ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นายสุรชัย ทองทวี
000186,0434201514,14371547,5523423727,7381,477
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายชูชาติ แก้วนอก
1385484349,6835712118,77194547,3432607236,6511,860
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นายไตรรัตน์ โคสะสุ
181,4971323610,5335841514,69668423,2611377129,9871,537
3. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายกำจัด คงหนู
19713247,83062554,41829625,2633383217,6081,272
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
นางธรรมพร แข็งกสิการ
141,3181413610,6426841210,65855111,530736324,1481,449
5. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นายจำนงค์ สุดาเดช
292,4441685215,1747472018,08867023,0989910338,8041,684
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายวิชัย แสงศรี
12872644412,32754688,09631336,5072106727,8021,133
7. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายดำหริ งิมสันเทียะ
816,0743848718,8601,01696,32329236,00624618037,2631,938
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายบูรพา พรหมสิงห์
875,7884277015,80893143,44016000016125,0361,518
9. ประถมศึกษาอ่างทอง
นายมโน ชุนดี
956,502466489,86963300024,67417214521,0451,271
10. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายมานพ ษมาวิมล
1016,6305185811,6937721648725,09021116224,0611,508
11. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
675,0003276916,7991,01132,58611300013924,3851,451
12. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายพิเชฐร์ วันทอง
654,414388356,35744021,8458012,3328710314,948995
13. ประถมศึกษาชัยนาท
นางสาวลออ วิลัย
1056,3715146913,21988218643412,5088517622,9621,515
14. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายสมุทร สมปอง
734,563291469,59951343,60716612,78112312420,5501,093
15. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
654,6463146815,48989965,33621800013925,4711,431
16. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
171,5261145513,81575198,22835813,3161308226,8851,353
17. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
483,6592495712,75670766,05225513,01911211225,4861,323
18. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายวิชัย พวงภาคีศิริ
2161115417,3908242420,90792712,133988140,5911,860
19. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
201,639987621,5061,0021514,41656549,19337211546,7542,037
20. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายธงชัย มั่นคง
282,4851655411,64162943,31613612,025978719,4671,027
21. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายมนตรี ทัดเทียม
412,615199368,92249242,89914125,4612138319,8971,045
22. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
362,7951886414,86676364,62220000010622,2831,151
23. ประถมศึกษาตราด
นายอัมพล หันทยุง
503,6982535514,25576942,64210511,8257711022,4201,204
24. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
513,7712748120,1001,03143,9799726,65429013834,5041,692
25. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
624,5553138018,90199864,08119312,1668214929,7031,586
26. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
704,287350439,99461753,54412211,7496711919,5741,156
27. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
624,3673015011,36269216913800011316,4201,031
28. ประถมศึกษานครนายก
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
765,5163925210,89565932,79111411,5826513220,7841,230
29. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
685,6773666917,51296375,44922012,3488714530,9861,636
30. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายกำพล กระมล
433,3452237617,3691,02921,8257500012122,5391,327
31. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
1047,1765226617,35286054,49117426,85026617735,8691,822
32. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
-
684,6703587515,90492053,41415600014823,9881,434
33. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นายวิทยาเกียรติ เงินดี
624,5333007315,83392732,1919611,8197513924,3761,398
34. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายอาดุลย์ พรมแสง
453,3572455311,62069732,66912300010117,6461,065
35. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายณรงค์ ศรีละมุล
221,7141514813,10581397,80564423,9221008126,5461,708
36. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นายนิพัฒน์ มณี
383,0561995011,46365042,8491140009217,368963
37. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
815,4783595511,16365300024,39718913821,0381,201
38. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายวิเชียร อินทรศักดิ์
705,3934525912,37080554,68423100013422,4471,488
39. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายไพศาล ปันแดน
705,0484025210,94961032,58010511,5065412620,0831,171
40. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
433,3262506917,43996865,79824337,42825512133,9911,716
41. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายสมบัติ จันทร์มีชัย
422,6932096916,27185576,75228923,61516212029,3311,515
42. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก
231,7721495915,5688381715,24969747,27928610339,8681,970
43. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นายสมหมาย เทียนสมใจ
382,558201327,01841222,8891130007212,465726
44. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
นายศุภชัย ชนะดี
663,940355255,24033800024,0231329313,203825
45. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
754,702342468,70452322,2879300012315,693958
46. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
574,1562795613,58473865,19624211,6818612024,6171,345
47. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
413,3632494510,73162132,3681020008916,462972
48. มัธยมศึกษา เขต 1
นายกิตติ บุญเชิด
13842146,4543621513,3276623791,4224,37967111,2415,445
49. มัธยมศึกษา เขต 2
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
00026075255,77633444114,6076,15951120,9906,545
50. มัธยมศึกษา เขต 3
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
216821145,2513311210,2005121950,5662,3984766,1853,262
51. มัธยมศึกษา เขต 4
นางงามพิศ ลวากร
223128124,72730898,2995392049,5852,5634362,8423,438
52. มัธยมศึกษา เขต 5
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
6564783411,4297801311,8486681126,2931,3546450,1342,880
53. มัธยมศึกษา เขต 18
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
25575124,8382861312,6086032358,4242,2095075,9253,173
54. มัธยมศึกษา เขต 17
นายสุรชาติ มานิตย์
872383133,3022171210,101481612,9006913927,0261,472
55. มัธยมศึกษา เขต 6
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
533962164,4763211212,0045572156,5872,1405473,4063,080
56. มัธยมศึกษา เขต 7
นายสุรชาติ เครือศรี
39737196,7083731110,5635561124,6351,0624442,0032,028
57. มัธยมศึกษา เขต 8
นายจตุรงค์ สุขแก้ว
19121217,1494692220,7538871128,2151,2205556,2082,597
58. มัธยมศึกษา เขต 9
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
110815247,7745321613,9687672048,3252,0036170,1753,317
59. มัธยมศึกษา เขต 10
นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน
643583248,2405481716,3929691228,5011,2275953,5682,827
 2,482176,95013,2942,833696,47840,007463416,02219,747300731,99633,0836,0782,021,446106,131