ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
000186,0434201514,13170547,5523423727,7261,467
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายชูชาติ แก้วนอก
1386983349,6845642118,77194547,3432607236,6671,852
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นายไตรรัตน์ โคสะสุ
181,4941293610,5425871514,60568023,2611377129,9021,533
3. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายกำจัด คงหนู
19713247,79263254,41829625,2633383217,5701,279
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
นางธรรมพร แข็งกสิการ
141,3181413610,6146821210,65855111,530736324,1201,447
5. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นายจำนงค์ สุดาเดช
302,5751845115,1207352018,00667323,0989910338,7991,691
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายวิชัย แสงศรี
12872664412,21055088,09631336,5072106727,6851,139
7. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายดำหริ งิมสันเทียะ
816,0763838718,7211,02496,37729436,00624618037,1801,947
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายบูรพา พรหมสิงห์
885,9084366915,62492543,43616000016124,9681,521
9. ประถมศึกษาอ่างทอง
นายมโน ชุนดี
956,508468489,74063900024,67417214520,9221,279
10. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายมานพ ษมาวิมล
966,5334845811,63076616483125,09021115723,9011,492
11. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
695,1633336716,51399332,58611300013924,2621,439
12. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายพิเชฐร์ วันทอง
614,297377356,37544621,8458012,332879914,849990
13. ประถมศึกษาชัยนาท
นางสาวลออ วิลัย
1046,4205216813,05687518643412,5088517422,8481,515
14. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายสมุทร สมปอง
754,625303459,53450643,60716612,78112312520,5471,098
15. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
624,5923096815,48989965,33621800013625,4171,426
16. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
161,4071085613,97175998,37538113,3161308227,0691,378
17. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
473,4792435812,86571766,05225513,01911211225,4151,327
18. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายบุญเพชร วันนา (รองฯ รก.)
2161115417,3978242420,90792712,133988140,5981,860
19. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
201,643987621,5181,0011514,41656549,19337211546,7702,036
20. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธงชัย มั่นคง
272,3381535411,65362543,25513612,025978619,2711,011
21. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายมนตรี ทัดเทียม
412,612198368,89247942,89914125,4612138319,8641,031
22. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
393,2902186114,52673764,57821400010622,3941,169
23. ประถมศึกษาตราด
นายอัมพล หันทยุง
503,6222555514,22977042,76210711,8257711022,4381,209
24. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
513,7472778120,1071,03443,9799726,65429013834,4871,698
25. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
624,5493148018,8581,00264,02118912,1668214929,5941,587
26. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
704,2923434310,00761753,54412211,7496711919,5921,149
27. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
614,2472855111,47869916913800011316,4161,022
28. ประถมศึกษานครนายก
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
755,3663755311,01266632,79111411,5826513220,7511,220
29. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
695,7883746817,40195975,44922012,3488714530,9861,640
30. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายกำพล กระมล
453,5382417416,9941,01721,8257500012122,3571,333
31. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
1037,0135046717,43287554,49117426,85026617735,7861,819
32. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
-
674,6503567515,83791753,39515000014723,8821,423
33. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นายวิทยาเกียรติ เงินดี
624,5343007315,83493032,2049611,8197513924,3911,401
34. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายอาดุลย์ พรมแสง
463,4502475211,50069032,66312100010117,6131,058
35. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายณรงค์ ศรีละมุล
221,7141484813,15780297,79563923,9221008126,5881,689
36. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นายนิพัฒน์ มณี
383,0351955011,37565542,8491140009217,259964
37. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
775,3223495611,31766700024,39718913521,0361,205
38. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
715,4254415812,15978054,68423100013422,2681,452
39. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายไพศาล ปันแดน
735,2354184910,38457832,58010511,5065412619,7051,155
40. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
443,4292536817,22795465,79824337,13926912133,5931,719
41. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายสมบัติ จันทร์มีชัย
412,6002037016,25286576,74529223,61516212029,2121,522
42. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก
241,8741585815,3268381613,75863658,81734710339,7751,979
43. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นายสมหมาย เทียนสมใจ
392,616211316,80040122,8891130007212,305725
44. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
นายศุภชัย ชนะดี
653,807347265,38234300024,0231329313,212822
45. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
754,719349468,69350722,2879300012315,699949
46. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
554,0822695713,79775365,19624211,6818611924,7561,350
47. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายสุรินทร์ บัวงาม
413,3842464510,73962032,3681020008916,491968
48. มัธยมศึกษา เขต 1
นายกิตติ บุญเชิด
13842146,4543621513,3276623791,4224,37967111,2415,445
49. มัธยมศึกษา เขต 2
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
00026075255,77633444114,6626,14851121,0456,534
50. มัธยมศึกษา เขต 3
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
216821155,575350119,3684831950,5662,3984765,6773,252
51. มัธยมศึกษา เขต 4
นางงามพิศ ลวากร
222525124,72730898,2995392049,5852,5634362,8363,435
52. มัธยมศึกษา เขต 5
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
6564783411,4297801311,7816631126,2401,3506450,0142,871
53. มัธยมศึกษา เขต 18
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
26973124,8382861312,6086032358,4242,2095075,9393,171
54. มัธยมศึกษา เขต 17
นายสุรชาติ มานิตย์
872383133,3022171210,101491612,9006913927,0261,482
55. มัธยมศึกษา เขต 6
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
533962164,4593241212,0045572156,5872,1405473,3893,083
56. มัธยมศึกษา เขต 7
นายสุรชาติ เครือศรี
39737196,7083731110,5635561124,6351,0624442,0032,028
57. มัธยมศึกษา เขต 8
นายจตุรงค์ สุขแก้ว
19121217,1494692220,7538871128,2151,2205556,2082,597
58. มัธยมศึกษา เขต 9
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
110815247,7745321613,9687672048,3252,0036170,1753,317
59. มัธยมศึกษา เขต 10
นายนิกูล ประทีปพิชัย
643583248,2475491716,3929691228,5011,2275953,5752,828
 2,474177,17213,2572,823694,07539,926461413,57019,702301733,24733,1436,0592,018,064106,028