพลู1265 16 ก.ค. 256119จุดแข็ง -โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานจนเป็นที่พอใจของชุมชน -มีผลสอบ NT และ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ สพฐ. -ผลทดสอบการอ่านออกเขียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ วิธีการดำเนินการ -ประชุมแบ่งงาน ปรึกษาหารือ มอบหมายความรับผิดชอบ พร้อมทั้งใช้การนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง -ยกย่องชมเชยการปฏิบัติที่ดี ส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร จุดอ่อน -บุคลากรไม่เพียงพอ -อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ -ขาดแคลนครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน แนวทางแก้ไข -ระดมทรัพยากรจากชุมชน -หาผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุน5.1 สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน - บุคลากร เนื่องจากครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน -ต้องการให้บรรจุบุคลากรด้านธุรการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เกิดความมั่นคง บุคลากรจะไม่ลาออกบ่อย 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุน -ขอครูอัตราจ้างมาช่วยสอน1.อาหารกลางวัน 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.อ่านออกเขียนได้ 5.เรื่องทั่วไป1.รร.จัดสภาพแวดล้อมได้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามดี 2.โรงเรียนดำเนินการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีทั้งเลี้ยงปลา เพาะเห็ด ปลูกฝัก เป็นการช่วยให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพดี และยังปลูกฝังทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน 3.นักเรียนอ่านออก เขียนได้ มีเพียงบางคนที่อาจมีปัญหา
2วัดบางพระ28814 17 พ.ค. 2561118จุดแข็ง - ครูครบชั้น ตรงตามวิชาเอก - มีสื่ออุปกรณ์การเรียนครบทุกวิชา จุดอ่อน - สิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนไม่เหมาะสม - มีเด็กพิเศษเรียนร่วมหลายคน - กำลังพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้าน o-net ให้สูงขึ้น5.1 สิ่งที่รร.ขอรับ - ครูผู้สอนดนตรีและศิลปะ 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. - งบสำหรับเด็ก LD ให้มากขึ้น เพื่่อใช้ในการจ้างบุคลากรมาช่วยดูแล - งบฝึกงานอาชีพนักเรียน 5.3 สิ่งที่เขตให้การสนับสนุน - จัดอบรมพัฒนาครูในด้านเทคนิคการสอน1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องอื่นๆ รร.มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความกระตือรือร้น อ่านออกเขียนได้
3บ้านคลองบางกระจัน503 26 มิ.ย. 256113จุดแข็ง - โรงเรียนสถานศึกษาสีขาวระดับเงิน - จัดสอนดนตรีไทยอังกะลุง ในชั่วโมงซ่อมเสริม จุดอ่อน -ขาดบุคลากรประจำที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่สามารถดูแลระบบได้ โรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอ ครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงวิชาเอก โรงเรียนขาดสื่อและอุปกรณ์คอมฯ ที่ทันสมัย นักเรียนมีผลสีมฤทธิ์ต่ำ แก้ปัญหาโดยการสอนซ่อมเสริม เช่น เขียนประโยค เขียนย่อความ ใช้แบบฝึก ใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน5.1 - 5.2 ให้เวลาดำเนินการน้อยทำให้ส่งของรับของไม่ทัน /นโยบาย สพฐ.เน้นเพิ่มผลสัมฤทธิ์ แต่มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีบทบาททำให้การเรียนการสอนน้อยลงต้องมาจัดิจกรรมต่าง ๆ/ นโยบายต่าง ๆ ควรลด ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ควรหันมาฝึกเด็กอ่านออกเขียนได้จะดีกว่า1.ติดตามอาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.ความปลอดภัย 4.อินเตอร์เน็ต 5.เรื่องทั่วไป1.รร.จัดซื้ออาหารสด 2.นักการภารโรงเป็นผู้ทำหน้าที่ปรุงอาหาร 3.รายการอาหารสอบถามความต้องการของนักเรียนและใช้ Program School Lunch 4.อาคารโรงครัว และสถานที่รับประทานอาหาร ภาชนะใส่อาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ 5.ได้รับการสนับสนุนข้าวสาร ไข่และอาหารอื่นจากผู้มีจิตศรัทธาบ้าง จากวัดบ้าง 6.การดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ
4วัดสำโรง816 12 มิ.ย. 256117จุดแข็ง - ปีการศึกษาที่ผ่านมา ครูทำอาหารกลางวันเอง ปีการศึกษา 2561 จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยอยู่ในความดูแลของครูที่เป็นเจ้าหน้าที่ การจัดทำถือว่าอยู่ระดับ ดี จุดอ่อน - โรงเรียนขาดผู้บริหารสถานศึกษา5.1 ต้องการครูครบชั้นเรียน 5.2 - 5.3 -1.ติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวัน 2.การอ่านออกเขียนได้ 3.ความปลอดภัยในสถานศึกษา 4.เครือข่ายอินเตอร์เน็ตปีการศึกษาที่ผ่านมา ครูทำอาหารกลางวันเอง ปีการศึกษา 2561 จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยอยู่ในความดูแลของครูที่เป็นเจ้าหน้าที่ การจัดทำถือว่าอยู่ระดับ ดี
5วัดลานตากฟ้า32612
6วัดกลาง1247 12 ก.พ. 256219จุดแข็ง -ระดับปฐมวัย จัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนได้ดีมาก เด็กมีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก จุดอ่อน -ไม่มี-1.เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 2.ติดตามอ่านออกเขียนได้ 3.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 4.ความปลอดภัยในโรงเรียน 5.เรื่องทั่วไปได้มาตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงครู ให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนให้วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานตัวชี้วัด ออกแบบการเรียนการสอน วัดและประเมินผลให้สอดคล้องกันให้ยึดหลัก 4 เต็ม คือ เต็มใจ เต็มเวลา เต็มความสามารถ และเต็มหลักสูตร ให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC และให้ความช่วยเหลือกันทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสร้างเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนทั้ง 4 องค์ประกอบ และให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษายึดมั่นในกฏ ระเบียบ กฏหมาย นโยบายต้นสังกัด และระเบียบแบบแผนของทางราชการ เช่น ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ส.2548 โดยเคร่งครัด
7วัดงิ้วราย19811 1 ม.ค. 2561110จุดแข็ง-ครูและบุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละ -ชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วม -คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง -สภานักเรียนมีความเข้มแข็ง -นักเรียนได้รับรางวัล จากการประกวดความสามารถตามที่เขตพื้นที่จัด มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนต่าง ๆ จัดอย่างต่อเนื่อง จุดอ่อน - โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงครูจากการย้ายสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดครูวิชาเอกเดิมให้ แต่ระยะเวลาในการบรรจุต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่ง เมื่อได้ครูใหม่มาจึงต้องเริ่มเรียนรู้งานโรงเรียนได้จัดครูพี่เลี้ยง และการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและแนะนำการสอนการเสริมความรู้การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ - โรงเรียนยังไม่มีการคัดกรองเด็กพิเศษเป็นรูปธรรม5.1 -สื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี -การบรรจุครู เมื่อมีครูเกษียณ (กรณีนักเรียนต่ำกว่า 250คน) เนื่องจากปีการศึกษา 2562 จะมีครูเกษียณ 2 ท่าน เดือนตุลาคม 2562 5.2 -สนับสนุนสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี โดยขอให้กระบวนการจัดหาโดยเขตพื้นที่ -การคืนตำแหน่งครูเกษียณ โดยบรรจุหรือรับย้ายให้นับเปิดภาค 5.3 -สพป.นครปฐม เขต 2 สนับสนุนสื่อ DLIT ให้โรงเรียน 1 ชุด ซึ่งโรงเรียนำมาใช้จัดการเรียนรู้ -จัดทำแผนอัตรากำลัง-อ่านออกเขียนได้ -ความปลอดภัย -เครือข่ายอินเตอร์เน็ต -เรื่องทั่วไปสภาพแวดล้อมสวยงาม นักเรียนกระตือรือร้น กล้าแสดงออก
8วัดพุทธธรรมรังษี1399 13 มิ.ย. 256117จุดแข็ง โรงเรียนมีครูครบชั้น และได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี จุดอ่อน นักเรียนส่วนหนึ่งเป็นต่างด้าว และแรงงานไทยที่อพยพย้ายถ่ินบ่อย ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ได้ รร.แก้ปัญหา ด้วยการให้ครูช่วยสอนซ่อมเสริมให้ฟรีหลังเลิกเรียน-ไม่มี1.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไป
9วัดกกตาล1959 12 มี.ค. 2561112จุดแข็ง - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากปีก่อน นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี โรงเรียนได้จัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการพัฒนาด้านวิชาการ ด่านบุคคล ด้านการเงินและด้านบริหารทั่วไป ดำเนินการตามแผนงานโครงการ มีการประเมินผลรายงานผลโครงการเมื่อสิ้นปี เพื่อนำผลมาพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป จุดอ่อน - การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน นักเรียนบางคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ วิธีแก้ไขปัญหาของโรงเรียน คือ การคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล เน้นการอ่านโดยการแจกลูกสะกดคำในทุกระดับชั้น ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้ ส่วนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ให้สอนซ่อมเสริมในชั้นต่อไป5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -การจัดสรรอัตรากำลังครูแทนตำแหน่งที่เกษียณหรือลาออกโดยเร็ว 5.2 สิ่งที่เสนอแนะ -สพฐ.ควรจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วมให้กับรร. ถึงแม้มีนักเรียนไม่ถึง 10 คน และครูธุรการให้ประจำโรงเรียนละ 1 คน เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่ฯ - จัดสรรครูให้แทนครูเกษียณอายุราชการ1.ติดตามอ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัยในรร. 3.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 4.เรื่องทั่วไป 5.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพระยะ 5 ปีการสอนแบบเน้นลูกสะกดคำ
10วัดกลางครูเวียง1667 16 ก.ค. 2561110จุดแข็ง - นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อ่านได้ทุกคน แต่มีนักเรียนส่วนน้อย อ่านยังไม่คล่อง วิธีดำเนินการ 1.มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.มีกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 3.มีการสอนซ่อมเสริม 4.มีแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน จุดอ่อน -ด้านอาคารเรียน เนื่องจากได้รื้ออาคารไปแล้ว แต่ผู้รับเหมายังไม่เข้ามาดำเนินการ จึงเกิดปัญหาห้องเรียนแออัด การแก้ไข -ได้ติดตามโดยวิธีโทรศัพท์ติดตาม ส่งหนังสือติดตามมาโดยตลอด5.1 สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน -อยากได้อัตรากำลังคืนหลังจาก 30 กันยายน 2561 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน - เรื่องบุคลากร 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่สนับสนุน -คาดว่าจะได้ครบตามที่ขอสนับสนุน1.อ่านออกเขียนได้ 2.เครือข่ายอินเตอร์ 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไป 5.อาหารกลางวัน1.การจัดสภาพแวดล้อม ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน 2.รร.จัดอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม School lunch อาหารสะอาด ถูกหลักอนามัย นักเรียนทานอิ่มทุกคน 3.นักเรียนส่วนใหญ่อ่านหนังสืออก มีบางคนยังต้อให้ฝึกแจกลูกสะกดคำ
11วัดสัมปทวน865 12 มิ.ย. 256115จุดแข็ง คะแนน O-net วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงสุดกว่าระดับประเทศ จุดอ่อน อัตรากำลังครูยังไม่ครบทุกชั้นเรียน ยังขาด 2 ระดับชั้น พยายามแก้ปัญหาโดยใช้ครูตู้ DLTV ช่วยในการจัดการเรียนการสอน5.1 บุคลากรมาช่วยจัดการเรียนการสอนให้ครบชั้นเรียน 5.2 ไม่มี 5.3 ไม่มี1.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์ 4.ความปลอดภัยในสถานศึกษา 5.เรื่องทัวไป-รร.จัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันได้เรียบร้อยดี ไม่พบปัญหาในการดำเนินงาน -การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แนะนำให้ครูเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน อาจใช้วิธีแจกลูกสะกดคำ โดยให้เพื่อนช่วยเพื่อนและคุณครูติดตามอย่างใกล้ชิด
12วัดศีรษะทอง36017 18 มิ.ย. 25611156.1 อ่านออกเขียนได้ 6.2 ความปลอดภัย 6.3 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 6.4 โครงการอาหารกลางวัน1.โรงเรียนจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น ปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงปลา เป็นต้น ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สดใหม่ สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ และกินอื่มทุกคนทุกวัน สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้ 2.การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ทุกคน โดยคุณครูเอาใจใส่ติดตามเด็กอย่างใกล้ชิด
13วัดเสถียรรัตนาราม463 12 มิ.ย. 256124จุดแข็ง โรงเรียนมีการจ้างแม่ครัวทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคน นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างมีคุณภาพ จุดอ่อน งบประมาณมีจำกัด ซึ่งใช้เงินบริจาคช่วยในการดำเนินงานอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคน5.1 งบประมาณเพิ่มขึ้น 5.2 สพฐ.โอนเงินให้โรงเรียนโดยตรง 5.3จัดงบประมาณเพิ่มเติม1.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไปรงเรียนมีการจ้างแม่ครัวทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคน นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างมีคุณภาพ
14วัดกลางบางแก้ว83128 22 พ.ค. 2561232จุดแข็ง - มีครูสอนได้ตรงวิชาเอกหรือตรงกับความรู้ความสามารถ ผู้ปกครองไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มขึ้น ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนรวม 840 คน อาคารสถานที่เพียงพอกับนักเรียน มีห้องปฏิบัติที่ทันสมัย เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องการงานอาชีพ ศูนย์การเรียนอาเซียน นักเรียนอ่านออกเขียนได้ นักเรียนมีคุณภาพ O-net ป.6 ปี 2560 มีนักเรียนสอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิต วัด ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความร่วมมือ สนับสนุนโรงเรียนอย่างดี 4.2 ขาดครู จำนวน 3 อัตรา และไม่มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้โต๊ะ-เก้าอี้ ห้องเรียนไม่เพียงพอ โรงเรียนมีทางเข้าออกหลายทาง และปิดไม่ได้ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5.1 -บรรจุ/ย้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียน มาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนและครู -ขอรับการสนับสนุน งบประมาณก่อสร้างอาคารอนุบาล -ขอรับการสนับสนุน โต๊ะ-เก้าอี้ ห้องวิทยาศาสตร์ 5.2 -ลดกิจกรรมนโยบาย จากส่วนกลางให้ครูจัดกิจกรรมการสอนอย่างเต็มที่ -ควรเปลี่ยนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ั้นพื้นฐานใหม่ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของของบริบทสังคม - เศรษฐกิจ 5.3 -พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังให้โรงเรียนตามกรอบอัตรากำลัง -สนับสนุนงบประมาณ ตามแผนการพัฒนา/แผนงบประมาณ1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องอื่น ๆ สอนเน้นแจกลูกสะกดคำ
15วัดตุ๊กตา33111 22 พ.ค. 2561113จุดแข็ง 1.ด้านบุคลากร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในวัยทำงาน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาเอก 2.ชุมชนเข้มแข็ง (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 3.ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยบริหารแบบมีส่วนร่วม มอบงานตรงตามความถนัด จัดสอนตรงตามสาขาวิชาเอก ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการคิด ทำงานเป็นทีม จุดอ่อน 1.ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพรับจ้างในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ต้องเข้าทำงานในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับบุตรหลานจึงไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ฐานะการเงินไม่คล่องตัว ปัญหาการหย่าร้าง ภาระความรับผิดชอบ การดูแลเด็กอยู่กับตายาย ทำให้ติดตามดูแลพฤติกรรมและมีมุมมองต่างวัยไม่เข้าใจเด็ก เมื่อได้รับข้อมูลจากครู แต่ขาดการติดตามจากผู้ปกครอง ขาดความต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขได้ไม่สำเร็จ วิธีแก้ไข - โรงเรียนมอบครูประจำชั้นตั้งแต่เปิดภาคเรียนในการบันทึกประวัติ ข้อมูลนักเรียนเพื่อรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและรู้จักผู้ปกครอง มีเบอร์โทรติดต่อที่เป็นปัจจุบัน ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% ครูนำข้อมูลที่ได้จากข้อเท็จจริงมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โรงเรียนพิจารณามอบทุนหรือสิ่งจำเป็นตามความขาดแคลนต่อไป 2.เด็กพิการเรียนร่วม มีจำนวนมาก 70 กว่าคน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 คน ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึงและเข้าไม่ถึงความต้องการของเด็กแต่ละคน ผู้ปกครองบางคนไม่เข้าใจพื้นฐานของบุตรหลาน วิธีแก้ไข - ครูประจำชั้นพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพยายามทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในช่วงเวลาเชิญประชุมผู้ปกครอง และช่วงเวลา รับ-ส่งนักเรียน จุดอ่อน - 5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน - อัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการ 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. -อัตรากำลังที่เลี้ยงเด็กพิการ 5.3 อัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการ แต่จำนวนไม่เพียงพอกับเด็กพิการเรียนรวม1.การอ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไป
16วัดประชานาถ21013 7 ก.พ. 2561181.อ่านออกเขียนได้ 2.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.ความปลอดภัยในสถานศึกษา 4.เรื่องทั่วไป
17วัดไทยาวาส1117 16 พ.ค. 256118จุดแข็ง -ผู้ปกครอง ชุมชน อปท. วัด เห็นความสำคัญของการศึกษาและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้าเรียน มีการคมนาคมสะดวก ทำให้นักเรียนมาโรงเรียนสม่ำเสมอ จุดอ่อน - การนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่มากพอ และผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งไม่มีความมั่นคงในอาชีพ ครอบครัวมีปัญหาหย่าร้างแตกแยก เด็กขาดความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่บุตรหลานไม่มากเท่าที่ควรหรือเกิินความพอดี5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -โรงเรียนต้องการครูผู้สอนให้ครบชั้น(เพิ่มอีก 2 คน) -โรงเรียนต้องการเจ้าหน้าที่ธุรการประจำโรงเรียนตลอดเวลาจำนวน 1 คน 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. -เพิ่มเงินอุดหนุนทุกรายการ 50% 5.3ส่ิงที่เขตพื้นที่ได้สนับสนุน -ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการ จำนวน 1 คน 1.อ่านออกเขียนได้ 2.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องอื่น ๆสภาพห้องเรียนยังไม่พร้อมจัดการเรียนการสอน สั่งการให้แก้ไขพร้อมรายงานสำนักงานเขตฯ พร้อมภาพถ่าย
18วัดท่าตำหนัก44224 12 มิ.ย. 2561121จุดแข็ง 1.วางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน (งาน/โครงงาน) 2.บริหารจัดการงานวิชาการของสถานศกึษา เพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียน สู่ประชาคมอาเซียน 3.มอบหมายงาน การกำกับติดตามงานและสงเสริมการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน 4.นำกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 5.ระดมทรัพยากร และการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ จากทุกคนส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพ 6.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา จุดอ่อน ด้านบุคลากร มีจำนวนไม่เพียงพอ รอการจัดสรรอัตรากำลังตามเกณฑ์แก้ปัญหา โดยการจ้างบุคลากรด้วยเงินนอกงบประมาณ5.1 การขอรับการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5.2 การของบประมาณ ปี 2562 ตามที่ สพป.นฐ.2 เสนอไปยัง สพฐ. 5.3 การได้รับจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูตามที่ได้เสนอในข้อ 5.11.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไป
19วัดไทร39619 23 พ.ค. 25611255.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -รอง ผอ.รร. -ครูตามเกณฑ์การขาดแคลน 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. -การจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอและก่อนเวลาอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติ1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไปสอนแบบแจกลูกสะกดคำ
20คลองทางหลวง17410 20 ก.พ. 256227จุดแข็ง - โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัท ห้างร้านให้การสนับสนุน ทรัพยากรในการจัดการศึกษา ตัวอย่างเช่น สนับสนุนสร้างโดมอเนกประสงค์ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ จุดอ่อน - ข้าราชการครูมีจำนวนไม่ครบชั้น มีห้องเรียน 8 ห้องเรียน ข้าราชการครูมี 5 คน พนักงานราชการ 1 คน ทำให้การจัดการเรียนการสอนยุ่งยาก โดยทาง รร.พยายามดำเนินการแก้ไข ดังนี้ 1.รวมชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 2.ใช้ DLTY ในบางกลุ่มสาระ 3.ขอรับการสนับสนุนเงินจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วยจ้างครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -ขอรับการสนับสนุนบุคลากรครูในอัตราที่ยังว่างอยู่ โดยขอให้บรรจุหรือรับย้ายโดยด่วน เนื่องจากปัจจุบันมีข้าราชการครู 5 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูไม่ีครบชั้นเรียน 5.2 ส่ิงที่เสนอแนะให้ สพฐ. (1) สนับสนุนทดแทนข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการโดยเร็ว (2) อนุมัติเงินค่าหนังสือเรียนให้ทันต่อการเปิดภาคเรียน 1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทัั่วไปเข้าเยี่ยมชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนส่วนใหญ่อ่านคล่องเขียนหนังสือถูกต้อง มีบางคนเท่านั้นที่ยังอ่าน-หนังสือไม่คล่อง ได้แนะนำคุณครูผู้สอนให้ดูแลอย่างใกล้ชิด อาจใช้วิธีแจกลูกสะกดคำ หรือใช้วิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนานักเรียนด้านการอ่านการเขียน โรงเรียนจัดภูมิทัศน์รอบบริเวณสวยงาม เป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าเรียน
21วัดสว่างอารมณ์16011 9 มี.ค. 2561151.อ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3.ความปลอดภัยในรร. 4.เรื่องทั่วไป เน้นการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ
22วัดโคกพระเจดีย์29215 13 ก.พ. 2561113จุดแข็ง -ชุมชนมีส่วนร่วม จุดอ่อน -ขาดแคลนบุคลากร (เกษียณแล้วไม่คืนอัตราให้)5.1 ต้องการครูเพิ่ม 5.2 ต้องการครูเพิ่ม 5.3 เกลี่ยอัตราครูจ้างสอนคณิตศาสตร์ให้ จำนวน 1 อัตรา6.1 เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 6.2 ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ 6.3 ติดตามอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 6.4 เรื่องทั่วไป โรงเรียนสอนโดยเน้นการอ่านเขียน แจกลูกสะกดคำ
23วัดบ่อตะกั่ว13510 13 ก.พ. 2561113จุดแข็ง -ครูมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ สามารถบริหารจัดการได้โดยไม่มีผู้บริหารโรงเรียน5.1 สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน -อยากได้รับการบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน -อยากได้คอมพิวเตอร์ 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน และ - ควรจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน6.1 เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 6.2 ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ 6.3 ติดตามอินเตอร์ความเร็วสูง 6.4 เรื่องทั่วไปโรงเรียนสอนโดยเน้นการอ่านเขียน แจกลูกสะกดคำ
24วัดน้อย12410
25วัดห้วยตะโก1388 13 ก.พ. 256118จุดแข็ง 4.1จัดหาครูได้ครบชั้นจากการหางบประมาณในการจัดจ้างครูเอง 4.2นักเรียนกล้าโต้ตอบ กล้าแสดงออก 4.3ใช้อินเตอร์เน็ต 2 เครือข่าย 3BB และ TOT ในการจัดการเรียนการสอน จุดอ่อน 4.1 ขาดผู้บริหารโรงเรียน แต่รักษาการณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารได้ค่อนข้างดี5.1 ต้องการได้ครูเพิ่ม 5.2 ต้องการได้ครูเพิ่ม 5.3 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครู 1 ตำแหน่ง6.1 เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 6.2 ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ 6.3 ติดตามอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 6.4 เรื่องทั่วไปนักเรียนกล้าแสดงออก กล้าซักถาม กล้าโต้ตอบ
26วัดละมุด1448 15 พ.ค. 2561112จุดแข็ง- โรงเรียนวัดละมุดอยู่ในกลุ่มผดุงคุณภาพ ในระดับที่มีการสอบวัดประเมินผลระดับชาติ โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจาก (Stakeholder) มากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และดำเนินการตามแผน โดยใช้วงจร Deming Cycle ในการควบคุมคุณภาพ จุดอ่อน - นักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการด้านการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา นักเรียนบางคนยังมีปัญหา ด้านการอ่าน การเขียน การแก้ปัญหา โดยครูประจำชั้นศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Casestudy) โรงเรียนวัดละมุดมีนักเรียนไม่มากนัก ครูจึงใช้การสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล ทั้งในเวลาเรียนและหลังเลิกเรียน5.1 สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน -การจัดครูผู้สอนให้ตรงตามความต้องการที่โรงเรียนร้องขอ ซึ่งส่งผลต่อระดับคุณภาพการศึกษา 5.2 สิ่งที่ สพฐ.สนับสนุน -งานธุรการ การเงิน พัสดุ ควรจัดสรรตำแหน่งเฉพาะให้ครูได้สอน ปลูกฝังสร้างอนาคตชาติ 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่สนับสนุน -งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง -การนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา - การอบรม พัฒนา ตามมาตรฐานวิชาชีพ -การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน -การอ่านออกเขียนได้ -ความปลอดภัยในสถานศึกษา -เรื่องทั่วไป โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ครูและนักเรียน พร้อมจัดการเรียนการสอน
27บ้านลานแหลม1267 12 มิ.ย. 2561171.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไป-รร.จัดการเรียนการสอนและอาหารกลางวันได้เป็นอย่างดี
28วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)23211 17 พ.ค. 256117จุดแข็ง - โรงเรียนดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยระบบวงจรเดมมิง (Deming Cucle) PDCA จุดอ่อน - ทุกครั้งที่ฝนตกหนัก สนามและบริเวณโรงเรียนจะประสบปัญหาน้ำท่วมขับรอการระบาย แก้ปัญหาโดยการใช้เครื่องวัดน้ำออกทางด้านข้างโรงเรียน5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -งบประมาณในการสร้างทางระบายน้ำรอบบริเวณโรงเรียน -ขอครูภาษาไทย 5.2 สิ่งที่เสนอแนะ สพฐ. -DLTV ทุกชั้นเรียน 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่สนับสนุน -DLTV -งบประมาณในการสร้างทางระบายน้ำรอบบริเวณโรงเรียน -ขอครูภาษาไทาย1.อ่านออกเขียนได้ 2.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องอื่น ๆรร.มีความพร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอน นักเรียนกล้าแสดงออก
29บ้านห้วยกรด1117 12 มิ.ย. 2561161.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์ 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไปรร.จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี
30วัดโคกเขมา18310 22 ก.พ. 2561110จุดแข็ง ครูและบุคลากรร่วมแรงร่วมใจประสานชุมชนได้เป็นอย่างดี จุดอ่อน -1.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.ความปลอดภัย 4.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5.เรื่องทั่วไปโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ
31วัดทุ่งน้อย955 17 พ.ค. 256116จุดแข็ง 1.ครูมีจำนวนน้อยแต่มีความตั้งใจและกระตือรือร้น รวมทั้งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2. โรงเรียนบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งบ้าน วัด โรงเรียนและมีชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา และมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้มแข็ง 3. โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรทางการศึกษาได้จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จุดอ่อน -ขาดแคลนบุคลากร ครูสอนไม่ครบชั้น และไม่ตรงกับสาขาวิชา แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรโดยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา และครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอกและความถนัด แก้ไขโดยการสนับสนุนให้ครูไปอบรมวิธีการสอนและเทคนิคการสอน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีช่วยสอน5.1 สื่อเทคโนโลยี / ส่ื่อการสอน / จัดสรรบุคลากรตำแหน่งนักการภารโรง 5.2 สนับสนุนสือ DLIT /สนับสนุนบุคลากรตำแหน่งนักการภารโรง 5.3 สื่อ DLIT /สื่อเทคโนโลยี และบุคลากรตำแหน่งนักการภารโรง 1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไป รร.มีความพร้อม นักเรียนกล้าแสดงออก
32วัดท้องไทร1409 15 พ.ค. 256119จุดแข็ง - การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน โดยจัดกิจกรรมสอนเสริมทุกสัปดาห์ - การรักษาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล โดยจัดกิจกรรมเสริมโครงการที่ดำเนินการอยู่ให้นักเรียนเกิดทักษะและความชำนาญ สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ เช่น การทำขนมปัง และปลูกผักไฮโดร์ จุดอ่อน -การยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมสอนเสริมทุกสัปดาห์ แต่ผลสัมฤทธิ์ยังเหมือนเดิมกับที่ผ่านมา -ด้านอาคารสถานที่ ซ่อมหลังคาและปรับปรุงสนาม โดยโรงเรียนจัดหาทุนสมทบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามราคากลาง 5.1 สิ่งที่รร.ขอ -การซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน -บ้านพักครู -ปรับปรุงถนน และสนามฟุตบอล -รั่วโรงเรียน -ภารโรง 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. -เปลี่ยนหลังคาอาคารโรงเรียนเป็นเมทัลชีท -จัดสรรบ้านพักครู และปรับปรุงถนน สนามฟุตบอล พร้อมรั้ว -จัดสรรนักการภารโรง 5.3 สิ่งที่เขตสนับสนุนตามข้อเสนอโรงเรียน -จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นที่โรงเรียนขอไปทั้ง 5 รายการ -จัดสรรงบประมาณอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องอื่น ๆ สภาพแวดล้อมโรงเรียนสวยงาม นักเรียนกล้าแสดงออก อ่านออกเขียนได้
33วัดศรีมหาโพธิ45624 17 ก.ค. 2561118จุดแข็ง 1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอดา เป็นระเบียบ ร่มรื่น เพราะมีการแบ่งเขตสีความรับผิดชอบเป็นห้องเรียน ครูประจำชั้นและนักเรียนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดได้เป็นอย่างดี 2.โรงเรียนจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น ห้อง E-classroom for Tablet, ห้อง ICT ชุมชนห้องดนตรี ศูนย์พัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมความเป็นเลิศ (การงานอาชีพ) ห้องสมุดมีชีวิต ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ GSP 3.บุคลากรครูมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ครูเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและโรงเรียนจ้ดครูให้ตรงกับวิชาเอก ความรู้ ความสามารถและความถนัด 4.ชุมชน ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี 5.คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีส่วนร่วมและให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานของโรงเรียน 6.โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำตัวได้ และประกอบอาชีพได้ ซึ่งแหล่งเรียนรู้ที่จัดไว้มีดังนี้ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาดุก การเพาะเห็ด การแปรรูปอาหาร ฯลฯ จุดอ่อน 1.การอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนในระดับชั้น ป.1 ครูผู้สอน ป.1 ต้องให้ความสนใจกับนักเรียนเป็นอย่างมากเพื่อให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 2.การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 ด้าน ยังมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจ ถึงแม้ว่าในด้านภาษาและด้านเหตุผลจะมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจึงมีการประชุมครูผู้สอนแก้ปัญหาร่วมกัน โดยให้ครูผู้สอนศึกษาวิเคราะห์ผลการทดสอบ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลต่อการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) 3.การจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผลการทดสอบจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ยังต่ำกว่าระดับประเทศ นักเรียนยังมีปัญหาในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ครูผู้สอนควรศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ได้เป็นอย่างมาก5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -โรงเรียนยังขาดครูที่คุณวุฒิวิชาเอก สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งถ้าได้รับการจัดสรรก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโรงเรียนและผู้เรียน -โรงเรียนยังขาดคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน เพราะคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรมาชำรุดลง คงเหลือพอจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีจำนวนน้อย จึงอยากได้งบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์หรือสำนักงานจัดสรรมาให้ 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. - 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่สนับสนุนได้ - 1.อาหารกลางวัน 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.อ่านออกเขียนได้ 5.เรื่องทั่วไป1.โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมได้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม แ 2.โรงเรียนจัดอาหารกลางวันได้ดี มีการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ใช้ Program School Lunch อาหาร สะอาด ถูกหลักอนามัย มีคุณค่าครบ 5 หมู่ นักเรียนทานอ่ิมทุกคน การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 3.การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติฝึกทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ การสอนภาษาไทยเน้นการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้
34บ้านบางเลน022 6 มี.ค. 2562110จุดแข็ง -อาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครบตามเกณฑ์ จุดอ่อน - มีนักเรียนต่างชาติมาเข้าเรียนจำนวนมาก ทำให้การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนมีภาระงานมากขึ้น5.1 สิ่งที่รร.ขอรัับการสนับสนุน - โรงอาหาร 500 ที่นั่ง /รางระบายน้ำแบบเปิด / ถนนคอนกรีตบนพื้นถนนเดิม 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน - 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่ฯสนับสนุน - ซ่อมแซมฝ้าเพดานของอาคารเรียน / ชุดพัฒนาทักษะการคิดระดับปฐมวัย1.ติดตามอ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์ความเร็วสูง 3.ความปลอดภัยในโรงเรียน 4.เรื่องอืน ๆ วันนี้ได้มาเยี่ยมสนามสอบวัดผลการศึกษาระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดสอบ จำนวน 4 ห้อง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
35บ้านไผ่คอกวัว352 20 พ.ย. 25613.1 ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมของนักเรียนชั้น ป.1-6 และระดับปฐมวัย เน้นการอ่านออกเขียนได้ และทักษะการคิดคำนวณ และการทดสอบ NT และONET ควรมีความพร้อม 3.2 โรงเรียนขนาดเล็กได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนน้อย ทำให้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 3.3 บุคลากรในโรงเรียนไม่เพียงพอ ควรใช้การสอนควบชั้น / ให้ครูที่มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง ช่วยสอนในชั้นอื่น แบบบูรณาการ 3.4 โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะสม โรงอาหารมีความสะอาดและปลอดภัย
36บ้านประตูน้ำพระพิมล35314 3 ม.ค. 2562ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
37วัดลานคา31417 2 ม.ค. 2562116จุดแข็ง - สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตวัดลานคา ซึ่งอยู่ในการดูแลของท่านเจ้าอาวาสวัดลานคา มีคณะกรรมการสถานศึกษาและอบต.ดอนตูม ให้การดูแลส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และวิชาชีพสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาลในระดับที่น่าพอใจ โรงเรียนได้รับการยอมรับและยกย่อง ดังนี้ 1. เป็นสถานศึกษาพอเพียง 2.เป็นโรงเรียนประจำตำบล 3.เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 4.เป็นโรงเรียนดีวิถีพุทธชั้นนำ 5.เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 6.โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จุดอ่อน - โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายหลายด้านมาปฏิบัติในบริบทที่มีความจำกัด ทั้งด้านตัวครู ครูนักเรียน บริบทของโรงเรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและเวลาที่จำกัด วิธีการแก้ปัญหาของโรงเรียน คือ การวางแผนบูรณาการงานทุกอย่างที่เป็นนโยบายลงสู่แผนงานโครงการ กิจกรรมและหลักสูตร เพื่อบริหารจัดการให้สามารถปฏิบัติได้ในเวลาที่จำดั ครูและนักเรียนมีความสุขในการทำงานและการเรียน 5.1 สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน - (1) สื่อการเรียนการสอนในวิชาที่สำคัญ ได้แก่ ครุภัณฑ์ ห้องวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ ฝึกงานอาชีพ 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน - เปิดโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้เรียนฟรี (เช่น Dyned) ทุกคนทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านภาษา ให้นักเรียนเข้าถึงและเข้าใจอย่างแท้จริงในการพูด ฟัง อ่าน เขียน จากเจ้าของภาษา (สู่อาเซียน) 5.3 ส่ิงที่เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนได้ตามข้อเสนอของรร. - (1)งบประมาณในการจัดกิจกรรมตามนโยบายพิเศษ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย (2) งบลงทุนเพื่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบให้สามารถสนองความต้องการและจำเป็น (3) ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ วิทยาการใหม่ ๆ โดยจัดอบรม ประชุม สัมมนา พัฒนาบุคลากร1.ติดตามอ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไป ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดลานคา ซึ่งได้จัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยเรียบร้อย
38บ้านไผ่ล้อม292 3 ต.ค. 2561 -โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน จำนวน 45 คน มีนักเรียนต่างสัญขาติเรียนอยู่ด้วยจำนวนหนึ่ง โรงเรียนนี้มีครูประจำการ เพียง 1 คน มีครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน โดยครูที่เกษียณอายุราชการปี 2561 นี้ จะอยู่ช่วยงานโรงเรียนอีกสักระยะหนึ่ง ทางเขตพื้นที่ได้จัดครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.ไปให้ จำจวน 1 คน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูแล้ว
39วัดไผ่หูช้าง25116 6 มี.ค. 25621174.1จุดแข็ง -โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาจากองค์กรท้องถ่ินและชุมชนด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ทุนการศึกษา กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมต้านยาเสพติด งานสานสัมพันธ์เพื่อการศึกษา งานส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน ด้านกีฬา พัฒนาอาคารสถานที่ อาหารกลางวัน (งบขาดแคลน) 4.2จุดอ่อน - ผลการทดสอบระดับชาติบางสาระมีค่าเฉลี่ยต่ำ ได้แก่ สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิธีการที่พยายามแก้ไขปัญหา - จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เช่น การจัดค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ5.1สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน - งบประมาณในการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ในการจัดวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะในการพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งมีค่อนข้างจำกัด 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. - ขอบุคลากรที่สนับสนุนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการงานจัดการศึกษา เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่ฯสนับสนุน - งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักเรียน1.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 2.ความปลอดภัยในโรงเรียน 3.อ่านออกเขียนได้ 4.เรื่องทั่วไป วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดสอบ 1 ห้อง มีนักเรียนของโรงเรียนวัดไผ่หูช้างและนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมร่วมสอบ นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมขาดสอบ จำนวน 4 คน การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
40วัดบางไผ่นารถ1479 23 พ.ย. 2561ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน การอ่านการเขียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระต่าง ๆ พบว่า โรงเรียนดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี การจัดสภาพแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียนเรียบร้อย สวยงาม
41วัดผาสุการาม1529
42วัดไผ่สามตำลึง474 23 พ.ย. 2561-ติดตามโครงการอาหารกลางวัน การอ่านการเขียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระต่าง ๆ พบว่า โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนไม่มาก ครูไม่ครบชั้นเรียน ทางโรงเรียนบริหารจัดการโดยให้ครู 1 คน รับผิดชอบสอน 2 ชั้นเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ แต่ด้วยความขาดแคลนทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ ทำให้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
43วัดบางหลวง65338 6 ม.ค. 2562วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบางหลวง จัดสอบจำนวน 4 ห้อง โดยมีโรงเรียนที่เข้าสอบจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี โรงเรียนวัดบางน้อยใน การดำเนิการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
44วัดบางน้อยใน945 17 ส.ค. 25613.1 โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น และวิชาเอก คุณครูต้องเสียสละทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ 3.2 โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียน สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม
45วัดราษฎร์สามัคคี674 17 ส.ค. 25613.1 โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น ขอให้ใช้ DLTV แก้ปัญหา 3.2 โรงเรียนจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นโครงการที่ดีมาก เด็กได้รับความรู้พื้นฐานด้านอาชีพและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า 3.3 มีการสอนดนตรีให้แก่นักเรียนที่สนใจ เป็นการฝึกลักษณะนิสัยที่ดี ทำให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยน
46บ้านไผ่หลวง643 17 ส.ค. 25613.1 โรงเรียนมีครูไม่ีตรบชั้น และวิชาเอก ขอให้ใช้ DLTV เพื่อช่วยแก้ปัญหา 3.2 โรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยให้เด็กได้รับฟังการบรรยายธรรมจากพระภิกษุ และได้สวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมาก
47วัดศิลามูล21914 17 ส.ค. 25611.โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมได้สะอาดเป็นระเบียบสวยงาม 2.คุณครูเอาใจใส่ดูแลให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่องอยู่ในระดับดีมาก
48วัดลำพญา12810
49วัดสุขวัฒนาราม956
50วัดเวฬุวนาราม1469 12 ก.พ. 256119
51วัดบางภาษี864 12 ก.พ. 256115
52วัดนราภิรมย์58727
53บ้านนราภิรมย์855
54วัดสว่างอารมณ์804 12 ก.พ. 2561
55ไทยรัฐวิทยา 414515 21 พ.ค. 2561113จุดแข็ง - โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาเป็นอย่างดี และได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับนโบายของกระทรวงศึกษาธิการและที่ได้รับมอบหมาย จุดอ่อน - การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. -งบประมาณค่าเสื้อผ้า และหนังสือ ควรจัดสรรให้เร็วขึ้น 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่สนับสนุน -ให้คำแนะนำให้คำปรึกษา จัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ครู1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไป1.รร.จัดสภาพแวดล้อม สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 2.ห้องสมุดบรรยากาศดีน่าใช้ ถ้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมด้วยเป็นประจำจะดีมาก 3.นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้โดยใช้ ICT ได้ในเวลาพัก ทำให้เข้าถึงแหล่งตวามรู้ได้ง่ายขึ้น 4.การอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดี
56วัดบางปลา19814 3 ม.ค. 2562ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดบางปลา ซึ่งเป็นสนามสอบวัดผลทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
57วัดเกาะแรต16713 20 พ.ย. 2561110-1.ติดตามอ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไป3.1 ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ให้โรงเรียนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ครูวิเคราะห์ตามแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.2 ให้โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เบิกจ่ายตามโครงการบริหารการเงินตามระเบียบอย่างถูกต้อง โปร่งใสและคุ้มค่า 3.3 ให้บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าาทางวิชาชีพ 3.4 ให้จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยต่อบุคลากรและนักเรียน 3.5 เข้าเยี่ยมนักเรียนในทุกระดับชั้น เน้นเรื่องการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนทุกคน
58ตลาดเกาะแรต14111 5 มี.ค. 25611134.1 จุดแข็ง - นักเรียนมีสมรรถทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร วิธีดำเนินการ -1.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ คอยดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน 2. ส่งครูเข้าอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน จนบุคลากรได้รับรางวัลระดับประเทศ 4.2 จุดอ่อน - นักเรียนชาวต่างชาติ อ่านไม่คล่องประมาณ ร้อยละ 2 วิธีแก้ไข - มีการสอนซ่อมเสริม สนับสนุนนักเรียนเป็นรูปธรรมในเวลาพักกลางวัน5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 เพราะเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 คน 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน -ขอผนังกั้นน้ำ 5.3 สิ่งที่เขตพื้ืนที่การศึกษาสนับสนุนฯ -จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 1.ติดตามอ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไปรร.จัดการเรียนการสอนได้อย่างดี
59วัดดอนยอ16110 20 พ.ย. 2561
60วัดลาดสะแก814 20 พ.ย. 25613.1 ให้โรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้เรียน มีแผนการสอนรายบุคคล 3.2 ให้โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. การบริหารโปร่งใส คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชกร 3.3 ให้บริหารคนในองค์การให้เหมาะสมกับงาน ตามความเหมาะสม การสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา บุคลากรให้มีความรู้และวิทยฐานะที่สูงขึ้น 3.4 ควรตรวจสอบสถานที่ อุปกรณ์สิ่งก่อสร้าง สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน การเข้ากับชุมชน โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก็จะเป็นกำลังในการพัฒนาโรงเรียน
61วัดเกษมสุริยัมนาจ1289
62บ้านหนองปรง474 21 พ.ค. 256123จุดแข็ง - การใช้ DLTV ช่วยสอน จุดอ่อน -นักเรียนมีจำนวนน้อย -การสอนนักเรียนให้สอนเน้นลูกสะกดคำ -ครูเตรียมการสอนก่อนชม DLTV เตรียมการสอนก่อนเรียน5.1 บุคลากร เนื่องจากจะมีครูเกษียณในเดือนตุลาคม 2561 5.2 งบประมาณด้านอื่นๆ นอกจากเงินอุดหนุนรายหัว 5.3 ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่1.อ่านออกเขียนได้ 2.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไป1.นร.ในแต่ละระดับชั้นมีจำนวนน้อย 2.รร.ใช้ DLTV ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
63วัดรางกำหยาด1409 3 ต.ค. 2561-โรงเรียนวัดรางกำหยาด อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน มอบหมายให้ท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นผู้ดำเนินการสรรหาโรงเรียน 4 แห่ง (ภาคละ 1 แห่ง) ซึ่งท่านได้เลือกโรงเรียนวัดรางกำหยาด -วันนี้โรงเรียนได้ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ และตามความถนัดของนักเรียน มีทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และการประดิษฐ์ เป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ค้นพบตนเอง ว่ามีความสนใจหรือความถนัดด้านใด โรงเรียนนี้มีครูครบชั้น ไม่มีปัญหาด้านการขาดแคลนครู การจัดโครงการอาหารกลางวันใช้ Program School Lunch สถานที่สะอาด
64ตลาดรางกระทุ่ม16510 20 ก.ค. 2561112จุดแข็ง -นักเรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้ อยู่ในระดับดี โดยการพัฒนาการอ่านและการเขีียนภาษาไทยของนักเรียน ใช้แนวทางในการพัฒนา คือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการสอนซ่อมเสริม จุดอ่อน -ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ O-net -นักเรียนใช้ ICT ไม่คล่องขาดการค้นคว้า5.1สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - อัตราครู 5.2สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน - 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่สนับสนุน -อาคารห้อง ICT -สนามกีฬา 1.อาหารกลางวัน 2.เครือข่ายอินเตอร์ฺเน็ต 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไป 5.อ่านออกเขียนได้9.1 ขั้นปฐมวัย 9.1.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างมีสมดุลและมีความสุข -ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาในระดับดี ที่จัดการเรียนรู้ บูรณาการ เพื่อเน้นพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 9.1.2 ผู้เรียนรู้จักอาชีพใกล้ตัว -นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักอาชีพใกล้ตัว เช่น ครู หมอ ทหาร ตำรวจ แม่ค้า เกษตรกรเป็นอย่างดี ที่การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเล่านิทานการเล่นบทบาทสมมติอาชีพที่ชอบ 9.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   9.2.1 อ่านออกเขียนได้ -นักเรียนระดับชั้น ป.1 - 3 ร้อยละ 90 อ่านหนังสือและเขียนหนังสือได้ มีการ สอนให้นักเรียนได้รู้จักคิดเป็นและลงมือปฏิบัติจริต   9.2.2 คิดเลขเป็น -นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.3 ร้อยละ 95 คิดเลขได้ 9.2.3 มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน -นักเรียนระดับ ป.1 - ป.3 มีทักษะการคิดพื้นฐานอยู่ในระดับดีมาก สามารถพูดบอกความคิดของตนเองและสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี   9.2.4 มีทักษะชีวิต -นักเรียนระดับชั้น ป.1 - 3 ร้อยละ 95 มีทักษะชีวิตที่ดีสามารถช่วยตัวเองได้ดีมาก   9.2.5 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามช่วงวัย(นโยบายเรียนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) -นักเรียนระดับชั้น ป.1 - 3 ร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเรียนอ่านภาษาอังกฤษได้ตามช่วงวัย  9.2.6 ได้สำรวจอาชีพ -อาชีพส่วนใหญ่ที่พบในท้องถ่ิน คือ การทำเกษตรและรับจ้างเป็นต้นส่วน 9.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  9.3.1 อ่านคล่องเขียนคล่อง -นักเรียนระดับช้น ป.4 -6 จำนวน 89 คน มีนักเรียนร้อยละ 85 สามารถอ่านคล่องเขียนคล่อง   9.3.2 คิดเลขคล่อง -นักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 จำนวน 89 คน มีนักเรียนร้อยละ 90 สามารถคิดเลขคล่อง   9.3.3 มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน -นักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 ร้อยละ 99 สามารถนำทักษะการคิดขั้นพื้นฐานไปใช้ในชีวิตประจำตัวได้   9.3.4 มีทักษะชีวิต -นักเรียนชั้น ป.4 - 6 ร้อยละ 90 มีทักษะการใช้ชีวิตดี  9.3.5 มีทักษะการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 98 มีทักษะการสื่อสารได้ตามช่วงวัยที่เหมาะสม 9.3.6 มีทักษะอาชีพที่สนใจ -นักเรียนระดับ ป.4 - 6 ร้อยละ 87 มีทักษะในอาชีพที่สนใจ
65บ้านรางปลาหมอ364 23 พ.ย. 2561โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้นเรียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนน้อยมาก ทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความยากลำบาด และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด้านการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันไม่พบปัญหา
66บ้านคลองพระมอพิสัย323 20 ก.พ. 256113จุดแข็ง -ชุมชนมีส่วนร่วม -ครูในรร.มีสามัคคี อยู่ได้โดยไม่มีผู้บริหารโรงเรียน จุดอ่อน -ขาดผู้บริหารโรงเรียน อยากได้ผู้บริหารโรงเรียน6.1 เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 6.2 ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ 6.3 ติดตามอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 6.4 เรื่องทั่วไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ-เน้นการอ่านเขียน แบบแจกลูกสะกดคำ
67วัดบึงลาดสวาย36521 6 มี.ค. 2562วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลการศึกษาระดับชาด NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดสอบจำนวน 2 ห้อง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
68บ้านคลองนกกระทุง224
69วัดพระมอพิสัย1145 12 ก.พ. 2561171.เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 2.ดูการจัดการเรียนการสอน 3.ติดตามการอ่านออกเขียนได้ 4.ติดตามการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5.เรื่องอื่น ๆ
70วัดโพธิ์35018 6 มี.ค. 2562วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดสอบจำนวน 1 ห้อง มีโรงเรียนเข้าสอบ 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดโพธิ์ 2.โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 3.โรงเรียนวัดเกษตราราม การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
71วัดไผ่จรเข้443 23 พ.ย. 2561 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล้ก มีจำนวนนักเรยนไม่มาก ครูไม่ครบชั้น การจัดการเรียนการสอนต้องใช้วิธีบูรณาการ ขอให้โรงเรียนใช้ DLTV ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
72วัดเกษตราราม937 20 ก.ย. 25613.1 การจัดสภาพแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียนสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน 3.2 การอ่านการเขียนเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 สามารถอ่านหนังสือและเขียนหนังสือได้ถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยดี 3.3 ผอ.โรงเรียนและคุณครูเอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนทำให้ผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับต้น ๆ ของเขตพื้นที่ฯ
73บ้านหนองมะม่วง813 20 ก.ค. 256114จุดแข็ง -บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบและเสียสละ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน -สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย -ชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษาอย่างมากจึงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง -ผู้เรียนมีความพร้อมที่ีจะรับการพัฒนาเป็นเด็กีของโรงเรียน ชุมชน สังคม จุดอ่อน -5.1 สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน -การปรับปรุงอาคารเรียน -ครูเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน และ -อาคารเรียนหรือการปรับปรุงที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนได้ตามข้อเสนอของโรงเรียน -สื่อ วัสดุการศึกษาที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียน1.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไป9.1 ขั้นปฐมวัย (มีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างไรรวมทั้งการดำเนินการ) คือ   9.1.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างมีสมดุลและมีความสุข -นักเรียนชั้นปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญหาทุกคน ครูมีแนวทางที่จะพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม   9.1.2 ผู้เรียนรู้จักอาชีพใกล้ตัว - ผู้เรียนสามารถบอกอาชีพที่ตนเองรู้จัก อธิบายลักษณะอาชีพที่เคยเห็น เช่น การทำนาปลูกข้าว การทำนาผักบุ้ง รับราชการ ตำรวจ ไปรษณีย์ เป็นต้น 9.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (มีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างไรรวมทั้งการดำเนินการ) คือ   9.2.1 อ่านออกเขียนได้ -นักเรียนชั้น ป.1-3 มีจำนวน 26 คน อ่านออกและเขียนได้ทุกคน บางคนที่เขียนไม่ค่อยถูก ครูเอาใจใส่สอนซ่อมเสริมมากขึ้น  9.2.2 คิดเลขเป็น -นักเรียน ป.1-3 คิดเลขได้ ได้รับการสอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่องและทางโรงเรียนได้มีแบบฝึกที่ได้รับการบริจาคเน้นตัวช่วย   9.2.3 มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน - โรงเรียนได้ฝึกนักเรียนรู้จักตอบคำถาม คิดและสังเกตสิ่งต่าง ๆ ความเปลี่ยนแปลงรอบตัวอย่างสม่ำเสมอ   9.2.4 มีทักษะชีวิต -โรงเรียนได้ฝึกนักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกัน มีคุณธรรมความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความรักความสามัคคี   9.2.5 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามช่วงวัย(นโยบายเรียนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) -ได้เรียนรู้คำสั่งภาษาอังกฤษใกล้ตัวอย่างสม่ำเสมอ สามารถนำเสนอต่อผู้ปกครองได้และผู้ปกครองมีความพึงพอใจมาก   9.2.6 ได้สำรวจอาชีพ - ผู้เรียนได้รู้จักอาชีพที่หลากหลาย ที่เน้อาชีพสุจริตมีคุณธรรม 9.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (มีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างไรรวมทั้งการดำเนินการ) คือ   9.3.1 อ่านคล่องเขียนคล่อง -นักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวน 26 คน ได้รับการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมรักการอ่านเป็นหลัก สามารถตอบคำถามได้คิดได้   9.3.2 คิดเลขคล่อง -นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอนซ่อมเสริมตลอดเวลา โดยแยกเน้นรายบุคคล เก็บผลการพัฒนาเพื่อเป็นฐานในการจัดกิจกรรมต่อไป   9.3.3 มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน -นักเรียนได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมรักการอ่าน การตอบคำถาม   9.3.4 มีทักษะชีวิต -การทำงานร่วมกัน ช่วยเหลืองานกิจกรรมของโรงเรียน ใช้หลักความรับผิดชอบความสามัคคี   9.3.5 มีทักษะการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย -ร่วมกิจกรรมต่าง ๆเพื่อพัฒนาผู้เรียน เช่น การตอบคำถามจากกิจกรรมเสียงตามสายและในชั้นเรียน 9.3.6 มีทักษะอาชีพที่สนใจ -ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวราชบุรี ฝึกอาชีพกับหน่วยงานของท้องถ่ิน เป็นต้น
74วัดบัวหวั่น1376
75วัดบอนใหญ่282
76ตลาดเจริญสุข12810
77บ้านหนองปรงกาญจนา212 23 พ.ย. 2561ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน การอ่านการเขียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระอื่น ๆ พบว่าโรงเรียนมีนักเรียนจำนวนไม่มาก มีครูไม่ครบชั้นเรียน แก้ปัญหาโดยครู 1 คน รับผิดชอบสอน 2 ชั้น สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ แต่ด้วยความขาดแคลนด้านงบประมาณและด้านบุคลากร ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร
78วัดนิลเพชร15610 20 ก.ค. 2561110จุดแข็ง -จัดครูผู้สอนตามความสามารถ ถ้าไม่ตรงวิชาเอกจะให้อบรมพัฒนา ศึกษาข้อมูลผลการเรียนที่มีปัญหา วางแผนพัฒนา ป.1-3 สอนประจำช้น ป.4-6 สอนประจำวิชาหลัก 5 วิชาหลัก แต่ละช้นเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่จะสืบค้นสอนนักเรียนได้ จัดกิจกรรมเน้นให้เด็กฝึกปฏิบัติ จุดอ่อน -การอ่านเอาเรีื่อง (รู้เรื่อง) ของชั้น ป.1-3 โรงเรียนจะเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ อ.3 และ ป.1 เพื่อให้ทุกคนอ่านได้ และเน้นใช้แบบฝึกหัดอ่านที่ครูทำขึ้นมา5.1 สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน -ครูสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ครูธุรการ ครูการเงิน -ขอสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน และ -ครูสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ครูธุรการ ครูการเงิน -ขอสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนได้ตามข้อเสนอของโรงเรียน -ตัวอย่างความรู้ตามทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะการคิด การเขียน แนวข้อสอบตามตัวชี้วัด1.อาหารกลางวันในโรงเรียน 2.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.ความปลอดภัย 4.อ่านออกเขียนได้ 5.เรื่องทั่วไป9.1 ขั้นปฐมวัย (มีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างไรรวมทั้งการดำเนินการ) คือ   9.1.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างมีสมดุลและมีความสุข -อนุบาล 2 - 3 มีจำนวนทั้งส้ิน 42 คน -มีพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม จำนรวน 37 คน จัดกิจกรรมผ่านประสบการณ์สำคัญ เน้นทักษะวิทยาศาสตร์ อนุบาล 3 เน้นการอ่านเขียนในภาคเรียนที่ 2  9.1.2 ผู้เรียนรู้จักอาชีพใกล้ตัว -นักเรียนจำนวน 40 คน สามารถบอกอาชีพที่รู้จักใกล้ตัวได้ เช่น ทำนา รับจ้าง ค้าขาย ตำรวจ 9.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (มีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างไรรวมทั้งการดำเนินการ) คือ   9.2.1 อ่านออกเขียนได้ -นักเรียนชั้น ป.1-3 ทั้งส้ินจำนวน 67 คน -อ่านออกเขียนได้ จำนวน 57 คน ฝึกทักษะการอ่านแบบแจกลูก อ่านให้ครูฟังทุกคนทุกวัน สอนเสริม พี่สอนน้อง  9.2.2 คิดเลขเป็น -นักเรียนคิดเลขเป็น 55 คน ครูสอนโดยเน้นตามตัวชี้วัด ประเมินการเรียนทุกหน่วย สอนเสริมเด็กอ่อนนอกเวลา  9.2.3 มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน -นักเรียนมี่ักษะการคิดขั้นพื้นฐาน จำนวน 50 คน จัดกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการแสดงวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมลดเวลาเรียน กิจกรรมสเต็มศึกษา  9.2.4 มีทักษะชีวิต -นักเรียนมีทักษะชีวิต 62 คน จัดกิจกรรมการเรียนเกษตร การงานอาชีพ ตลาดนัดโรงเรียน ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กีฬาสี กีฬากลุ่มโรงเรียน   9.2.5 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามช่วงวัย(นโยบายเรียนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) -นักเรียนจำนวน 54 คน มีทักษะการสื่อสารได้ตามช่วงวัย โดยฝึกทักษะการพูดเป็นคำเป็นประโยคสนทนา โดยฝึกจากสื่อเทคโนโลยี กิจกรรมชุมนุม   9.2.6 ได้สำรวจอาชีพ -เด็กทุกคนบอกอาชีพในชุมชน และอาชีพทั่วไปได้ และบอกอาชีพที่ทางบ้านได้ ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา รับจ้าง 9.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (มีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างไรรวมทั้งการดำเนินการ) คือ   9.3.1 อ่านคล่องเขียนคล่อง -นักเรียนชั้น ป.4-6 ทั้งหมด 43 คน อ่านคล่องเขียนคล่องจำนวน 21 คน กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน สอนซ่อมเสริม ใช้แบบฝึกบ่อย ๆ PLC สาระภาษาไทย   9.3.2 คิดเลขคล่อง -คิดเลขคล่อง จำนวน 18 คน กิจกรรมท่องสูตรคูณ ลดเวลาเรียน สอนเสริม คิดเลขเร็ว เพื่อนช่วยเพื่อน ค่ายวิชาการ   9.3.3 มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน -นักเรียนจำนวน 27 คน มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน การสอนแบบโครงงาน ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์   9.3.4 มีทักษะชีวิต -นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต กิจกรรมชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ลดเวลาเรียน กิจกรรมการมีส่วนร่วม   9.3.5 มีทักษะการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย -นักเรียนทุกคน มีทักษะการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ เน้นการพูดสื่อสารหน้าแถว ชุมนุมในชัวโมงเรียน 9.3.6 มีทักษะอาชีพที่สนใจ -นักเรียนทุกคนมีทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจ สามารถทำได้ เช่น ทำไข่เค็ม ทำน้ำผลไม เพาะเห็ด ปลูกผัก ปุ๋ยชีวภาพ เรียนรู้ในเวลาลดเวลาเรียนและชุมนุม
79วัดบัวปากท่า1639 20 ก.ย. 25613.1 โรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวาง ขอให้วางแผนการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 3.2 การอ่านการเขียนอยู่ในระดับดี มีเพียงเล็กน้อยที่อ่านหนังสือไม่คล่อง 3.3 โรงเรียนกำลังเตรียมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถนักเรียนในงาน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561" ระดับกลุ่มเครือข่ายฯ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์
80วัดปรีดาราม28015
81บ้านคลองจินดา1098 30 ส.ค. 25611.โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียนได้สะดวก เรียบร้อย สวยงาม 2.การจัดอาหารกลางวัน สะอาด มีคุณค่าทางอาหารและนักเรียนรับประทานอิ่มทุกคน 3.นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย 4.มีการสืบสานงานดนตรี โดยคุณครูที่เกษียณอายุราชการแล้ว โดยได้รับค่าตอบแทนไม่มาก ทำให้นักเรียนได้รับการบ่มเพาะที่ดีมีนิสัยสุภาพอ่อนโยน
82บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)824 30 ส.ค. 25611.โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมได้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 2.การเรียนการสอนภาษาไทยใช้การสอนแบบแจกลูกสะกดคำแบบเดิม ทำให้นักเรียนอ่านหนังสืออก มีเพียงบางคนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 3.การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานมีคุณค่าทางอาหารและอิ่มทุกคนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
83วัดวังน้ำขาว19316
84วัดจินดาราม75334
85หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์(ฉิน เกตุ อ่อน อุทิศ)422
86บ้านตากแดด756
87วัดราษฏร์ศรัทธาราม1056 30 ส.ค. 25611. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียน สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 2. การจัดการเรียนการสอนเน้นการอ่านออก-เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 สามารถอ่านหนังสือออกถือเป็นผลงานที่ดีเยี่ยม 3. คุณครูเอาใจใส่ในการสอนเป็นอย่างดี ทำให้ผลการสอบ NT, O-Net อยู่ในระดับดี 4. โรงเรียนสามารถประสานคุณครูที่เกษียณอายุราชการแล้ว มาเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างดี
88วัดท่าพูด115553 27 ก.พ. 2561115จุดแข็ง ได้รับการสนับสนุนจากวัดและชุมชนเป็นอย่างดี จุดอ่อน รร.มีเด็กต่างด้าว และปัญหาเรื่องการย้ายถ่ิน ทำให้กระทบต่อการเรียนการสอน -1.เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 2.อ่านออกเขียนได้ 3.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไปโรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
89วัดดอนหวาย145862
90คลองบางกระทึก36916 19 มิ.ย. 2561217จุดแข็ง 1.เป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับการสนับสนุนจากวัดญาณเวศการาม จนมีผลการสอนนักธรรมสนามหลวง นักธรรมโทและนักธรรมเอกได้ 100% ปี 2559 และปี 2560 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน 2.ชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างดี จุดอ่อน -เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตสังคมเมืองอุตสาหกรรม แต่ไม่มีรั้วกั้นอาณาเขต เสนอของบแล้วไม่ได้รับการจัดสรร คณะครูและบุคลากรต้องใช้ความเอาใจใส่และความระมัดระวังในการดูแลนักเรียนในด้านความปลอดภัย5.1 งบประมาณในการจัดสร้างรั้วโรงเรียน 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้างรั้วโรงเรียน เพืีอความปลอดภัยของบุคลกร นักเรียน และทรัพย์สิน 5.3 -1.อาหารกลางวัน 2.ความปลอดภัย 3.อ่านออกเขียนได้ 4.เรื่องทั่วไป1.โรงเรียนจัดทำโครงการอาหารกลางวัน โดยได้จัดซื้ออาหารสดแล้วให้แม่ครัวปรุงอาหาร โรงเรียนใช้ Program School Lunch เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักโภชนาการและอื่มทุกคน 2.การจัดการเรียนการสอนคุณครูเอาใจใส่ดูแลเด็กนักเรียนเป็นอย่างอี นักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้ มีบางคนที่ยังอ่านไม่คล่อง ก็ได้แนะนำให้คุณครูพัฒนาเป็นรายบุคคล
91บ้านหอมเกร็ด1369 27 ก.พ. 256116จุดแข็ง -เด็กนักเรียนกล้าแสดงออก พาเที่ยวชมและนำเสนอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ของรร.ได้เป็นอย่างดี เช่น การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกเห็ด กล้วย ลำไย เงาะ ฯลฯ จุดอ่อน - บุคลากรย้ายไป ยังไม่มีคนมาทดแทน มีอัตราว่างแต่ยังไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่ง ทำให้ครูรับภาระมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน -ต้องการครู1.เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 2.อ่านออกเขียนได้ 3.อินเตอร์ความเร็วสูง 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไปนักเรียนอ่านออก เขียนได้ อยู่ในระดับดีมาก
92บ้านกระทุ่มล้ม129446 7 มี.ค. 2562การจัดการเรียนการสอนด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่อ่านคล่อง เขียนคล่อง มีบางส่วนที่ยังมีปัญหาการอ่านอยู่บ้าง
93บ้านเพลินวัฒนา24610 8 ม.ค. 25621.โรงเรียนสอนภาษาไทยโดยใช้การแจกลูกสะกดคำ ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้ 2.โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 3.ขอให้โรงเรียนรีบดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารที่ชำรุดโดยเร็ว เพราะอาจเกิดอันตรายต่อนักเรียนและครู
94บ้านบางเตย20714 27 ก.พ. 2561110จุดแข็ง - นักเรียนออกออกเขียนได้อยู่ในระดับดีมาก - รร.จัดสภาพแวดล้อมได้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย - งานวิชาการและครูมีความเข้มแข็ง - รร.มีภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยสอนนักเรียน จุดอ่อน - ไม่มี-1.เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 2.อ่านออกเขียนได้ 3.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไป-เด็กนักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก -นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ในระดับดีมาก
95บ้านหัวอ่าว784 13 ก.ค. 256115จุดแข็ง โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านทุนทรัพย์และแรงงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลให้การดำเนินการทุกด้านประสบความสำเร็จ และเป็นด้วยความสมานฉันท์และราบรื่น ครูและบุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับงานที่รับผิดชอบ จุดอ่อน เนื่องจากมีโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนครูไม่ครบชั้น ตลอดจนต้องรับผิดชอบงานพิเศษนอกเหนือจากด้านการเรียนการสอน ทำให้เกิดสภาวะ "งานล้นคน" และงานที่รับผิดชอบไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -บุคลากร -งบประมาณสนับสนุนในด้านการซ่อมแซมอาคารและงบประมาณสนับสนุนด้านการเรียนการสอน -สื่อการสอนด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระบบ ICT 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. -สนับสนุนคอมพิวเตอร์ทีี่ทันสมัย 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่สนับสนุน -บุคลากร -งบประมาณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน1.อาหารกลางวัน 2.เครือข่ายอินเตอร์ 3.อ่านออกเขียนได้ 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไป1.โรงเรียนกำลังปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนช่วยสนับสนุนงบประมาณ 2.การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใช้ Program School Lunch ตามนโยบายและถูกต้องตามระเบีบของทางราชการ นักเรียนรับประทานอาหารเต็มอิ่มทุกคน 3.การเรียนการสอนใช้วิธีบูรณาการเนื่องจากครูไม่ครบชั้น (ตามเกณฑ์ กคศ.)
96บ้านบางม่วง865
97วัดบางช้างเหนือ1027 5 มี.ค. 256217ได้ประชุมคณะครูโรงเรียนวัดบางช้างเหนือ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยให้ครูต้องปฏิบัติตามกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผนของทางราชการและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ต้องรักษาวินัยของผู้ทีเป็นข้าราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในส่วนของโรงเรียนคุณครูทุกคนต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาความสามัคคี สำนึกรักองค์กร ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี มีความรู้ สามารถอยู่ร่วมในสังกัดได้อย่างมีความสุข โดยครูต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ผู้บริหาร สถานศึกษาต้องบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ ได้แก่ 1 หลักนิติธรรม 2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ 4. หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่าและต้องยึดหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ได้แก่ 1.ความเมตตา 2.ความกรุณา 3.มุทิตา 4.อุเบกขา ต้องยึดหลักทางสายกลาง รู้จักความพอเหมาะพอดี ไม่ใช่ตึงเกินไปจนขาดหรือแตกหัก หรือหย่อนยานจนไร้ระเบียบวินัย คุณครูต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้่บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการโดยชอบด้วยกฏหมาย ขอให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทำงานร่วมกันแบบกัลยาณมิตร ถ้อยที่ถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และให้อภัยกันบ้างแล้วจะมีความสุขกับการทำงาน
98วัดบางช้างใต้26115 26 ก.พ. 2561111จุดแข็ง 1.การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การจัดกิจกรรมรักการอ่าน ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด โดยเริ่มดำเนินการให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 (ลดเวลาการนอนให้น้อยลง) 2.กิจกรรมสภานักเรียน/ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียนโรงเรียนวัดบางช้างใต้ ได้รับรางวัลเหรียญทองสภานักเรียน ระดับเขต 5 ปีซ้อน (2556 - 2560) และเป็นตัวแทนเขตเข้าแข่งขันระดับภาค จุดอ่อน 1 การคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครองไม่เข้าใจ รร.พยายามทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อหาทางช่วยเหลือ 2.ขาดแคลนครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ5.1 ควรจัดให้มีการอบรบครู เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายได้ถูกต้อง 5.2 ควรจัดครูเอกภาษาอังกฤษ ให้ทดแทนครูเกษียณและลาออก (ครูเกษียณ 3 คน ลาออก 1 คน) โรงเรียนไม่มีครูภาษาอังกฤษ สอนชั้น ป.4 - 66.1 เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 6.2 ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ 6.3 ติดตามอินเตอร์ความเร็วสูง 6.4 เรื่องทั่วไปการอ่านออกเขียนได้ แจกลูกสะกดคำ
99บ้านดอนทอง574
100บ้านฉาง855
101บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่24511
102บ้านบางประแดง1438 3 ก.ค. 256118จุดแข็ง 1.ชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน 2.ครูครูสอนตามหลักสูตร และใช้สื่อ DLIT ช่วยสอน (ทีวีไกลกังวล) 3.มีวัฒนธรรมองค์กรดี ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่/การบริหารจัดการดี 4.มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลากหลาย เช่น วัด อบต. สถาบันฯ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน มีระบบ Internet ค่อนข้างเสถียร 5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน จุดอ่อน -สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อยู่ติดแม่น้ำ น้ำท่วมโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง กำลังดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำท่วม 5.1 -อัตรากำลังครู (ทดแทนครูย้าย) -ลานกีฬาเอนกประสงค์ -อุปกรณ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ 5.2 -บ้านพักครูทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดเพราะถูกน้้ำท่วม -อัตรากำลังครูเอกคณิตศาสตร์และเอกปฐมวัย (ตามเกณฑ์ กคศ. ขาด 2 อัตรา) -อุปกรณ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ 5.3 -อัตรากำลังครู 1 อัตรา (เอกสังคมศึกษา) -ลานกีฬาเอนกประสงค์ 1.อาหารกลางวัน 2.ความปลอดภัยในสถานศึกษา 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไป1.โรงเรียนทำอาหารกลางวันโดยวิธีจ้างเหมา โดยโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมคุณภาพอาหาร ตามโปรแกรม School Lunch 2. ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนอ่านออกเขียนได้ มีเพียงนักเรียนบางคนที่ยังมีปัญหาด้านการอ่านอยู่บ้าง แนะนำให้ครูดูแลแก้ไขอย่างใกล้ชิด
103วัดเชิงเลน1548 3 ก.ค. 256117จุดแข็ง 1.คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา ให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และการเข้าร่วมเป็นวิทยากรบุคคลภายนอก ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมดังต่อไปนี้ -ด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบ มีสภาพมั่งคง แข็งแรง มีจำนวนเพียงพอและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องอัจฉริยภาพ ห้องสะเต็มศึกษา ห้องนักวิทยาศาสตร์น้อย มีสนามกีฬาทั้งกลางแจ้งและในรม สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ โรงอาหาร สถานที่นั่งพักผ่อน -ด้านวิชาการ ข้าราชการเกษียณอายุแล้ว มาช่วยสอนวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยไม่รับค่าตอบแทน ครูภูมิปัญญาในชุมชนเข้ามาช่วยสอนด้านการเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานอาหาร - ด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการโรงเรียนประชารัฐ ด้านการเรียนภาษาอังกฤษและสะเต็มศึกษา -ด้านแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ วัดเชิงเลน สวนผลไม้ สถานที่จัดทำฐานและพักค้างแรมของการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งเรียนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำโรงเรียนนาคประสิทธิ์ 2.การได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.และสพป.นครปฐม เขต 2 ให้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนในโครงการนักธุรกิจน้อย โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสะเต็มศึกษา ทำให้ผู้บริหาร คณะครู ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จุดอ่อน 1.ปัญหาด้านครู เนื่องจากครูที่ได้รับการบรรจุที่โรงเรียนวัดเชิงเลน ส่วนมากเป็นครูมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อถึงาระการย้ายจะย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม และมีครูบรรจะใหม่มาแทน ทำให้การเรียนการสอนหรือการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขาดความต่อเนื่อง ประกอบกับครูบางส่วนของโรงเรียน จบป.บัณฑิต ทำให้ขาดทักษะในการสอนวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตรงกับวิชาเอก วิธีแก้ไขปัญหา 1.ผู้บริหารช่วยสอนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในการอ่านภาษาไทย การอ่านโจทย์ปัญหาและคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อขึ้นเรียนชั้น ป.4-6 จะได้ช่วยในการเรียนได้เร็วและมากขึ้น 2.ผู้บริหารและคณะครูช่วยกันเตรียมการสอน เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยี เพื่อให้ใช้ได้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา มีการสอนและการวัดประเมินผลแบบบูรณาการ 3.ผู้บริหารและคณะครูช่วยกันถอดบทเรียนวิธีแก้ไขปัญหานักเรียนและการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โดยใชักระบวนการPLC ปัญหาด้านนักเรียน นักเรียนบางส่่วนย้ายมาจากโรงเรียนอื่น ๆ จากต่างจังหวัดซึ่งมักประสบปัญหาการอ่าน การเขียน วิธีแก้ไขปัญหา 1.แจ้งผู้ปกครองและให้นักเรียนลงมาเรียนซ่อมเสริมในระดับชั้น ป.1-2 เพื่อแก้ไขให้ทันเรียนภาคเรียนที่ 1 ในกรณีที่ไม่ทันภาคเรียนที่ 1 จะแจ้งผู้ปกครองขอให้เรียนซ้ำชั้นอีก 1 ปี 2.ผู้บริหารและคณะครูช่วยกันเตรียมหนังสือ สื่อการเรียนชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน และส่งเสริมให้ันักเรียนประเภทนี้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ เช่น กีฬา งานอาชีพ งานชาง งานประดิษฐ์ 5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน - อัตรากำลังครู 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. - ควรเปิดกว้างให้โรงเรียนขออัตราเอกได้มากกว่าที่กำหนดในระดับประถมศึกษา เช่น วิชาเอกศิลปะ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกบรรณารักษ์ 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่สนับสนุน - เขตพื้นที่ควรจัดอบรม หรือจัดประชุม งานข้อมูลนักเรียน งานส่งเสริมกิจการนักเรียนที่นอกเหนืองานวิชาการ ก่อนเปิดภาคเรียน เนื่องจากการประชุมในเดือนมิถุนายน ค่อนข้างจะกระทบกับการเรียนการสอน -ศึกษานิเทศก์ควรเข้ามานิเทศโรงเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง1.อาหารกลางวัน 2.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไป1.การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใช้ Program School Lunch เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย และอิ่มทุกคน 2.ร.ร.จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการมาช่วยสอนแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทำให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และลายมือสวย 3.สภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น สวยงามดี
104วัดท่าข้าม1909 13 ก.ค. 256118จุดแข็ง การพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1ปรับการเรียนการสอนโดยให้ครูที่สอน ป.1 ในภาคเรียนที่ 1 สอนเฉพาะวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน การคิด ของนักเรียนโดยใช้วิธีการ ฝึกฝนทำซ้ำๆ ส่งเสริมให้่นักเรียนรักการอ่าน ส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนคัดลายมือได้ถูกต้องและสวยงาม ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์มรดกทางภาษาไทย 2. ให้ครูที่สอน ป.1 ประเมินทักษะการอ่านเขียนของนักเรียนถ้าพร้อมแล้วจึงจะแยกเรียนเป็นรายวิชา จุดอ่อน -ความไม่พร้อมด้านอาคารสถานที่ห้องเรียน และห้องพิเศษที่จำเป็น เช่น ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ โรงเรียนปรับปรุงอาคารเรียนที่ขอรื้อถอนไปแล้ว เพื่อนำมาใช้เป็นห้องเรียนใหม่ - ลดเรื่องของการอบรมและงานเอกสารอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานสอน เพื่อให้ครูได้สอนเด็กเต็มประสิทธิภาพ5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน - 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. -โอนงบประมาณให้ตรงตามเวลา และตรงตามจำนวนที่จัดสรร 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่สนับสนุน -1.อ่านออกเขียนได้ 2.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไป1.โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนโดยใช้ Program School Lunch โดยโรงเรียนจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันด้วย การดำเนินงานยึดความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 2.นักเรียนอ่านออกเขียนได้ มีเพียงบางคนที่ยังอ่านเขียนไม่คล่อง 3.การจัดสภาพแวดล้อม สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
105บ้านดงเกตุ30810 15 มิ.ย. 2561181.ติดตามอาหารกลางวัน 2.ความปลอดภัย 3.อ่านออกเขียนได้ 4.เรื่องทั่วไป1.จัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น ปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงปลา เป็นต้น ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สดใหม่ สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่และกินอื่มทุกคนทุกวัน สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้ 2.การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ทุกคน โดยคุณครูเอาใจใส่ติดตามเด็กอย่างใกล้ชิด
106วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)37018 13 ก.ค. 256118จุดแข็ง 1.บุคลากรของโรงเรียนมีความมุ่งมั่นเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดี 2.โรงเรียนมีการประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียน 3.โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอในการจัดทำเป็นห้องเรียนและสถานที่จัดกิจกรรมอื่น จุดอ่อน 1.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากทางราชการไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอุปสรรคในการบำรุงรักษาสื่อเทคโนโลยีและการพัฒนาห้องกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน 2.การแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนมีข้อจำกัด เนื่องจากบุคลกรไม่เพียงพอทำให้เกิดภาวะ "งานล้นคน" บุคลากรต้องรับผิดชอบงานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า5.1 สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน -โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียน โต๊ะ เก้าอี้ครู -งบประมาณในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ อาคารประกอบ -เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของเด็กปฐมวัย 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ.สนับสนุน -บุคลากรดำเนินงานด้านการเงิน พัสดุและธุรการประจำโรงเรียน -สื่อ คอมพิวเตอร์ สื่อ Smart Tv ครบทุกห้องเรียน 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่สนับสนุน -บุคลากร ครูปฐมวัย ครูภาษาไทย -การพัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนในการดำเนินงาน PLC1.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไป
107วัดเดชานุสรณ์797 13 ก.ค. 256116จุดแข็ง 1.สภาพภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2.มีความร่วมมือกับชุมชน จิตอาสา ภุมิปัญญาท้องถ่ิน จุดอ่อน 1.ขาดแคลนบุคลากรส่งผลถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรุ้่ 2.นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจน และมีปัญหาครอบครัว 3.ระบบสารสนเทศ/เพื่อการนิเทศ กำกับ ติดตาม การทำงานยังไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร 4.การดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆในโรงเรียนยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร เนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ5.1สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน -ขอให้มีผู้อำนวยการโรงเรียน -จัดสรรครูตามความต้องการของโรงเรียน -ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ้างบุคลากร 5.2สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. -ช่วยสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยีใหม่ (คอมพิวเตอร์) -ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่สนับสนุน -การนิเทศติดตามช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ยังไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน1.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไป1.โรงเรียนนี้ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน 2.การจัดการโครงการอาหารกลางวัน ทางโรงเรียนจัดซื้ออาหารสด จ้างแม่ครัวปรุงอาหาร ใช้โปรแกรม School Lunch 3.การจัดการเรียนการสอน ขอให้โรงเรียนฝึกเด็กแจกลูกสะกดคำบ่อย ๆ
108บ้านท่าตลาด2089 18 พ.ค. 2561112จุดแข็ง - ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนและเอาใจใส่นักเรียนสม่ำเสมอ วิธีการดำเนินการโดยการประชุมปรึกษาหารือ และคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ -ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้น ป.6 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ วิธีดำเนินการโดยร่วมประชุมปรึกษาหารือในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตัวชี้วัด จุดอ่อน -ครูเกษียณอายุ ต้องรอการบรรจุใหม่ล่าช้า ทำให้การเรียนการสอนขาดความต่อเนื่องแก้ปัญหา โดยเชิญครูภูมิปัญญาท้องถ่ินมาช่วยสอน5.1 ต้องการขอสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีมาช่วยสอน เนื่องจากต้องรอครูบรรจุเพื่อทดแทนครูเกษียณอายุ 5.2 -ขอสนับสนุน สื่อ DLIT -ขออัตรากำลัง เพื่อทดแทนครูเกษียณอายุ และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุน -สื่อ DLIT สื่อเทคโนโลยี เพื่อช่วยสอนและจัดอัตรากาำลังทดแทนครูเกษียณ1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.เรื่องทั่วไปรร.มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เน้นแจกลูกสะกดคำ
109วัดหอมเกร็ด59426 19 มิ.ย. 2561135จุดแข็ง -บุคลากรครบชั้น อาคารสถานที่ สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีบุคคลภายนอกให้ความสนับสนุน จุดอ่อน - เขื่อนริมน้ำทรุดตัว รอการซ่อมแซมจากโยธาจังหวัดนครปฐม5.1 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนที่ชำรุดและบ้านพักครู 5.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการผลิตสื่อและการวิจัยในชั้นเรียน 5.3 ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน6.1 ด้านอาคารสถานที่ 6.2 ด้านงบประมาณ (โครงการอาหารกลางวัน) 6.3 ด้านวิชาการ การยกระดับคุณภาพนักเรียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น1.การจัดโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนจัดซื้ออาหารสดแล้วให้แม่ครัวเป็นผู้ปรุงอาหาร การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ตาม Program School Lunch และอื่มทุกคน 2. การจัดการเรียนการสอนเน้นการอ่านออกเขียนได้ทุกคน
110วัดทรงคนอง1918 18 พ.ค. 2561111จุดแข็ง - คณะกรรมการสถานศึกษและผู้นำชุมชนมีความสนใจ ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องการให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการระดมทรัพย์กร -โรงเรียนได้ดำเนินการโดยการประชุมคณะกรรมการและผู้นำทั้งที่เป็นรูปแบบและนอกรูปแบบอยู่เสมอ -ครูผู้สอนโดยเฉพาะระดับประถมปลายให้ความร่วมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET อย่างดี ทำให้ผลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ติดลำดับ 1 ใน 10 ของเขต ดังนี้ ปี 2559 ได้ที่ 4 ปี2560 ได้ที่ 10 จุดอ่อน - มาจากภายนอก ได้แก่ โรงเรียนอยู่ในเขตบริการซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชากรน้อย (ม.4และ 5)การเดินทางนักเรียนนอกเขตบริการ ได้แก่ ม.1 ,2 ,3และ 6 ลำบาก เนื่องจากไม่มีรถสาธารณะบริการ ผู้ปกครองฐานยากจน ขณะเดียวกันนักเรียนในชั้นอนุบาล 2 เพิ่มขึ้นเนื่องจากศพด.ของ อบต.ทรงคนอง ใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นศูนย์ วิธีการแก้ไข โรงเรียนพยายามหางบประมาณบริจาคเงินค่าพาหนะ สำหรับเด็กยากจน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง ซึ่งแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ -ด้านของครูผู้สอน เนื่องจากส่วนใหญ่เน้นมีประสบการณ์สอนยังไม่มากพอ อายุราชการ 2- 4 ปี เป็นส่วนมากขาดประสบการณ์สอน และการทำงานโรงเรียนแก้ไขโดยส่งไปอบรมสัมมนา และทำการประชุมครู เพื่อแนะนำ กระตุ้นส่งเสริมให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ 5.1 ปัจจัยพื้นฐานด้านพาหนะของนักเรียนยากจน เนื่องจากครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่ยากจน และถูกทอดท้ิงจากพ่อแม่ อยู่กับปู่ย่า ตายาย ซึ่งพ้นจากวัยแรงงานแล้ว 5.2 -ปรับเกณฑ์อัตราการคำนวณข้อมูลครัวเรือนของนักเรียนให้สูงขึ้นให้เหมาะกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ของแต่ละภาค -หลักสูตรการผลิตครูให้ตรงสาขา ไม่ควรใช้วิธีเทียบหน่วยกิตของคนที่มาเป็นครู ควรใช้ครูสายตรงและควรเรียนหลักสูตรครู 5 ปี 5.3 -การจัดอบรมครู ควรมีการติดตามประเมินผลารนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ -ควรให้มีเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะที่มีความรู้ทำงานด้านอื่น ๆให้เพียงพอ เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน และงานธุรการ1.อ่านออกเขียนได้ 2.ความปลอดภัย 3.เครือข่ายความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไปเน้นสอนแจกลูกสะกดคำ
111วัดไร่ขิง182872
112บ้านคลองใหม่22115 26 ก.พ. 2561115จุดแข็ง - งานส่งเสริมอาชีพทักษะด้านดนตรีไทยและกิจกรรมอาหาร โดยรร.มีวิทยากรท้องถิ่นด้านดนตรีไทยและด้านอาหารรวมทั้งงานเกษตรอินทรีย์เข้ามาสอนนักเรียนในชั่วโมงเรียนศิลปะ การงานอาชีพและกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ นักเรียนสามารถรับงานแสดงดนตรีไทยในชุมชน เช่น งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น ส่วนกิจกรรมอาหารและงานเกษตรอินทรีย์นักเรียนนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน จุดอ่อน -ด้านวิชาการโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาโดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและเพิ่มชั่วโมงเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำหน้าเสาธงทุกเช้า วิชาคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้เด็กๆ ท่องสูตรคูณหลังเลิกเรียน ส่งนักเรียนเข้าประกวดทักษะทางวิชาการทุกๆ ปี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานวัดบางช้างเหนือและงานตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ -6.1 เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น 6.2 ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ 6.3 ติดตามอินเตอร์ความเร็วสูง 6.4 เรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน 6.5 เรื่องทั่วไปเน้นการอ่านออกเสียง แจกลูกสะกดคำ
113วัดสุวรรณาราม2039
114บ้านคลองมหาสวัสดิ์674
115วัดสาลวัน22110 13 มิ.ย. 256112จุดแข็ง 1.บรรยากาศโดยรอบของโรงเรียนร่มรื่น สะอาด เรียบร้อย 2.การปรุงอาหารกลางวันในแต่ละวันโดยวิธีจ้างเหมา อาหารสดใหม่ สะอาด ปลอดภัยและมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ทุกวัน เนื่องจากมีกับข้าว 2 - 3 อย่างในแต่ละวัน และมีขนม ผลไม้ด้วย จุดอ่อน -อาคารเรียนบางอาคาร มีการชำรุดในบางจุด ห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน 5.1 - 5.2 - 5.3 -1.อาหารกลางวัน 2.อ่านออกเขียนได้ 3.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.ความปลอดภัย 5.เรื่องทั่วไปโรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันได้ดี นักเรียนได้กินอาหารสด ใหม่ทุกวัน
116บ้านคลองโยง20714 7 มี.ค. 2561115จุดแข็ง - (1)เตรียมความพร้อมระดับก่อนประถม (ปฐมวัย)ได้เป็นอย่างดี สามารถส่งต่อให้ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีคุณภาพ (2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ป.3 ความสามารถด้านภาษา เฉลี่ยร้อยละ 75.14 (3) ผลการสอบอ่าน ป.1 - 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4) กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (5) การฝึกทักษะงานอาชีพนักเรียน จุดอ่อน - ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ O-NET ป.6 และม.3 ส่วนใหญ่ ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับชาติ5.1 สิ่งที่รร.ขอรับการสนับสนุน - งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ฝ้า เพดาน หลังคา) ชำรุดเสียหาย 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. - 5.3 สิ่งที่เขตพื้นที่ฯ - เสนอเข้าแผน เพื่อเสนอของบประมาณปรับปรุงให้แล้ว1.อ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3.ความปลอดภัย 4.เรื่องทั่วไป 9.1นักเรียนชั้นป.1 อ่านหนังสือคล่อง รร.สอนโดยเน้นการแจกลูกสะกดคำ 9.2นักเรียนชั้น ม.3 ส่วนใหญ่เตรียมเรียนต่อสายอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 9.3นักเรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมความสามารถด้านการเรียน การตอบคำถามเชิงเหตุผล ที่เชื่อมโยงสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ 9.4ครูและนักเรียนได้รบขวัญกำลังใจและมีความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจต่อความสำเร็จ
117บุณยศรีสวัสดิ์50421 2 ม.ค. 2562ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
118บ้านคลองสว่างอารมณ์111 7 มี.ค. 256116จุดแข็ง - การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 5.1 สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน - งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด ได้แก่ หลังคา และฝ้า 5.2 สิ่งที่เสนอแนะ - ขอบุคลากรสอนคอมพิวเตอร์ 1.อ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3.ความปลอดภัยในรร. 4.เรื่องทั่วไปนักเรียนส่วนใหญ่ออกออกเขียนได้ มีเพียงบางคนยังอ่านไม่คล่อง โดยฝากให้ครูครูดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งการอ่านและการเขียน
119วัดมะเกลือ55628 7 มี.ค. 2561228จุดแข็ง - โครงการสถานศึกษาสีขาว จดอ่อน - การจัดการสอนระดับปฐมวัย มีครูไม่ตรงเอกและขาดครูอนุบาล 1 คน 5.1 สิ่งที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน - บุคลากร ครู ให้ครบและตรงวิชาเอก 5.2 สิ่งที่เสนอแนะให้ สพฐ. -จัดสรรบุคลากรให้เร็วและทันก่อนเปิดเทอม 5.3 บรรจุครูปฐมวัยให้ตรงตามความต้องการ1.อ่านออกเขียนได้ 2.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3.ความปลอดภัยในรร. 4.เรื่องทั่วไปเน้นการสอน แบบแจกลูกสะกดคำ
120พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล178790
รวม 29,041 1,514 41 71 5 3 94 46 48 72 709 66 55 2 8
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/09/21) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน