ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นายวิทยา ประวะโข
000186,0094201514,09670547,5023423727,6071,467
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายชูชาติ แก้วนอก
1383782349,6395662118,77194547,3432607236,5901,853
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นายทศพร ถือพุดซา
181,4941293610,5435891514,57268323,2611377129,8701,538
3. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายนพพร มากคงแก้ว
19713247,79163454,41829625,2143163217,5201,259
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
นางธรรมพร แข็งกสิการ
141,3131433610,6066821210,65855111,530736324,1071,449
5. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นายสมบัติ จันทร์มีชัย
302,5941865115,1397392017,98267723,0989910338,8131,701
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายชนาธิป สำเริง
12901654412,25656788,09631336,5072106727,7601,155
7. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายดำหริ งิมสันเทียะ
775,7973818818,9661,07996,49830436,00623217737,2671,996
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายบูรพา พรหมสิงห์
845,5304257015,39993443,37716000015824,3061,519
9. ประถมศึกษาอ่างทอง
นายมโน ชุนดี
976,579490469,40161200024,67417214520,6541,274
10. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ว่าง
966,7394675310,76166516082924,76220115222,8701,362
11. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
705,0363316616,35998232,58611300013923,9811,426
12. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายพิเชฐร์ วันทอง
614,162380356,28845621,9498812,332879914,7311,011
13. ประถมศึกษาชัยนาท
นางสาวลออ วิลัย
965,9624396511,76074817613212,3479616320,8301,315
14. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
754,594299459,54551343,60716612,78112312520,5271,101
15. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
624,4822796815,30286765,16822900013624,9521,375
16. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
161,4021085613,95275298,37538113,3161308227,0451,371
17. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
503,8112555512,38769366,30225913,22712111225,7271,328
18. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายวันชัย บุญทอง
2168165417,4128232319,77387423,9781638141,3311,876
19. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
201,6991207520,9261,0511615,46388848,98937511547,0772,434
20. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธันวา ลิ่มสถาพร
282,4341665411,55362143,25613612,0531058719,2961,028
21. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายเดือน ทองกุล
412,628201368,84847642,89914125,4832128319,8581,030
22. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
403,3392316014,43172464,58321500010622,3531,170
23. ประถมศึกษาตราด
นายอัมพล หันทยุง
402,7582806515,1761,07921,5327212,06012010821,5261,551
24. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
523,7862808019,9921,02843,9799726,65429013834,4111,695
25. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
624,5353178018,8931,00464,02118912,1668214929,6151,592
26. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ดร.วิเศษ พลอาจทัน
674,2553174310,06461553,54412211,7496711619,6121,121
27. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
594,0252745311,75370716913800011316,4691,019
28. ประถมศึกษานครนายก
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
755,3133695310,98667032,79111411,5826513220,6721,218
29. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
695,7493716817,38895775,44922012,3488714530,9341,635
30. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายกำพล กระมล
413,2532237517,1041,02621,8257500011822,1821,324
31. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
1047,0695206617,27888554,49117426,85026617735,6881,845
32. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
นายประหยัด สุขขี
735,0903967015,27289242,88012100014723,2421,409
33. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นายวิทยาเกียรติ เงินดี
674,9843716814,73091132,3529511,8507413923,9161,451
34. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายอาดุลย์ พรมแสง
463,4492475211,50069032,66312100010117,6121,058
35. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายณรงค์ ศรีละมุล
221,6641504813,13080397,79563923,9221008126,5111,692
36. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นายนิพัฒน์ มณี
383,0371955011,40365442,8491140009217,289963
37. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ดร.ไพศาล ปันแดน
795,3313685410,82066200024,33118113520,4821,211
38. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
705,1773855811,38671454,83518800013321,3981,287
39. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์
735,2014154910,36457732,81211211,5065412619,8831,158
40. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
463,5702836716,60994843,83117148,46831412132,4781,716
41. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายสมหมาย เทียนสมใจ
412,6062027116,72889466,14426123,61516212029,0931,519
42. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก
272,1181925715,5728991615,07468535,29619810338,0601,974
43. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นางชุลีกร ทองด้วง
452,814189255,02230022,7661140007210,602603
44. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
663,796350255,20533000024,0231329313,024812
45. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายจัตุพร บุญระดม
734,476331488,92853622,2879300012315,691960
46. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
584,2642935513,54274365,19624211,6368212024,6381,360
47. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายบวร เทศารินทร์
403,2532214610,87661832,4561090008916,585948
48. มัธยมศึกษา เขต 1
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
13842146,4543621513,3276623791,3134,37967111,1325,445
49. มัธยมศึกษา เขต 2
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
00026185278,29749842110,3495,98451119,2646,534
50. มัธยมศึกษา เขต 3
นายสุรชาติ เครือศรี
216821155,575350119,3684831950,5662,3984765,6773,252
51. มัธยมศึกษา เขต 4
นางงามพิศ ลวากร
221128124,63530398,5915072051,6412,4634365,0783,301
52. มัธยมศึกษา เขต 5
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
6465753411,1447621311,8616621126,1151,3786449,5852,877
53. มัธยมศึกษา เขต 18
นายสุรชาติ มานิตย์
26973124,8382861312,6086032358,4242,2095075,9393,171
54. มัธยมศึกษา เขต 17
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
761480154,112246119,334496612,6826453926,7421,467
55. มัธยมศึกษา เขต 6
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
531362164,4593241212,0046502156,5872,1405473,3633,176
56. มัธยมศึกษา เขต 7
นายกฤษ ละมูลมอญ
39737196,7083731110,5635561124,6351,0624442,0032,028
57. มัธยมศึกษา เขต 8
นายจตุรงค์ สุขแก้ว
19121217,1494692220,7538871128,2151,2205556,2082,597
58. มัธยมศึกษา เขต 9
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
110814247,7715301613,9687672048,3652,0036170,2123,314
59. มัธยมศึกษา เขต 10
ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว
754295238,1235351716,3929691228,4201,2425953,4772,841
 2,473175,88713,2932,802686,58039,927456413,12720,091299729,77132,8516,0302,005,365106,162