ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี1368331515
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นายเสถียร เลยะกุล (รก.)1368331515
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก)1368331515
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี1368331515
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ1368331515
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ (รก.)1368331515
7ประถมศึกษาอ่างทอง -รก.นายสมปอง คงอ่อน1368331515
8ประถมศึกษาชัยนาท -ว่าง1368331515
9ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง1368331515
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ1368331515
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ (รักษาราชการแทน)1368331515
12ประถมศึกษาสระบุรี 2นายเล็ก ทาเพชร (รักษาราชการแทนฯ)1368331515
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายสุเมธี จันทร์หอม1368331515
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายอภิชัย ทำมาน1368331515
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-1368331515
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน)1368331515
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์1368331515
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายจิระชัย ทีคำ (รักษาราชการแทน)1368331515
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 1368331515
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-1368331515
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี1368331515
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี1368331515
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน1368331515
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก1368331515
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)1368331515
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายกนก ปิ่นตบแต่ง1368331515
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน)1368331515
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ1368331515
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นางกัลยา มาลัย รักษาราชการแทน1368331515
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์1368331515
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน1368331515
32ประถมศึกษานครนายก -ดร.สุดา สุขอ่ำ1368331515
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า1368331515
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน)1368331515
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายวิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง (รก.ผอ.สพป.สป.2)1368331515
36ประถมศึกษาสระแก้ว 11368331515
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2บรรลุ ดารา1368331515
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม1368331515
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.)1368331515
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายวสันต์ นาวเหนียว1368331515
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเต็ม เสืออ่วม (รักษาการ)1368331515
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ1368331515
43ประถมศึกษาตราด - -ว่าง-1368331515
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต1368331515
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง1368331515
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูฃาติ แก้วนอก (รักษาราชการแทน)1368331515
47มัธยมศึกษา 3นายมานะ พุ่มบัว1368331515
48มัธยมศึกษา 5นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์1368331515
49มัธยมศึกษา 4นายนพพร พิพิธจันทร์1368331515
50มัธยมศึกษา 6นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์1368331515
51มัธยมศึกษา 7นายธีระวัฒน์ วรรณนุช1368331515
52มัธยมศึกษา 8นายสมชาย รองเหลือ1368331515
53มัธยมศึกษา 9นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน1368331515
54มัธยมศึกษา 10นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน1368331515
55มัธยมศึกษา 17นายพิทยุตม์ กงกุล(รก.)1368331515
56มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม1368331515
57มัธยมศึกษา 1ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ1368331515
58มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์1368331515
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู1368331515
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์1368331515
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน