ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
000186,0434201514,14371547,5523423727,7381,477
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายชูชาติ แก้วนอก
1384983349,6905712118,77194547,3432607236,6531,859
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นายไตรรัตน์ โคสะสุ
181,4971323610,5585871514,69668423,2611377130,0121,540
3. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายกำจัด คงหนู
19713247,83462554,41829625,2633383217,6121,272
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
นางธรรมพร แข็งกสิการ
141,3181413610,6146821210,65855111,530736324,1201,447
5. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นายจำนงค์ สุดาเดช
302,5661795115,0517352018,08867023,0989910338,8031,683
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายวิชัย แสงศรี
12872644412,32754688,09631336,5072106727,8021,133
7. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายดำหริ งิมสันเทียะ
816,1023818718,7511,02096,37729436,00624618037,2361,941
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายบูรพา พรหมสิงห์
875,7914257015,80893243,44016000016125,0391,517
9. ประถมศึกษาอ่างทอง
นายมโน ชุนดี
956,501468489,86963300024,67417214521,0441,273
10. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายมานพ ษมาวิมล
1016,6325145811,6937721648725,09021116224,0631,504
11. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
675,0003276916,8011,01132,58611300013924,3871,451
12. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายพิเชฐร์ วันทอง
654,416388356,35744021,8458012,3328710314,950995
13. ประถมศึกษาชัยนาท
นางสาวลออ วิลัย
1056,3675136913,20788218643412,5088517622,9461,514
14. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายสมุทร สมปอง
714,273275489,91952943,60716612,78112312420,5801,093
15. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
654,6463146815,48989965,33621800013925,4711,431
16. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
171,5261145513,81575198,22835813,3161308226,8851,353
17. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
473,5542395812,88171866,05225513,01911211225,5061,324
18. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายวิชัย พวงภาคีศิริ
2161115417,4228252420,90792712,133988140,6231,861
19. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
201,639987621,5181,0011514,41656549,19337211546,7662,036
20. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธงชัย มั่นคง
282,4851655411,65663143,31613612,025978719,4821,029
21. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายมนตรี ทัดเทียม
412,615199368,91749242,89914125,4612138319,8921,045
22. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
352,7831816515,02776864,62220000010622,4321,149
23. ประถมศึกษาตราด
นายอัมพล หันทยุง
503,6982535514,25576942,76210711,8257711022,5401,206
24. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
513,7652758120,0921,03543,9799726,65429013834,4901,697
25. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
624,5353138018,91699964,02118912,1668214929,6381,583
26. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
704,289350439,99461753,54412211,7496711919,5761,156
27. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
624,3673005011,37669216913800011316,4341,030
28. ประถมศึกษานครนายก
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
765,5233925210,88765732,79111411,5826513220,7831,228
29. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
685,6793666917,56196375,44922012,3488714531,0371,636
30. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายกำพล กระมล
443,4242297517,1611,01921,8257500012122,4101,323
31. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
1037,0235026717,48187254,49117426,85026617735,8451,814
32. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
-
674,6573567515,88592053,41015200014723,9521,428
33. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นายวิทยาเกียรติ เงินดี
624,5363007315,83692732,1919611,8197513924,3821,398
34. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายอาดุลย์ พรมแสง
463,4502485211,50069032,66312100010117,6131,059
35. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายณรงค์ ศรีละมุล
221,7141514813,12281297,79563923,9221008126,5531,702
36. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นายนิพัฒน์ มณี
383,0381965011,48165042,8491140009217,368960
37. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
815,4803565511,16765400024,39718913821,0441,199
38. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายวิเชียร อินทรศักดิ์
705,3934525912,37080554,68423100013422,4471,488
39. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายไพศาล ปันแดน
715,1554155110,80559632,58010511,5065412620,0461,170
40. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
433,3302506917,43996865,79824337,42825512133,9951,716
41. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายสมบัติ จันทร์มีชัย
422,6722106916,29285776,74529223,61516212029,3241,521
42. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก
241,8871585815,4368291613,75763658,81734710339,8971,970
43. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นายสมหมาย เทียนสมใจ
382,558201327,01841222,8891130007212,465726
44. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
นายศุภชัย ชนะดี
663,952355255,24033800024,0231329313,215825
45. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
754,709342468,70452322,2879300012315,700958
46. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
574,1552795613,51473965,19624211,6818612024,5461,346
47. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายสุรินทร์ บัวงาม
413,3652494510,73162132,3681020008916,464972
48. มัธยมศึกษา เขต 1
นายกิตติ บุญเชิด
13842146,4543621513,3276623791,4224,37967111,2415,445
49. มัธยมศึกษา เขต 2
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
00026075255,77633444114,8496,15551121,2326,541
50. มัธยมศึกษา เขต 3
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
216821155,790360119,3684831950,5662,3984765,8923,262
51. มัธยมศึกษา เขต 4
นางงามพิศ ลวากร
223128124,72730898,2995392049,5852,5634362,8423,438
52. มัธยมศึกษา เขต 5
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
6564783411,4297801311,8486681126,2931,3546450,1342,880
53. มัธยมศึกษา เขต 18
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
25575124,8382861312,6086032358,4242,2095075,9253,173
54. มัธยมศึกษา เขต 17
นายสุรชาติ มานิตย์
872383133,3022171210,101481612,9006913927,0261,472
55. มัธยมศึกษา เขต 6
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
533962164,4763211212,0045572156,5872,1405473,4063,080
56. มัธยมศึกษา เขต 7
นายสุรชาติ เครือศรี
39737196,7083731110,5635561124,6351,0624442,0032,028
57. มัธยมศึกษา เขต 8
นายจตุรงค์ สุขแก้ว
19121217,1494692220,7538871128,2151,2205556,2082,597
58. มัธยมศึกษา เขต 9
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
110815247,7745321613,9687672048,3252,0036170,1753,317
59. มัธยมศึกษา เขต 10
นายนิกูล ประทีปพิชัย
643583248,2405481716,3929691228,5011,2275953,5682,827
 2,481176,89313,2672,834697,00440,042461413,78519,649301733,77633,1406,0772,021,458106,098