ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายวิทยา ประวะโข1368331515
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ1368331515
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย1368331515
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายชนาธิป สำเริง1368331515
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ1368331515
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์1368331515
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี1368331515
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย1368331515
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล1368331515
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ1368331515
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า1368331515
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง1368331515
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง1368331515
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี1368331515
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง1368331515
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล1368331515
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี1368331515
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมหมาย เทียนสมใจ1368331515
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี1368331515
20ประถมศึกษาราชบุรี 2นายประหยัด สุขขี1368331515
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1ดร.ไพศาล ปันแดน1368331515
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์1368331515
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์1368331515
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ1368331515
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายบวร เทศารินทร์1368331515
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 11368331515
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายจัตุพร บุญระดม1368331515
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ1368331515
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก1368331515
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 11368331515
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์1368331515
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ1368331515
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 11368331515
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์1368331515
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายชำนาญ รามแก้ว1368331515
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์1368331515
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล1368331515
38ประถมศึกษาจันทบุรี 11368331515
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์1368331515
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม1368331515
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ1368331515
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวันชัย บุญทอง1368331515
43ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง1368331515
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต1368331515
45ประถมศึกษาระยอง 2นายประจิม มงคลสุข1368331515
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก1368331515
47มัธยมศึกษา 3นายสุรชาติ เครือศรี1368331515
48มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ1368331515
49มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร1368331515
50มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร1368331515
51มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี1368331515
52มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว1368331515
53มัธยมศึกษา 9 นายบำรุง เสียงเพราะดี (รองฯ รักษาการ)1368331515
54มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว1368331515
55มัธยมศึกษา 17นายสมศักดิ์ ทองเนียม1368331515
56มัธยมศึกษา 18นายสุรชาติ มานิตย์1368331515
57มัธยมศึกษา 1นายนิพนธ์ ก้องเวหา1368331515
58มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์1368331515
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายนพพร มากคงแก้ว1368331515
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์1368331515
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน