ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
000186,0094201514,09670547,5023423727,6071,467
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายชูชาติ แก้วนอก
1383582349,5185712118,77194547,3432607236,4671,858
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นายทศพร ถือพุดซา
181,4121543510,0706461615,44180523,6851557130,6081,760
3. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายนพพร มากคงแก้ว
19713247,79163454,41829625,2143163217,5201,259
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
นางธรรมพร แข็งกสิการ
141,3351433610,6376861210,65855111,530736324,1601,453
5. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
302,5381945014,9047352017,98267723,0989910238,5221,705
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายชนาธิป สำเริง
12883634412,33857388,09631336,5072106727,8241,159
7. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายดำหริ งิมสันเทียะ
755,5773509119,3971,10696,49830436,00623217837,4781,992
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
845,5403997015,26488943,35316000015824,1571,448
9. ประถมศึกษาอ่างทอง
นายมงคล รุ่งสว่าง
956,303480489,59062800024,67417214520,5671,280
10. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ว่าง
936,6864555310,76966316082924,76220114922,8251,348
11. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ดร.มโน ชุนดี
714,9223196516,18497132,58611300013923,6921,403
12. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายพิเชฐร์ วันทอง
634,225394336,02543421,9478712,332879914,5291,002
13. ประถมศึกษาชัยนาท
นางสาวลออ วิลัย
955,8694356511,73275517613212,3479616220,7091,318
14. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
764,737310439,24350043,60716612,78112312420,3681,099
15. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
614,4722766815,30286765,16822900013524,9421,372
16. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
161,4101085613,94876298,52238413,3161308227,1961,384
17. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
493,6952415612,51570566,30225913,22712111225,7391,326
18. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายวันชัย บุญทอง
2168165216,4737942520,91692023,9781638141,5351,893
19. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
201,6981167520,9101,0361615,46359748,98937511547,0602,124
20. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธันวา ลิ่มสถาพร
282,4811705411,56161843,16413212,0531058719,2591,025
21. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายเดือน ทองกุล
412,587200368,82948642,89914125,4832128319,7981,039
22. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
403,3562316014,51574464,57621500010622,4471,190
23. ประถมศึกษาตราด
ดร.ลัดดา ท่าพริก รักษาราชการแทน
402,8132726314,7421,04321,5327212,06012010621,1471,507
24. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
533,8082788019,9011,03232,5888826,65429013832,9511,688
25. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
624,5283128018,74799064,02118912,1668214929,4621,573
26. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ดร.วิเศษ พลอาจทัน
704,3123214310,04259453,54412211,7496711919,6471,104
27. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายสุชีพ ช่วยแก้ว
604,0762795211,57170216913800011316,3381,019
28. ประถมศึกษานครนายก
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
755,2623555310,99366732,79111411,5826513220,6281,201
29. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
685,5793516917,52196975,44922012,3488714530,8971,627
30. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายอัมพล หันทยุง
413,2412237517,0311,02421,8257500011822,0971,322
31. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
1006,9295056617,30288854,49117426,85026617335,5721,833
32. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
- ว่าง -
715,0523986815,39188832,2649600014222,7071,382
33. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นายวิทยาเกียรติ เงินดี
664,8203596914,84491832,42810311,8507413923,9421,454
34. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายอาดุลย์ พรมแสง
453,4322465211,42468632,66312100010017,5191,053
35. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายณรงค์ ศรีละมุล
221,7541494813,15281397,79563923,9221008126,6231,701
36. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นายนิพัฒน์ มณี
393,1122054911,27864342,8491140009217,239962
37. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ดร.ไพศาล ปันแดน
845,622415499,93463400024,27417513519,8301,224
38. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายเกษม คำศรี
735,4453965510,83768854,82621300013321,1081,297
39. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์
735,239413489,97456932,86911411,5065412519,5881,150
40. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
-
463,5744396716,0581,12555,30026836,72432512131,6562,157
41. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายสมหมาย เทียนสมใจ
422,7862107016,41287566,14426123,61516212028,9571,508
42. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก
261,9801655916,2819501514,39265635,29619810337,9491,969
43. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นางชุลีกร ทองด้วง
422,680187254,97930322,6971230006910,356613
44. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
653,621355265,33933900024,0231329312,983826
45. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายจัตุพร บุญระดม
744,537350478,75352422,2879300012315,577967
46. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
614,5573385212,64873365,19624211,6368212024,0371,395
47. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายบุญถิ่น มหาสาโร
413,3592294510,71161032,4561090008916,526948
48. มัธยมศึกษา เขต 1
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
13842146,4543621513,3276623791,3134,37967111,1325,445
49. มัธยมศึกษา เขต 2
นายสุชาติ กลัดสุข
00026185278,29749842110,3495,98451119,2646,534
50. มัธยมศึกษา เขต 3
นายสุรชาติ เครือศรี
216821155,575350119,3684831950,5662,3984765,6773,252
51. มัธยมศึกษา เขต 4
นางงามพิศ ลวากร
221128124,63630398,5915072051,6412,4634365,0793,301
52. มัธยมศึกษา เขต 5
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
6465753411,1447621311,8616621126,1151,3786449,5852,877
53. มัธยมศึกษา เขต 18
นายสุรชาติ มานิตย์
26973124,8382861312,8286112358,4242,2095076,1593,179
54. มัธยมศึกษา เขต 17
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
759681154,347266119,543496612,7036453927,1891,488
55. มัธยมศึกษา เขต 6
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
641675164,7843321010,0585022258,7032,2505473,9613,159
56. มัธยมศึกษา เขต 7
นายกฤษ ละมูลมอญ
39737196,3663741110,5635561124,5891,0734441,6152,040
57. มัธยมศึกษา เขต 8
นายจตุรงค์ สุขแก้ว
19121217,1494692220,7538871128,2151,2205556,2082,597
58. มัธยมศึกษา เขต 9
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
221130237,6275141613,8827692048,3652,0036170,0853,316
59. มัธยมศึกษา เขต 10
ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว
754295238,1235351716,5691,0011228,4201,2425953,6542,873
 2,475175,84813,4772,782681,05040,035455412,57019,938299730,48532,9956,0111,999,953106,445