ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นายสุรชัย ทองทวี
000196,7294811413,50965447,6923423727,9301,477
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายชูชาติ แก้วนอก
1385484349,6655632118,76493647,3432607236,6261,843
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นายไตรรัตน์ โคสะสุ
181,4871293610,5325841514,73465323,2611377130,0141,503
3. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายกำจัด คงหนู
19713247,83062554,41829625,2633383217,6081,272
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
นางธรรมพร แข็งกสิการ
141,3181413610,6426841210,65855111,530736324,1481,449
5. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นายจำนงค์ สุดาเดช
292,4441685215,1217342018,11167023,0989910338,7741,671
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายวิชัย แสงศรี
12872644412,33053788,09631336,5072106727,8051,124
7. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายดำหริ งิมสันเทียะ
826,2213958718,8491,01796,32329236,00624618137,3991,950
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายบูรพา พรหมสิงห์
825,3383797315,75294454,08418712,5681216127,7421,522
9. ประถมศึกษาอ่างทอง
นายมโน ชุนดี
956,516464489,86963300024,67417214521,0591,269
10. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายมานพ ษมาวิมล
1016,6595135811,7207731648725,09021116224,1171,504
11. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
674,9853256916,8411,01232,58611300013924,4121,450
12. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายพิเชฐร์ วันทอง
654,414388356,35744021,8757812,3328710314,978993
13. ประถมศึกษาชัยนาท
นางสาวลออ วิลัย
1056,4045216913,21388218643412,5088517622,9891,522
14. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายสมุทร สมปอง
714,563287469,55850743,59216612,90610212220,6191,062
15. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
644,5973126915,47290365,28921800013925,3581,433
16. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
171,5191145513,77774898,2283580008123,5241,220
17. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
483,6402495712,75670766,05225513,01911211225,4671,323
18. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายวิชัย พวงภาคีศิริ
2161115417,3758232420,80192112,133988140,4701,853
19. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
191,574867922,6381,0361312,83250649,39136811546,4351,996
20. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธงชัย มั่นคง
282,4851655411,57662743,31613612,009948719,3861,022
21. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายมนตรี ทัดเทียม
412,615199368,88649242,89914125,4612138319,8611,045
22. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
352,7241836514,97876764,61720400010622,3191,154
23. ประถมศึกษาตราด
นายอัมพล หันทยุง
513,8052615414,15676242,64210511,8257711022,4281,205
24. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
513,7852718120,1221,01843,9799726,65429013834,5401,676
25. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
624,5603148018,9261,00164,08119312,1668214929,7331,590
26. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
704,3163484410,56363242,74810711,6526711919,2791,154
27. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
624,3673015011,36569516913800011316,4231,034
28. ประถมศึกษานครนายก
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
765,4943945210,89266232,79111411,5826513220,7591,235
29. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
695,7533726817,40395475,44922012,2859014530,8901,636
30. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายกำพล กระมล
443,4582317517,2891,02421,8257500012122,5721,330
31. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
1047,1765226617,34386154,49117426,85026617735,8601,823
32. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
-
684,6723577515,92192153,41815600014824,0111,434
33. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นายวิทยาเกียรติ เงินดี
624,6573087416,63593921,5536911,8627013924,7071,386
34. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายอาดุลย์ พรมแสง
453,3652455311,67669632,66912300010117,7101,064
35. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายณรงค์ ศรีละมุล
221,7141514813,10581397,80564423,9221008126,5461,708
36. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นายนิพัฒน์ มณี
372,9421915111,58565842,8491140009217,376963
37. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
785,3553765811,82770600024,45218313821,6341,265
38. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายวิเชียร อินทรศักดิ์
705,3934525912,38580654,68423100013422,4621,489
39. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายไพศาล ปันแดน
715,1494115110,82460032,58010511,5065412620,0591,170
40. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
433,3262526917,43796565,79824337,42825512133,9891,715
41. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายสมบัติ จันทร์มีชัย
432,7432156816,19884976,75228923,61516212029,3081,515
42. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก
241,8621565815,2168281715,24969747,27928610339,6061,967
43. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นายสมหมาย เทียนสมใจ
382,574201327,01841222,8891130007212,481726
44. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
นายศุภชัย ชนะดี
663,943356255,24033800024,0231329313,206826
45. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
754,702342468,71452322,2879300012315,703958
46. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
574,1562795713,82075165,19624211,6818612124,8531,358
47. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
403,2742424610,81862632,3681020008916,460970
48. มัธยมศึกษา เขต 1
นายกิตติ บุญเชิด
13842146,4543621513,3276623791,4224,37967111,2415,445
49. มัธยมศึกษา เขต 2
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
00027195967,48243243114,4946,01951122,6956,510
50. มัธยมศึกษา เขต 3
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
216821145,2513311210,2635121950,5662,3984766,2483,262
51. มัธยมศึกษา เขต 4
นางงามพิศ ลวากร
111213134,85232198,2995392049,5852,5634362,8483,436
52. มัธยมศึกษา เขต 5
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
6564783411,4407871311,8486681126,2721,3346450,1242,867
53. มัธยมศึกษา เขต 18
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
25575124,8142871312,6086032358,4242,2095075,9013,174
54. มัธยมศึกษา เขต 17
นายสุรชาติ มานิตย์
763170143,453213129,938485612,9856503927,0071,418
55. มัธยมศึกษา เขต 6
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
533962164,4313171212,1565362156,8282,1375473,7543,052
56. มัธยมศึกษา เขต 7
นายสุรชาติ เครือศรี
39737196,7083731110,5635561124,6351,0624442,0032,028
57. มัธยมศึกษา เขต 8
นายจตุรงค์ สุขแก้ว
19121217,1494692220,7538871128,2151,2205556,2082,597
58. มัธยมศึกษา เขต 9
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
110816247,7695291613,8187732048,0372,1076169,7323,425
59. มัธยมศึกษา เขต 10
นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน
643583248,2405481716,3929691228,5011,2275953,5682,827
 2,472176,66613,2562,846700,22440,155460414,53719,655299731,53732,8296,0772,022,964105,895