ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นายวิทยา ประวะโข
000186,0094201514,09670547,5023423727,6071,467
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายชูชาติ แก้วนอก
1383782349,6395662118,77194547,3432607236,5901,853
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นายชำนาญ รามแก้ว
181,4941293610,5435891514,57268323,2611377129,8701,538
3. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายนพพร มากคงแก้ว
19713247,79163454,41829625,2143163217,5201,259
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
นางธรรมพร แข็งกสิการ
141,3131433610,6066821210,65855111,530736324,1071,449
5. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นายสมบัติ จันทร์มีชัย
302,5941865115,1397392017,98267723,0989910338,8131,701
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
นายชนาธิป สำเริง
12901654412,28555888,09631336,5072106727,7891,146
7. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายดำหริ งิมสันเทียะ
775,7753818818,9951,08196,49830436,00623217737,2741,998
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายบูรพา พรหมสิงห์
845,5304257015,39993443,37716000015824,3061,519
9. ประถมศึกษาอ่างทอง
นายมโน ชุนดี
976,579490469,40161200024,67417214520,6541,274
10. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายมานพ ษมาวิมล
966,7445115310,76170716083124,76220115222,8751,450
11. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
705,0363316616,35998232,58611300013923,9811,426
12. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายพิเชฐร์ วันทอง
614,273380356,35144921,8458012,332879914,801996
13. ประถมศึกษาชัยนาท
นางสาวลออ วิลัย
975,9144376511,76074817613212,3479616420,7821,313
14. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
754,590301459,52751243,60716612,78112312520,5051,102
15. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
624,5393106915,89193554,58818500013625,0181,430
16. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
161,4021085613,96875298,37538113,3161308227,0611,371
17. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
473,5432385812,86872866,05225513,01911211225,4821,333
18. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
นายวันชัย บุญทอง
2168165417,4128232319,77387423,9781638141,3311,876
19. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
201,6991207520,9261,0511615,46388848,98937511547,0772,434
20. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
นายประจิม มงคลสุข
282,4341665411,55362143,25613612,0531058719,2961,028
21. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
412,628201368,84847642,89914125,4832128319,8581,030
22. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
403,3392316014,43172464,58321500010622,3531,170
23. ประถมศึกษาตราด
นายอัมพล หันทยุง
402,7582126515,17686721,5325312,0607710821,5261,209
24. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
523,7852808019,9851,02843,9799726,65429013834,4031,695
25. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
624,5403168018,82599864,02118912,1668214929,5521,585
26. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
674,2533164310,06461553,54412211,7496711619,6101,120
27. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
594,0252745311,74370716913800011316,4591,019
28. ประถมศึกษานครนายก
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
755,3183705310,98667032,79111411,5826513220,6771,219
29. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
685,6353616917,51296675,44922012,3488714530,9441,634
30. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
นายกำพล กระมล
413,2532237517,1041,02621,8257500011822,1821,324
31. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
1047,0955156617,27688554,49117426,85026617735,7121,840
32. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
นายประหยัด สุขขี
735,0903967015,29589242,88012100014723,2651,409
33. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นายวิทยาเกียรติ เงินดี
624,5343027315,81893732,2939711,8197513924,4641,411
34. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
นายอาดุลย์ พรมแสง
463,4492475211,50069032,66312100010117,6121,058
35. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
นายณรงค์ ศรีละมุล
221,6641504813,13080397,79563923,9221008126,5111,692
36. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
นายนิพัฒน์ มณี
383,0371955011,40365442,8491140009217,289963
37. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ดร.ไพศาล ปันแดน
775,2183715611,32166900024,39718913520,9361,229
38. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
725,5944565611,83376354,68423100013322,1111,450
39. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์
735,2044154910,36457732,58010511,5065412619,6541,151
40. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
423,1512367017,42296865,79824337,13926912133,5101,716
41. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายสมหมาย เทียนสมใจ
412,6062027116,78589566,14426123,61516212029,1501,520
42. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก
272,1181925715,5708981615,07468535,27619810338,0381,973
43. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
452,818188255,03430422,7661140007210,618606
44. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
663,804362255,20533000024,0231329313,032824
45. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายจัตุพร บุญระดม
744,577347478,81352122,2879300012315,677961
46. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
584,2642935513,54274365,19624211,6368212024,6381,360
47. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายบวร เทศารินทร์
403,2532214610,90061832,4561090008916,609948
48. มัธยมศึกษา เขต 1
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
13842146,4543621513,3276623791,4224,37967111,2415,445
49. มัธยมศึกษา เขต 2
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
00026075255,77633444114,6626,14851121,0456,534
50. มัธยมศึกษา เขต 3
นายสุรชาติ เครือศรี
216821155,575350119,3684831950,5662,3984765,6773,252
51. มัธยมศึกษา เขต 4
นางงามพิศ ลวากร
222525124,73131598,2995392049,5852,5634362,8403,442
52. มัธยมศึกษา เขต 5
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
6503753411,1447621311,8616621126,1151,3786449,6232,877
53. มัธยมศึกษา เขต 18
นายสุรชาติ มานิตย์
26973124,8382861312,6086032358,4242,2095075,9393,171
54. มัธยมศึกษา เขต 17
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
761480154,112246119,334496612,6826453926,7421,467
55. มัธยมศึกษา เขต 6
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
533962164,4593241212,0045572156,5872,1405473,3893,083
56. มัธยมศึกษา เขต 7
นายสุรชาติ เครือศรี
39737196,7083731110,5635561124,6351,0624442,0032,028
57. มัธยมศึกษา เขต 8
นายจตุรงค์ สุขแก้ว
19121217,1494692220,7538871128,2151,2205556,2082,597
58. มัธยมศึกษา เขต 9
นายบำรุง เสียงเพราะดี (รองฯ รักษาการ)
110815247,7745321613,9687672048,3252,0036170,1753,317
59. มัธยมศึกษา เขต 10
ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว
643583248,2475491716,3929691228,5011,2275953,5752,828
 2,461175,15913,2382,815690,86639,967455410,90519,903300730,65633,0126,0312,007,586106,120