การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคกลาง
ช่วงเวลา   05 พ.ค.62 - 11 พ.ค.62
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายพิเชฐร์ วันทอง37 37 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานนทบุรี 263 45 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์102 7 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายชนาธิป สำเริง67 67 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ178 177 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม158 145 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมงคล รุ่งสว่าง145 145 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย162 164 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลพบุรี 1นายนิพนท์ นนธิ149 152 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.มโน ชุนดี139 139 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า124 125 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง135 136 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายวิทยา ยางสุด99 99 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายสมหมาย เทียนสมใจ139 139 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง100 101 1221118 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล81 81 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายสุภชัย ปุริสาย91 92 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมหมาย เทียนสมใจ120 120 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี173 177 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาราชบุรี 2นายประวิช ยะรินทร์142 147 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1ดร.ไพศาล ปันแดน135 135 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว133 133 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์125 126 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ120 120 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายบุญถิ่น มหาสาโร89 89 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบุรี 193 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายจัตุพร บุญระดม123 86 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นางชุลีกร ทองด้วง69 72 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก103 103 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์138 14 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์149 149 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ132 74 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1ดร.วิเศษ พลอาจทัน119 116 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสุชีพ ช่วยแก้ว113 113 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายวรรณชัย บุสนาม71 71 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์145 145 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายอัมพล หันทยุง118 118 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายเดือน ทองกุล83 83 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์106 106 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม82 82 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ112 112 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวันชัย บุญทอง81 81 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตราด -นางช่อชะบา ชื่นบาน106 108 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต115 115 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระยอง 2นายธันวา ลิ่มสถาพร87 41 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก72 72 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 3นายสุรชาติ เครือศรี47 47 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ64 64 1113 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร43 43 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร54 2 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 7นายกฤษ ละมูลมอญ44 44 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว55 55 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 9นายเจริญชัย กิตติพีรเดช61 61 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว60 60 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 17นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร39 39 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 18นายสุรชาติ มานิตย์50 15 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 1นายนิพนธ์ ก้องเวหา67 15 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 2นายสุชาติ กลัดสุข52 16 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานนทบุรี 1นายนพพร มากคงแก้ว32 32 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครปฐม 1นายมติชน มูลสูตร121 121 1113 คลิกดูรายโรง
รวม 6012 5373 1 1 3 2 3 2 4 3 0 0 6 3 3 0 31 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/07/21) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน