ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นายสุรชัย ทองทวี
000196,7294811413,50965447,6923423727,9301,477
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายชูชาติ แก้วนอก
1385484349,6655632118,76493647,3432607236,6261,843
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นายไตรรัตน์ โคสะสุ
181,4871293610,5325841514,73465323,2611377130,0141,503
3. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายกำจัดคงหนู
19713247,83062554,41829625,2633383217,6081,272
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
นางธรรมพร แข็งกสิการ
141,3181413610,6426841210,65855111,530736324,1481,449
5. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นายจำนงค์ สุดาเดช
292,4501685215,1217342018,02967023,0989910338,6981,671
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายวิชัย แสงศรี
12872644412,33053788,18131636,5072106727,8901,127
7. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายดำหริ งิมสันเทียะ
826,2063958718,8431,01796,32329236,00624618137,3781,950
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายบูรพา พรหมสิงห์
825,3533857315,75794454,08418712,5681216127,7621,528
9. ประถมศึกษาอ่างทอง
นายมโน ชุนดี
956,514465489,86963300024,67417214521,0571,270
10. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายมานพ ษมาวิมล
1016,6805185811,7207731648725,09021116224,1381,509
11. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
674,9853256916,8511,01232,58611300013924,4221,450
12. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายพิเชฐร์ วันทอง
654,428383356,35744021,8757812,3328710314,992988
13. ประถมศึกษาชัยนาท
นางสาวลออ วิลัย
1056,4105216913,21388218643412,5088517622,9951,522
14. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายสมุทร สมปอง
714,563287469,55850743,59216612,90610212220,6191,062
15. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
644,5973126915,48990365,28921800013925,3751,433
16. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
171,5461145513,77774898,22835813,3161308226,8671,350
17. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
483,6402495712,74370866,05225513,01911211225,4541,324
18. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายวิชัย พวงภาคีศิริ
2161115417,3758232420,80192112,133988140,4701,853
19. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
191,574867922,6421,0341312,83250649,39136811546,4391,994
20. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธงชัย มั่นคง
282,4851655411,57662743,31613612,009948719,3861,022
21. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายมนตรี ทัดเทียม
412,620199368,88749242,89914125,3372118319,7431,043
22. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
362,8541906414,83176064,62520500010622,3101,155
23. ประถมศึกษาตราด
นายอัมพล หันทยุง
513,8052615414,15676242,64210511,8257711022,4281,205
24. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
513,7852718120,1261,01843,9799726,65429013834,5441,676
25. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
624,5603148018,9261,00164,08119312,1668214929,7331,590
26. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
704,3163504410,56363242,74810711,6526711919,2791,156
27. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
624,3673015011,36569516913800011316,4231,034
28. ประถมศึกษานครนายก
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
765,5003945210,90466232,79111411,5826513220,7771,235
29. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
705,8003786817,41595475,44922012,2859014630,9491,642
30. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายกำพล กระมล
443,4582317517,2821,02421,8257500012122,5651,330
31. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
1047,1315246617,36386154,49117426,85026617735,8351,825
32. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
-
674,5643507616,02092853,41815600014824,0021,434
33. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นายวิทยาเกียรติ เงินดี
634,6573107416,63394021,5536911,8627014024,7051,389
34. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
-
453,3652455311,66869732,66912300010117,7021,065
35. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายณรงค์ ศรีละมุล
221,7141514813,10581397,80564423,9221008126,5461,708
36. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นายนิพัฒน์ มณี
383,0581985011,44365342,8491140009217,350965
37. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
785,3393735811,82770600024,45218313821,6181,262
38. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายวิเชียร อินทรศักดิ์
705,3944545912,38580654,68423100013422,4631,491
39. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายไพศาล ปันแดน
725,1904155110,82460032,58010511,5065412720,1001,174
40. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
433,3392546917,58697265,79824337,42825512134,1511,724
41. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายสมบัติ จันทร์มีชัย
432,7432156816,20484976,65328923,61516212029,2151,515
42. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก
241,8581555815,1968261613,82961058,80937310339,6921,964
43. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นายสมหมาย เทียนสมใจ
382,574201327,01841222,8891130007212,481726
44. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
นายศุภชัย ชนะดี
663,938358255,24033800024,0231329313,201828
45. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
754,700342468,71452322,2879300012315,701958
46. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
574,1562795713,82075165,19624211,6818612124,8531,358
47. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)
403,2842434610,83162632,3681020008916,483971
48. มัธยมศึกษา เขต 1
นายกิตติ บุญเชิด
13842146,4543621513,3276623791,4224,37967111,2415,445
49. มัธยมศึกษา เขต 2
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
00027195967,48243243114,4946,01951122,6956,510
50. มัธยมศึกษา เขต 3
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
216821145,2513311210,2635121950,5662,3984766,2483,262
51. มัธยมศึกษา เขต 4
นางงามพิศ ลวากร
111213134,85232098,2995392049,5852,5634362,8483,435
52. มัธยมศึกษา เขต 5
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
6564783411,4407871311,8486681126,2721,3346450,1242,867
53. มัธยมศึกษา เขต 18
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
25575124,8142871312,6086032358,4242,2095075,9013,174
54. มัธยมศึกษา เขต 17
นายสุรชาติ มานิตย์
763170143,453213129,938485612,9856503927,0071,418
55. มัธยมศึกษา เขต 6
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
533962164,4313171212,1565362156,8282,1375473,7543,052
56. มัธยมศึกษา เขต 7
นายสุรชาติ เครือศรี
39737196,7083731110,5635561124,6351,0624442,0032,028
57. มัธยมศึกษา เขต 8
นายจตุรงค์ สุขแก้ว
18221238,0765402018,4018161128,5431,2205555,1022,597
58. มัธยมศึกษา เขต 9
นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน
110816247,7695291613,8187732048,0372,1076169,7323,425
59. มัธยมศึกษา เขต 10
นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน
643583248,2405481716,3929691228,6221,2275953,6892,827
 2,476176,91813,2892,847701,15840,226457410,67719,501301736,70833,0446,0812,025,461106,060