ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี13136488333315151515
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นายเสถียร เลยะกุล (รก.)1313638831321551514
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก)13106688333315121512
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี1313668833331581513
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นางสาวกัลยาณี นรสิงห์13136688333315151512
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายดำหริ งิมสันเทียะ13136689333315151515
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายสุดใจ มอญรัต131262893333154155
8ประถมศึกษาชัยนาท -ว่าง13136688333315151513
9ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง1313668831331571512
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ1313668831321581511
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ (รักษาราชการแทน)1313648932331551514
12ประถมศึกษาสระบุรี 2นายปราโมทย์ แสนกล้า13136689323315141515
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายสุเมธี จันทร์หอม131264853232155157
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายอภิชัย ทำมาน131366883131541512
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-131364883333156159
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน)13136388333315151515
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์13136688333315151515
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายจิระชัย ทีคำ (รักษาราชการแทน)131364883333156158
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 137668731321551510
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-131165863321561512
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี1313648831331541512
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวีระ ทวีสุข1313648831331551512
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน1313658831331581511
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก13136689333315141514
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)131164873231154156
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายกนก ปิ่นตบแต่ง1311648831331531511
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน)1313638932331561512
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสุรินทร์ ศรีสนิท13136489313315101514
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นางกัลยา มาลัย รักษาราชการแทน132658831321561511
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์13136489333315151515
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน131364893133156156
32ประถมศึกษานครนายก -ดร.สุดา สุขอ่ำ1313648831331531512
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า13126288313152155
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน)131364883233154157
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2)13136688333315151515
36ประถมศึกษาสระแก้ว 11311618313155153
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2บรรลุ ดารา13136488313155158
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม13136487313158159
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.)13136488313215101514
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายวสันต์ นาวเหนียว131364883232154154
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเต็ม เสืออ่วม (รักษาการ)131365883231153157
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ131163873131531512
43ประถมศึกษาตราด - -ว่าง-1311648933331551513
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต1313658733321514159
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง1313648832331561514
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูฃาติ แก้วนอก (รักษาราชการแทน)13136688333315151515
47มัธยมศึกษา 3นายมานะ พุ่มบัว1310638532331571510
48มัธยมศึกษา 5นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์1311668633331571513
49มัธยมศึกษา 4นายนพพร พิพิธจันทร์1311648733331551511
50มัธยมศึกษา 6นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์1313668833331571513
51มัธยมศึกษา 7นายธีระวัฒน์ วรรณนุช131263863131561511
52มัธยมศึกษา 8นายสมชาย รองเหลือ131063823333155155
53มัธยมศึกษา 9-1313648533331551512
54มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ1313668933331515158
55มัธยมศึกษา 17นายวรวิทย์ พรหมคช 131364883333157159
56มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม131263883332155154
57มัธยมศึกษา 1ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ13136584331515
58มัธยมศึกษา 2นายไพรัช แสงทอง131165853333155155
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู131364883333155156
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา1313648932331571513
รวม 0 731 0 266 0 450 0 123 0 142 0 454 0 630
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน