ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
000186,0094201514,09670547,5023423727,6071,467
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายชูชาติ แก้วนอก
1383582349,6615692118,77194547,3432607236,6101,856
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นายทศพร ถือพุดซา
181,4121543510,0556501615,51380623,6851557130,6651,765
3. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายนพพร มากคงแก้ว
19713247,79163454,41829625,2143163217,5201,259
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
นางธรรมพร แข็งกสิการ
141,3131433610,6776811210,65855111,530736324,1781,448
5. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นายสมบัติ จันทร์มีชัย
302,5651905115,0777412017,98267723,0989910338,7221,707
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายชนาธิป สำเริง
12901654412,24557088,09631336,5072106727,7491,158
7. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายดำหริ งิมสันเทียะ
785,8073818818,9631,07996,49830436,00623217837,2741,996
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
835,4163847115,38489943,35316000015824,1531,443
9. ประถมศึกษาอ่างทอง
นายนพปฎล บุญพงษ์
966,456484479,54261900024,67417214520,6721,275
10. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ว่าง
966,7414635310,76066516082924,76220115222,8711,358
11. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ดร.มโน ชุนดี
705,0453316616,27398232,58611300013923,9041,426
12. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายพิเชฐร์ วันทอง
614,124379356,28845621,9478712,332879914,6911,009
13. ประถมศึกษาชัยนาท
นางสาวลออ วิลัย
965,9524396511,76075217613212,3479616320,8201,319
14. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
754,675307449,37150643,60716612,78112312420,4341,102
15. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
614,4722766815,30286765,16822900013524,9421,372
16. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
161,4101085613,97875298,37538113,3161308227,0791,371
17. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
493,6952435612,51570566,30225913,22712111225,7391,328
18. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายวันชัย บุญทอง
2168165417,4268292319,75087423,9781638141,3221,882
19. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
201,6991167520,9281,0371615,46359748,98937511547,0792,125
20. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธันวา ลิ่มสถาพร
282,4631665411,56461843,24813412,0531058719,3281,023
21. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายเดือน ทองกุล
412,610197368,82948542,89914125,4832128319,8211,035
22. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
403,3502326014,48772964,57621500010622,4131,176
23. ประถมศึกษาตราด
ดร.ลัดดา ท่าพริก รักษาราชการแทน
402,7582786515,0801,07421,5327212,06012010821,4301,544
24. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
523,7772828120,1031,03932,5888826,65429013833,1221,699
25. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
624,5643158018,89399964,02118912,1668214929,6441,585
26. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ดร.วิเศษ พลอาจทัน
674,2653174310,05759753,54412211,7496711619,6151,103
27. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายสุชีพ ช่วยแก้ว
604,1152805211,61669716913800011316,4221,015
28. ประถมศึกษานครนายก
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
755,3313665310,99866832,79111411,5826513220,7021,213
29. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
685,5863596917,58096975,44922012,3488714530,9631,635
30. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายอัมพล หันทยุง
413,2552237517,1051,02721,8257500011822,1851,325
31. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
1057,1905286517,13987754,49117426,85026617735,6701,845
32. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
- ว่าง -
725,0954096714,85686042,88012100014322,8311,390
33. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นายวิทยาเกียรติ เงินดี
674,9863716814,74491432,3529511,8507413923,9321,454
34. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายอาดุลย์ พรมแสง
453,4172415211,50268632,66312100010017,5821,048
35. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายณรงค์ ศรีละมุล
221,6691534813,14181597,79563923,9221008126,5271,707
36. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นายนิพัฒน์ มณี
383,0441945011,40565442,8491140009217,298962
37. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ดร.ไพศาล ปันแดน
805,4593815310,69666400024,33118113520,4861,226
38. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายเกษม คำศรี
705,1793855811,38971454,83518800013321,4031,287
39. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์
735,2094064910,32357732,81211211,5065412619,8501,149
40. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
473,6952936616,48893543,83117148,46831412132,4821,713
41. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายสมหมาย เทียนสมใจ
422,7172067016,49488466,14426123,61516212028,9701,513
42. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก
272,1141935715,5629041615,07968535,29619810338,0511,980
43. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นางชุลีกร ทองด้วง
452,813189255,02530222,7661140007210,604605
44. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
663,799360255,20533000024,0231329313,027822
45. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายจัตุพร บุญระดม
734,450344488,87153122,2879300012315,608968
46. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
584,2462985513,43474365,19624211,6368212024,5121,365
47. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายบวร เทศารินทร์
403,2552214610,88061932,4561090008916,591949
48. มัธยมศึกษา เขต 1
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
13842146,4543621513,3276623791,3134,37967111,1325,445
49. มัธยมศึกษา เขต 2
นายสุชาติ กลัดสุข
00026185278,29749842110,3495,98451119,2646,534
50. มัธยมศึกษา เขต 3
นายสุรชาติ เครือศรี
216821155,575350119,3684831950,5662,3984765,6773,252
51. มัธยมศึกษา เขต 4
นางงามพิศ ลวากร
221128124,63530398,5915072051,6412,4634365,0783,301
52. มัธยมศึกษา เขต 5
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
6465753411,1447621311,8616621126,1151,3786449,5852,877
53. มัธยมศึกษา เขต 18
นายสุรชาติ มานิตย์
26973124,8382861312,6086032358,4242,2095075,9393,171
54. มัธยมศึกษา เขต 17
นายพิทยุตม์ กงกุล (รก.)
761480154,112246119,334496612,6826453926,7421,467
55. มัธยมศึกษา เขต 6
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
531362164,4593241212,0046502156,5872,1405473,3633,176
56. มัธยมศึกษา เขต 7
นายกฤษ ละมูลมอญ
39737196,7083731110,5635561124,6351,0624442,0032,028
57. มัธยมศึกษา เขต 8
นายจตุรงค์ สุขแก้ว
19121217,1494692220,7538871128,2151,2205556,2082,597
58. มัธยมศึกษา เขต 9
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
110814247,7715301613,9687672048,3652,0036170,2123,314
59. มัธยมศึกษา เขต 10
ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว
754295238,1235351716,3929691228,4201,2425953,4772,841
 2,472175,91013,3092,797685,05739,916456412,61819,911299730,19532,8696,0242,003,780106,005