ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เขต 1
นายพิเชฐร์ วันทอง
000186,0094201514,09670547,5023423727,6071,467
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เขต 1
นายชูชาติ แก้วนอก
1384583349,3785712118,77194547,3432607236,3371,859
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เขต 2
นายวรรณชัย บุสนาม
181,4231543510,0826481615,44180523,6851557130,6311,762
3. มัธยมศึกษาสมุทรปราการ
1581124594255,1192721744,1001,6572549,7361,982
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เขต 1
นายนพพร มากคงแก้ว
221728247,99264443,60522725,2143163217,0281,215
5. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เขต 2
141,3351433610,6376861210,65855111,530736324,1601,453
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขต 1
ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
302,5551915014,9437512018,14267723,0989910238,7381,718
7. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เขต 2
นายชนาธิป สำเริง
12884634412,30458388,09631336,5072106727,7911,169
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 1
นายดำหริ งิมสันเทียะ
765,6003579019,2671,09596,49830436,00623217837,3711,988
9. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เขต 2
ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม
845,5393997015,25889743,35316000015824,1501,456
10. มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นายสุชีพ บุญวงษ์
216821134,50227975,173251716,5347182926,3771,269
11. ประถมศึกษาอ่างทอง
นายมงคล รุ่งสว่าง
966,452503479,35361300024,67417214520,4791,288
12. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เขต 1
นายนิพนท์ นนธิ
936,4964605411,15969400024,65420114922,3091,355
13. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เขต 2
ดร.มโน ชุนดี
725,1243306315,58594432,58611300013823,2951,387
14. มัธยมศึกษาลพบุรี
นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
18613124,29228575,913359511,3566172521,6471,274
15. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายวิทยา ยางสุด
624,092385346,16644221,9478712,332879914,5371,001
16. ประถมศึกษาชัยนาท
นางสาวลออ วิลัย
945,7304236611,82476417613212,3479616220,6621,315
17. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
774,829320428,94049143,63816412,78112312420,1881,098
18. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
614,4722766815,30286765,16822900013524,9421,372
19. มัธยมศึกษาสระบุรี
111013104,08326933,555195716,8387752124,5861,252
20. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
161,3851125613,69475487,66631924,8141958227,5591,380
21. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
493,7052455612,49870566,30225913,22712111225,7321,330
22. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เขต 3
นายวันชัย บุญทอง
2171145216,5567982520,85692023,9781638141,5611,895
23. ประถมศึกษาระยอง เขต 1 เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
201,6051007420,0599681614,738626510,54742311546,9492,117
24. ประถมศึกษาระยอง เขต 2 เขต 2
นายธันวา ลิ่มสถาพร
292,5411745311,42860943,16413212,0531058719,1861,020
25. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เขต 1
นายเดือน ทองกุล
392,498190379,33752432,29711425,4832128119,6151,040
26. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
403,3342305913,93372775,20324500010622,4701,202
27. ประถมศึกษาตราด
นางช่อชะบา ชื่นบาน
402,8252696314,7161,04121,5327212,06012010621,1331,502
28. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เขต 1
นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
554,0172947819,6291,02732,5888826,65429013832,8881,699
29. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
614,4083038118,8751,00564,02118912,1668214929,4701,579
30. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เขต 1
ดร.วิเศษ พลอาจทัน
694,2033134410,13558653,54412211,7496711919,6311,088
31. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เขต 2
นายสุชีพ ช่วยแก้ว
604,0772765211,58270016913800011316,3501,014
32. ประถมศึกษานครนายก
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
765,3153625210,88066132,79111411,5826513220,5681,202
33. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
695,7513566817,27396075,44922012,3488714530,8211,623
34. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เขต 2
นายอัมพล หันทยุง
413,2792267517,0871,03021,8257500011822,1911,331
35. มัธยมศึกษาสระแก้ว
ประธาน ทวีผล
00052,22512554,85723648,9913681416,073729
36. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
1006,9365066516,97988154,49117439,11027717337,5161,838
37. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เขต 2
นายประวิช ยะรินทร์
715,0503916815,38288732,2649600014222,6961,374
38. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 1
นายสมหมาย เทียนสมใจ
664,6913336914,56092532,43510511,8297313923,5151,436
39. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เขต 2
ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์
443,3082365311,51169532,66412300010017,4831,054
40. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เขต 3
นายณรงค์ ศรีละมุล
221,7171424913,76283887,17962023,9221008126,5801,700
41. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เขต 4
นายสุภชัย ปุริสาย
383,0722034911,28164342,8491140009117,202960
42. มัธยมศึกษากาญจนบุรี
000102,8421841413,615488512,7444942929,2011,166
43. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เขต 1
ดร.ไพศาล ปันแดน
855,546351489,32555500024,22117213519,0921,078
44. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เขต 2
นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว
735,4383965510,81668854,82621300013321,0801,297
45. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เขต 3
นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์
725,0314004910,10958032,86911411,5065412519,5151,148
46. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เขต 1
นายมติชน มูลสูตร
463,5684266716,0211,11855,30026836,69732912131,5862,141
47. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เขต 2
นายสมหมาย เทียนสมใจ
422,8292117016,41687766,14426123,61516212029,0041,511
48. มัธยมศึกษานครปฐม
110814113,74524765,4593171127,0191,0582936,3311,636
49. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก
262,0081665916,2859471514,39265635,29619810337,9811,967
50. มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
42675036725388,459495410,4904261919,8881,024
51. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์
422,649192254,97530322,6781230006910,302618
52. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เขต 1
653,625350265,34334000024,0231329312,991822
53. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เขต 2
นายจัตุพร บุญระดม
754,656360468,67951822,2879300012315,622971
54. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
614,5343475212,64373665,19624211,6368212024,0091,407
55. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เขต 2
นายบุญถิ่น มหาสาโร
413,3652314510,69060732,4561090008916,511947
56. มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
000114,05825432,70714547,9953651814,760764
57. มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เขต 1
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
13842146,4543621513,3276623791,3134,37967111,1325,445
58. มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เขต 2
นายสุชาติ กลัดสุข
00026185278,29749842110,3495,98451119,2646,534
59. มัธยมศึกษานนทบุรี เขต 3
นายสุรชาติ เครือศรี
00021,1017144,1952321233,7951,6791839,0911,982
60. มัธยมศึกษาปทุมธานี เขต 4
นางงามพิศ ลวากร
11011525293965,0363121334,8691,6882240,5352,054
61. มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เขต 5
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
537563226,83647765,948303614,5787383927,7371,581
62. มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เขต 18
นายสุรชาติ มานิตย์
26973124,8072861211,5295682459,9322,2795076,3373,206
63. มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เขต 17
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
759681154,347266119,543496612,7036453927,1891,488
64. มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
535465144,32529054,939230514,6035932924,2211,178
65. มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เขต 7
นายกฤษ ละมูลมอญ
39737144,13824865,706320715,5987053025,5391,310
66. มัธยมศึกษาราชบุรี เขต 8
นายจตุรงค์ สุขแก้ว
19121114,29928287,138413615,4717262626,9991,442
67. มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
110316123,922267108,423452921,4879683233,9351,703
68. มัธยมศึกษาเพชรบุรี เขต 10
ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว
32754593,39321665,40336149,9354512219,0061,073
 2,478175,62613,4002,776678,30539,937450407,79819,761303736,88933,1886,0071,998,618106,286