ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
000186,0434201514,13170547,5523423727,7261,467
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายชูชาติ แก้วนอก
1386983349,6905712118,77194547,3432607236,6731,859
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นายไตรรัตน์ โคสะสุ
181,4971323610,5585871514,60568023,2611377129,9211,536
3. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายกำจัด คงหนู
19713247,79263254,41829625,2633383217,5701,279
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
นางธรรมพร แข็งกสิการ
141,3181413610,6146821210,65855111,530736324,1201,447
5. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นายจำนงค์ สุดาเดช
302,5761855115,1207352018,00667323,0989910338,8001,692
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายวิชัย แสงศรี
12872664412,18154688,09631336,5072106727,6561,135
7. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายดำหริ งิมสันเทียะ
816,0813848718,7191,02496,37729436,00624618037,1831,948
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายบูรพา พรหมสิงห์
885,9164356915,68292543,44016000016125,0381,520
9. ประถมศึกษาอ่างทอง
นายมโน ชุนดี
956,523468489,73963500024,67417214520,9361,275
10. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายมานพ ษมาวิมล
966,4954865811,69276816483125,09021115723,9251,496
11. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
695,1793346716,51399332,58611300013924,2781,440
12. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายพิเชฐร์ วันทอง
614,313377356,37044621,8458012,332879914,860990
13. ประถมศึกษาชัยนาท
นางสาวลออ วิลัย
1066,4665226813,03387518643412,5088517622,8711,516
14. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายสมุทร สมปอง
734,371281479,79052443,60716612,78112312520,5491,094
15. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
654,6463146815,48989965,33621800013925,4711,431
16. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
161,4071085613,96675998,37538113,3161308227,0641,378
17. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
473,5592385812,86971766,05225513,01911211225,4991,322
18. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายบุญเพชร วันนา (รองฯ รก.)
2161115417,4228252420,90792712,133988140,6231,861
19. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
201,639987621,5181,0011514,41656549,19337211546,7662,036
20. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธงชัย มั่นคง
282,4851655411,65362543,25513612,025978719,4181,023
21. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายมนตรี ทัดเทียม
412,612198368,87047742,89914125,4612138319,8421,029
22. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
393,2942146114,58173564,57821400010622,4531,163
23. ประถมศึกษาตราด
นายอัมพล หันทยุง
503,6572555514,22977042,76210711,8257711022,4731,209
24. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
513,7522758120,0901,03543,9799726,65429013834,4751,697
25. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
624,5243138018,91699964,02118912,1668214929,6271,583
26. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
704,292346439,99461753,54412211,7496711919,5791,152
27. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
614,2472855111,47670516913800011316,4141,028
28. ประถมศึกษานครนายก
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
755,3993795311,02366632,79111411,5826513220,7951,224
29. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
685,6783656917,54696575,44922012,3488714531,0211,637
30. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายกำพล กระมล
443,4342297517,1251,02021,8257500012122,3841,324
31. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
1037,0275046717,46787254,49117426,85026617735,8351,816
32. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
-
674,6543567515,87291753,41015200014723,9361,425
33. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นายวิทยาเกียรติ เงินดี
624,5353007315,83393032,1919611,8197513924,3781,401
34. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายอาดุลย์ พรมแสง
463,4442475211,50069032,66312100010117,6071,058
35. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายณรงค์ ศรีละมุล
221,7141484813,15480197,79563923,9221008126,5851,688
36. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นายนิพัฒน์ มณี
383,0381955011,37465442,8491140009217,261963
37. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
815,4813545511,19465900024,39718913821,0721,202
38. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายวิเชียร อินทรศักดิ์
715,4274415812,16178054,68423100013422,2721,452
39. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายไพศาล ปันแดน
735,2314234910,42157932,58010511,5065412619,7381,161
40. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
443,4172526817,22795465,79824337,13926912133,5811,718
41. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายสมบัติ จันทร์มีชัย
412,6032037016,25686176,74529223,61516212029,2191,518
42. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก
241,8801575815,3378381613,75763658,81734710339,7911,978
43. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นายสมหมาย เทียนสมใจ
382,512197326,99441422,8891130007212,395724
44. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
นายศุภชัย ชนะดี
653,805347265,37334300024,0231329313,201822
45. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
754,721347468,70251722,2879300012315,710957
46. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
574,1472775613,53974065,19624211,6818612024,5631,345
47. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายสุรินทร์ บัวงาม
413,3722474510,74761732,3681020008916,487966
48. มัธยมศึกษา เขต 1
นายกิตติ บุญเชิด
13842146,4543621513,3276623791,4224,37967111,2415,445
49. มัธยมศึกษา เขต 2
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
00026075255,77633444114,8496,15551121,2326,541
50. มัธยมศึกษา เขต 3
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
216821155,790360119,3684831950,5662,3984765,8923,262
51. มัธยมศึกษา เขต 4
นางงามพิศ ลวากร
222525124,72730898,2995392049,5852,5634362,8363,435
52. มัธยมศึกษา เขต 5
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
6564783411,4297801311,7816631126,2781,3546450,0522,875
53. มัธยมศึกษา เขต 18
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
26973124,8382861312,6086032358,4242,2095075,9393,171
54. มัธยมศึกษา เขต 17
นายสุรชาติ มานิตย์
872383133,3022171210,101481612,9006913927,0261,472
55. มัธยมศึกษา เขต 6
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
533962164,4593241212,0045572156,5872,1405473,3893,083
56. มัธยมศึกษา เขต 7
นายสุรชาติ เครือศรี
39737196,7083731110,5635561124,6351,0624442,0032,028
57. มัธยมศึกษา เขต 8
นายจตุรงค์ สุขแก้ว
19121217,1494692220,7538871128,2151,2205556,2082,597
58. มัธยมศึกษา เขต 9
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
110815247,7745321613,9687672048,3252,0036170,1753,317
59. มัธยมศึกษา เขต 10
นายนิกูล ประทีปพิชัย
643583248,2475491716,3929691228,5011,2275953,5752,828
 2,481177,22413,2352,826694,93839,956461413,57519,694301733,47233,1546,0692,019,209106,039