ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นายพิเชฐร์ วันทอง
000186,0094201514,09670547,5023423727,6071,467
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายชูชาติ แก้วนอก
1384583349,4165702118,77194547,3432607236,3751,858
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นายวรรณชัย บุสนาม
181,4231543510,0826481615,44180523,6851557130,6311,762
3. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายนพพร มากคงแก้ว
221728247,99264443,60522725,2143163217,0281,215
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
141,3351433610,6376861210,65855111,530736324,1601,453
5. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
302,5551915014,9437512018,14267723,0989910238,7381,718
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายชนาธิป สำเริง
12884634412,26058188,09631336,5072106727,7471,167
7. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายดำหริ งิมสันเทียะ
765,6003579019,2741,09596,49830436,00623217837,3781,988
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม
845,5393997015,25889743,35316000015824,1501,456
9. ประถมศึกษาอ่างทอง
นายมงคล รุ่งสว่าง
966,452503479,35361300024,67417214520,4791,288
10. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายนิพนท์ นนธิ
936,4944615411,15969400024,65420114922,3071,356
11. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ดร.มโน ชุนดี
735,1503326315,58594432,58611300013923,3211,389
12. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายวิทยา ยางสุด
634,204391336,04143421,9478712,332879914,524999
13. ประถมศึกษาชัยนาท
นางสาวลออ วิลัย
945,7314216611,83776417613212,3479616220,6761,313
14. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
774,829320428,94049143,63816412,78112312420,1881,098
15. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
614,4722766815,30286765,16822900013524,9421,372
16. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
161,3851125613,69475487,66631924,8141958227,5591,380
17. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
493,6952415612,49870566,30225913,22712111225,7221,326
18. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายวันชัย บุญทอง
2168165216,5567982520,91692023,9781638141,6181,897
19. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
201,6151007420,0599681614,738626510,54742311546,9592,117
20. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธันวา ลิ่มสถาพร
292,5411745311,42860943,16413212,0531058719,1861,020
21. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายเดือน ทองกุล
412,615202379,38352432,29711425,4832128319,7781,052
22. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
403,3562326014,52175064,58721100010622,4641,193
23. ประถมศึกษาตราด
นางช่อชะบา ชื่นบาน
402,8252696314,7161,04121,5327212,06012010621,1331,502
24. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
554,0172947819,6591,02732,5888826,65429013832,9181,699
25. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
614,4083038118,8751,00564,02118912,1668214929,4701,579
26. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ดร.วิเศษ พลอาจทัน
694,2033134410,13558653,54412211,7496711919,6311,088
27. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายสุชีพ ช่วยแก้ว
604,0772765211,58270016913800011316,3501,014
28. ประถมศึกษานครนายก
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
765,3113625210,88066132,79111411,5826513220,5641,202
29. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
695,7493596817,27396075,44922012,3488714530,8191,626
30. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายอัมพล หันทยุง
413,2562267517,1361,03021,8257500011822,2171,331
31. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
1006,9365066516,97988154,49117439,11027717337,5161,838
32. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
นายประวิช ยะรินทร์
715,0573956815,38888832,2649600014222,7091,379
33. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นายสมหมาย เทียนสมใจ
664,6923336914,57192132,43510511,8297313923,5271,432
34. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายอาดุลย์ พรมแสง
453,4102415211,37668732,66412300010017,4501,051
35. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายณรงค์ ศรีละมุล
221,7171424913,76283887,17962023,9221008126,5801,700
36. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นายสุภชัย ปุริสาย
383,0722034911,28164342,8491140009117,202960
37. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ดร.ไพศาล ปันแดน
845,616418499,93463400024,27417513519,8241,227
38. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว
735,4413955510,83268854,82621300013321,0991,296
39. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์
725,0314004910,10857732,86911411,5065412519,5141,145
40. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นายมติชน มูลสูตร
463,5664266716,0591,10855,30026836,72432512131,6492,127
41. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายสมหมาย เทียนสมใจ
422,8292117016,45388066,14426123,61516212029,0411,514
42. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก
262,0081665916,2859471514,39265635,29619810337,9811,967
43. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นางชุลีกร ทองด้วง
422,665188254,97530322,6781230006910,318614
44. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
653,625350265,34334000024,0231329312,991822
45. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายจัตุพร บุญระดม
754,634360468,67951822,2879300012315,600971
46. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
614,5343475212,64373665,19624211,6368212024,0091,407
47. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายบุญถิ่น มหาสาโร
413,3652314510,69060732,4561090008916,511947
48. มัธยมศึกษา เขต 1
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
13842146,4543621513,3276623791,3134,37967111,1325,445
49. มัธยมศึกษา เขต 2
นายสุชาติ กลัดสุข
00026185278,29749842110,3495,98451119,2646,534
50. มัธยมศึกษา เขต 3
นายสุรชาติ เครือศรี
216821155,603350119,3684831950,3292,3974765,4683,251
51. มัธยมศึกษา เขต 4
นางงามพิศ ลวากร
221128124,61230898,5915072051,7072,4634365,1213,306
52. มัธยมศึกษา เขต 5
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
6461763411,1287621311,8616621125,9341,3556449,3842,855
53. มัธยมศึกษา เขต 18
นายสุรชาติ มานิตย์
26973124,8072861211,5295682459,9322,2795076,3373,206
54. มัธยมศึกษา เขต 17
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
759681154,347266119,543496612,7036453927,1891,488
55. มัธยมศึกษา เขต 6
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
641276164,7843321010,0585022258,7032,2505473,9573,160
56. มัธยมศึกษา เขต 7
นายกฤษ ละมูลมอญ
39737196,3633731110,5635561124,5891,0734441,6122,039
57. มัธยมศึกษา เขต 8
นายจตุรงค์ สุขแก้ว
19121217,1414662220,7538871128,2151,2205556,2002,594
58. มัธยมศึกษา เขต 9
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
221130237,6675141613,8827692048,5062,0266170,2663,339
59. มัธยมศึกษา เขต 10
ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว
754295238,1235231716,5691,0011228,4201,2425953,6542,861
 2,482176,04513,4932,776679,48840,007449407,24219,713303736,96933,1876,0101,999,744106,400